intTypePromotion=1

Báo chí trực tuyến

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
203
lượt xem
70
download

Báo chí trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là trang web quy hoach theo kiểu 1. Tuy nhiên, có một số điểm không hoàn toàn giống nhau. Thanh menu được đặt bên trái màn hình. Ảnh nhỏ đặt bên trái màn hình, dành khoảng trống cho các bài text. Quy hoạch gọn chặt, không có nhiều khoảng trống, sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ điều hướng. Phần tâm của trang chủ không có các chuyên mục đã hiển thị trên website mà là các bài nổi nật với đầy đủ title, sapo và dùng đường link tới các bài liên quan. Tổng thể trang chia thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo chí trực tuyến

  1. Báo chí tr c tuy n. Nh n xét v m t trang báo i n t : thanh niên online, báo i n t c a báo thanh niên. 1. Trang ch . ây là trang web quy hoach theo ki u 1. Tuy nhiên, có m t s i m không hoàn toàn gi ng nhau. Thanh menu ư c t bên trái màn hình. nh nh t bên trái màn hình, dành kho ng tr ng cho các bài text. Quy ho ch g n ch t, không có nhi u kho ng tr ng, s d ng nhi u phương ti n h tr i u hư ng. Ph n tâm c a trang ch không có các chuyên m c ã hi n th trên website mà là các bài n i n t v i y title, sapo và dùng ư ng link t i các bài liên quan. T ng th trang chia thành 4 c t, kích thư c b ng nhau, các bài text chi m 2 c t gi a. Thanhnienonline là t báo i n t c a báo in thanh niên là di n àn c a h i liên hi p thanh niên Vi t Nam. Vì i tư ng ch y u c a thanhnienonline là nh ng ngư i tr tu i cho nên phong cách cu thanhnienonline là tr trung, màu sáng, phù h p v i i tư ng là các b n tr . • C u trúc: C u trúc c a thanhnienoline s d ng d ng 3 c p ó là: trang ch , trang chuyên , trang n i dung. S phân c p thông tin c a thanhnienonline là ưa tin m i nh t, phù h p v i tiêu chí n i dung, tin quan tr ng trư c, tin ng trư c sau ó là các tin kém quan tr ng hơn, phù h p v i n i dung tiêu chí c a thanhnienonline ng th i cũng phù h p v i tính th i s c a c a thanhnienonline. Do ó, màu s c, nh minh ho sao cho thu hút c gi chú ý vào thông tin m i c a báo, nh n ra ó là tin bài m i post. i v i trang 1
  2. ch c a thanhnienonlinen thì màu s c hài hoà, có nhi u kho ng tr ng, bài m i nh t quan tr ng nh t ư c phân c p theo th t t trên xu ng dư i, bài quan tr ng nh t m i nh t c a thanh niên online ư c ưa lên trên u sau ó là n các bài ư c s p x p theo th t . Tuy nhiên, kích thư c c a các bài l i không ư c b ng nhau, không phân bi t bài m i nh t, kích thư c c a các bài u b ng nhau, không có nh to làm n i b t, không có bài làm i m nh t làm n i b t nh t. Các bài ư c s p x p theo th t t trên xu ng dư i, trong di n tích b ng nhau. Như th không t o ư c i m nh n, không ưa ư cm t c gi n tin quan tr ng nh t. Tuy nhiên, gi a tin quan tr ng nh t và các bài ã ư c ăng tin thì ư c phân bi t b ng m t m c qu ng cáo. Sau tin quan tr ng nh t ó là “chào bu i sáng” và ti p theo là các tin chính tr xã h i, th gi i tr , văn hoá ngh thu t, giáo d c, khoa h c. Không gian c a các bài có nhi u kho ng tr ng, t o nhi u kho ng tr ng, làm cho n n c a giao di n trang nhã hơn, hài hoà hơn. Bên c t trái phía trên sau menu là các thông tin quan tr ng, liên h toà so n, d báo th i ti t, thông tin c n thi t, tim vi c nhanh, và cu i cùng là m c qu ng cáo, v i màu s c n i b t tương i thu hút m t c gi . Bên c t ph i trên cùng là thông tin n i b t, qu ng cáo, các thông tin khác. T cách s p x p thông tin trên, cho ta th y “ nh ng m nh t p” u dành cho thông tin c a thanhnienonline và cu i cùng r i m i n qu ng cáo. Qu ng cáo trong thanhnienonline chi m t l không nhi u, các m c qu ng cáo trong thanhnienonline có màu s c n i b t hơn c , làm cho trang ch có màu s c không ơn i u, t o c m giác nóng hơn cho trang ch , làm cho trang ch thêm sinh ng. • Phông ch : Dùng phông ch nh , thu hút ư c m t ư c m t ngư i ư c, phông ch c a bài text cùng phông ch v i title. Tuy nhiên, phông ch c a title 2
  3. ư c dùng màu s c n i b t hơn. nh trong trang ch nh , không có nh ch o, nh m t ngư i chi m t l nhi u hơn là nh m t ngư i, nh ch p không p. nh ư c t ngay dư i title nên m t ngư i c chuy n hư ng t p trung sang text. Tuy nhiên, nh trong trang ch có nhi u nh tr c di n nên cũng thu hút ư c m t c gi . T ó, có th th y ư c nh trong trang ch c a thanhnienonline không b t ư c m t c gi tr c tuy n. S lư ng linh v c mà thanhnienonline mu n c p ư c trình bày rõ ràng d hi u, d tìm ki m trên thanh menu. Các ư ng link làm cho không gian m ra r ng hơn, t o liên k t gi a các trang v i nhau, nh các ư ng link mà c gi nh n bi t ư c mình ang âu. Các ư ng link trong thanhnienonline rõ ràng phát huy ư c h t các công d ng c a m t ư ng link. Thanhnienonline là t báo tr c tuy n song v n chưa thoát kh i suy nghĩ báo i n t là b n c a báo in ( mà h u h t các báo i n t c a các t báo trên th gi i m c ph i). T c có nghĩa là bê nguyên si c u trúc, cách t ch c makét c a báo in lên th gi i online. Tuy nhiên, thanh nienonline ã d n thoát kh i cái phiên b n c a báo in, d n mang phong cách c a m t tò báo i n t , nhưng cái s tách bi t ó v n chưa hoàn toàn rõ nét. • Không gian Không gian trong thanhnienonline thoáng, có nhi u kho ng tr ng, màu s c hài hoà h p lý, t o s d ch u cho m t c a ngư i c, các lĩnh v c thông tin s p x p h p lý giúp cho c gi d tìm ki m, ó là m t thu n l i áng k . Tuy nhiên, trang ch c a thanhnienonline không có bài ch o, không t o i m nh n, các bài u u nhau, không t p trung m t c gi vào m t bài nh t nh, nh trong trang ch , không có nh l n, nh ngay dư i title nên không thu hút ư c m t c gi . 3
  4. 2. Trang th c p. nh c a trang th c p h u như là nh so v i n i dung c a bài, nh không thu hút, nh không p. Title, sapo theo nghiên c u ư c 95% c gi c. Title trong trang th c p có phông ch to hơn text, có màu s c n i b t, phân bi t ư c gi a sapo, text, title. Tuy nhiên có nhi u bài v n chưa có nh t o c m giác quá nhi u ch có th gây cho c gi c m giác lư i c. C t bên trái là thanh menu, và qu ng cáo, bên ph i t t c là các thông tin quan tr ng, tuy nhiên qu ng cáo trang th c p l i chiêm t l c c kkì nh , nhưng i u này cũng ph thu c vào n i dung c a trang th c p. N u như trang th c p v lĩnh v c công ngh thông tin, hay gi i trí… thì qu ng cáo s ư c chi m nhi u di n tích hơn. Các bài trong trang th c p cũng ư c phân c p theo c p tính th i s , và tinh ng, tuỳ theo n i dung c a trang th c p. Các ư ng link trong trang th c p t o ra m t c m giác siêu liên k t n vô t n. • Nh n xét chung v trang th c p: Màu s c nh t không ư c thu hút c gi , ít nh t o c m giác nhi u ch . Không có bài ch o, không có nh to, nh ch o, không t o ư c i m nh n. Tuy nhiên, có nhi u kho ng tr ng t o c m giác thông thoáng, d tìm ki m. Có m t ưu i m trang th c p ó là các thông tin n i b t t tc các lĩnh v c n ưa bên c t bên ph i, g m có nh và title, như th ch c n 1 cú click là c gi c a tr c tuy n có th chuy n ngay sang nh ng thông tin n i b t c a lĩnh v c khác. ó chính là m t cách thông minh ưa c gi n m t thông tin c a m t lĩnh v c khác mà ch c n m t m t giây, như th có th gi chân ư c c gi c a chúng ta lâu hơn. 4
  5. 3. Trang n i dung. nh trong trang n i dung c a thanhnienonline nh , không t o ư c n tư ng. Tuy nhiên, title và sapo l i d tìm, b i phông ch to, màu s c phân bi t v i bài text như th khi c gi c trang n i dung, thì sapo và title ư c chú ý ên u tiên. Bài text trong trang n i dung không quá dài. Tuy nhiên, cách ng t dòng, ng t kh l i không ng n g n, như th t o c m giác text n i dung d i, gây c m giác chán n n. Các ư ng link trong trang n i dung là s liên k t gi a các bài c a cùng m t n i dung. C t bên trái và c t bên ph i cũng gi ng như trang th c p, t o i u ki n thu n l i cho c gi nh y sang trang khác m t cách d dàng ch c n m t cú click. 4. Nh n xét chung. Giao di n là di n tích ti p xúc c a m t trang báo tr c tuy n v i c gi trên màn hình máy tính. Nó là b m t, là thương hi u c a m t t báo i n t . Nó nh hình và khu bi t t báo này v i muôn vàn website và trang báo tr c tuy n c a th gi i online. Có th coi giao di n là hình th c c a m t trang báo tr c tuy n, là t t c nh ng gì ngư i ta có th th y ư c khi truy c p vào m t trang báo online. Giao di n giúp c gi giúp nh n di n nhanh và ghi nh truy c p b t c khi nào c n tìm ki m thông tin h u ích cho mình. Th gi i internet vô cùng r ng l n và phong phú, n u các t báo tr c tuy n không t o ư c c trưng và phong cách riêng c a mình ngư i c có th d dàng nh n bi t và tìm n, c gi s quên ngay t báo c a b n ngay sau khi v a truy c p. 5
  6. Giao di n c a thanhnienonline có nh ng c i m như sau, có nhi u kho ng tr ng, t o không gian thông thoang d th , d tìm ki m l a ch n thông tin. Màu s c hài hoà h p lý, song có ph n hơi ơn i u. Các lĩnh v c thông tin không quá nhi u không ch ng chéo nhau, ư c s p x p theo b c c ch t ch , quy c . Tuy nhiên trang ch không có nh ch o, không t o ư c i m nh n, gi a các bài n i b t v i nhau. T o c m giác u u, không gây n tư ng cho c gi . nh trong thanhnienonline không l n, không t o c m giác thu hút ư c ngư i c. Title và sapo phân bi t ư c v i bài text. Tóm l i thanhnienonline và t báo c a oàn thanh niên Vi t Nam, ã mang l i ư c phong cách riêng, tuy nhiên có nhi u như c i m, mà chính nh ng như c i m ó l i không thu hút ư c m t c gi d ng chân lâu t i thanhnienonline. 6
  7. M CL C 1. Trang ch . ....................................................................................................................... 1 • C u trúc: ................................................................................................................. 1 • Phông ch :.............................................................................................................. 2 • Không gian.............................................................................................................. 3 2. Trang th c p. ................................................................................................................. 4 • Nh n xét chung v trang th c p:........................................................................... 4 3. Trang n i dung................................................................................................................ 5 4. Nh n xét chung. .............................................................................................................. 5 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2