intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hiểm y tế tự nguyện - Thách thức ở phía trước

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

526
lượt xem
141
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu "Bảo hiểm y tế tự nguyện - Thách thức ở phía trước" với những vấn đề xoay quanh mô hình thí điểm BHYT tự nguyện tại Sóc Sơn - Hà Nội. Thông qua tài liệu này sẽ giới thiệu đến với các bạn bối cảnh và sự lựa chọn, mô tả sản phẩm, những kết quả chính và đánh giá của khách hàng về BHYT tự nguyện tại Sóc Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo hiểm y tế tự nguyện - Thách thức ở phía trước

  1. b¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn - th¸ch thøc ë phÝa tr−íc Ho ng KiÕn ThiÕt Ban B¶o hiÓm x héi tù nguyÖn B¶o hiÓm x héi ViÖt Nam ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm y tÕ (BHYT) triÓn khai ë ViÖt Nam ® ®−îc h¬n 10 n¨m. §Õn nay, cã trªn 13,5 triÖu ng−êi, chiÕm 17% d©n sè c¶ n−íc tham gia BHYT. C¸c lo¹i h×nh BHYT ®ang ¸p dông l b¾t buéc, tù nguyÖn v −u ® i cña Nh n−íc. Nh− vËy, vÉn cßn mét bé phËn lín d©n c−, chñ yÕu l ë n«ng th«n v ng−êi lao ®éng tù do ë th nh phè ch−a tham gia BHYT. Yªu cÇu nhanh chãng ph¸t triÓn v më réng BHYT cho c¸c tÇng líp d©n c− theo nguyªn t¾c tù nguyÖn trong giai ®o¹n hiÖn t¹i, ®−îc coi l nhiÖm vô quan träng cña sù nghiÖp ch¨m sãc v b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n ë ViÖt Nam. Thùc hiÖn môc tiªu tiÕn tíi BHYT to n d©n, ng y 7/8/2003 liªn bé T i chÝnh - Y tÕ ® ban h nh Th«ng t− sè 77/TTLT-BTC-BYT h−íng dÉn thùc hiÖn BHYT tù nguyÖn. §©y l h nh lang ph¸p lý quan träng ®Ó c¸c ng nh, c¸c cÊp tæ chøc thùc hiÖn BHYT, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tÇng líp d©n c− ®−îc ch¨m sãc søc khoÎ mét c¸ch c«ng b»ng v hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, tõ kinh nghiÖm cña c¸c n−íc ®i tr−íc v thùc tiÔn thÝ ®iÓm BHYT tù nguyÖn nhiÒu n¨m qua ë n−íc ta cho thÊy, viÖc triÓn khai BHYT tù nguyÖn l mét vÊn ®Ò v« cïng khã kh¨n, cÇn ph¶i tiÕp tôc ®−îc nghiªn cøu, tr¶i nghiÖm trong thùc tiÔn, cÇn x©y dùng c¸c m« h×nh ®iÓm kh¸c nhau phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi, tr×nh ®é d©n trÝ v thãi quen cña c¸c bé phËn d©n c− trong x héi. ThÊy g× qua m« h×nh thÝ ®iÓm BHYT tù nguyÖn t¹i Sãc S¬n- H Néi ? 1. Bèi c¶nh v sù lùa chän: BHYT tù nguyÖn t¹i Sãc S¬n ®−îc ®¸nh gi¸ l m« h×nh thÝ ®iÓm cã quy m« lín, sù chuÈn bÞ tèt v ng−êi d©n tham gia ®−îc hç trî mét phÇn tiÒn ®ãng BHYT tõ ng©n s¸ch cña th nh phè H Néi. Nh÷ng ng−êi tæ chøc thÝ ®iÓm chän huyÖn Sãc S¬n ®Ó triÓn khai víi mong muèn x©y dùng m« h×nh “BHYT to n d©n” ë cÊp huyÖn, bëi khi ®ã 40% sè d©n cña huyÖn ® cã thÎ BHYT (diÖn b¾t buéc, to n bé ng−êi nghÌo, tù nguyÖn häc sinh). MÆt kh¸c, Sãc S¬n l mét huyÖn ë xa th nh phè nhÊt, ng−êi d©n chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng v l huyÖn nghÌo nhÊt so víi c¸c quËn, huyÖn kh¸c cña th nh phè H Néi. KÕ ho¹ch triÓn khai thÝ ®iÓm BHYT tù nguyÖn ®−îc UBND th nh phè HN phª duyÖt th¸ng 12/2001, c«ng t¸c vËn ®éng, thu tiÒn tiÕn h nh trong th¸ng 1 v 2 n¨m 2002, thÎ kh¸m ch÷a bÖnh (KCB) BHYT cã gi¸ trÞ 01 n¨m v ®−îc sö dông tõ 1/3/2002. 2. M« t¶ s¶n phÈm: 1
  2. - BHYT do c¬ quan BHXH thùc hiÖn ®−îc x©y dùng theo nguyªn t¾c vËn ®éng sè ®«ng trong céng ®ång tham gia, v× vËy ®−îc triÓn khai ®Õn tÊt c¶ mäi ng−êi, kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh, tuæi t¸c, cã bÖnh hay ch−a cã bÖnh, chØ trõ c¸c ®èi t−îng ® tham gia BHYT theo c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c. §Ó cã thÓ b¶o ®¶m nguyªn t¾c sè ®«ng, ®iÒu kiÖn duy nhÊt l 2/3 sè th nh viªn trong hé gia ®×nh tham gia, th× c¬ quan BHXH sÏ thu tiÒn v ph¸t h nh thÎ. - Møc phÝ BHYT ®−îc x¸c ®Þnh l 50.000®/ng−êi/n¨m cho th nh viªn ®Çu tiªn trong hé, tõ th nh viªn thø 2 trë ®i, cø thªm mçi th nh viªn møc phÝ gi¶m 5.000® so víi ng−êi liÒn kÒ. Ng©n s¸ch th nh phè ®ãng hç trî cho mçi ng−êi tham gia BHYT l 15.000®/n¨m. Møc phÝ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i ®Þa b n thÝ ®iÓm vÒ chi phÝ y tÕ b×nh qu©n cña ng−êi d©n ® sö dông trong mét n¨m. - QuyÒn lîi cña ng−êi tham gia BHYT tù nguyÖn: §−îc ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh th«ng th−êng t¹i Tr¹m y tÕ x , Trung t©m y tÕ huyÖn, c¸c bÖnh viÖn cña th nh phè v trung −¬ng, chi phÝ KCB do quü BHYT chi tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô y tÕ. Ngo i ra, ng−êi tham gia BHYT tö vong v× bÊt kú lý do g×, quü BHYT trî cÊp 250.000®/tr−êng hîp. Quü BHYT chi tr¶ tèi ®a ®Õn 8 triÖu ®ång/n¨m trong mét sè tr−êng hîp cô thÓ sau: Ch¹y thËn nh©n t¹o chu kú; dïng thuèc chèng th¶i ghÐp sau ghÐp thËn, mæ tim, ®iÒu trÞ ung th− b»ng ho¸ chÊt. Quü BHYT kh«ng chi tr¶ trong c¸c truêng hîp: lo¹i bÖnh, lo¹i thuèc ®−îc Nh n−íc ® i thä trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ, c¸c dÞch vô thÈm mü, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, vi ph¹m ph¸p luËt. 3. C¸ch thøc tæ chøc: - C¬ quan BHXH cö c¸n bé, phèi hîp víi c¸n bé Tr¹m y tÕ x chuyÓn PhiÕu ®¨ng ký tham gia BHYT ®Õn tõng hé gia ®×nh, sau ®ã thu l¹i PhiÕu, hÑn ng y trë l¹i thu tiÒn, lËp danh s¸ch v nép tiÒn vÒ quü BHXH. - C¬ quan BHXH ký hîp ®ång v thanh to¸n chi phÝ KCB víi c¬ së cung cÊp dÞch vô y tÕ trªn ®Þa b n theo h−íng dÉn cña Bé Y tÕ, cô thÓ: 50% quü KCB BHYT d nh cho ngo¹i tró, trong ®ã cã c¶ chi phÝ t¹i y tÕ c¬ së, 50% d nh cho néi tró v trî cÊp tö vong. - Khi ng−êi cã thÎ BHYT cÇn sù ch¨m sãc vÒ y tÕ, hä cã thÓ ®Õn Tr¹m y tÕ x hoÆc Trung t©m y tÕ huyÖn thuéc ®Þa b n c− tró, xuÊt tr×nh thÎ BHYT v mét giÊy tê tuú th©n cã ¶nh ®Ó KCB, tr−êng hîp bÖnh nÆng v−ît qu¸ kh¶ n¨ng chuyªn m«n, hä ®−îc chuyÓn lªn tuyÕn trªn ®Ó ®iÒu trÞ; nÕu cÊp cøu ng−êi cã thÎ BHYT cã thÓ v o bÊt kú c¬ së KCB n o cña nh n−íc, chËm nhÊt trong 48 giê ph¶i xuÊt tr×nh thÎ BHYT; tr−êng hîp KCB tù chän, ng−êi cã thÎ tù nép tiÒn cho bÖnh viÖn, sau ®ã ®−îc c¬ quan BHXH thanh to¸n theo ®Þnh møc quy ®Þnh. Chi phÝ KCB BHYT t¹i c¸c c¬ së cung cÊp dÞch vô y tÕ, sÏ do c¬ quan BHXH thanh to¸n, ng−êi cã thÎ kh«ng ph¶i nép g× cho bÖnh viÖn. VÒ nguyªn t¾c, ng−êi cã thÎ ®−îc cung cÊp 2
  3. dÞch vô y tÕ theo bÖnh lý, kh«ng khèng chÕ ®¬n thuèc v sè tiÒn cho mét ®ît ®iÒu trÞ néi tró. 4. Nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh: Tæng sè ng−êi tham gia BHYT tù nguyÖn: 25.034, trong ®ã: + D−íi 6 tuæi : 519 ng−êi, chiÕm 2,1% sè ng−êi tham gia. + Tõ 6- 17 tuæi : 1.950 ng−êi, chiÕm 7,8% sè ng−êi tham gia. + Tõ 18- 45 tuæi :13.974 ng−êi, chiÕm 55,8% sè ng−êi tham gia. + Tõ 46- 60 tuæi : 4.419 ng−êi, chiÕm 17,6% sè ng−êi tham gia. + Tõ 61- 70 tuæi : 2.424 ng−êi, chiÕm 9,7% sè ng−êi tham gia. + Trªn 70 tuæi : 1.741 ng−êi, chiÕm 7% sè ng−êi tham gia. - Sè ng−êi tham gia BHYT tù nguyÖn chiÕm 10% d©n sè cña huyÖn. - Sè ng−êi tham gia BHYT tù nguyÖn chiÕm 17,36 sè ®èi t−îng môc tiªu. - Tæng gi¸ trÞ ® chi cho c¸c dÞch vô y tÕ v trî cÊp tö vong 1.680 triÖu ®ång. - Tæng phÝ b¶o hiÓm ® thu, kÓ c¶ phÇn hç trî cña th nh phè 1.156 triÖu ®ång. - C©n ®èi: thiÕu 534 triÖu ®ång, hay sè thiÕu b×nh qu©n cña mét thÎ kho¶ng 21.000®ång. 5. §¸nh gi¸ cña kh¸ch h ng: Sau 9 th¸ng KCB theo chÕ ®é BHYT, c¬ quan BHXH ® tiÕn h nh viÖc kh¶o s¸t ®èi víi 2 nhãm ®èi t−îng: nhãm tham gia BHYT tù nguyÖn v nhãm ch−a tham gia trªn ®Þa b n huyÖn Sãc S¬n. Víi viÖc chän ngÉu nhiªn mçi nhãm 900 ng−êi, kÕt qu¶ pháng vÊn cho thÊy: - Nhãm ®ang tham gia BHYT: + Sè lÇn èm trong th¸ng 10/2002: 1 lÇn 603 ng−êi; 2- 3 lÇn 237 ng−êi; trªn 4 lÇn 53 ng−êi. + Sè lÇn ®Õn Tr¹m y tÕ x : 729 l−ît ng−êi. + Th¸i ®é cña c¸n bé Tr¹m y tÕ x : Tèt 693 ng−êi; kh«ng tèt 15 ng−êi. + VÒ møc ®ãng: møc hiÖn t¹i phï hîp 870 ng−êi; vÉn h¬i cao 30 ng−êi. + Sù hiÓu biÕt vÒ BHYT qua tuyªn truyÒn: hiÓu 873 ng−êi; ch−a 27 ng−êi. + SÏ tiÕp tôc tham gia khi thÎ BHYT hÕt h¹n sö dông: cã 873 ng−êi (97%), kh«ng 27 ng−êi (3%). - Nhãm ch−a tham gia BHYT: + Cã biÕt viÖc triÓn khai BHYT t¹i ®Þa b n: cã 845 (94%); kh«ng 35; kh«ng tr¶ lêi 20. 3
  4. + BÞ èm trong th¸ng 10/2002 KCB t¹i ®©u: tù ch÷a 389 l−ît; thÇy thuèc t− 317 l−ît; Tr¹m y tÕ x 295 l−ît; bÖnh viÖn 88 l−ît. + Cã dù ®Þnh tham gia BHYT kh«ng: cã 690 (77%); kh«ng 89 (10%); kh«ng tr¶ lêi 121 (13%). KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, ng−êi cã thÎ BHYT KCB nhiÒu h¬n v ®−îc h−ëng dÞch vô ®Çy ®ñ h¬n. C«ng t¸c tuyªn truyÒn v ¶nh h−ëng cña mét bé phËn d©n c− tham gia BHYT qua truyÒn miÖng vÒ chÝnh s¸ch l kh¸ tèt. §a sè ng−êi d©n mong muèn tiÕp tôc v sÏ tham gia BHYT khi hÕt h¹n thÎ. 6. §¸nh gi¸ cña c¬ quan BHXH: VÒ nh÷ng mÆt ®−îc, ®Æc biÖt vÒ tÝnh x héi th× kh«ng cã ®iÒu g× ph¶i b n c i, song viÖc kh«ng c©n ®èi ®−îc quü BHYT l vÊn ®Ò cÇn suy nghÜ v ph©n tÝch ®Ó rót ra nh÷ng b i häc cho c¸c m« h×nh sÏ triÓn khai, nh©n réng ë c¸c ®Þa b n kh¸c. Cã thÓ thÊy mét sè tån t¹i v nguyªn nh©n qua m« h×nh thÝ ®iÓm BHYT tù nguyÖn t¹i Sãc S¬n l : - TÝnh céng ®ång ch−a ®−îc ph¸t huy triÖt ®Ó trong ph¹m vi gia ®×nh, theo thèng kª cã ®Õn 7.055 hé/13.480 hé (52%) chØ cã 1 ng−êi tham gia, 27% sè hé tham gia 2 ng−êi, chØ cã 21% sè hé tham gia 3- 4 ng−êi. Thùc tÕ cho thÊy cã sù lùa chän ng−êi ®au yÕu, ng−êi gi , ng−êi ®ang mang thai ®Ó tham gia BHYT. Thùc tÕ ® chøng minh, sè l−ît KCB cña nhãm n y b»ng 150% so víi nhãm BHYT b¾t buéc, sè tö vong do gi , yÕu v sinh në cã tû lÖ rÊt cao. - Cã sù l¹m dông trong KCB, biÓu hiÖn b»ng viÖc kh«ng èm vÉn ®i kh¸m v yªu cÇu cÊp thuèc ®Ó dïng cho c¸c th nh viªn kh¸c trong gia ®×nh kh«ng cã thÎ BHYT bÞ èm ®au. ViÖc KCB t¹i x rÊt thuËn lîi cho ng−êi cã thÎ, song kh«ng tr¸nh ®−îc viÖc c¶m t×nh, nÓ nang trong kª ®¬n, cÊp thuèc v× sù g¾n bã, gÇn gòi cña c¸n bé y tÕ v nh©n d©n trong l ng, x . - Møc ®ãng BHYT qu¸ thÊp, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chi tr¶ v n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c KCB. Nh−ng nÕu n©ng cao h¬n th× nhiÒu ng−êi d©n kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia BHYT, m« h×nh Sãc S¬n cã sù hç trî kinh phÝ tõ ChÝnh quyÒn, m kÕt qu¶ tham gia cña d©n cßn thÊp, nÕu kh«ng cã sù hç trî th× vÊn ®Ò cßn nan gi¶i h¬n. - ChÊt l−îng dÞch vô y tÕ v tinh thÇn th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn y tÕ vÉn l trë ng¹i lín ®èi víi ng−êi d©n khi quyÕt ®Þnh tham gia BHYT. BHYT tù nguyÖn theo h−íng dÉn cña liªn Bé T i chÝnh- Y tÕ cã g× míi ? Tõ nh÷ng m« h×nh thÝ ®iÓm BHYT tù nguyÖn trong thêi gian qua, bªn c¹nh nh÷ng b i häc th nh c«ng v ch−a th nh c«ng, liªn Bé T i chÝnh- Y tÕ ® ban h nh Th«ng t− sè 77, ng y 7/8/2003 h−íng dÉn thùc hiÖn BHYT tù nguyÖn. §©y l ®iÒu kiÖn ph¸p lý quan träng ®Ó cã thÓ triÓn khai, më réng BHYT ®Õn ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp d©n c− trong x héi. 4
  5. ViÖc triÓn khai BHYT tù nguyÖn trong giai ®o¹n hiÖn t¹i cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n, ®ã l to n bé ng−êi nghÌo trªn ®Þa b n c¶ n−íc (kho¶ng 14,5 triÖu ng−êi) ® ®−îc ChÝnh phñ cÊp kinh phÝ riªng ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ. Nh− vËy, ®iÒu b¨n kho¨n cña nh÷ng ng−êi tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ® ®−îc th¸o bá mét phÇn, tuy nhiªn vÉn cßn mét bé phËn lín d©n c− cã møc sèng trung b×nh v cËn nghÌo cÇn thiÕt ®−îc ch¨m sãc søc khoÎ, trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i nhiÒu ng−êi vÉn ch−a thÓ tù ®ãng møc phÝ ®ñ ®¸p øng dÞch vô y tÕ theo quy ®Þnh. MÆt kh¸c, kh¶ n¨ng ®ång thêi tæ chøc BHYT tù nguyÖn trªn diÖn réng còng kh«ng ®¬n gi¶n, bëi ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc, t i chÝnh… Th«ng t− sè 77 ® h−íng dÉn nhiÒu vÊn ®Ò s¸t víi thùc tÕ, tuy nhiªn trong khu«n khæ b i viÕt n y, xin phÐp kh«ng ®Ò cËp, chØ xin nªu 1 sè dù kiÕn triÓn khai trong nh÷ng n¨m tíi. 1. N¨m 2004, mçi huyÖn chän mét x ®Ó l m ®iÓm, tõ x ®iÓm cè g¾ng triÓn khai th nh c«ng ®óng víi m« h×nh BHYT céng ®ång, sau ®ã sÏ nh©n réng sang c¸c x kh¸c, phÊn ®Êu mçi n¨m viÖc triÓn khai thùc hiÖn theo cÊp sè nh©n. C¸c x ®−îc chän thùc hiÖn ®iÓm cÇn tho¶ m n mét sè tiªu thøc sau: - §iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi: ng−êi d©n cã møc sèng (vËt chÊt, tinh thÇn) lo¹i kh¸ so víi mÆt b»ng chung cña huyÖn; - CÊp uû ®¶ng, ChÝnh quyÒn, c¸c ®o n thÓ ®Þa ph−¬ng ®ång ý nhËn l m ®iÓm, ñng hé v quyÕt t©m thùc hiÖn ®iÓm; - Trung t©m Y tÕ huyÖn, Tr¹m y tÕ x ®ñ ®iÒu kiÖn (nh©n lùc, n¨ng lùc, c¬ së vËt chÊt) ch¨m sãc søc khoÎ ng−êi d©n theo quy ®Þnh; - Tõ ®Þa b n x ®Õn ®Õn Trung t©m Y tÕ huyÖn kho¶ng 5 - 8 km; 2. Tu©n thñ nguyªn t¾c vÒ tû lÖ sè ng−êi ®¨ng ký tham gia trong c¸c nhãm ®èi t−îng, t×m c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng vËn ®éng, n¨ng lùc tiÕp cËn v thuyÕt phôc ®èi t−îng nh»m ®¹t tû lÖ sè ®«ng theo quy ®Þnh. H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt kh¶ n¨ng tho¶ hiÖp ®Ó tr¸nh nh÷ng tæn thÊt cho quü BHYT. 3. §Ò nghÞ c¸c cÊp, c¸c ng nh xem xÐt viÖc hç trî mét phÇn kinh phÝ cho ng−êi d©n trong giai ®o¹n ®Çu, gióp hä l m quen víi BHYT thùc sù chø kh«ng chØ nghe nãi vÒ BHYT. C¬ quan BHXH tÝnh to¸n kh¶ n¨ng t i chÝnh chung ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh møc ®ãng thÊp h¬n nhu cÇu chi cho nhãm ®èi t−îng n y, gióp hä cã thÓ tham gia BHYT tõ thu nhËp cßn nhiÒu khã kh¨n cña hä. 4. TriÓn khai chÝnh s¸ch BHYT kh«ng chØ l tr¸ch nhiÖm cña riªng hÖ thèng BHXH, m l tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn, §o n thÓ c¸c cÊp ®èi víi c«ng t¸c ch¨m sãc v b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n. VÊn ®Ò n y cÇn ®−îc kh¼ng ®Þnh v l m râ, chØ khi n o tÊt c¶ cïng v o cuéc th× ®Þnh h−íng x héi ho¸ lÜnh vùc n y míi cã thÓ mang ®Õn kÕt qu¶. 5. ThÝ ®iÓm ph−¬ng thøc thanh to¸n chi phÝ KCB BHYT míi trªn nguyªn t¾c: b¶o ®¶m tèt h¬n quyÒn lîi cña ng−êi tham gia, t¹o sù chñ ®éng cho c¬ së KCB trong cung cÊp dÞch vô y tÕ, ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong thùc hiÖn nhiÖm vô chung, khuyÕn khÝch th y thuèc thùc hiÖn ph−¬ng ch©m: an to n, hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm trong phôc vô bÖnh nh©n. 6. ThÝ ®iÓm ph−¬ng thøc n©ng cao vai trß cña céng ®ång, th«ng qua nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn cña m×nh ®Ó hiÓu, biÕt c«ng khai vÒ viÖc sö dông quü BHYT do chÝnh céng ®ång ®ãng gãp, qua ®ã n©ng cao tr¸ch nhiÖm v t¹o sù kiÓm so¸t cña céng ®ång ®èi víi viÖc chèng l¹m dông tõ c¸c phÝa. 5
  6. Thùc tÕ cuéc sèng sÏ cßn nhiÒu biÕn ®éng, cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn cã thêi gian ®Ó ng−êi d©n dÇn hiÓu, cã vÊn ®Ò cÇn møc sèng ®−îc t¨ng tr−ëng ®Õn mét møc n o ®ã th× ng−êi d©n míi cã thÓ tham gia ®ãng gãp - BHYT tù nguyÖn ®ang cÇn ®Õn c¶ hai ®iÒu kiÖn ®ã, song sù ph¸t triÓn cña x héi l¹i kh«ng ®ång ®Òu, ®Êy l vÊn ®Ò ®Ó h«m nay chóng t«i ®−a ®Õn nh÷ng b−íc ®i cho mét h nh tr×nh, biÕt l nhiÒu khã kh¨n./. - Ph−¬ng thøc thanh to¸n theo ®Þnh suÊt (Capitation): l ph−¬ng thøc c¬ quan BHXH thanh to¸n cho c¬ së cung cÊp dÞch vô y tÕ mét kho¶n tiÒn, dùa trªn møc tiÒn ®Þnh suÊt v sè ng−êi ®¨ng ký KCB t¹i c¬ së cung cÊp dÞch vô y tÕ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. C¬ së cung cÊp dÞch vô y tÕ cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o nhu cÇu KCB cho ng−êi ®¨ng ký t¹i c¬ së. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=526

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2