intTypePromotion=1

Bộ 5 đề thi Hóa học lớp 8

Chia sẻ: Phan Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:12

0
8
lượt xem
0
download

Bộ 5 đề thi Hóa học lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp bao gồm đề thi tham khảo Hóa học lớp 8 giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức Hóa học lớp 8. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 5 đề thi Hóa học lớp 8

 1. LỚP HỌC CÔ TRINH KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌ VÀ TÊN:…………………………………………… MÔN: HÓA HỌC 8 I. TRẮC NGHIỆM:  Câu 1: Cho công thức hóa học của các chất sau: (a) khí hidro H2,  (b) khí cacbonic CO2,  (c) khí nito N2,  (d) bạc nitrat AgNO3. A. (a), (b) là đơn chất B. (b), (c) là hợp chất C. (a), (d) là hợp chất D. (a), (c) là đơn chất Câu 2: Cho một hỗn hợp gồm: đường, muối, cát. Sử dụng tính chất nào để tách cát ra khỏi hỗn hợp: A. Tính tan B. Tính dẫn điện C. Khối lượng riêng D. Nhiệt độ nóng chảy Câu 3: Hạt nhân của nguyên tử gồm A. p, n B. n, e C. p,e D. p Câu 4: Người ta quy ước 1 đvC bằng: A. 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon B. 1/12 nguyên tử cacbon C. 1/12 khối lượng cacbon D. 1/2 khối lượng nguyên tử cacbon  Câu 5: Điền vào chỗ trống: “ Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học” A. Số notron B. Số proton C. Số proton và notron D. Số khối Câu 6: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết? A. Không tan trong nước B. Không màu, không mùi C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định D. Có vị mặn, vị ngọt, vị chua Câu 7: Phân tử khí metan có công thức hóa học là CH4. Phân tử metan nặng gấp bao nhiêu lần phân tử khí  hidro? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 8: Trong các chất sau: Xăng, nito, muối ăn, không khí, nước tự nhiên. Hãy chọn dãy chất là chất tinh  khiết A. Xăng, nito, muối B. Nito, muối ăn, không khí C. Không khí, nước tự nhiên D. Nito, muối ăn Câu 9: Biết nguên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của canxi (Ca = 40 đvC). X là nguyên  tố: A. S (lưu huỳnh) B. Fe (sắt) C. Zn (kẽm) D. Al (nhôm)
 2. Câu 10: Trong nguyên tử, hạt mang điện là: A. Hạt proton, hạt notron.                 B.Hạt proton, hạt electron. C. Hạt nhân, proton, hạt electron.      D.Hạt nhân. II. TỰ LUẬN: Câu 11: Cách viết sau chỉ ý gì: 4Na, 2O2, 3H2O, 7H Câu 12: Nguyên tử Z nặng 4, 482.10­23 g a. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố Z b. So sánh nguyên tử Z với nguyên tử oxi Biết: Fe = 56 đvC; S = 32 đvC; Zn = 65 đvC; Al = 27 đvC; K = 39 đvC; O = 16 đvC …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… LỚP HỌC CÔ TRINH KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌ VÀ TÊN:…………………………………………… MÔN: HÓA HỌC 8 I. TRẮC NGHIỆM:  Câu 1: Điền vào chỗ trống: “ Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học” A. Số notron B. Số proton C. Số proton và notron D. Số khối Câu 2: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết? A. Không tan trong nước B. Không màu, không mùi C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định D. Có vị mặn, vị ngọt, vị chua Câu 3: Phân tử khí metan có công thức hóa học là CH4. Phân tử metan nặng gấp bao nhiêu lần phân tử khí  hidro? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 4: Trong các chất sau: Xăng, nito, muối ăn, không khí, nước tự nhiên. Hãy chọn dãy chất là chất tinh  khiết A. Xăng, nito, muối B. Nito, muối ăn, không khí C. Không khí, nước tự nhiên D. Nito, muối ăn Câu 5: Biết nguên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của canxi (Ca = 40 đvC). X là nguyên  tố: A. S (lưu huỳnh) B. Fe (sắt) C. Zn (kẽm) D. Al (nhôm) Câu 6: Trong nguyên tử, hạt mang điện là: A. Hạt proton, hạt notron.                 B.Hạt proton, hạt electron. C. Hạt nhân, proton, hạt electron.      D.Hạt nhân. Câu 7: Cho công thức hóa học của các chất sau: (a) khí hidro H2,  (b) khí cacbonic CO2,  (c) khí nito N2,  (d) bạc nitrat AgNO3. A. (a), (b) là đơn chất B. (b), (c) là hợp chất C. (a), (d) là hợp chất D. (a), (c) là đơn chất
 4. Câu 8: Cho một hỗn hợp gồm: đường, muối, cát. Sử dụng tính chất nào để tách cát ra khỏi hỗn hợp: A. Tính tan B. Tính dẫn điện C. Khối lượng riêng D. Nhiệt độ nóng chảy Câu 9: Hạt nhân của nguyên tử gồm A. p, n B. n, e C. p,e D. p Câu 10: Người ta quy ước 1 đvC bằng: A. 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon B. 1/12 nguyên tử cacbon C. 1/12 khối lượng cacbon D. 1/2 khối lượng nguyên tử cacbon  II. TỰ LUẬN: Câu 11: Cách viết sau chỉ ý gì: 4Na, 2O2, 3H2O, 7H Câu 12: Nguyên tử Z nặng 4, 482.10­23 g a. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố Z b. So sánh nguyên tử Z với nguyên tử oxi Biết: Fe = 56 đvC; S = 32 đvC; Zn = 65 đvC; Al = 27 đvC; K = 39 đvC; O = 16 đvC …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… LỚP HỌC CÔ TRINH KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌ VÀ TÊN:…………………………………………… MÔN: HÓA HỌC 8 I. TRẮC NGHIỆM:  Câu 1: Cho một hỗn hợp gồm: đường, muối, cát. Sử dụng tính chất nào để tách cát ra khỏi hỗn hợp: A. Tính tan B. Tính dẫn điện C. Khối lượng riêng D. Nhiệt độ nóng chảy Câu 2: Hạt nhân của nguyên tử gồm A. p, n B. n, e C. p,e D. p Câu 3: Người ta quy ước 1 đvC bằng: A. 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon B. 1/12 nguyên tử cacbon C. 1/12 khối lượng cacbon D. 1/2 khối lượng nguyên tử cacbon  Câu 4: Điền vào chỗ trống: “ Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học” A. Số notron B. Số proton C. Số proton và notron D. Số khối Câu 5: Cho công thức hóa học của các chất sau: (a) khí hidro H2,  (b) khí cacbonic CO2,  (c) khí nito N2,  (d) bạc nitrat AgNO3. A. (a), (b) là đơn chất B. (b), (c) là hợp chất C. (a), (d) là hợp chất D. (a), (c) là đơn chất Câu 6: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết? A. Không tan trong nước B. Không màu, không mùi C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định D. Có vị mặn, vị ngọt, vị chua Câu 7: Phân tử khí metan có công thức hóa học là CH4. Phân tử metan nặng gấp bao nhiêu lần phân tử khí  hidro?
 6. A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 8: Trong các chất sau: Xăng, nito, muối ăn, không khí, nước tự nhiên. Hãy chọn dãy chất là chất tinh  khiết A. Xăng, nito, muối B. Nito, muối ăn, không khí C. Không khí, nước tự nhiên D. Nito, muối ăn Câu 9: Biết nguên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của canxi (Ca = 40 đvC). X là nguyên  tố: A. S (lưu huỳnh) B. Fe (sắt) C. Zn (kẽm) D. Al (nhôm) Câu 10: Trong nguyên tử, hạt mang điện là: A. Hạt proton, hạt notron.                 B.Hạt proton, hạt electron. C. Hạt nhân, proton, hạt electron.      D.Hạt nhân. II. TỰ LUẬN: Câu 11: Cách viết sau chỉ ý gì: 4Na, 2O2, 3H2O, 7H Câu 12: Nguyên tử Z nặng 4, 482.10­23 g a. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố Z b. So sánh nguyên tử Z với nguyên tử oxi Biết: Fe = 56 đvC; S = 32 đvC; Zn = 65 đvC; Al = 27 đvC; K = 39 đvC; O = 16 đvC …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 7. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… LỚP HỌC CÔ TRINH KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌ VÀ TÊN:…………………………………………… MÔN: HÓA HỌC 8 I. TRẮC NGHIỆM:  Câu 1: Biết nguên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của canxi (Ca = 40 đvC). X là nguyên  tố: A. S (lưu huỳnh) B. Fe (sắt) C. Zn (kẽm) D. Al (nhôm) Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là: A. Hạt proton, hạt notron.                 B.Hạt proton, hạt electron. C. Hạt nhân, proton, hạt electron.      D.Hạt nhân. Câu 3: Cho công thức hóa học của các chất sau: (a) khí hidro H2,  (b) khí cacbonic CO2,  (c) khí nito N2,  (d) bạc nitrat AgNO3. A. (a), (b) là đơn chất B. (b), (c) là hợp chất C. (a), (d) là hợp chất D. (a), (c) là đơn chất Câu 4: Cho một hỗn hợp gồm: đường, muối, cát. Sử dụng tính chất nào để tách cát ra khỏi hỗn hợp: A. Tính tan B. Tính dẫn điện C. Khối lượng riêng D. Nhiệt độ nóng chảy Câu 5: Hạt nhân của nguyên tử gồm A. p, n B. n, e C. p,e D. p Câu 6: Người ta quy ước 1 đvC bằng:
 8. A. 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon B. 1/12 nguyên tử cacbon C. 1/12 khối lượng cacbon D. 1/2 khối lượng nguyên tử cacbon  Câu 7: Điền vào chỗ trống: “ Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học” A. Số notron B. Số proton C. Số proton và notron D. Số khối Câu 8: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết? A. Không tan trong nước B. Không màu, không mùi C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định D. Có vị mặn, vị ngọt, vị chua Câu 9: Phân tử khí metan có công thức hóa học là CH4. Phân tử metan nặng gấp bao nhiêu lần phân tử khí  hidro? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 10: Trong các chất sau: Xăng, nito, muối ăn, không khí, nước tự nhiên. Hãy chọn dãy chất là chất tinh  khiết A. Xăng, nito, muối B. Nito, muối ăn, không khí C. Không khí, nước tự nhiên D. Nito, muối ăn II. TỰ LUẬN: Câu 11: Cách viết sau chỉ ý gì: 4Na, 2O2, 3H2O, 7H Câu 12: Nguyên tử Z nặng 4, 482.10­23 g a. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố Z b. So sánh nguyên tử Z với nguyên tử oxi Biết: Fe = 56 đvC; S = 32 đvC; Zn = 65 đvC; Al = 27 đvC; K = 39 đvC; O = 16 đvC …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 9. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 10. LỚP HỌC CÔ TRINH KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌ VÀ TÊN:…………………………………………… MÔN: HÓA HỌC 8 I. TRẮC NGHIỆM:  Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là: A. Hạt proton, hạt notron.                 B.Hạt proton, hạt electron. C. Hạt nhân, proton, hạt electron.      D.Hạt nhân. Câu 2: Cho một hỗn hợp gồm: đường, muối, cát. Sử dụng tính chất nào để tách cát ra khỏi hỗn hợp: A. Tính tan B. Tính dẫn điện C. Khối lượng riêng D. Nhiệt độ nóng chảy Câu 3: Hạt nhân của nguyên tử gồm A. p, n B. n, e C. p,e D. p Câu 4: Người ta quy ước 1 đvC bằng: A. 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon B. 1/12 nguyên tử cacbon C. 1/12 khối lượng cacbon D. 1/2 khối lượng nguyên tử cacbon  Câu 5: Điền vào chỗ trống: “ Số … là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học” A. Số notron B. Số proton C. Số proton và notron D. Số khối Câu 6: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết? A. Không tan trong nước B. Không màu, không mùi C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định D. Có vị mặn, vị ngọt, vị chua Câu 7: Phân tử khí metan có công thức hóa học là CH4. Phân tử metan nặng gấp bao nhiêu lần phân tử khí  hidro? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 8: Trong các chất sau: Xăng, nito, muối ăn, không khí, nước tự nhiên. Hãy chọn dãy chất là chất tinh  khiết A. Xăng, nito, muối B. Nito, muối ăn, không khí C. Không khí, nước tự nhiên D. Nito, muối ăn Câu 9: Biết nguên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của canxi (Ca = 40 đvC). X là nguyên  tố: A. S (lưu huỳnh) B. Fe (sắt) C. Zn (kẽm) D. Al (nhôm) Câu 1: Cho công thức hóa học của các chất sau: (a) khí hidro H2,  (b) khí cacbonic CO2, 
 11. (c) khí nito N2,  (d) bạc nitrat AgNO3. A. (a), (b) là đơn chất B. (b), (c) là hợp chất C. (a), (d) là hợp chất D. (a), (c) là đơn chất II. TỰ LUẬN: Câu 11: Cách viết sau chỉ ý gì: 4Na, 2O2, 3H2O, 7H Câu 12: Nguyên tử Z nặng 4, 482.10­23 g a. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố Z b. So sánh nguyên tử Z với nguyên tử oxi Biết: Fe = 56 đvC; S = 32 đvC; Zn = 65 đvC; Al = 27 đvC; K = 39 đvC; O = 16 đvC …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 12. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản