intTypePromotion=1

Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
435
lượt xem
68
download

Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình. Bệnh cầu trùng do ký sinh trùng nguyên sinh động vật gây nên. ở gà có 9 loại cầu trùng khác nhau: Gây bệnh với triệu chứng khác nhau và từng đoạn ruột khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bệnh đường tiêu hoá ở gà nuôi trong gia đình

  1. C¸c bÖnh ®−êng tiªu ho¸ ë gµ nu«i trong gia ®×nh 1. BÖnh th−¬ng hµn, phã th−¬ng hµn vµ b¹ch lþ Vi khuÈn Samonella Vi khuÈn g©y bÖnh b¹ch lþ Ballinaum Samonella Pullorum g©y bÖnh th−¬ng hµn g©y bÖnh phã th−¬ng hµn Vi khuÈn Samonella Typhimurium a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan: do 3 lo¹i vi khuÈn Samonella g©y ra: - Ba bÖnh gÇn gièng nhau, cã liªn quan tíi nhau nh−ng chóng kh«ng ®ång nhÊt. - BÖnh l©y truyÒn qua trøng: Gµ con në ra tõ trøng bÖnh sÏ m¾c bÖnh th−¬ng hµn, b¹ch lþ. Chó ý: Chim cót, vÞt, ngan ®Òu cã thÓ m¾c bÖnh. b. TriÖu chøng - Khi trøng bÞ nhiÔm khuÈn tû lÖ në thÊp, ph«i bÞ s¸t. Gµ con Øa ph©n mÇu tr¾ng, khã thë vµ chÕt tíi 20%. - Gµ con m¾c bÖnh cßi cäc, chËm lín vµ th−êng bÞ quÌ do viªm khíp. - ë gµ lín: Ph©n chuyÓn tõ tr¾ng sang vµng vµ cã c¸c triÖu chøng thÇn kinh. - BÖnh tÝch: cã nhiÒu nèt ho¹i tö mÇu tr¾ng ë gan, l¸ch, tim, phæi, thµnh ruét dÇy phñ bùa vµng. c. §iÒu trÞ vµ phßng bÖnh §iÒu trÞ Phßng bÖnh Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau (®iÒu trÞ - Mua gµ gièng ë nh÷ng tr¹i an toµn bÖnh. 3-4 ngµy): - Dïng thuèc phßng bÖnh ngay sau khi gµ míi në - Ampi Septol uèng hoÆc tiªm: (Dïng 3 ngµy liÒn): 1ml/5kgP + Gentacostrim 1g/4lÝt n−íc uèng hay 1g/6kg - Costrim-I 24%WSP: 1g/1lÝt n−íc uèng thøc ¨n - Costrim-II 12%WSP: 2g/1lÝt n−íc + HoÆc dïng: Costrim-I 24%WSP; Costrim-II uèng 12%WSP; Cosmix-Forte b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ ë trªn - Cosmix-Forte 0,5-1,5g/1lÝt n−íc uèng - VÖ sinh chuång tr¹i, m¸ng ¨n, m¸ng uèng, thay chÊt ®én chuång, tÈy uÕ b»ng Formol 2% hoÆc Cloram 0,5%. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 1
  2. 2. BÖnh Ecoli (Colibacilosis) a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan: do vi khuÈn : Gµ mÑ bÖnh Ecoli g©y nªn Gµ con bÖnh - L©y qua thøc ¨n, n−íc uèng bÞ nhiÔm trïng. - L©y qua niªm m¹c ®−êng h« hÊp. - Khi c¬ thÓ gÆp thay ®æi bÊt thuËn lµm gi¶m søc ®Ò kh¸ng (khÝ hËu, vËn chuyÓn, khi m¾c bÖnh Gumboro...) BÖnh cã thÓ l©y tõ gµ mÑ sang gµ con b. TriÖu chøng - Gµ Øa ch¶y, ph©n lo·ng, cã dÞch nhÇy mÇu tr¾ng, xanh n©u hoÆc lÉn m¸u, ph©n cã mïi thèi do ruét bÞ ho¹i tö. - Cã con viªm khíp, bÖnh Ecoli kÕt hîp víi bÖnh cÇu trïng th× cµng nguy hiÓm. c. §iÒu trÞ vµ phßng bÖnh: dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau (dïng 3-4 ngµy): : - Ampi Septol: 1ml/5kgP - Costrim-I 24%WSP: 1g/1lÝt n−íc uèng - Costrim-II 2%WSP: 2g/1lÝt n−íc uèng d. Phßng bÖnh - VÖ sinh chuång tr¹i, thøc ¨n, khö trïng nguån n−íc uèng. - Dïng kh¸ng sinh: Costrim-I 24%WSP, Costrim-II 2%WSP b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ, ngoµi ra cã thÓ dïng ESB 30%: 1g/1lÝt n−íc uèng hoÆc 1g/1kg thøc ¨n. 3. BÖnh cÇu trïng (Coccidiosis) a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan - BÖnh cÇu trïng do ký sinh trïng nguyªn sinh ®éng vËt g©y nªn. ë gµ cã 9 lo¹i cÇu trïng kh¸c nhau: G©y bÖnh víi triÖu chøng kh¸c nhau vµ tõng ®o¹n ruét kh¸c nhau. - L©y truyÒn chñ yÕu qua chÊt th¶i lµ ph©n gµ ph©n t¸n no·n nang ra m«i tr−êng bªn ngoµi vµ gµ khoÎ ¨n ph¶i, bÖnh xÈy ra nhiÒu vµo mïa m−a phïn Èn −ít, chuång tr¹i mÊt vÖ sinh. b. TriÖu chøng, ®iÒu trÞ vµ phßng bÖnh TriÖu chøng §iÒu trÞ Phßng bÖnh - BÖnh x¶y ra chñ yÕu ë gµ Dïng mét trong nh÷ng lo¹i - Th−êng xuyªn vÖ sinh, tÈy con tõ 1-28 ngµy tuæi, tû lÖ thuèc sau (dïng trong 3 - 4 uÕ chuång tr¹i vµ thay chÊt chÕt cao. ngµy): ®én chuång. Chuång tr¹i - Gµ ñ rò, l«ng x¬ x¸c, chËm - Rigecoccin: 1g/2-4kg thøc ph¶i kh«, s¹ch, Êm vµ lín, ®i Øa lÉn m¸u, kh¸t ¨n. tho¸ng khÝ. n−íc, mµo nhît nh¹t do - Anticoccid (§ãng gãi 20; - Thuèc phßng: Dïng c¸c thiÕu m¸u. 50; 100g): 2g/1,5lÝt n−íc lo¹i thuèc nh− phÇn ®iÒu uèng hoÆc 2g thuèc trén víi trÞ nh−ng liÒu b»ng 1/2 liÒu thøc ¨n dïng cho ®ñ 10- ®iÒu trÞ. 12kgP gµ/ngµy Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 2
  3. 4. BÖnh tô huyÕt trïng (Pasteurellosis) a. Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan - Do vi trïng Pasteurella multocira g©y nªn. - L©y truyÒn chÝnh do n−íc uèng, thøc ¨n, mét phÇn do chim, chuét mang mÇm bÖnh ®Õn. b. TriÖu chøng vµ ®iÒu trÞ TriÖu chøng §iÒu trÞ - Gµ chÕt rÊt nhanh, liÖt ch©n, x· c¸nh, ph©n Cã thÓ dïng 1 trong c¸c thuèc sau (dïng trong 3 tr¾ng, ph©n xanh hoÆc lÉn m¸u t−¬i, mµo ngµy): th©m tÝm, da tô m¸u. - Tetracylin: 45-60mg/kgP - Gµ chÕt nhanh nªn kh«ng bÞ sót c©n, ë thÓ - Genta costrim: 1g/2lÝt n−íc uèng hoÆc trén víi kÐo dµi gµ khã thë, chÈy n−íc mòi, s−ng 3kg thøc ¨n m¾t, yÕm gµ s−ng to, ch©n quÌ do viªm khíp. - Lincolis-plus: 1g/1,5-2lÝt n−íc uèng c. Phßng bÖnh: - VÖ sinh s¸t trïng, ng¨n chim, chuét kÕt hîp víi nu«i d−ìng ch¨m sãc tèt. - Dïng thuèc phßng: dïng thuèc gièng nh− phÇn ®iÒu trÞ nh−ng liÒu dïng b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ. 5. BÖnh ghÐp cÇu trïng vµ bÖnh Ecoli Chuång nu«i s¹ch sÏ, ®óng quy c¸ch lµ lµm cho gµ Øa ra m¸u t−¬i mét biÖn ph¸p phßng bÖnh tèt Ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ: Muèn gi¶m tû lÖ gµ chÕt, gµ bÖnh håi phôc mét c¸ch nhanh chãng ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi 2 b−íc: B−íc 1: Pha lÉn 3 lo¹i thuèc sau: + Kanamycin 1gam × 3 lä + VitaminA 1% 2ml/èng × 8 èng + VitaminC 5% 5ml/èng × 10 èng (Cho 100kg gµ) Tiªm b¾p ngµy mét lÇn: 0,5-1ml/1con (Tiªm 3 ngµy liªn tôc) B−íc 2: Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau (Trén vµo thøc ¨n hoÆc pha víi n−íc uèng): - Sulfutyl: 1gãi 20g dïng cho 100kg gµ/ngµy × 3-4 ngµy - Anticoccid: 1gãi 20g dïng cho 100kg gµ/ngµy × 3-4 ngµy Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2