intTypePromotion=1

Các chú ý khi ứng dụng mô hình HDM-4 trong công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường bộ Việt Nam

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
76
lượt xem
6
download

Các chú ý khi ứng dụng mô hình HDM-4 trong công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường bộ Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do vậy, bài báo này sẽ đề cập đến các vấn đề cần chú ý và đưa ra các chỉ dẫn cần thiết khi sử dụng mô hình HDM-4 cho các phân tích ở cả mức độ chiến lược và mức độ dự án. Bên cạnh đó, bài báo còn đề ra các định hướng cho việc sử dụng mô hình này có hiệu quả cao trong các điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chú ý khi ứng dụng mô hình HDM-4 trong công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường bộ Việt Nam

T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> C¸c chó ý khi øNG DôNG M¤ H×NH HDM-4 TRONG C¤NG T¸C<br /> qu¶n lý Vμ B¶O TR× M¹NG L¦íI §¦êNG Bé VIÖT NAM<br /> <br /> (Attentions of HDM-4 Application for Management and Maintenance<br /> of Road Networks in Vietnam)<br /> <br /> Ths. §inh V¨n HiÖp<br /> Bé m«n §−êng « t« & §−êng ®« thÞ, Khoa CÇu §−êng,<br /> Tr−êng §¹i häc X©y dùng<br /> Sè 55, ®−êng Gi¶i Phãng, Hµ Néi<br /> Email: dvhiep.huce@gmail.com<br /> <br /> Tãm t¾t: Trong những năm gần ®©y, nhËn thÊy ®−îc lîi Ých to lín cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ bảo<br /> tr×, c¸c c¬ quan qu¶n lý đường bộ Việt Nam ®· bắt đầu quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng vµ cã hÖ<br /> thèng ®Õn m¹ng l−íi ®−êng bé th«ng qua viÖc thùc hiÖn một số dự ¸n quan trọng, như là Dự<br /> ¸n tăng cường năng lực quản lý mạng lưới ®ường bộ (HCMP, 2002), Dự ¸n n©ng cÊp m¹ng<br /> l−íi ®−êng bé (RNIP, 2004), và Dự ¸n n©ng cấp ®ường bộ giai đoạn 3 - Thùc thi ph¸t triÓn<br /> chÝnh s¸ch ngµnh (ISDP, 2005). M« h×nh Quản lý và Ph¸t triển Đường bộ HDM-4 (PIARC,<br /> 2001) ®· được sử dụng cho viÖc ph©n tÝch x¸c lËp chiến lược và kÕ ho¹ch b¶o tr× mạng lưới<br /> đường bộ víi nguån vèn kh«ng h¹n chÕ vµ h¹n chÕ; vµ sö dông cho c¸c ph©n tÝch tèi −u ho¸<br /> ph−¬ng ¸n duy tu mÆt ®−êng ë møc ®é dù ¸n. Tuy nhiªn, viÖc øng dông m« h×nh nµy sao cho<br /> thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶ vÉn ch−a ®−îc xem xÐt thÝch ®¸ng. Do vËy, bµi b¸o nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn<br /> c¸c vÊn ®Ò cÇn chó ý vµ ®−a ra c¸c chØ dÉn cÇn thiÕt khi sö dông m« h×nh HDM-4 cho c¸c<br /> ph©n tÝch ë c¶ møc ®é chiÕn l−îc vµ møc ®é dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, bµi b¸o cßn ®Ò ra c¸c ®Þnh<br /> h−íng cho viÖc sö dông m« h×nh nµy cã hiÖu qu¶ cao trong c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam.<br /> <br /> In recent years, a major emphasis has been put on the maintenance of existing road network of<br /> Vietnam in an appropriate and systematic way through various major projects such as the<br /> Highway Management Capacity Improvement Project (HMCP, 2002), the Road Network<br /> Improvement Project (RNIP, 2003), and the Third Road Improvement Project -<br /> Implementation of Sector Development Policy (ISDP, 2005). Highway Development and<br /> Management System HDM-4 (PIARC, 2001) has been used for strategy and program analyses<br /> of the road network under unconstrained and constrained budgets as well as for optimization<br /> of pavement maintenance alternatives at project level for a specific road section. Therefore,<br /> this paper presents attentions and guidelines of HDM-4 analyses and also shows future<br /> directions in order to apply HDM-4 effectively according to the Vietnamese conditions.<br /> <br /> 1. Giíi thiÖu HDM-4 vµ c¸c øng dông t¹i ViÖt Nam<br /> M« h×nh Qu¶n lý vµ Ph¸t triÓn §−êng bé HDM-4 (PIARC, 2001) ®−îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn<br /> d−íi sù tµi trî chÝnh cña Ng©n hµng ThÕ giíi vµ mét sè tæ chøc quèc tÕ kh¸c (nh− lµ Ng©n hµng<br /> Ph¸t triÓn Ch©u ¸, Ban Ph¸t triÓn Quèc tÕ Anh Quèc, vµ Côc §−êng bé Thôy §iÓn) nh»m kÕt<br /> hîp gi÷a c¸c yÕu tè kü thuËt, kinh tÕ, vµ m«i tr−êng trong ph©n tÝch ®¸nh gi¸ møc ®é hiÖu qu¶<br /> cña dù ¸n ®Çu t− vµ ph©n tÝch chiÕn l−îc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng m¹ng l−íi ®−êng bé.<br /> M« h×nh HDM-4 c¬ b¶n ®−îc ph¸t triÓn dùa trªn c¬ së cña M« h×nh chuÈn Duy tu vµ ThiÕt kÕ<br /> §−êng bé HDM-III (Watanatada cïng céng sù, 1987), nh−ng trong m« h×nh HDM-4 cã kÓ ®Õn<br /> -1-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> viÖc ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng vµ x· héi khi thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n ®−êng.<br /> HiÖn nay, HDM-4 ®· ®−îc n©ng cÊp ®Õn phiªn b¶n 2.0 (Eric Stannard, 2005) ®Ó t¹o ra viÖc kÕt<br /> nèi d÷ liÖu linh ho¹t vµ thuËn tiÖn h¬n cho ng−êi sö dông, ®ång thêi n©ng cao tÝnh n¨ng thÝch<br /> nghi cña c¸c m« h×nh ph©n tÝch.<br /> <br /> M« h×nh HDM-4 ®· ®−îc sö dông réng r·i t¹i h¬n 100 nước và quốc gia (bao gåm c¶ c¸c n−íc<br /> ph¸t triÓn) trong c«ng t¸c quản lý và bảo tr× m¹ng l−íi đường bé nhê c¸c −u ®iÓm næi tréi cña<br /> m« h×nh, ®ã lµ (1) kÕt hîp c¶ chi phÝ nhµ qu¶n lý vµ chi phÝ ng−êi sö dông ®−êng trong ph©n<br /> tÝch chi phÝ vßng ®êi cña dù ¸n, (2) sö dông c¸c hÖ sè hiÖu chØnh nªn cã thÓ ¸p dông réng r·i<br /> cho c¸c ®iÒu kiÖn ®a d¹ng kh¸c nhau, (3) cã thÓ ®−îc sö dông nh− lµ mét c«ng cô thÝch hîp ®Ó<br /> thiÕt kÕ mÆt ®−êng cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn khi m« h×nh ®−îc hiÖu chØnh phï hîp (GS.<br /> Tsunokawa vµ Ul-Islam, 2003). T¹i ViÖt Nam, HDM-4 ®· ®−îc sö dông vµo mét sè dù ¸n quan<br /> träng, nh− lµ Dù ¸n t¨ng c−êng n¨ng lùc qu¶n lý ®−êng bé (HCMP, 2002), Dù ¸n n©ng cÊp<br /> m¹ng l−íi ®−êng bé – LËp kÕ ho¹ch chiÕn l−îc 10 n¨m (RNIP, 2004), vµ Dù ¸n n©ng cÊp m¹ng<br /> l−íi ®−êng bé – Ph©n tÝch HDM-4 cho m¹ng l−íi ®−êng quèc lé ®Ó x¸c lËp kÕ ho¹ch b¶o tr×<br /> n¨m thø 2 (2006) vµ n¨m thø 3 (2007) (AWP, 2006). Th«ng qua viÖc ph©n tÝch thÝ ®iÓm<br /> 2000km m¹ng l−íi ®−êng quèc lé, dù ¸n HCMP cho thÊy tiÒm n¨ng cña viÖc øng dông HDM-4<br /> vµ kh¶ n¨ng kÕt hîp cña nã víi c¸c ch−¬ng tr×nh hiÖn cã (nh− lµ RosyBASE) trong c«ng t¸c<br /> qu¶n lý vµ b¶o tr× m¹ng l−íi ®−êng bé ViÖt Nam. Trong dù ¸n RNIP (2004) vµ AWP (2006),<br /> HDM-4 ®−îc sö dông ®Ó x©y dùng chiÕn l−îc dµi h¹n 10 n¨m trong viÖc n©ng cÊp vµ b¶o tr×<br /> m¹ng l−íi ®−êng quèc lé (bao gåm 15.565 km), xem xÐt møc ®é −u tiªn ®Çu t− cho tõng tuyÕn<br /> ®−êng theo c¸c giai ®o¹n vµ lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ nguån vèn cÇn thiÕt cho hîp lý øng víi tõng<br /> giai ®o¹n trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ nguån vèn.<br /> Tuy nhiªn, viÖc sö dông m« h×nh nµy nh− thÕ nµo cho thÝch hîp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, ®Æc<br /> biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam, vÉn lµ c¸c c©u hái dµnh cho c¸c nhµ nghiªn cøu quan t©m<br /> ®Õn vÊn ®Ò nµy. VËy nªn, bµi b¸o sÏ ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò cÇn chó ý vµ ®−a ra c¸c chØ dÉn cÇn<br /> thiÕt khi sö dông m« h×nh HDM-4 cho c¸c ph©n tÝch ë c¶ møc ®é chiÕn l−îc vµ møc ®é dù ¸n.<br /> Bªn c¹nh ®ã, bµi b¸o cßn ®Ò ra c¸c ®Þnh h−íng ®Ó øng dông m« h×nh nµy sao cho cã hiÖu qu¶<br /> h¬n trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam.<br /> <br /> 2. C¸c chó ý khi øng dông HDM-4 trong ph©n tÝch chiÕn l−îc<br /> Sö dông d÷ liÖu tõ dù ¸n RNIP (2004) cho ph©n tÝch HDM-4 ë møc ®é chiÕn l−îc mét m¹ng<br /> l−íi ®−êng cô thÓ, §inh V¨n HiÖp (2005) ®· chØ ra mét sè chó ý vµ chØ dÉn vÒ c¸ch sö dông<br /> thêi gian ph©n tÝch vµ ph−¬ng thøc ph©n bæ nguån vèn khi x¸c lËp chiÕn l−îc b¶o tr× m¹ng l−íi<br /> ®−êng bé nh− ®−îc tr×nh bµy trong c¸c phÇn sau ®©y.<br /> 2.1. Thêi gian ph©n tÝch dïng trong HDM-4 vµ thêi gian lËp kÕ ho¹ch<br /> Do ®Æc tÝnh riªng trong ®Çu t−, HDM-4 kh«ng xem xÐt ®iÒu kiÖn cña m¹ng l−íi ®−êng ë cuèi<br /> thêi kú ph©n tÝch, nªn sÏ kh«ng cã hoÆc cã Ýt c¸c chi phÝ ®−îc ph©n bæ cho thêi kú cuèi nµy.<br /> §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi ®ã nguån vèn cÇn cho viÖc n©ng cÊp vµ b¶o tr× m¹ng l−íi kh«ng ®−îc<br /> ®¸nh gi¸ ®óng møc vµ th−êng xuyªn n»m ë d−íi gi¸ trÞ thùc tÕ cÇn ph¶i cã. H×nh 1 thÓ hiÖn<br /> tæng chi phÝ trong 10 n¨m ®Çu øng víi nguån vèn kh«ng h¹n chÕ ®−îc x¸c lËp cho c¸c tr−êng<br /> hîp kh¸c nhau vÒ thêi gian ph©n tÝch b»ng 10, 15 vµ 20 n¨m. Khi thêi gian ph©n tÝch b»ng víi<br /> thêi gian lËp kÕ ho¹ch th× chi phÝ dù tÝnh n»m d−íi møc yªu cÇu cÇn thiÕt, nh−ng khi thêi gian<br /> -2-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> ph©n tÝch t¨ng lªn th× tæng chi phÝ dù tÝnh cho 10 n¨m sÏ t¨ng lªn vµ trë lªn æn ®Þnh h¬n khi<br /> thêi gian ph©n tÝch nµy ®ñ dµi nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ khi ®−êng biÓu ®å cã d¹ng n»m ngang.<br /> VËy theo kÕt qu¶ ph©n tÝch nµy, thêi gian ph©n tÝch trong ph©n tÝch sö dông HDM-4 nªn ®−îc<br /> chän lín h¬n thêi gian lËp kÕ ho¹ch b¶o tr× m¹ng l−íi ®−êng bé vµ nªn lÊy Ýt nhÊt lµ b»ng 2 lÇn<br /> so víi thêi gian lËp kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh nguån chi phÝ cÇn thiÕt ®óng víi thùc tÕ yªu cÇu.<br /> <br /> 50<br /> Tæng chi phÝ trong 10 n¨m (triÖu USD)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 40<br /> <br /> <br /> <br /> 30<br /> <br /> <br /> <br /> 20<br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> 10 15 20 25<br /> Thêi gian ph©n tÝch (n¨m)<br /> <br /> H×nh 1. ¶nh h−ëng cña thêi gian ph©n tÝch ®Õn tæng chi phÝ trong thêi gian lËp kÕ ho¹ch<br /> <br /> <br /> 2.2. Ph©n bæ nguån vèn trong thêi gian lËp kÕ ho¹ch<br /> Khi ph©n tÝch sö dông HDM-4 trong tr−êng hîp kh«ng h¹n chÕ vÒ nguån vèn, chi phÝ tËp trung<br /> nhiÒu vµo nh÷ng n¨m ®Çu nh»m ®Ó tèi −u ho¸ lîi Ých b»ng viÖc ®¸p øng ngay c¸c c«ng viÖc<br /> ®· ®Ó qu¸ h¹n. Trong thùc tÕ, ®iÒu nµy rÊt khã cho c¸c c¬ quan qu¶n lý ®−êng trong viÖc huy<br /> ®éng nguån kinh phÝ tËp trung ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc duy tu nµy trong mét vµi n¨m<br /> ®Çu tiªn. Do vËy, kÕ ho¹ch chiÕn l−îc nªn ®−îc x©y dùng sao cho chi phÝ nµy ®−îc dµn tr¶i<br /> ®ång ®Òu cho tÊt c¶ c¸c n¨m trong thêi gian lËp kÕ ho¹ch. §iÒu nµy cã thÓ ®−îc thùc hiÖn theo<br /> tr×nh tù d−íi ®©y vµ ®−îc tr×nh bµy râ h¬n trong nghiªn cøu cña GS. Tsunokawa vµ Ul-Islam<br /> (2005):<br /> <br /> • Thùc hiÖn ch¹y HDM-4 cho tr−êng hîp kh«ng h¹n chÕ vÒ nguån vèn víi thêi gian ph©n<br /> tÝch lín gÊp 2 lÇn thêi gian lËp kÕ ho¹ch vµ t×m ra tæng chi phÝ tèi −u trong thêi gian lËp<br /> kÕ ho¹ch.<br /> • Chia tæng chi phÝ t×m ®−îc ë trªn cho sè n¨m cña thêi gian lËp kÕ ho¹ch vµ g¸n cho<br /> tõng n¨m trong thêi kú lËp kÕ ho¹ch nµy. CÇn chó ý lµ sè n¨m cña thêi gian ph©n tÝch<br /> trong M« h×nh Ph©n bæ Ng©n s¸ch (EBM-32) (Archondo-Callao, 1999) lín nhÊt lµ 12,<br /> nªn qu¸ tr×nh ph©n tÝch ph¶i lÆp l¹i nÕu sè n¨m lín h¬n 12.<br /> <br /> -3-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> <br /> <br /> §Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu vÒ nguån vèn cho viÖc b¶o tr× m¹ng l−íi ®−êng trong tr−êng hîp nghiªn<br /> cøu kÕ ho¹ch chiÕn l−îc 10 n¨m víi nguån vèn kh«ng h¹n chÕ, ph©n tÝch chiÕn l−îc thùc hiÖn<br /> víi thêi gian ph©n tÝch lµ 20 n¨m. C¸c chi phÝ hµng n¨m trong suèt 10 n¨m ®Çu cña thêi gian<br /> ph©n tÝch cho tr−êng hîp nµy ®−îc thÓ hiÖn trªn H×nh 2 víi tæng chi phÝ kho¶ng 45 triÖu USD.<br /> Nguån vèn ®Çu t− tËp trung chñ yÕu vµo n¨m ®Çu kho¶ng 19.5 triÖu USD do nguån kinh phÝ<br /> cÇn ®¸p øng cho c¸c c«ng viÖc duy tu ®· ®Ó qu¸ h¹n. Víi l ý do lµ trong thùc tÕ rÊt khã ®Ó huy<br /> ®éng mét nguån vèn tËp trung nh− thÕ nµy, nªn nghiªn cøu ®· sö dông ph−¬ng thøc ph©n bæ<br /> tæng chi phÝ nãi trªn ®ång ®Òu cho c¸c n¨m trong thêi kú lËp kÕ ho¹ch th«ng qua viÖc sö dông<br /> m« h×nh EBM-32 vµ cã kÕt qu¶ nh− thÓ hiÖn trªn H×nh 2 .<br /> <br /> 20.00<br /> Tèi −u kh«ng h¹n chÕ nguån vèn<br /> 17.50<br /> Tèi −u víi chi phÝ ph©n bæ ®ång ®Òu<br /> Chi phÝ ®Þnh kú (triÖu USD)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 15.00<br /> <br /> 12.50<br /> <br /> 10.00<br /> <br /> 7.50<br /> <br /> 5.00<br /> <br /> 2.50<br /> <br /> 0.00<br /> 2004<br /> <br /> <br /> 2005<br /> <br /> <br /> 2006<br /> <br /> <br /> 2007<br /> <br /> <br /> 2008<br /> <br /> <br /> 2009<br /> <br /> <br /> 2010<br /> <br /> <br /> 2011<br /> <br /> <br /> 2012<br /> <br /> <br /> 2013<br /> Thêi gian (n¨m)<br /> <br /> H×nh 2. H×nh thøc nguån kinh phÝ tËp trung vµ h×nh thøc nguån kinh phÝ ph©n bæ ®ång ®Òu<br /> <br /> <br /> 2.3. Chi phÝ b¶o tr× trong nh÷ng n¨m cuèi cña thêi gian ph©n tÝch trong ®iÒu kiÖn nguån vèn<br /> h¹n chÕ<br /> <br /> Nghiªn cøu xem xÐt c¸c ph©n tÝch trong tr−êng hîp h¹n chÕ vÒ nguån vèn. Gi¶ thiÕt nguån vèn<br /> h¹n chÕ s½n cã cho kÕ ho¹ch 10 n¨m lµ 7.5 triÖu USD cho mét m¹ng l−íi ®−êng cô thÓ nhÊt<br /> ®Þnh, sö dông m« h×nh EBM-32 ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch c«ng viÖc −u tiªn cho 2<br /> tr−êng hîp cã thêi gian ph©n tÝch lµ 10 vµ 20 n¨m. KÕt qu¶ cña c¸c ph©n tÝch dùa trªn ph−¬ng<br /> thøc ph©n bæ t−¬ng ®èi ®ång ®Òu nguån vèn h¹n hÑp cho c¸c n¨m trong thêi gian lËp kÕ ho¹ch<br /> ®−îc thÓ hiÖn trªn H×nh 3. §èi víi tr−êng hîp cã thêi gian ph©n tÝch lµ 20 n¨m, chi phÝ hµng<br /> n¨m xÊp xØ b»ng 0.75 triÖu USD trong thêi gian lËp kÕ ho¹ch, tuy cã sù dao ®éng nhá lµ do ®Æc<br /> tÝnh riªng cña sù ®Çu t−. Trong khi ®ã, ®èi víi tr−êng hîp thêi gian ph©n tÝch lµ 10 n¨m, chi phÝ<br /> hµng n¨m chØ duy tr× t−¬ng ®èi ®Òu trong 8 n¨m ®Çu, vµ gi¶m rÊt m¹nh vµo n¨m thø 9 vµ kh«ng<br /> cã chi phÝ g× vµo n¨m cuèi cïng. Do vËy, nÕu thêi gian ph©n tÝch trïng víi thêi gian lËp kÕ<br /> <br /> -4-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> ho¹ch, HDM-4/EBM-32 sÏ kh«ng hoÆc x¸c lËp Ýt nguån kinh phÝ vµo nh÷ng n¨m cuèi cïng cña<br /> thêi gian lËp kÕ ho¹ch. §iÒu nµy cho thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i sö dông thêi gian ph©n tÝch trong<br /> HDM-4 lín h¬n Ýt nhÊt lµ 2 lÇn thêi gian lËp kÕ ho¹ch nh»m x¸c lËp ®−îc nguån kinh phÝ ®Çy<br /> ®ñ trong suèt thêi gian lËp kÕ ho¹ch.<br /> <br /> 1<br /> Thêi gian ph©n tÝch lµ 20 n¨m<br /> Thêi gian ph©n tÝch lµ 10 n¨m<br /> Chi phÝ ®Þnh kú (triÖu USD)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.75<br /> <br /> <br /> <br /> 0.5<br /> <br /> <br /> <br /> 0.25<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> 2004<br /> <br /> <br /> 2005<br /> <br /> 2006<br /> <br /> <br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> <br /> 2013<br /> Thêi gian (n¨m)<br /> H×nh 3. ¶nh h−ëng cña thêi gian ph©n tÝch ®Õn nguån vèn ®Çu t− nh÷ng n¨m cuèi<br /> cña thêi kú lËp kÕ ho¹ch<br /> <br /> 3. C¸c chó ý khi øng dông HDM-4 trong ph©n tÝch dù ¸n<br /> 3.1. Tèi −u ho¸ ph−¬ng ¸n duy tu mÆt ®−êng<br /> Còng nh− c¸c ch−¬ng tr×nh ph©n tÝch lùa chän h×nh thøc duy tu kh¸c nh− lµ RTIM3 (Cundill,<br /> 1993) vµ HERS (FHWA, 1998), HDM-4 th−êng ph©n tÝch chän lùa c¸c ph−¬ng ¸n duy tu tèt<br /> nhÊt trong c¸c ph−¬ng ¸n ®· ®−îc ng−êi sö dông khai b¸o cho ch−¬ng tr×nh. Th«ng th−êng sè<br /> l−îng c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ khai b¸o ®−îc cho ch−¬ng tr×nh lµ v« cïng lín vµ kh«ng thÓ khai<br /> b¸o hÕt tÊt c¶ cho ch−¬ng tr×nh ®−îc, v× vËy ph−¬ng ¸n tèi −u thu ®−îc chØ lµ ph−¬ng ¸n tèt<br /> nhÊt trong nh÷ng ph−¬ng ¸n ®· ®−îc khai b¸o ban ®Çu. Do vËy, GS. Tsunokawa vµ §inh V¨n<br /> HiÖp (2005, 2006) ®· ®−a ra c¸ch tiÕp cËn míi ®Ó t×m h×nh thøc duy tu mÆt ®−êng tèi −u mµ<br /> kh«ng ph¶i khai b¸o mét khèi l−îng khæng lå c¸c ph−¬ng ¸n cho ch−¬ng tr×nh b»ng viÖc kÕt<br /> hîp lý thuyÕt ®−êng dèc (gradient methods) víi ch−¬ng tr×nh HDM-4. Ph−¬ng ph¸p duy tu tèi<br /> −u ë ®©y ®−îc ®Þnh nghÜa lµ ph−¬ng ¸n ®em l¹i tæng chi phÝ nhµ qu¶n lý vµ ng−êi sö dông<br /> ®−êng ®−îc quy ®æi vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i lµ nhá nhÊt, hoÆc gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (NPV) lµ lín<br /> nhÊt cho toµn x· héi xÐt trong thêi gian ph©n tÝch ®èi víi mét ®o¹n ®−êng ®ång nhÊt nhÊt ®Þnh.<br /> Thay v× ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ cã, ph−¬ng ph¸p ®Ò xuÊt nãi trªn chØ ra h−íng<br /> t×m kiÕm mµ theo ®ã sÏ thu ®−îc ph−¬ng ¸n tèi −u. Hai ph−¬ng ph¸p cña lý thuyÕt ®−êng dèc<br /> <br /> -5-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> ®−îc sö dông cïng víi ch−¬ng tr×nh HDM-4 trong nghiªn cøu lµ ph−¬ng ph¸p s−ên dèc nhÊt<br /> (steepest descent method) vµ ph−¬ng ph¸p ®−êng dèc liªn hîp (conjugate gradient method).<br /> KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy r»ng c¶ hai ph−¬ng ph¸p nµy ®Òu cã thÓ ¸p dông cïng víi HDM-4<br /> ®Ó t×m ra ph−¬ng ¸n duy tu tèi −u vµ qu¸ tr×nh tiÕn hµnh cña hai ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng cã<br /> kh¸c biÖt nhiÒu. Tuy nhiªn, trong khi ch−a kÕt hîp lý thuyÕt ®−êng dèc víi m· nguån cña<br /> ch−¬ng tr×nh HDM-4 ®Ó cã ®−îc qu¸ tr×nh ph©n tÝch tù ®éng th× viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p s−ên<br /> dèc nhÊt sÏ ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tÝnh to¸n thñ c«ng.<br /> <br /> 4. øng dông HDM-4 trong kh¶o s¸t chiÕn l−îc duy tu tèi −u<br /> Dùa trªn cèt lâi cña ph−¬ng ph¸p kÕt hîp lý thuyÕt ®−êng dèc víi HDM-4, §inh V¨n HiÖp vµ<br /> GS. Tsunokawa (2005) ®· ®−a ra mét tiÕp cËn cã hÖ thèng vµ hîp lý h¬n trong viÖc kh¶o s¸t<br /> chiÕn l−îc duy tu mÆt ®−êng. ChiÕn l−îc duy tu mÆt ®−êng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ tËp hîp c¸c<br /> ph−¬ng ¸n duy tu tèi −u t−¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau vÒ møc ®é giao th«ng vµ hiÖn<br /> tr¹ng mÆt ®−êng. D÷ liÖu c¬ b¶n cho nghiªn cøu ®−îc lÊy tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam<br /> th«ng qua dù ¸n RNIP (2004), trong ®ã c¸c th«ng sè cã tÝnh nh¹y c¶m cao cña m« h×nh HDM-<br /> 4 ®· ®−îc hiÖu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña khu vùc nghiªn cøu. KÕt qu¶ nghiªn cøu<br /> ®−îc thÓ hiÖn trªn B¶ng 1 bao gåm c¸c c«ng viÖc duy tu vµ c¶i t¹o thÝch hîp t−¬ng øng víi c¸c<br /> møc ®é giao th«ng vµ hiÖn tr¹ng mÆt ®−êng. Tõ H×nh 4 ®Õn H×nh 6, diÔn tiÕn ®iÒu kiÖn mÆt<br /> ®−êng th«ng qua chØ sè ®é gå ghÒ quèc tÕ (IRI) ®−îc dù b¸o trong suèt thêi gian ph©n tÝch<br /> t−¬ng øng víi møc ®é giao th«ng vµ hiÖn tr¹ng ban ®Çu cña mÆt ®−êng. C¸c nhËn xÐt thu ®−îc<br /> tõ nghiªn cøu nµy ®−îc tãm l−îc nh− sau:<br /> • C«ng viÖc c¶i t¹o mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho c¸c lo¹i mÆt ®−êng ë t×nh tr¹ng h−<br /> háng nÆng, trong khi c¸c c«ng viÖc duy tu kh¸c nªn ®−îc sö dông tuú theo møc ®é<br /> kh¸c nhau vÒ l−u l−îng giao th«ng vµ hiÖn tr¹ng mÆt ®−êng.<br /> • Líp phñ bª t«ng nhùa dµy 30mm kÕt hîp víi c«ng t¸c duy tu th−êng xuyªn rÊt hiÖu<br /> qu¶ ®Ó duy tr× mÆt ®−êng cña c¸c tuyÕn ®−êng cã l−u l−îng giao th«ng trung b×nh<br /> vµ cao víi t×nh tr¹ng tr¹ng mÆt ®−êng tèt (IRI ≤ 3)<br /> • C«ng viÖc xö lý nhùa hai líp (DBST) cïng víi c«ng t¸c duy tu th−êng xuyªn ®−îc<br /> xem lµ ph−¬ng ¸n tèi −u ®Ó duy tr× mÆt ®−êng cña c¸c tuyÕn ®−êng cã l−u l−îng<br /> giao th«ng nhá vµ hiÖn tr¹ng mÆt ®−êng tèt hoÆc t−¬ng ®èi tèt.<br /> • Bªn c¹nh ®ã, kÕt qu¶ cßn cho thÊy c¸c c«ng viÖc duy tu nªn ®−îc −u tiªn cho c¸c<br /> tuyÕn ®−êng cã møc ®é giao th«ng lín hoÆc trung b×nh, nÕu nguån vèn s½n cã<br /> kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn ë tÊt c¶ c¸c møc ®é giao th«ng kh¸c nhau.<br /> VËy nghiªn cøu nµy ®· ®−a ra c¸ch tiÕp cËn cã hÖ thèng ®Ó x¸c lËp chiÕn l−îc duy tu tèi −u<br /> nh»m gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý ®−êng (a) lùa chän c¸c c«ng viÖc duy tu ®−îc tèt h¬n dùa<br /> trªn c¸c sè liÖu thu thËp vµ kh¶o s¸t vÒ ®−êng vµ (b) thÊy ®−îc tÇm quan träng trong c«ng t¸c<br /> duy tu th−êng xuyªn, nh»m b¶o tr× m¹ng l−íi ®−êng mét c¸ch hîp lý vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao<br /> vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn nªn cÇn ®−îc kiÓm chøng l¹i nÕu<br /> cã c¸c sè liÖu ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt h¬n, vµ khi c¸c th«ng sè nh¹y c¶m kh¸c cña m« h×nh HDM-4<br /> ®−îc hiÖu chØnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña khu vùc nghiªn cøu t¹i ViÖt Nam.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -6-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> <br /> B¶ng 1. C«ng viÖc duy tu mÆt ®−êng thÝch hîp t−¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña<br /> hiÖn tr¹ng mÆt ®−êng vµ møc ®é giao th«ng<br /> HiÖn tr¹ng Møc ®é giao th«ng & Lo¹i mÆt ®−êng hiÖn t¹i<br /> mÆt ®−êng<br /> Ýt xe cé & MÆt ®−êng Võa xe cé & MÆt ®−êng NhiÒu xe cé & MÆt ®−êng<br /> T×nh IRI xö lý nhùa 1 líp xö lý nhùa 1 líp Bª t«ng nhùa (BTN)<br /> tr¹ng (N0 = 4000 xe/ng.®) (N0 = 10000 xe/ng.®)<br /> (N0 = 1000 xe/ng.®)<br /> Tèt 2 Duy tu th−êng xuyªn<br /> 3<br /> Trung 4 Líp phñ BTN 30 mm<br /> b×nh 5 Líp phñ BTN 40 mm Líp phñ BTN 50 mm<br /> XÊu 6 Líp phñ BTN 50 mm Líp phñ BTN 60 mm<br /> 7 Líp phñ BTN 70 mm<br /> RÊt 8<br /> xÊu 9 X©y dùng l¹i víi líp xö lý nhùa 2 líp X©y dùng l¹i víi líp<br /> 10 BTN 50mm<br /> <br /> 11<br /> IRI hiÖn tr¹ng = 2 IRI hiÖn tr¹ng = 3 IRI hiÖn tr¹ng = 4<br /> 10<br /> IRI hiÖn tr¹ng = 5 IRI hiÖn tr¹ng = 6 IRI hiÖn tr¹ng = 7<br /> 9 IRI hiÖn tr¹ng = 8 IRI hiÖn tr¹ng = 9 IRI hiÖn tr¹ng = 10<br /> <br /> 8<br /> §é ghå ghÒ quèc tÕ (IRI) .<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 2004<br /> 2005<br /> <br /> 2006<br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> 2016<br /> <br /> 2017<br /> <br /> 2018<br /> 2019<br /> <br /> 2020<br /> <br /> 2021<br /> 2022<br /> <br /> 2023<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thêi gian (n¨m)<br /> <br /> H×nh 3. DiÔn tiÕn dù b¸o cña ®é ghå ghÒ khi ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n duy tu tèi −u<br /> (Tr−êng hîp nhiÒu xe cé, N0 = 10 000 xe/ng.®)<br /> <br /> -7-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> <br /> 11<br /> IRI hiÖn tr¹ng = 2 IRI hiÖn tr¹ng = 3 IRI hiÖn tr¹ng = 4<br /> 10 IRI hiÖn tr¹ng = 5 IRI hiÖn tr¹ng = 6 IRI hiÖn tr¹ng = 7<br /> IRI hiÖn tr¹ng = 8 IRI hiÖn tr¹ng = 9 IRI hiÖn tr¹ng = 10<br /> §é ghå ghÒ quèc tÕ (IRI) . 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 2004<br /> <br /> 2005<br /> 2006<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 2016<br /> <br /> 2017<br /> 2018<br /> <br /> 2019<br /> <br /> 2020<br /> <br /> 2021<br /> 2022<br /> <br /> 2023<br /> Thêi gian (n¨m)<br /> H×nh 4. DiÔn tiÕn dù b¸o cña ®é ghå ghÒ khi ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n duy tu tèi −u<br /> (Tr−êng hîp võa xe cé, N0 = 4 000 xe/ng.®)<br /> 11<br /> IRI hiÖn tr¹ng = 2 IRI hiÖn tr¹ng = 3 IRI hiÖn tr¹ng = 4<br /> 10 IRI hiÖn tr¹ng = 5 IRI hiÖn tr¹ng = 6 IRI hiÖn tr¹ng = 7<br /> 9 IRI hiÖn tr¹ng = 8 IRI hiÖn tr¹ng = 9 IRI hiÖn tr¹ng = 10<br /> §é ghå ghÒ quèc tÕ (IRI) .<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 2004<br /> <br /> 2005<br /> <br /> 2006<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 2016<br /> <br /> 2017<br /> <br /> 2018<br /> <br /> 2019<br /> <br /> 2020<br /> <br /> 2021<br /> <br /> 2022<br /> <br /> 2023<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thêi gian (n¨m)<br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 5. DiÔn tiÕn dù b¸o cña ®é ghå ghÒ khi ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n duy tu tèi −u<br /> (Tr−êng hîp Ýt xe cé, N0 = 1 000 xe/ng.®) -8-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> <br /> <br /> 5. §Þnh h−íng øng dông HDM-4 hiÖu qu¶ vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam<br /> 5.1. HiÖu chØnh m« h×nh<br /> HDM-4 bao gåm 2 m« h×nh chÝnh, ®ã lµ M« h×nh t¸c ®éng ®Õn ng−êi sö dông ®−êng (RUE) vµ<br /> M« h×nh c«ng viÖc vµ h− háng ®−êng (RDWE). C¸c m« h×nh nµy ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c<br /> quan hÖ dù b¸o thùc nghiÖm kÕt hîp víi lý thuyÕt thu ®−îc tõ c¸c nghiªn cøu cô thÓ cña mét<br /> sè n−íc nhÊt ®Þnh nh− lµ Kenya, c¸c n−íc vïng Caribbean, Ên §é, vµ Brazil. M« h×nh RUE bao<br /> gåm c¸c m« h×nh tÝnh to¸n chi phÝ vËn doanh, thêi gian vËn chuyÓn vµ l−îng khÝ th¶i. Cßn m«<br /> h×nh RDWE bao gåm c¸c m« h×nh dù b¸o møc ®é h− háng cña mÆt ®−êng vµ t¸c ®éng cña c¸c<br /> c«ng viÖc b¶o tr× ®Õn ®iÒu kiÖn mÆt ®−êng. Gièng nh− c¸c m« h×nh thùc nghiÖm kh¸c, ®Ó cã kÕt<br /> qu¶ tin cËy, c¸c m« h×nh nµy cÇn ph¶i ®−îc hiÖu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n¬i<br /> ¸p dông. §èi víi m« h×nh RUE, Ul-Islam cïng céng sù (2003) vµ Altamira cïng céng sù (2004)<br /> lÇn l−ît thùc hiÖn c¸c hiÖu chØnh m« h×nh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña NhËt B¶n vµ Chilª.<br /> C¸c nghiªn cøu nµy chØ ra sù kh¸c nhau râ rÖt gi÷a kÕt qu¶ dù b¸o bëi m« h×nh RUE khi ch−a<br /> ®−îc hiÖu chØnh vµ kÕt qu¶ thu ®−îc tõ sè liÖu quan tr¾c thùc tÕ. Tuy nhiªn, khi m« h×nh ®−îc<br /> hiÖu chØnh hîp l ý th× kÕt qu¶ thu ®−îc l¹i rÊt ®¸ng tin cËy vµ ph¶n ¸nh ®óng ®iÒu kiÖn thùc tÕ.<br /> §èi víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, c«ng viÖc hiÖu chØnh m« h×nh RUE cµng cÇn thiÕt khi c¸c ®iÒu<br /> kiÖn vÒ giao th«ng, kinh tÕ vµ m«i tr−êng rÊt kh¸c biÖt so víi nh÷ng ®iÒu kiÖn khi thiÕt lËp<br /> nh÷ng quan hÖ dù b¸o cña m« h×nh nµy. Cïng víi viÖc hiÖu chØnh m« h×nh RUE, m« h×nh<br /> RDWE còng cÇn ph¶i xem xÐt vµ hiÖu chØnh dùa trªn nh÷ng sè liÖu lÞch sö vÒ ®iÒu kiÖn ®−êng.<br /> Tuy nhiªn, nguån sè liÖu thu thËp cña ViÖt Nam ch−a ®−îc liªn tôc vµ kh«ng ®−îc thùc hiÖn<br /> mét c¸ch cã hÖ thèng, do vËy ph−¬ng ph¸p “cöa sæ”, ®Ò xuÊt bëi de Solminihac cïng céng sù<br /> (2003), ®−a ra gi¶i ph¸p tr−íc m¾t cho viÖc sö dông c¸c sè liÖu s½n cã thu thËp tõ c¸c vïng<br /> kh¸c nhau trong kho¶ng thêi gian ng¾n ®Ó hiÖu chØnh m« h×nh RDWE phï hîp víi ®iÒu kiÖn<br /> cña ViÖt Nam.<br /> <br /> 5.2. Thu thËp vµ qu¶n l ý d÷ liÖu ®−êng<br /> ë ViÖt Nam, c«ng t¸c b¶o tr× ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu dùa trªn viÖc ®¸nh gi¸ chñ quan vÒ ®iÒu<br /> kiÖn hiÖn tr¹ng cña ®−êng, trong khi ®ã m« h×nh HDM-4 cÇn mét l−îng d÷ liÖu ®Þnh l−îng rÊt<br /> ®å sé nh− lµ vÒ giao th«ng, ®Æc ®iÓm h×nh häc ®−êng, c−êng ®é kÕt cÊu nÒn mÆt ®−êng vµ hiÖn<br /> tr¹ng h− háng cña mÆt ®−êng ®Ó ph©n tÝch x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn l−îc b¶o tr× tèi −u c¶ vÒ<br /> khÝa c¹nh kü thuËt vµ kinh tÕ trong c¸c tr−êng hîp kh¸c nhau vÒ nguån vèn. Do vËy, ®Ó sö dông<br /> m« h×nh nµy cã hiÖu qu¶ c¸c c¬ quan qu¶n lý ®−êng bé cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c ch−¬ng<br /> tr×nh ®Ó thu thËp, xö lý, vµ l−u tr÷ sè liÖu phôc vô cho c¸c ph©n tÝch chiÕn l−îc vµ lËp kÕ ho¹ch<br /> b¶o tr×. H¬n n÷a, nguån d÷ liÖu nµy cßn gióp cho viÖc hiÖu chØnh, kiÓm chøng, vµ cËp nhËp m«<br /> h×nh HDM-4 cho phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. §iÒu thuËn lîi lµ hiÖn nay cã kh¸<br /> nhiÒu c¸c thiÕt bÞ tù ®éng thu thËp c¸c d÷ liÖu vÒ ®−êng phôc vô cho c¸c ph©n tÝch HDM-4, nh−<br /> lµ HÖ thèng thu thËp sè liÖu ®−êng (ROMDAS), HÖ thèng thu thËp sè liÖu ®−êng cña Trung<br /> t©m thÝ nghiÖm ®−êng bé Ph¸p (VIZIROAD), vµ HÖ thèng ph©n tÝch ®−êng tù ®éng (ARAN).<br /> Bªn c¹nh ®ã, d−íi sù gióp ®ì cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), Ng©n hµng Hîp t¸c H¶i<br /> ngo¹i NhËt B¶n (JBIC) vµ Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), c¸c nhµ qu¶n lý ®−êng bé ViÖt Nam ®ang<br /> thùc hiÖn c¸c dù ¸n nh»m x©y dùng HÖ thèng thu thËp d÷ liÖu ®−êng bé vµ Ng©n hµng l−u tr÷<br /> <br /> -9-<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> d÷ liÖu ®−êng bé phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o tr× m¹ng l−íi ®−êng bé mét c¸ch cã hÖ<br /> thèng vµ hiÖu qu¶ h¬n (ISDP, 2005).<br /> <br /> 6. KÕt luËn<br /> <br /> Bµi b¸o ®· ®Ò cËp c¸c vÊn ®Ò cÇn ph¶i chó ý vµ ®−a ra c¸c chØ dÉn cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn c¸c<br /> ph©n tÝch sö dông HDM-4 cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chiÕn l−îc qu¶n lý vµ b¶o tr×<br /> m¹ng l−íi ®−êng bé, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam. Trong ®ã, vÊn ®Ò thu thËp,<br /> xö lý vµ qu¶n lý sè liÖu lµ vÊn ®Ò cÇn ®Æc biÖt chó ý khi sö dông m« h×nh HDM-4 trong c«ng<br /> t¸c ph©n tÝch lËp chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch b¶o tr×, v× nÕu chÊt l−îng sè liÖu kh«ng ®−îc kiÓm so¸t<br /> chÆt chÏ vµ kh«ng ®−îc thu thËp cã hÖ thèng th× m« h×nh sÏ ®−a ra kÕt qu¶ ph©n tÝch kÐm tin<br /> cËy vµ dÉn ®Õn viÖc kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ - x· héi nh− môc tiªu ®Æt ra khi ¸p dông<br /> m« h×nh nµy.<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> Altamira, A., H. de Solminihac, R. Harrison, vµ J. P. Covarrubias (2004). Calibration of Fuel Consumption<br /> Model in HDM-4 Model: An Application to Observed Consumption in Canada and Chile. Proceedings of the<br /> 83rd Transportation Research Board Conference, Washington, D.C.<br /> Archondo-Callao, R. (1999). Expenditure Budgeting Model (EBM-32). The United States of America.<br /> AWP (2006). Dù ¸n n©ng cÊp m¹ng l−íi ®−êng bé – Ph©n tÝch HDM-4 cho m¹ng l−íi ®−êng quèc lé ®Ó x¸c<br /> lËp ch−¬ng tr×nh x©y l¾p n¨m thø 2 vµ n¨m thø 3. B¶n b¸o c¸o ph©n tÝch, Côc §−êng bé ViÖt Nam, Bé Giao<br /> th«ng VËn t¶i ViÖt Nam .<br /> Cundill, M. (1993). The Road Transport Investment Model (RTIM3). Transport Research Laboratory,<br /> Crowthorrne, U.K.<br /> De Solminihac, H., P. Hidalgo, vµ M. Salgado (2003). Calibration of Performance Models for Surface<br /> Treatment to the Chilean conditions: The HDM-4 case. Proceedings of Transportation Research Board<br /> Conference, Washington, D.C.<br /> §inh V¨n HiÖp vµ Tsunokawa K. (2005). Optimal Maintenance Strategies for Bituminous Pavements: A Case<br /> Study in Vietnam Using HDM-4 with Gradient Methods. International Journal of the Eastern Asia Society<br /> for Transportation Studies (EASTS), TËp 6, trang 1123-1136.<br /> §inh V¨n HiÖp (2005). Optimization of Pavement Maintenance Options Using What-If Models Combined<br /> with Gradient Search Methods. LuËn v¨n Th¹c sü Kü thuËt, Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Saitama, NhËt B¶n.<br /> ISDP (2005). the Third Road Improvement Project – Implementation of Sector Development Policy. B¶n b¸o<br /> c¸o cuèi cïng, Côc §−êng bé ViÖt Nam, Bé Giao th«ng VËn t¶i ViÖt Nam.<br /> Eric Stannard (2005). Getting Started with HDM-4 Version 2.0. World Road Association, ISOHDM, PIARC,<br /> Paris, France.<br /> FHWA (1998). Highway Economic Requirements System (HERS). Federal Highway Administration, United<br /> States Department of Transportation.<br /> HMCP (2002). Dù ¸n T¨ng c−êng N¨ng lùc Qu¶n lý §−êng bé. B¶n b¸o c¸o cuèi cïng, Côc §−êng bé ViÖt<br /> Nam, Bé Giao th«ng VËn t¶i ViÖt Nam.<br /> PIARC (2001). Highway Development and Management System HDM-4. World Road Association,<br /> ISOHDM, Paris, France.<br /> RNIP (2004). Dù ¸n n©ng cÊp m¹ng l−íi ®−êng quèc lé – KÕ ho¹ch chiÕn l−îc 10 n¨m. B¶n b¸o c¸o cuèi<br /> cïng, Côc §−êng bé ViÖt Nam, Bé Giao th«ng VËn t¶i ViÖt Nam.<br /> <br /> <br /> - 10 -<br /> T¹p chÝ CÇu §−êng ViÖt Nam, sè 7/2006, trang 23-29<br /> <br /> Tsunokawa, K. vµ R. Ul-Islam (2003). Optimal Pavement Design and Maintenance Strategy for Developing<br /> Countries: An Analysis Using HDM-4. International Journal of Pavement Engineering, TËp 4, trang 193-<br /> 208.<br /> Tsunokawa, K. vµ R. Ul-Islam (2005). Pitfalls of HDM-4 Strategy Analysis. Proceedings of the 84th<br /> Transportation Research Board Conference, Washington, D.C.<br /> Tsunokawa K., §inh V¨n HiÖp, vµ R. Ul-Islam (2005). True Optimization of Pavement Maintenance Options<br /> Using What-If Models: An Application of Gradient Search Methods with HDM-4, Proceedings of the 84th<br /> Transportation Research Board Conference, Washington, D.C, USA.<br /> Tsunokawa K., §inh V¨n HiÖp, vµ R. Ul-Islam (2006). True Optimization of Pavement Maintenance Options<br /> with What-If Models, International Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering<br /> (CACIE), USA, TËp 21, trang 193-204.<br /> Ul-Islam, R., M. Nozawa, N. Ooguri, vµ K. Tsunokawa (2003). A Preliminary Calibration Exercise of HDM-<br /> 4’s Road User Effect Relationships for Japanese Conditions. XXIInd PIARC World Road Congress, Durban,<br /> South Africa (CDROM).<br /> Watanatada T., C.G. Harral, W.D.O. Paterson, A.M. Dhareshwar, A. Bhandari, vµ K. Tsunokawa (1987). The<br /> Highway Design and Maintenance Standards Model, TËp 1: Description of the HDM-III Model. World<br /> Bank Publications, Washington, D.C.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> - 11 -<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2