intTypePromotion=1

Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
467
lượt xem
113
download

Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm cải thiện những sản phẩm thông thường, những thị trường mà không thay đổi yếu tố nào, Doanh nghiệp phải nỗ lực khai thác cơ hội sẵn có

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

  1. Chöông baûy: Choïn löïa nhöõng chieán löôïc cuûa doanh nghieäp Vôùi muïc tieâu taêng tröôûng nhanh • • Chieán löôïc phaùt trieån taäp trung • • Chieán löôïc phaùt trieån hoäi nhaäp • • Chieán löôïc phaùt trieån ña daïng hoaù Muïc tieâu suy giaûm • • Chieán löôïc suy giaûm I. Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung Nhaèm caûi thieän nhöõng saûn phaåm thoâng thöôøng, nhöõng thò tröôøng maø khoâng thay ñoåi yeáu toá naøo. Doanh nghieäp phaûi noå löïc khai thaùc cô hoäi saün coù, coù yù ñònh ôû laïi trong moät ngaønh kinh doanh cô baûn. Döøng ñaåy naëng quyeát ñònh maø khoâng thöïc hieän. Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Hieän taïi hay Hieän taïi hay Hieän taïi hay Hieän taïi hay Hieän taïi hay môùi môùi môùi môùi môùi Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho söï taêng tröôûng taäp trung Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Hieän taïi hay Hieän taïi hay Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi môùi môùi 1. Xaâm nhaäp thò tröôøng Taêng tröôûng cho saûn phaåm baèng caùch thöôøng noã löïc tieáp thò taùo baïo, taäp trung vaøo noäi boä vaø moät ít beân ngoaøi. Thöï hieän chieán löôïc xaùc nhaäp haøng ngang, chuù yù luaät leä choáng ñoäc quyeàn. Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho vieäc xaâm nhaäp thò tröôøng Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi 2. Phaùt trieån thò tröôøng Tìm söï taêng tröôûng baèng caùch gia nhaäp thò tröôøng môùi.
  2. Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho vieäc xaâm nhaäp thò tröôøng Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Hieän taïi môùi Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi 3. Phaùt trieån saûn phaåm Tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò tröôøng hieän taïi vôùi nhöõng saûn phaåm môùi. Phaùt trieån noäi boä coù theå xaùc nhaäp voái doanh nghieäp khaùc. Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho söï phaùt trieån saûn phaåm Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Môùi Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi III. Nhöõng chieán löôïc phaùt trieån hoäi nhaäp Thích hôïp cho toå chöùc trong ngaønh saûn suaát maïnh e ngaïi chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung vì thò tröôøng baõo hoaø. Noù thích hôïp cho cô hoäi coù saün, phuø hôïp daøi haïn, muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. Cho pheùp khai thaùc ñaày ñuû taøi naêng kyõ thuaät cuûa doanh nghieäp. Ôû caáp coâng ty. Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc ñeå hoäi nhaäp Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi Môùi Hieän taïi 1. Söï hoäi nhaäp veà phía sau Ñaït sôû höõu hay quyeàn kieåm soaùt gia taêng nguoàn cung caáp. Haáp daãn khi nhaø cung caáp ñang trong thôøi kyø taêng tröôûng nhanh, tín hieäu chi phí thaønh lôïi nhaäu tieàm taøng. Ñaûm baûo möùc ñoä cao maø nhaø cung caáp coù theå thi haønh ñöôïc. Chuù yù phöùc taïp trong quaûn lyù, cöùng nhaéc cuûa toå chöùc, caùc giai ñoaïn khoâng coâng baèng 2. Söï hoäi nhaäp veà phía tröôùc Ñaït quyeàn sôû höõu hay kieåm soaùt gia taêng cho muïc tieâu taêng tröôûng. Chaün haïn doanh soá vaø phaân phoái. Chuù yù kho khaên. IV. Nhöõng chieán löôïc taêng tröôûng ña daïng Thích hôïp cho doanh nghieäp coù saûn phaåm hay thò tröôøng hieän taïi. • • Thò tröôøng kinh doanh ñang tieán ñeán baõo hoaø, chu kyø suy thoaùi saûn phaåm • • Hieän ñang dö thöøa tieàn maët, ñaàu tö vaøo nôi môùi kieám lôøi.
  3. • • Ñöôïc coäng höôûng bôûi nhöõng kinh doanh môùi, chi phí raûi ñeàu vaø chung vôùi boä phaän khaùc. • • Nhöõng luaät choáng baønh tröôùng • • Coù theå bò thieät thoøi veà thueá • • Khu vöïc quoác teá coù theå gia nhaäp nhanh choùng • • Kyõ thuaät môùi coù theå kieám mau leï • • Nhöõng nhaø ñieàu haønh môùi, kinh nghieäm. Ña daïng hoaù chuû yeáu laø thay ñoåi ñaëc tính kinh doanh, chuù yù thöïc hieän nhöõng chieán löôïc rieâng bieät. • • Nhaø ñieàu haønh phaûi hieåu ñöôïc chieán löôïc, choïn löïa bôûi taøi naêng roõ, khoâng phaûi laø mong nuoán ñôn giaûn • • Taøi naêng phaûi ñaùp öùng cho hoaøn caûnh môùi • • Thöû nghieäp quyeát ñònh tröôùc khi haønh ñoäng • • Nhaän ra ñieåm khoâng theå quay trôû laïi tröôùc khi quaù nhieàu taøi nguyeân ñöôïc cung caáp • • Ñaùnh giaù nhöõng khoù khaên tieàm taøng nhaân löïc, aûnh höôûng, ñaëc tính cuûa coâng ty. 1. Ña daïng hoaù ñoàng taâm Duøng marketing ñeå ñöa saûn phaåm môùi thò tröôøng môùi töø söùc maïnh noäi boä doanh nghieäp. Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho söï thay ñoåi ña daïng hoaù ñoàng taâm Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Môùi Môùi Hieän taïi hoaëc Hieän taïi Hieän taïi hoaëc môùi môùi 2. Ña daïng hoaù haøng ngang Loâi cuoán thò tröôøng hieän nay vôùi saûn phaåm môùi, Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho söï thay ñoåi ña daïng hoaù haøng ngang Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Môùi Hieän taïi Hieän taïi hay Hieän taïi Môùi môùi Löôùi oâ vuoâng ñeå thay ñoåi chieán löôïc cho söï ña daïng hoaù Saûn phaåm Thò tröôøng Ngaønh saûn Trình ñoä saûn Quy trình coâng suaát xuaát ngheä Môùi Môùi Môùi Hieän taïi Môùi 3. Ña daïng hoaù keát hôïp Thò tröôøng môùi saûn phaåm môùi
  4. Coù theå giöõ thaêng baèng vì thôøi vuï, thieáu tieàn maët, taøi naêng naøo ñoù, thieáu cô hoäi haáp daãn. Coù theå taäp trung ôû noäi boä hay coù khi caû neâng ngoaøi, hay keát hôïp caû hai. • • Ban quaûn lyù coù trôï giuùp khoâng ñeå thoaùt khoù khaên tieàm taøng • • Trôï caáp ngaønh seõ laøm cho tieàn lôøi cuûa coå ñoâng nhö theá naøo • • Nhöõng coäng höôûng khoâng ñöôïc ñaûm baûo • • Nhöõng ñôït ñi xuoáng coù tính chu kyø thôøi vuï caàn ña daïnh hoaù ñeå giöõ thaêng baèng. V. Nhöõng chieán löôïc suy giaûm 1. Söï chænh ñoán ñôn giaûn Taïm thôøi, ngaén haïn taäp trung, nhöõng söï yeáu keùm cuûa toå chöùc, giaûm chi phí ñieàu haønh, caûi thieän naêng suaát, sa thaûi nhaân vieân, döùt boû saûn phaåm beâb leà. 2. Söï ruùt bôùt voán Baùn hoaëc ñoùng cöûa nhöõng ñôn vò kinh doanh nhaèm hoaït ñoäng laâu daøi hôn, ñôn vò naøy quaù toài. Luoân döï phoøng moät chieán löôït ruùt lui hoaøn toaøn. 3. Thu hoaïch Taäp trung vaøo kieám tieàn trong ngaén haïn khoâng keå haäu quaû laâu daøi, töông lai öu aùm,. 4. Thanh toaùn Loaïi toái nhaát, phaù saûn. 5.Nhöõng chieán löôïc hôïp lyù • Thaâm nhaäp thò tröôøng coá gaéng taïo hình aûnh thôøi thöôïng • • Phaùt trieån saûn phaåm baèng nhöõng saûn phaåm môùi • • Hoäi nhaäp veà sau baèng phaùt trieån khaû naêng saûn xuaát cho nhöõng saûn phaåm • hieän coù khaùc nhau • Ña daïng hoaù haøng ngaêng baèng caùch ñöa vaøo thò tröôøng nhöõng saûn phaåm • môùi thích hôïp • Ruùt voán, baùn, ñoùng cöûa caùc ñôn vò kinh doanh khoâng hieäu quaû. • 6. Nhöõng chieán löôïc choïn löïa doanh nghieäp qua söï taäp trung beân ngoaøi Hôïp nhaát • • Thu nhaän • • Lieân doanh • • 7. Nhöõng chieán löôïc keát hôïp vaø nhöõng doanh nghieäp thöï hieän ñöôùi tieàm naêng Noäi boä coù ñieåm maïnh nhöng thöïc hieän duôùi tieàm naêng, beân ngoaøi maïnh buoäc hoï phaûi ñoái dieän. Vò trí caïnh tranh yeáu neân hoï phaûi quay trôû laïi tieàm naêng.
  5. VI. Tieán trình choïn löïa chieán löôïc 1. Nhaän ra chieán löôïc kinh doanh hieän nay Beân ngoaøi: • • Khuoân khoå vaø söï dò bieät cuûa doanh nghieäp • • Baûn chaát toång quaùt vaø ñaëc tính ruùt voán • • Tyû leä, caên baûn vaø xu höôùng hoaït ñoäng gaàn ñaây • • Nhöõng cô hoäi theo ñuoåi hieän nay • • Vò trí vôùi ñe doaï beân ngoaøi, nhöõng yeáu toá then choát beân trong Beân trong: • • Nhöõng muïc tieâu doanh nghieäp vaø nhöõng ñôn vò kinh doanh • • Tieâu chuaån cung caáp vaø taøi nguyeân • • Thaùi ñoä vôùi ruûi ro • • Taäp trung nghieân cöùu phaùt trieån • • Nhöõng chieán löôïc khu vöïc chöùc naêng 2. Phaân tích danh muïc voán ñaàu tö • Choïn caáp quaûn trò ñeå phaân tích, soaïn thaûo caáu truùc phaân caáp vôùi caùc • chieán löôïc töông öùng. Danh muïc voán phaûi haøi hoaø • Xaùc ñònh ñôn vò phaân tích • • Choïn phöông chieàu cuûa ma traän danh muïc voán ñaàu tö, ñònh nghóa caùc • chieàu, thaønh phaàn, so saùnh tình hình vôùi doanh nghieäp. • Thu nhaäp vaø phaân tích döõ lieäu: möùc ñoä haáp daãn ngaønh – vò theá caïnh tranh • – cô hoäi vaø nguy cô – nguoàn löïc, trình ñoä khaû naêng – döïng vaø phaân tích ma traän voán ñaàu tö – xaùc ñònh danh muïc voán ñaàu tö thích hôïp 3. Choïn löïa chieán löôïc cuûa doanh nghieäp • • Söùc maïnh cuûa saûn suaát kinh doanh vaø söùc maïnh cuûa coâng ty Vò trí töông ñoái so vôùi doanh nghieäp caïnh tranh coù taùc ñoäng chính trong tieán trình löïa choïn chieán löôïc. Chuùng ta thöôøng thaáy doanh nghieäp nhoû thöôøng choïn chieán löôïc gia taêng söùc maïnh cuûa mình. Doanh nghieäp maïnh thì choïn khaùc doanh ngheäp yeáu. Thöôøng khai thaùc khaû naêng vaø tìm cô hoäi khaû naêng lôùn.
  6. Ma traän chieán löôïc chính Söï taêng tröôûng nhanh choùng cuûa thò tröôøng Goùc tö I 1. Phaùt trieån thò tröôøng 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng 3. Phaùt trieån saûn phaåm 4. Keát hôïp veà phía tröôùc 5. Keát hôïp veà phía sau 6. Keát hôïp theo chieàu ngang Goùc tö II 7. Ña daïng hoaù taäp trung 1. Phaùt trieån thò tröôøng Vò trí 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng caïnh 3. Phaùt trieån saûn phaåm Vò Tran Goùc tö IV 4. Keát hôïp theo chieàu ngang Trí h 1. Ña daïng hoaù taäp trung 5. Loaïi bôùt Caïnh ma nh 2. Ña daïng hoaù theo chieàu 6. Thanh lyù Tranh ngang Yeáu 3. Ña daïng hoaù lieân keát 4 Lieân doanh Goùc tö III 1. Giaûm bôùt chi tieâu 2. Ña daïng hoaù taäp trung 3. Ña daïng hoaù theo chieàu ngang 3. Ña daïng hoaù lieân keát 4. Loaïi bôùt Söï taêng tröôûng chaäm chaïp • • Muïc tieâu Muïc tieâu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï chon löïa. • • Nguoàn taøi chính Taøi nguyeân lôùn cuûa doanh nghieäp coù theå linh hoaït bieán daïng cuøng cô hoäi phaùt trieån • • Khaû naêng Chaát löôïng vaø söï khaùc bieät cuûa taøi naêng, hoäi tuï söï chuù yù cuûa nhaø quaûn lyù, söu taàm ñeå thu nhaän • • Söï quen thuoäc vaø cam keát vôùi chieán löôïc tröôùc Khích leä choïn löïa, noù cuõng coù theå gaây khoù khaên • • Möùc ñoä phuï thuoäc beân ngoaøi
  7. Ñònh thôøi gian • • 4. Ñaùnh giaù chieán löôïc löïa choïn Lieäu noù coù ñaït ñeán muïc tieâu khoâng? Phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh moâi tröôøng khoâng? • • So saùnh vôùi thaønh phaàn chính cuûa doanh nghieäp vaø chaáp nhaän khoâng? • • Chieán löôïc coù cung caáp moät lôïi theá caïnh tranh khoâng? Chieán löôïc coù keát hôïp ñöôïc vôùi chính saùch noäi boä, cung caùch quaûn trò, trieát lyù theå thöùc ñieàu haønh • • Maâu thuaån chieán löôïc khaùc khoâng? • • Phuø hôïp vôùi cô caáu toå chöùc Chieán löôïc coù thoaû ñaùng veà taøi nguyeân nhaân löïc vaät chaát, taøi chính khoâng? • • Haäu quaû taøi chính cho vieäc cung caáp voán laø gì? Nhöõng ruûi ro ñi cuøng vôùi chieán löôïc coù chaáp nhaän hay khoâng? • • Lôïi ích tieàm taøng bieän minh ñöôïc cho ruûi ro? • • Thaát baïi laø gì? Chieán löôïc coù phuø hôïp vôùi chu kyø ñôøi soáng saûn phaåm? • • Hieän taïi vaø töông lai • • Chu kyø ñôùi soáng saûn phaåm Hieäu quaû khoâng? • • Khaû naêng quaûn trò vaø nhaân vieân • • Thôøi ñieåm coù ñaùng khoâng? Coù nhöõng xem xeùt quan troïng khaùc khoâng? • • Yeáu toá chính aûnh höôûng, ñuùng, chính xaùc khoâng? • • Giaû thieát then choát hieän thöïc khoâng?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản