intTypePromotion=1

Chống gian lận, thất thu thuế: Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Pham Thi Yen Nhu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
338
lượt xem
39
download

Chống gian lận, thất thu thuế: Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết: Chống gian lận, thất thu thuế: Thực trạng và giải pháp có nội dung trình bày thực trạng chống gian lận và thất thu thuế ở nước ta, nhận định các yếu kém ,hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp chống gian lận, tăng thu ngân sách nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chống gian lận, thất thu thuế: Thực trạng và giải pháp

  1. Chống gian lận, thất thu thuế: Thực trạng và giải pháp (Tài chính) Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiệm vụ thu ngân sách c ủa ngành Tài chính là hết sức nặng nề. Trước tình hình đó, toàn Ngành đang tri ển khai đ ồng b ộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, hạn ch ế nợ đọng thuế nh ằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, vi ph ạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế… Quyết liệt chống thất thu và gian lận thuế Những khó khăn chung của nền kinh tế đã tạo áp lực lớn thu ngân sách nhà n ước (NSNN) c ủa ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung trong năm 2013. Trong khi đó, nhi ệm v ụ thu NSNN của ngành Thuế lại đang đối mặt với thực tr ạng tr ốn thu ế và gian l ận thu ế ngày càng tinh vi và phức tạp. Theo báo cáo của Tổng cục Thu ế, s ố thu NSNN c ủa ngành Thu ế trong 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 390.712 tỷ đồng, tương đương 60,6% so v ới d ự toán, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong tháng 8/2013, Ngành thu ước đạt 38.100 t ỷ đồng, bằng 5,9% so với dự toán, bằng 101,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2012. Những khó khăn chủ yếu tác động đến kết quả thu của ngành Thuế bao gồm hàng hóa tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho vẫn ở mức cao, tình trạng doanh nghi ệp (DN) ngừng ho ạt động kinh doanh vẫn tiếp tục xảy ra, thị trường bất động sản ch ưa có d ấu hi ệu ph ục h ồi... Không chỉ có vậy, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, không ít DN s ử d ụng nhi ều “mánh” đ ể gian lận thuế như: kê khai thu nhập giảm để nộp thuế ít, khai lỗ để tr ốn thuế, lập công ty “ma” để tự in hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT)... Đ ặc bi ệt, hi ện t ượng DN FDI kê khai l ỗ đang khá phổ biến (khoảng 50% tổng số DN FDI đang hoạt động trên c ả n ước, trong đó có nhiều DN kê khai lỗ liên tục trong 3 năm). Điển hình tại tỉnh Bình D ương - đ ịa ph ương thu hút FDI khá tốt, năm 2010, trong tổng số 1.490 DN có tới 754 DN FDI kê khai l ỗ, chi ếm 50,6%. Đáng chú ý, dù làm ăn thua lỗ trong thời gian dài nhưng nhi ều DN v ẫn không ng ừng mở rộng đầu tư. Từ năm 2006 đến nay, hiện tượng chuyển giá của các DN FDI ngày càng tinh vi h ơn, v ới vi ệc điều chuyển lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao sang nơi có thuế suất thấp hơn để tránh thu ế. Những vụ việc chuyển giá “đình đám” thời gian qua c ủa Coca - Cola, Adidas, Metro Cash & Carry, Keangnam và Nestlé... liên tục báo lỗ.
  2. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm c ủa T ổng cục Thu ế năm 2013 cho th ấy, Thanh tra Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã tiến hành nhi ều cuộc thanh tra, ki ểm tra vi ệc ch ấp hành các quy định của pháp luật về thuế, trong đó có nội dung hoàn thu ế GTGT t ại 7 C ục Thu ế (TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đ ồng Nai, Bà R ịa - Vũng Tàu và B ắc Ninh). Toàn Ngành đã tiến hành 1.064 cuộc kiểm tra nội bộ (riêng kiểm tra chuyên đề về thuế GTGT là 577 cuộc), đạt 53% kế hoạch, qua đó kiến ngh ị truy thu ước đ ạt 2,37 t ỷ đ ồng n ộp NSNN. Riêng trong tháng 7/2013, Tổng cục Thuế kiểm tra vi ệc hoàn thuế GTGT tại 2 C ục Thuế An Giang và Long An. Kết quả, qua thanh, ki ểm tra h ồ sơ khai thu ế t ại các c ục thu ế đã phát hiện NNT kê khai thiếu thuế GTGT số tiền là 65,8 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải tạm kê khai bổ sung 330 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2013, ngành Thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 18.198 DN, đ ạt 25,2% nhiệm vụ kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2012; S ố thu ế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.185,9 tỷ đồng, bằng 99,7% so cùng kỳ năm 2012; Số ti ền n ộp vào NSNN là 2.342,8 tỷ đồng, bằng 73,5% so với số truy thu và phạt, tăng 54,5% so cùng kỳ. Trong đó, Ngành đã thanh tra, kiểm tra 382 DN lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn, phạt là 127,24 tỷ đồng, giảm khấu tr ừ qua thanh tra là 16,8 t ỷ đồng, giảm lỗ qua thanh tra là 444,1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn Ngành đã thu được 30% số n ợ thu ế t ại th ời đi ểm 31/12/2012 chuyển sang. Tuy nhiên, tổng số nợ 6 tháng đầu năm vẫn ở m ức cao v ới con s ố 64.632 tỷ đồng, tăng 15.497 tỷ đồng (tăng 32%) so với thời điểm 31/12/2012, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là 2 nhóm nợ: Tiền thuế nợ đến 90 ngày chi ếm 27,5%, tăng 32,8% so v ới thời điểm 31/12/2012; Tiền thuế nợ trên 90 ngày chiếm tỷ trọng 54,8%, tăng 26,9% so v ới thời điểm 31/12/2012. Cùng với đó, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn n ộp thu ế GTGT cho 105.037 DN, với số tiền là 4.428,5 tỷ đồng; gia hạn nộp thu ế TNDN cho 45.037 DN, v ới s ố tiền thuế được gia hạn là 951,7 tỷ đồng. Bên cạnh những nỗ lực của toàn ngành Thuế trong công tác thu ngân sách, chống thất thu gian lận thuế, thực tế trong hoạt động cũng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể:
  3. Thứ nhất, do số lượng cán bộ công chức thuế còn “mỏng” nên chưa bao quát hết tình tr ạng NNT và DN có hành vi trốn thuế và gian lận thuế ngày càng tinh vi. Trong khi đó, t ỷ l ệ văn bản tồn đọng chưa giải quyết còn cao, dẫn đến công tác giải đáp vướng mắc chưa kịp thời. Thứ hai, hiện nay, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý, sử d ụng hoá đ ơn, không ít DN (nhất là DN kinh doanh, xuất khẩu hàng bách hoá tổng hợp qua biên gi ới đất li ền, kinh doanh hàng nông, lâm, thuỷ hải sản) đã thực hiện mua, bán, s ử d ụng hóa đ ơn b ất h ợp pháp, để khấu trừ thuế GTGT, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Thứ ba, việc tổ chức các “Tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT” và tổ chức các Hội ngh ị đ ối tho ại với DN, bên cạnh một số địa phương làm tốt, ở một số địa phương còn ch ưa đáp ứng đ ược đầy đủ, chưa đồng bộ; Chưa phân loại được NNT để áp dụng các hình th ức, bi ện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Giải pháp chống gian lận, tăng thu NSNN Với chỉ tiêu dự toán thu NSNN của ngành Thuế năm 2013 là 644.500 t ỷ đ ồng, ngành Thu ế luôn bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, đặc biệt đẩy mạnh triển khai th ực hi ện có hiệu quả Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Bên cạnh đó để khắc phục những khó khăn, tồn tại, phấn đ ấu hoàn thành nhi ệm v ụ thu NSNN năm 2013, toàn ngành Thuế đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp sau: Một là, bám sát, triển khai đầy đủ, kịp thời chương trình công tác, sự chỉ đạo, đi ều hành c ủa Chính phủ, Bộ Tài chính; Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, Ngh ị quyết s ố 01 và 02/NQ-CP; đảm bảo đúng chính sách, chế độ; công khai, minh b ạch và công b ằng góp ph ần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng và phát tri ển bền v ững ngu ồn thu cho NSNN. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về vi ệc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013; Tăng c ường rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; Qu ản lý ch ặt ch ẽ công tác hoàn thuế, cũng như phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực l ượng ch ức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý n ợ đọng, chống gian lận th ương m ại, chống buôn lậu, chống chuyển giá. Trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn Ngành đã thu được 30% số nợ thuế tại th ời điểm 31/12/2012 chuyển sang. Toàn Ngành đã tiến hành 1.064 cuộc kiểm tra nội bộ (riêng ki ểm tra chuyên đề về thuế GTGT là 577 cuộc), đạt 53% kế hoạch, qua đó kiến nghị truy thu ước đạt 2,37 tỷ đồng nộp NSNN. Hai là, chỉ đạo các cục thuế địa phương đẩy mạnh kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nh ưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Tập trung rà soát vi ệc kê khai c ủa các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng để có bi ện pháp chấn chỉnh kịp thời; theo dõi chặt chẽ việc kê khai thuế của các DN có số thu lớn, yêu c ầu kê khai sát số phát sinh. Ba là, thực hiện đầy đủ, kịp thời và công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi v ề thu ế cho các DN; tạo thuận lợi góp phần giúp DN sớm hồi phục và phát tri ển s ản xu ất kinh doanh; Tham mưu cho UBND các địa phương thành lập Ban chỉ đạo đôn đ ốc thu n ộp ngân sách t ại địa phương, tăng cường các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và n ợ đọng thuế năm 2013. Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình th ức tuyên
  4. truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành t ốt chính sách pháp luật thuế. Đồng thời, công khai DN có hành vi trốn thuế, gian lận thu ế, nh ất là những DN sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Đồng thời chỉ đạo các cục thuế địa phương tăng cường công tác ki ểm tra vi ệc phát hành, s ử dụng hóa đơn đối với các DN mới thành lập; Đẩy nhanh tiến độ th ực hi ện thí đi ểm d ự án chống giả hoá đơn và khẩn trương xây dựng cơ sở dữ li ệu bảng kê hóa đ ơn và ứng d ụng đ ối chiếu chéo hóa đơn giữa các cục thuế địa phương trong phạm vi toàn qu ốc (tr ước m ắt, s ẽ triển khai thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sau đó sẽ m ở r ộng ra 15 đ ịa ph ương l ớn vào cuối năm 2013; từ tháng 4/2014 sẽ tiến hành triển khai đồng bộ trên cả nước). 8 tháng đầu năm 2013, ngành Thuế thu NSNN ước đạt 390.712 tỷ đồng, tương đương 60,6% so với dự toán, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong tháng 8/2013, Ngành thu ước đạt 38.100 tỷ đồng, bằng 5,9% so với dự toán, bằng 101,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2012. (Theo Tổng cục Thuế) Năm là, tập trung thanh, kiểm tra các DN có rủi ro cao về thuế, đặc biệt các DN có d ấu hi ệu chuyển giá, kinh doanh qua mạng, DN giao dịch thanh toán qua ngân hàng có d ấu hi ệu đáng ngờ; DN nằm trong danh sách “đen” kinh doanh hàng nông sản xu ất kh ẩu đ ặc bi ệt là cà phê... Đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế truy thu và phạt qua kết luận thanh, ki ểm tra, ki ểm toán (ít nhất phải đạt 80% trong phạm vi 90 ngày, đ ối v ới nh ững k ết lu ận, ki ến ngh ị không có khiếu nại). Sáu là, triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, trong đó t ập trung bám sát những DN nợ thuế lớn; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết quả thu nợ thuế c ủa các đ ịa ph ương, đôn đốc nhắc nhở kịp thời những đơn vị có tỷ lệ n ợ thuế tăng cao; Thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thu, nộp của các ngành nghề, lĩnh vực số nợ lớn để đôn đ ốc thu n ộp k ịp thời số tiền nợ thuế vào ngân sách... Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà n ước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng... trong công tác thu h ồi ti ền thu ế n ợ vào ngân sách, đ ảm b ảo tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/12/2013 không vượt quá 5% so với số thực hi ện thu năm 2013. Bảy là, tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, các tổ ch ức đ ại lý thu ế... đ ể m ở rộng các hình thức nộp thuế hiện đại. Thực hiện duy trì, c ủng c ố chất lượng đ ối v ới các DN đã thực hiện kê khai thuế qua mạng internet. Khẩn trương hoàn thành Đ ề án k ế toán thu ế n ội địa, thí điểm, tiến tới mở rộng triển khai nộp thuế điện tử... Chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra những đơn vị phát sinh nhi ều đ ơn th ư khiếu tố. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng vào những khâu có rủi ro trong lãng phí, tham nhũng nh ằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định c ủa nhà nước
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2