intTypePromotion=3

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

Chia sẻ: Lekimluu Luu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:66

1
1.408
lượt xem
430
download

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo quy định HH được tính theo giá thực tế (giá gốc), tức là HH khi nhập kho hay xuất kho đều được phản ánh trên sổ sách theo giá thực tế. Giá gốc ghi sổ của HH nhập kho trong các TH cụ thể được tính như sau: Đối với HH mua ngoài Giá nhập kho HH mua ngoài = CP mua HH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

 1. KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
 2. 3.1 Kế toán mua hàng 3.1.1 Tính giá hàng mua - Theo quy định HH được tính theo giá thực tế (giá gốc), tức là HH khi nhập kho hay xuất kho đều được phản ánh trên sổ sách theo giá thực tế. a. Tính giá HH nhập Giá gốc ghi sổ của HH nhập kho trong các TH cụ thể được tính như sau: - Đối với HH mua ngoài Giá nhập kho HH mua ngoài = CP mua HH CP mua HH bao gồm: Giá mua (+) các loại thuế không được hoàn lại + CP vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các CP khác có liên quan trực tiếp đến việc mua HH (-) các khoản chiết khấu TM, giảm giá hàng mua.
 3. VD: Trong kỳ DN thu mua 1 số vật liệu theo tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT) là 220 trđ, trong đó thuế GTGT 10% là 20 trđ. CP vận chuyển, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt 0,525 trđ (trong đó thuế GTGT là 0,025tr). Đơn vị đã thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng chuyển khoản. Khoản giảm giá hàng mua do người bán giao hàng chậm được hưởng 1% là 2,2trđ (trong đó thuế GTGT là 0,2tr) đã nhận lại bằng tiền mặt. Giải: Giá thực tế số vật liệu trên là: 200 + 0,5 – 2 = 198,5 trđ.
 4. b. Tính giá HH xuất - Giá xuất kho xác định giá thực tế (giá gốc): sử dụng 1 trong 4 pp xuất kho theo nguyên tắc nhất quán, nếu có thay đổi phương pháp phải giải thích rõ ràng trong phần thuyết minh báo cáo tài chính PP1: Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo pp này khi xuất kho VT thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của vật tư xuất kho
 5. PP2: Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế của VT xuất kho được tính căn cứ vào số lượng VT xuất kho và đơn giá bquân gia quyền theo cthức: Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho = Số lượng vật tư xuất kho x Đơn giá bình quân gia quyền PP3: Phương pháp nhập trước, xuất trước PP4: Phương pháp nhập sau, xuất trước
 6. 3.1 Kế toán mua hàng 3.1.2. Chứng từ KT: Phiếu Nkho, phiếu Xkho, biên bản kiểm nghiệm... 3.1.3. Sổ kế toán - Tại kho: thẻ kho - Tại quầy, cửa hàng: thẻ quầy hàng là cơ sở để lập báo cáo hàng bán sau 1 ca - Tại phòng kế toán - Kế toán tổng hợp sử dụng TK 156 để theo dõi về số hiện có và sự biến động - Kế toán chi tiết: theo dõi từng loại hàng hoá lưu chuyển qua kho cả về chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị - Kế toán chi tiết hàng tồn kho được tiến hành
 7. 3.1.4. Tài khoản sử dụng: TK 156 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 1. Mua hàng trong nước Nợ TK 1561 Nợ TK 133 Có TK 111,112 Chi phí phát sinh: Nợ TK 1562 Nợ TK 133 Có TK 111,112
 8. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 2. Nhập khẩu Nợ TK 156 Có TK 111,112 - Thuế nhập khẩu Nợ TK 156 Có TK 3333 - Thuế tiêu thụ đặc biệt Nợ TK 156 Có TK 3332 - Thuế GTGT Nợ TK 133 Có TK 33312
 9. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 3. Nhận được hoá đơn của người bán cuối kỳ hàng chưa về nhập kho Nợ TK 151 Nợ TK 133 Có TK 111,112 Sau đó hàng về Nợ TK 156 Có TK 151 Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán Nợ TK 111,112 Có TK 156 Có TK 133
 10. 4. Trường hợp hàng về nhập kho nhưng chưa nhận được hoá đơn DN nhập kho theo giá tạm tính: Nợ TK 156/ Có TK 331 Khi nhận dược hoá đơn kế toán điều chỉnh giá thực tế trên hoá đơn với giá tạm tính: a. Nếu giá TTế > giá tạm tính: b. Nếu giá TTế < giá tạm tính:
 11. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 5. Thuê ngoài gia công Nợ TK 154 Có TK 156 Chi phí gia công chế biến Nợ TK 154 Nợ TK 133 Có TK 111,112 Khi gia công xong nhập lại kho Nợ TK 156 Có TK 154
 12. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 6. Phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân Nợ TK 1381 Có TK 156 7. Phát hiện thừa Nợ TK 156 Có TK 3381
 13. 3.2. Kế toán bán hàng 3. 1.Khaùini   doanh hu: 2.     eäm veà  t Doanh hu aø oång  aù r caùc ôï ch  nh eá  t l t gi tò  l ií ki t doanh  nghi t ñöôï tong  keá oaùn,phaùtsi t eäp hu  c r kyø  t     nh öø  caùc  tñoäng  hoaï  saûn xuaát  nh  ,ki doanh hoâng höôøng  t t cuûa doanh  eäp,goùp  nghi   phaàn aøm aêng  l t voán chuû  sôû höõu.
 14. • 3. 2. 2. Nguyeân aéc  t t keá oaùn: • + Doanh hu  chiphíl quan  t vaø     i eân  ñeán cuøng    moät gi dòch  ao  phaûiñöôï ghinhaän    c    ñoàng hôøit t  heo  nguyeân aéc  t phuø  p  phaûit naêm aøi hôï vaø   heo  t   chính. • +      Chæ ghinhaän doanh hu r kyø  t t tong  keá oaùn    khi thoûa maõn ñoàng hôøicaùc  eàu  eän    t   ñi ki ghinhaän  doanh hu  t baùn haøng,doanh hu    t cung  caáp  dòch    vuï t ân thủ Chuaån  c  t u möï keá oaùn  14 Doanh hu  soá  “ t vaø hu  t nhaäp  khaùc”vaø  ñònh    quy  cuûa Cheá ñoä  keá oaùn  eän  t hi haønh.Khikhoâng hoûa      t maõn caùc  ñi ki ghinhaän  eàu  eän    doanh hu  t khoâng  ch oaùn  haï t vaøo aøikhoaûn  t   doanh hu. t
 15. • 3. 2. 2. Nguyeân aéc  t t keá oaùn: + Khihaøng      hoùa hoaëc dòch    c r ñoåiñeå aáy  vuïñöôï tao    l haøng hoùa hoaëc  dòch   öông öïveà  vuït t   baûn  chaátvaø    gi tò hìvi tao    khoâng  c   aø    aù r t   eäc r ñoåiñoù  ñöôï coil moät gi dòch aï r doanh hu  khoâng  c    ao  t o a  t vaø  ñöôï ghinhaän  l doanh hu. aø  t + Doanh hu keå  doanh hu        t ( caû  t noäiboä)phaûit doõi  heo    reâng  eätt t i bi  heo öøng oaï  l idoanh hu. t Tr t ong öøng oaï  l idoanh hu aï  c   i  heo öøng  t l iñöôï chiteátt t t doanh hu  höù  t nhaèm  c    vi xaùc  phuï vuïcho  eäc  ñònh ñaày  ñuû,chí xaùc      nh  keátquaû  nh  ki doanh heo  t yeâu  caàu  quaûn yù  tñoäng  l hoaï  saûn xuaátki doanh  l   nh  vaø aäp  baùo caùo    keátquaû  nh  ki doanh  cuûa doanh  eäp. nghi
 16. • 3. 2. 2. Nguyeân aéc  t t keá oaùn: • + Neáu r kyø  t tong  keá oaùn  phaùtsi caùc    nh  khoaûn  gi töø  aûm r doanh hu  t baùn  haøng  cung  vaø  caáp dòch  vuït    hìphaûiñöôï haï t   c  ch oaùn i reâng  eät  bi .Caùc  khoaûn  aûm r doanh hu  c í töø  gi töø  t ñöôï tnh r vaøo  doanh hu    t ghinhaän  ñaàu  xaùc  ban  ñeå  ñònh  doanh  t t hu huaàn aøm  l caên  xaùc  cöù  ñònh    keátquaû  nh  ki doanh cuûa  keá oaùn. kyø  t • + Veà    nguyeân aéc,cuoáikyø  t t     keá oaùn,doanh    nghi phaûixaùc  eäp    ñònh    keátquaû  tñoäng  hoaï  SXKD.Toaøn  doanh hu huaàn höï hi tong    boä  t t t c  eän r kyø  t keá oaùn  c    ñöôï keátchuyeån  vaøo  911  TK  –  “Xaùc ñònh    keátquaû  nh  ki doanh”  .Caùc aøikhoaûn  t   thuoäc oaï aøikhoaûn  l it   doanh hu  t khoâng  soá  coù  dö  cuoáikyø.  
 17. • 3. 3. eàu  eän    2. Ñi ki ghinhaän  doanh hu: t • + Doanh hu  t baùn  haøng  c    ñöôï ghinhaän   khiñoàng  t  hoûa  aõn aátcaû  hôøit m t   naêm  5)ñi ki (   eàu  eän  sau:  •(   1)Doanh  eäp  chuyeån  ao  nghi ñaõ  gi phaàn ôùn uûi l r   r vaø ôï ch  o  l ií gaén i vôùiquyeàn  höõu  leàn    sôû  saûn  phaåm  hoaëc haøng  hoùa  ngöôøimua; cho    •(   2)Doanh  eäp  nghi khoâng  coøn naém  öõ  gi quyeàn  quaûn yù  l haøng  hoùa  ngöôøisôû  nhö    höõu  haøng  hoùa hoaëc quyeàn  eåm  ki soaùthaøng    hoùa;  •(   3)Doanh hu  c  t ñöôï xaùc  ñònh öông    t ñoáichaéc  chaén;  •(   4)Doanh  eäp  t ñöôï hoaëc  t ñöôï nghi ñaõ hu  c  seõ hu  c  l ií ki t t gi dòch  ôï ch  nh eá öø  ao  baùn haøng; •(   5)Xaùc ñònh  c     i quan  ñöôï chiphíl eân  ñeán  ao  gi dòch  baùn haøng.
 18. • 3. 3. eàu  eän    2. Ñi ki ghinhaän  doanh hu: t + Doanh hu  t cung  caáp dòch    c    vuïñöôï ghinhaän    khi thoûa  aõn aátcaû  m t   boán 4)ñi ki sau: (   eàu  eän  (  1)Doanh hu  c  t ñöôï xaùc  ñònh öông    t ñoáichaéc chaén;  (   khaû  2)Coù  naêng hu  c ôï ch  nh eá öø  ao  t ñöôï l ií ki t t gi dòch cung caáp dòch      vuïñoù; (  3)Xaùc ñònh  c  ñöôï phaàn  coâng  eäc  hoaøn  vi ñaõ  thaønh vaøo ngaøy aäp  l Baûng  Caân    t ñoáikeá oaùn;   (  4)Xaùc ñònh  c      ñöôï chiphíphaùtsi cho  ao    nh  gi dòch  vaø  chiphíñeå      hoaøn haønh  ao  t gi dòch cung caáp dòch  vuïñoù.  
 19. • 3. 4.Chöùng öø: 2.   t – Hoùa  GTGT,hoùa  baùn  ñôn    ñôn  haøng – Baûng  haøng    keâ  göûibaùn  teâu huï ñaõ i t – Caùc  chöùng öø hanh oaùn:phi t   aáy  t t t   eáu hu,gi baùo Ngaân  haøng… • 3. 5.Soå  2.   saùch:   • +  chiteát  chiteátbaùn  Soå   i :Soå   i   haøng,hoaëc    Soå  NhaätKyù    baùn  haøng.  t  Keá oaùn  chiteátcho  môû   i   t öøng oaï  tñoäng:baùn  l ihoaï    haøng hoùa,baùn    t haønh  phaåm,cung    caáp dòch   neáu  vuï( caàn  seõ  môû   i  heo öøng oaï  chiteátt t l ihaøng  hoùa,t  haønh  phaåm,dòch    doanh  eäp  t c  eän)   vuïmaø  nghi ñaõ höï hi . • +  t Soå oång  p:( hôï  Tuyø huoäc  t vaøo  nh höùc  hì t keá  t oaùn  duï –  söû  ng  Töông öïnhö  t   nhöõng  chöông  töôùc) r .
 20. • 3. 6.Taøi hoaûn öû  ng: 2.     k s duï • (    hoaûn  “ hu  1)Taøik 511 Dt baùn  haøng ung aáp  h uï c c dòc v ” • ­Keátc v noäi    aáu aø    dung  phaûn aùnh uûa  511  c TK  • TK  c 5  c 2 511 où  TK aáp  • +  5111:Doanh hu  TK    t baùn  haøng hoùa:s duï c y c  öû  ng huû eáu ho  c   knh  aùcDN i doanh  haøng hoùa,v  ö.  aätt • +  5112:Doanh hu  TK    t baùn haønh  t phaåm:s duï ôû aùcDN   öû  ng  c   s x  aätc    oâng  eäp,noâng  eäp,x   aûn uaátv  haátnhö:c nghi   nghi  aây l   nghi   aép,ngö  eäp,l nghi aâm  eäp. • +  5113:Doanh hu ung aáp  h uï öû  ng ho aùc TK    t c c dòc v :s duï c c   ngaønh  dòc v     ao hoâng aän aûiböu  eän,du  KD  h uïnhö:gi t v t , ñi     òc   uïc c   ụ hoa  ck õ huaät l h,dv  oâng oäng,dv k hoï y t . • +  5114:Doanh hu r  aáp,tôïgi   TK    t tôïc  r   aù:duøng  phaûn  ñeå  aùnh  c  hoaûn  aùck phaûihu öø r  aáp,tôïgi c Nhaø    t tôïc  r   aù uûa  t nöôùck    hi doanh  eäp höï  eän aùcnhi v  ung aáp  nghi t chi c   eäm uïc c haøng  hoùa,dòc v  heo eâu aàu uûa    h uït y c c Nhaø  nöôùc. • TK    t BĐS đầu tư +  5117:Doanh hu 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản