intTypePromotion=3

CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Chia sẻ: Nguyen Minh Đức | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
173
lượt xem
43
download

CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hoá là t ng th các nét riêng bi t v tinổ ể ệ ề h thần và vật chất trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội. Văn hoá bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

 1. Chương V CHẾ ĐỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
 2. Chế độ VH – GD - KHCN 1. Mục đích, chính sách phát triển văn hoá 2. Mục đích, chính sách phát triển giáo dục 3. Mục đích, chính sách phát triển KHCN
 3. Chế độ VH, GD, KHCN • Một bộ phận cấu thành của chế độ xã hội • Một chế định của Luật Hiến pháp
 4. Chế độ VH – GD - KHCN 1. Mục đích, chính sách phát triển nền văn hoá Việt Nam 1.1. Khái niệm văn hoá.
 5. Văn hoá là gì?
 6. Văn hoá pháp luật Văn hoá dân tộc Gia đình văn hoá Văn hoá ứng xử Văn Hoá Văn hoá học đường Người có văn hoá Văn hoá kinh doanh Văn hoá vật thể Văn hoá quảng cáo Văn hoá phi vật thể
 7. Văn hoá là gì?
 8. Văn hoá là tổng thể các nét riêng biệt về tinh thần và vật chất trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội. Văn hoá bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng. UNESCO - Tuyên bố về những chính sách văn hoá năm 1982 tại Mehico
 9. “Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn“ Hồ Chí Minh
 10. Văn hoá là tổng thể nói chung những giá trị vật chất hoặc tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử" Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ
 11. Văn hoá là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, là biểu hiện của sự văn minh.
 12. Vai trò của Văn hoá • Văn hoá là mục tiêu của sự phát triển • Văn hoá là động lực của sự phát triển • Văn hoá có vai trò quan trọng và trực tiếp trong sự phát triển con người
 13. Chế độ VH – GD - KHCN 1. Mục đích, chính sách phát triển nền văn hoá Việt Nam 1.1. Khái niệm văn hoá. 1.2. Mục đích, chính sách phát triển nền văn hoá Việt Nam
 14. Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân. Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hoá. Nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và văn hoá phản động, đồi trụy; bài trừ mê tín, hủ tục." Điều 30 Hiến pháp 1992
 15. Nền văn hoá Việt Nam • Tiên tiến • Đậm đà bản sắc dân tộc
 16. Nền văn hóa tiên tiến • Được xây dựng trên cơ sở điều kiện kinh tế xã hội tiến bộ, chế độ xã hội tiên tiến. • Nền văn hoá xây dựng trên một ý thức hệ tiên tiến • Nền văn hoá phát triển toàn diện • Nền văn hoá vì con người, văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của kinh tế xã hội • Nền văn hóa cho mọi dân tộc • Nền văn hoá chú trọng phát triển quan hệ cộng đồng.
 17. Theo các văn kiện của Đảng, Nền văn hoá Việt Nam tiên tiến thể hiện ở một số nội dung sau: • là nền văn hoá yêu nước • là nền văn hoá tiến bộ gồm các giá trị cao đẹp, tiến bộ của dân tộc và nhân loại • nền văn hoá có nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên nền tảng triết học Mác Lê nin và tư tưởng HCM • Là nền văn hoá có tính nhân văn với mục tiêu vì con người, vì hạnh phúc và tự do phát triển phong phú của con người, trong mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa phát triển giữa xã hội và tự nhiên. • Nền văn hoá tiến tiến về nội dung tư tưởng và phong cách thể hiện
 18. Đậm đà bản sắc dân tộc???
 19. Các phẩm chất của con người Việt Nam • Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc • Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết lợi ích cá nhân, gia đình, làng xã, cộng đồng và tổ quốc • Lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý • Cần cù sáng tạo trong lao động • Tinh tế trong ứng xử và giản dị trong lối sống.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản