CƠ SỞ HẠ TÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
164
lượt xem
36
download

CƠ SỞ HẠ TÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu là để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về cách làm thế nào để sử dụng Công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội, và để trang bị cho hoạch định chính sách và quản lý chương trình với sự định hướng phát triển trong khuôn khổ dựa trên Công nghệ thông tin truyền thông và được Công nghệ thông tin truyền thông hỗ trợ can thiệp trong nhiều lĩnh vực xã hội....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ SỞ HẠ TÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. CHÆÅNG 3. CÅ SÅÍ HAÛ TÁÖNG CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN MAÛNG & CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN HIÃÛN ÂAÛI 3.1 3.1 MUÛC TIÃU CHÆÅNG 3 • CÄNG CUÛ VAÌ CAÏCH TIÃÚP CÁÛN PHÁÖN MÃÖM • CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA MÄÜT HÃÛ QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • MAÛNG VIÃÙN THÄNG VAÌ ÆÏNG DUÛNG TRONG KINH DOANH DIÃÛN TÆÍ * 3.2 3.2
 2. THAÏCH THÆÏC QUAÍN LYÏ • LÆÛA CHOÜN PHÁÖN CÆÏNG PHÁÖN MÃÖM • TÊCH HÅÜP CÄNG NGHÃÛ VÅÏI YÃU CÁÖU KINH DOANH • MAÛNG, ÂÄÜ TIN CÁÛY VAÌ AN TOAÌN * 3.3 3.3 CÄNG NGHÃÛ CÄNG NGHÃÛ PHÁÖN MÃÖM PHÁÖN MÃÖM 3.4 3.4
 3. PHÁÖN MÃÖM CAÏC CHÈ THË CUÛ THÃØ ÂÃØ ÂIÃÖU KHIÃØN MAÏY TÊNH HOAÛT ÂÄÜNG • CHÆÅNG TRÇNH: TÁÛP HÅÜP CAÏC CHÈ THË CHO MAÏY TÊNH • CHÆÅNG TRÇNH LÆU TRÆÎ: CHÆÅNG TRÇNH ÂÆÅÜC LÆU TRÆÎ TRONG BÄÜ NHÅÏ SÅ CÁÚP • PHÁÖN MÃÖM HÃÛ THÄÚNG: QUAÍN TRË CAÏC NGUÄÖN LÆÛC MAÏY TÊNH • PHÁÖN MÃÖM ÆÏNG DUÛNG: CAÏC ÆÏNG DUÛNG KINH DOANH CUÛ THÃØ THÃØ * 3.5 3.5 PHÁÖN MÃÖM PHÁÖN MÃÖM ÆÏNG DUÛNG HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH: PHÁÖN MÃÖM HÃÛ THÄÚNG THÆÛC HIÃÛN CAÏC TAÏC VUÛÛ ÂAÎ ÂÆÅÜC HOAÛCH ÂËNH; PHÁN BÄØ NGUÄÖN LÆÛC MAÏY TÊNH; ÂIÃÖU PHÁÖN CÆÏNG KHIÃØN MAÌN HÇNH BÄÜ CHUYÃØN ÂÄØI NGÄN NGÆÎ: CAÏC TRÇNH BIÃN DËCH CAÏC CHÆÅNG TRÇNH TIÃÛN ÊCH: TAÏC VUÛ THÆÅÌNG TRÇNH QUAÍN LYÏ DÆÎ LIÃÛU CAÏC NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH: NGÄN NGÆÎ ASSEMBLY; FORTRAN; COBOL; PL / 1; QBASIC; PASCAL; C; C++; NGÄN NGÆÎ THÃÚ HÃÛ 4 3.6 3.6
 4. PHÁÖN MÃÖM Pháön mãöm Pháön mãöm maïy tênh maïy tênh Pháön mãöm Pháön mãöm Pháön mãöm Pháön mãöm hãû thäúng æïng duûng hãû thäúng æïng duûng Caïccchæång Caïccchæång Caïccchæång Caïccchæång Caï chæång Caï chæång Caï chæång Caï chæång trçnh våïi imuûcc trçnh våïi imuûcc trçnh quaín lyï trçnh phaït ttriãøn trçnh våï muû trçnh våï muû trçnh quaín lyï trçnh phaï triãøn âêch chung âêch cuû thãø hãû thäúng hãû thäúng âêch chung âêch cuû thãø hãû thäúng hãû thäúng Chæång trçnh Hãû âiãöu haình CASE Baíng tênh kãú toaïn 3.7 3.7 CAÏC NGÄN NGÆÎ THÃÚ HÃÛ 4 (4GL) (4GL) • COÏ THÃØ KHAI THAÏC BÅÍI NGÆÅÌI SÆÍ DUNG • CÁÚU TRUÏC LÃÛNH ÂÅN GIAÍN • COÏ THÃØ PHAÏT TRIÃØN CAÏC ÆÏNG DUÛNG NHANH CHOÏNG • NGÄN NGÆÎ TÆÛ NHIÃN * 3.8 3.8
 5. CASE • Computer Aided Software Engineering • Cäng cuû CASE häù troü cho caïc hoaût âäüng – Láûp kãú hoaûch tiãún âäü dæû aïn – Biãøu âäö phán têch – Mä hçnh hoaï dæî liãûu liãû – Häù tråü thiãút kãú – Taûo maî nguäön – Kiãøm tra maî nguäön – Læu træî thäng tin 3.9 3.9 CAÏC NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH Ngän ngæî maïy Ngän ngæî cáúp cao Ngän ngæî âaïnh dáúu Sæí duûng maî nhë phán Sæí duûng caïc cáu Sæí duûng maî âiãöu lãûnh ngàõn khiãøn kãút håüp (3GL) - Procedural 1001 1001 First heading Compute X = Y + Z 1100 1101 Ngän ngæî håüp ngæî Ngän ngæî thãú hãû 4 Ngän ngæî hæåïng Use symbolic coded (4GL) âäúi tæåüng instructions Sæí duûng ngän ngæî Âënh nghéa caïc âäúi tæåüng tæû nhiãn chæïa dæî liãûu vaì taïc vuû Register no Select name, jobtitle L 3, J Document.write From Employee; A 3, K (“Hi There”) ST 3, M M=J+K 3.10 3.10
 6. CHUYÃØN ÂÄØI NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH •Trçnh biãn dëch • Ngän ngæî håüp ngæî IF A := B 1001101 THEN Chæång trçnh 1110101 chuyãøn âäøi ngän ngæî 0010110 Chwång trçnh nguäön Âæåüc viãút Bàòng BASIC, Tiãún trçnh Tiãún trçnh COBOL, Ngän ngæî chuyãøn âäøii vv. chuyãøn âäø maïy ngän ngæî ngän ngæî Chæång trçnh 3.11 3.11 TRÇNH DUYÃÛT WEB Læåït maûng Tçm kiãúm Nhoïm thäng tin thaío luáûn Caïc æïng duûng âiãøn hçnh cuía trçnh duyãût Web trãn Internet, Intranet Trao âäøi Thäng tin Thæ âiãûn tæí âa phæång tiãûn 3.12 3.12
 7. PHÁÖN MÃÖM QUAÍN LYÏ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU (DATABASE) (DATABASE) Phaït triãøn Tæång taïc cå såí dæî liãûu cå såí dæî liãûu Nhæîng tiãûn êch chênh Nhæîng tiãûn êch chênh cuía pháön mãöm cuía pháön mãöm quaín trë cå såí dæî liãûu quaín trë cå såí dæî liãûu Phaït triãøn Duy trç æïng duûng cå såí dæî liãûu 3.13 3.13 CAÏC PHÁÖN MÃÖM ÆÏNG DUÛNG TRONG KINH DOANH Quaín trë taìi chênh – kãú toaïn Quaín trë Quaín trë quan hãû kãnh cung æïng khaïch haìng (CRM) Häù tråü quyãút âënh kinh doanh Quaín trë nguäön Quaín trë læûc cäng ty nguäön nhán læûc (ERP) 3.14 3.14
 8. PHÁÖN MÃÖM – HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH Ngæåìi sæí duûng/ Giao diãûn Giao diãûn truy cáûp hãû ngæåìii sæí duûng ngæåì sæí duûng thäúng, maûng Caïc chæïc nàng Quaín trë Caïc tiãûn êch vaì Quaín trë Caïc tiãûn êch vaì Quaín lyï taïc vuû Quaín lyï tãûp tin Quaín lyï taïc vuû Quaín lyï tãûp tin taìii nguyãn chæïc nàng khaïc taì nguyãn chæïc nàng khaïc Thæûc hiãûn âa taïc Quaín trë sæí Taûo tãûp tin, xoaï, Caïc dëch vuû vuû, âa ngän ngæî duûng taìi nguyãn truy cáûp, thæ häù tråü pháön cæïng muûc 3.15 3.15 CAÏC HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH THÄNG DUÛNG • DOS/Windows – Windows XP, Windows 2000, Windows 98,… • Mac OS X • Hãû âiãöu haình cho maïy chuí (Server) – Windows NT, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 – UNIX – Solaris 8 UNIX – Novell Netware 5.1 – Linux 6.1 3.16 3.16
 9. QUAÍN TRË QUAÍN TRË NGUÄÖN DÆÎ LIÃÛU NGUÄÖN DÆÎ LIÃÛU 3.17 3.17 CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU THÆ VIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ CUÍA TÄØ CHÆÏC LÆU TRÆÎ VAÌ QUAÍN TRË DÆÎ LIÃÛU DÆÅÏI CAÏC HÇNH THÆÏC THÊCH HÅÜP Cå såí dæî liãûu nhán sæû Tãûp tin Tãûp tin phuïc låüi læång Häö så Häö så Häö så Häö så nhán viãn 1 nhán viãn 2 nhán viãn 3 nhán viãn 4 Tãn HsL Læång Tãn HsL Læång Tãn HsL Læång Tãn HsL Læång 3.18 3.18 Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu
 10. CÁÚU TRUÏC CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU Cáúu truïc maûng Cáúu truïc phán cáúp B.Ph A B.Pháûn B.Ph B Nhán viãn Nhán viãn Nhán viãn Dæû aïn A Dæû aïn B 2 3 1 Nhán viãn Dæû aïn B Nhán viãn Dæû aïn A Nhán Viãn 22 1 Cáúu truïc quan hãû Bäü pháûn Maî säú NV Tãn NV Chæïc danh Bäü pháûn Tãn BP Vë trê BP QLyï BP A 1 A B 2 B C 3 C 3.19 3.19 QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU (DBMS) HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU: PHÁÖN MÃÖM TAÛO VAÌ DUY TRÇ DÆÎ LIÃÛU ÂÃØ CAÏC ÆÏNG DUÛNG KINH DOANH COÏ THÃØ KHAI THAÏC DÆÎ LIÃÛU MÄÜT CAÏCH ÂÄÜC LÁÛP VÅÏI CAÏC CHÆÅNG TRÇNH MAÏY TÊNH KHAÏC CAÏC THAÌNH PHÁÖN CUÍA DBMS: • NGÄN NGÆÎ ÂËNH NGHÉA DÆÎ LIÃÛU: – Âënh nghéa caïc thaình pháön dæî liãûu trong cå såí dæî liãûu • NGÄN NGÆÎ THÆÛC THI DÆÎ LIÃÛU: – Sæí duûng dæî liãûu cho caïc æïng duûng • TÆÌ ÂIÃØN TRA CÆÏU DÆÎ LIÃÛU: – Caïc âënh nghéa chuáøn tàõc vãö caïc biãún säú trong cå såí dæî liãûu, caïc thao taïc vãö näüi dung cuía cå såí dæî liãûu 3.20 3.20
 11. HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU (DBMS) Hãû âiãöu haình Hãû âiãöu haình Quaín trë cå såí dæî liãûu Hãû quaín trë Hãû quaín trë Cå såí cå såí dæî liãûu cå såí dæî liãûu dæî liãûu Caïc chæång Caïc chæång trçnh æïng duûng trçnh æïng duûng Tæì âiãøn •Phaït triãøn cå såí dæî liãûu dæî liãûu •Tæång taïc dæî liãûu •Baío trç dæî liãûu •Phaït triãøn æïng duûng DBMS 3.21 3.21 TAÛO MÄÜT CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU THIÃÚT KÃÚ KHAÏII QUAÏT THIÃÚT KÃÚ VÁÛT LYÏ THIÃÚT KÃÚ KHAÏ QUAÏT THIÃÚT KÃÚ VÁÛT LYÏ •• MÄ HÇNH KHAÏIINIÃÛM,,HOAÛT •• MÄ HÇNH CUÛ THÃØ TÆÌ CAÏC MÄ HÇNH KHAÏ NIÃÛM HOAÛT MÄ HÇNH CUÛ THÃØ TÆÌ CAÏC ÂÄÜNG KINH DOANH ÂÄÜNG KINH DOANH CHUYÃN GIA DÆÎ LIÃÛU CHUYÃN GIA DÆÎ LIÃÛU •• GÄÜP NHOÏM DÆÎ LIÃÛU BÀÒNG GÄÜP NHOÏM DÆÎ LIÃÛU BÀÒNG •• BIÃØU ÂÄÖ QUAN HÃÛ THÆÛC BIÃØU ÂÄÖ QUAN HÃÛ THÆÛC CAÏCH NAÌO CAÏCH NAÌO THÃØ THÃØ •• MÄÚIIQUAN HÃÛ GIÆÎA CAÏC MÄÚ QUAN HÃÛ GIÆÎA CAÏC •• TIÃU CHUÁØN HOAÏ TIÃU CHUÁØN HOAÏ YÃÚU TÄÚ YÃÚU TÄÚ •• PHÁÖN CÆÏNG/PHÁÖN MÃÖM PHÁÖN CÆÏNG/PHÁÖN MÃÖM •• XAÏC ÂËNH NHÆ CÁÖU NGÆÅÌII XAÏC ÂËNH NHÆ CÁÖU NGÆÅÌ CUÛ THÃØ CUÛ THÃØ SÆÍ DUÛNG SÆÍ DUÛNG ** ** 3.22 3.22
 12. PHÁN PHÄÚI CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • TÆÌNG PHÁÖN: phán chia taìi nguyãn dæî liãûu cho mäüt hoàûc vaìi CPU cuû thãø, chàóng haûn, thäng tin khaïch haìng âëa phæång • ÂÄÖNG NHÁÚT: each caïc CPU âæåüc chia seî î caïc taìi nguyãn dæî liãûu chung, se chàóng haûn, áún loaït tæì caïc baïo caïo chuáøn * 3.23 3.23 NHAÌ QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • XAÏC ÂËNH & TÄØ CHÆÏC CÁÚU TRUÏC VAÌ NÄÜI DUNG CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • PHAÏT TRIÃØN QUI TRÇNH BAÍO MÁÛT • PHAÏT TRIÃØN TAÌI NGUYÃN CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • BAÍO TRÇ HÃÛ THÄÚNG CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU * 3.24 3.24
 13. MÄI TRÆÅÌNG CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU NHAÌ QUAÍN TRË CÄNG NGHÃÛ & DÆÎ LIÃÛU QUAÍN LYÏ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU HOAÛCH ÂËNH DÆÎ LIÃÛU & PHÆÅNG NGÆÅÌI SÆÍ PHAÏP MÄ HÇNH DUÛNG HOAÏ 3.25 3.25 CAÏC XU HÆÅÏNG PHAÏT TRIÃØN • PHÁN TÊCH DÆÎ LIÃÛU ÂA CHIÃÖU: Gäüp nhoïm 3D (hay cao hån) âãø læu træî dæî liãûu phæïc taûp • HYPERMEDIA: Caïc nuït liãn kãút chæïa dæî liãûu, âäö hoaû, ám thanh, phim aính, chæång trçnh • XÆÍ LYÏ PHÁN TÊCH TRÆC TUYÃÚN(OLAP): Khaí nàng thæûc hiãûn, phán têch dæî liãûu khäúi læåüng låïn tæì nhiãöu nguäön læûc • LIÃN KÃÚT CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU VÅÏI WEB KÃÚ * 3.26 3.26
 14. CAÏC THAÌNH PHÁÖN CUÍA DATAWAREHOUSE DÆÎ LIÃÛU HOAÛT ÂÄÜNG & LËCH SÆÍ DATA WAREHOUSE TRUY NHÁÛP TRUY XUÁÚT, NGUÄÖN DÆÎ & PHÁN TÊCH CHUYÃØN ÂÄØI DÆÎ LIÃÛU LIÃÛU BÃN TRONG QUERIES & REPORTS THÆ MUÛC THÄNG TIN OLAP DATA MINING NGUÄÖN DÆÎ LIÃÛU BÃN NGOAÌI 3.27 3.27 MAÛNG VIÃÙN THÄNG MAÛNG VIÃÙN THÄNG 3.28 3.28
 15. VIÃÙN THÄNG & XA LÄÜ THÄNG TIN VIÃÙN THÄNG: TRUYÃÖN THÄNG BÀÒNG PHÆÅNG TIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ TÆÌ KHOAÍNG CAÏCH XA XA LÄÜ THÄNG TIN: VIÃÙN THÄNG KYÎ THUÁÛT SÄÚ TÄÚC ÂÄÜ CAO TRÃN PHAÛM VI QUÄÚC GIA/QUÄÚC TÃÚ ÂÆÅÜC SÆÍ DUÛNG RÄÜNG RAÎI * 3.29 3.29 HÃÛ THÄÚNG VIÃÙN THÄNG Bäü xæí lyï viãùn thäng 4 1 3 2 5 2 Pháön mãöm viãùn thäng Pháön mãöm viãùn thäng PCs, NCs, Kãnh Thiãút bë truyãön thäng Maïy tênh ngoaûi vi 3.30 3.30
 16. Protocols: Phæång thæïc truyãön thäng Phæång • Protocol – mäüt táûp håüp caïc qui tàõc vaì trçnh tæû âãø âiãöu khiãøn truyãön thäng qua maûng • Vê duû vãö protocols: – OSI kiãøu kãút näúi liãn thäng hãû thäúng måí theo tiãu chuáøn ISO (täø chæïc tiãu chuáøn quäúc tãú) – TCP/IP (phæång thæïc truyãön dáùn/Internet) 3.31 3.31 Tên hiãûu Analog & Digital • Soïng liãn tuûc Tæång tæû • Truyãön qua hãû thäúng • Giao tiãúp bàòng låìi noïi t • Soïng råìi raûc • Truyãön dæî liãûu säú Säú • Sæí duûng moderm âãø chuyãøn âäøi giæîa tên t hiãûu tæång tæû vaì tên hiãûu säú Táöng säú = Säú chu kyì trãn giáy 1 hz = Mäüt chu kyì trong mäüt giáy 3.32 3.32
 17. KÃNH TRUYÃÖN THÄNG PHÆÅNG TIÃÛN ÂÃØ TRUYÃÖN DÁÙN DÆÎ LIÃÛU • DÁY • CAÏP • CAÏP QUANG • SOÏNG VIBA * 3.33 3.33 KÃNH TRUYÃÖN THÄNG • TÄÚC ÂÄÜ TRUYÃÖN DÁÙN: Bit trãn giáy (BPS) or Baud • BÀNG TÁÖNG: Nàng læûc kãnh; chãnh lãûch giæîa táöng säú cao nháút vaì tháúp nháút SOÏNG VIBA * KÃÚT NÄÚI KÃÚT NÄÚI LÃN XUÄÚNG 3.34 3.34
 18. TÄÚC ÂÄÜ & CHI PHÊ PHÆÅNG TIÃÛN TÄÚC ÂÄÜ CHI PHÊ DÁY 300 BPS - 10 MBPS THÁÚP SOÏNG VIBA 256 KBPS - 100 MBPS VÃÛ TINH 256 KBPS - 100 MBPS CAÏP 56 KBPS - 200 MBPS CAÏP QUANG 500 KBPS - 10 GBPS CAO BPS: BITS PER SECOND KBPS: KILOBITS PER SECOND MBPS: MEGABITS PER SECOND GBPS: GIGABITS PER SECOND 3.35 3.35 MÄ HÇNH KÃÚT NÄÚI MAÛNG 3.36 3.36
 19. BÄÜ XÆÍ LYÏ & PHÁÖN MÃÖM MAÛNG VIÃÙN THÄNG BÄÜ XÆÍ LYÏ HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH MAÛNG • Modems • Chæång trçnh âiãöu • Multiplexers khiãøn maûng • Internetwork • Middleware Processors • Pháön mãöm quaín trë – Switches maûng – Routers – Hubs – Gateways • Fire walls 3.37 3.37 MAÛNG NÄÜI BÄÜ (LAN) PC PC PC Dæî liãûu vaì pháön mãöm Maïy chuí Maïy chuí Maïy in PC PC Bäü xæí lyï maûng liãn thäng våïi caïc maûng khaïc 3.38 3.38
 20. MAÛNG DIÃÛN RÄÜNG (WAN) Hãû thäúng maûng coï thãø kãút näúi tæì khoaíng caïch âëa lyï ráút xa thäng qua caïp, vãû tinh, soïng viba • TUYÃÚN CHUYÃØN ÂÄØI: Xaïc âënh läü trçnh cho truyãön dáùn hiãûn läü taûi • TUYÃÚN CHÈ ÂËNH: Cung cáúp thæåìng xuyãn cho truyãön dáùn khäúi læåüng låïn * 3.39 3.39 MAÛNG KINH DOANH The Internet Router Extranet Fire wall Intranet Server Fire wall Router Intranet Host System Server 3.40 3.40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản