intTypePromotion=1

Công văn 1348/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
9
download

Công văn 1348/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1348/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1348/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1348 /BXD-HĐXD ----------------------- V/v: Hướng dẫn thẩm quyền thẩm định Hà nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009 các dự án đầu tư xây dựng Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 513/SXD-QLXD ngày 16/6/2009 c ủa S ở Xây d ựng thành phố Cần Thơ xin ý kiến về thẩm quyền thẩm định án đ ầu t ư xây d ựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính ph ủ v ề quản lý d ự án đ ầu t ư xây dựng công trình thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Ngh ị định s ố 112/2006/NĐ-CP mà không sửa đổi hoặc thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 và Ngh ị đ ịnh s ố 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006. Do đó, thẩm quyền thẩm định các dự án phát tri ển nhà ở v ẫn thực hi ện theo h ướng d ẫn t ại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, dự án khu đô thị mới thực hi ện theo Ngh ị đ ịnh s ố 02/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, các dự án của các chủ đầu t ư thứ cấp trong d ự án nhà ở, d ự án khu đô th ị m ới v ẫn ph ải thực hiện theo trình tự như một dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị đ ịnh s ố 12/2009/NĐ-CP. 2. Việc thực hiện chuyển tiếp về thiết k ế cơ sở đ ược th ực hi ện theo quy đ ịnh t ại Đi ều 13 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây d ựng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây d ựng thành ph ố C ần Th ơ nghiên c ứu thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) Đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2