intTypePromotion=1

Công văn 52/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Công văn 52/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 52/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 52/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52 /BXD-VLXD -------------------- V/v: Xác nhận vật tư xây dựng trong nước Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 chưa sản xuất được. Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân Bộ Xây dựng nhận được công văn số 71/CV-THQ ngày 13/7/2009 c ủa Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân đề nghị Bộ xác nhận vật t ư xây dựng trong nước ch ưa s ản xu ất đ ược để nhập khẩu thực hiện dự án “Tổ hợp Crown Plaza” đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi đối chiếu với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã s ản xuất đ ược ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ tr ưởng Bộ K ế ho ạch và Đ ầu t ư v ề việc "Ban hành Danh mục thiết b?, máy móc, ph ụ tùng thay th ế, ph ương ti ện v ận t ải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật t ư xây dựng trong nước đã s ản xuất đ ược; Danh muc vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất đ ược; Danh m ục nguyên v ật li ệu, v ật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã s ản xuất đ ược; Danh m ục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã s ản xuất đ ược"; B ộ Xây d ựng xác nh ận: G ạch ốp lát bằng gốm đã tráng men Niro granite porcelain 300x600 mm Solfen series matt surface tiles lst GSS03 sử dụng vào dự án “Tổ hợp Crown Plaza” là loại g ạch ốp lát cao c ấp, là v ật t ư xây d ựng trong nước chưa sản xuất được. Trên đây là xác nhận của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH thương mại Trần H ồng Quân làm cơ sở nhập khẩu vật liệu trên theo quy định hiện hành. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Lưu VP, Vụ VLXD. Đã ký Nguyễn Quang Cung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2