intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P12

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
155
lượt xem
76
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P12: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P12

  1. http://www.ebook.edu.vn 56 else if(myday == 2) day = " Thø ba, "; else if(myday == 3) day = " Thø t−, "; else if(myday == 4) day = " Thø n¨m, "; else if(myday == 5) day = " Thø s¸u , "; else if(myday == 6) day = " Thø b¶y , "; if(mymonth == 0) { month = "th¸ng mét ";} else if(mymonth ==1) month = "th¸ng hai "; else if(mymonth ==2) month = "th¸ng ba "; else if(mymonth ==3) month = "th¸ng t− "; else if(mymonth ==4) month = "th¸ng n¨m, "; else if(mymonth ==5) month = "th¸ng s¸u "; else if(mymonth ==6) month = "th¸ng b¶y "; else if(mymonth ==7) month = "th¸ng t¸m "; else if(mymonth ==8) month = "th¸ng chÝn "; else if(mymonth ==9) month = "th¸ng m−êi "; else if(mymonth ==10) month = "th¸ng m−êi mét "; else if(mymonth ==11) month = "th¸ng m−êi hai "; // End -->
  2. http://www.ebook.edu.vn 57 document.write("
  3. http://www.ebook.edu.vn 58 b. Bé qu¶n lý sù kiÖn (Event Handler) §Ó qu¶n lý c¸c sù kiÖn trong javascript ta dïng c¸c bé qu¶n lý sù kiÖn. Có ph¸p cña mét bé qu¶n lý sù kiÖn: VÝ dô: VÝ dô:
  4. http://www.ebook.edu.vn 59 VÝ dô 1: Example VÝ dô 2: Example
  5. http://www.ebook.edu.vn 60 e. C¸c sù kiÖn vµ Form C¸c sù kiÖn ®−îc sö dông ®Ó truy xuÊt Form nh−: onClick, onSubmit, onFocus, onBlur, vµ onChange. VÝ dô 1: Khi gi¸ trÞ thay ®æi function check() sÏ ®−îc gäi. Ta dïng tõ khãa this ®Ó chuyÓn ®èi t−îng cña tr−êng hiÖn hµnh ®Õn hµm check(). Chóng ta còng cã thÓ dùa vµo c¸c ph−¬ng ph¸p vµ c¸c thuéc tÝnh cña ®èi t−îng b»ng ph¸t biÓu sau: this.methodName() & this.propertyName. VÝ dô 2: Example Enter a JavaScript mathematical expression: The result of this expression is:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2