intTypePromotion=1
ADSENSE

Dạy học địa lý - Một số vấn đề ở trường phổ thông: Phần 1

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Dạy học địa lý - Một số vấn đề ở trường phổ thông: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung về các vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy học địa lý - Một số vấn đề ở trường phổ thông: Phần 1

MỌT SO VAN BE TRONG DẠY HỌC<br /> <br /> _____■<br /> <br /> ■<br /> <br /> ' Đ Ị A<br /> Ịb Ỹ<br /> Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG<br /> <br /> NHÀ XUẮT BẢN ĐẠI HỌC puốc GIA HÀ NÔr<br /> <br /> N G U Y Ê N T R Ọ0 N G P H Ú C<br /> <br /> MỌT SO VAN Đ E<br /> TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ<br /> ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC G IA H À NỘI<br /> <br /> M Ụ• C L Ụ* C<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Chưorig 1. v ấ n đ ế kiến t h ứ c c ơ b ả n t r o n g d ạ y h ọ c Địa lý<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1 s ư cấn thiết phải giảng dạy kiến thức cơ bản<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2 Quan niệm vế kiến thức cơ bản<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3 Chon lọc kiến thức cơ bản như thế nào?<br /> <br /> 12<br /> <br /> Chưong 2. Vân đ ế t ư d uy đ ịa lý v à p h ư ơ n g p h á p p h á t<br /> triển t ư d u y Địa lý<br /> 1 Tại sao phải chú ý đến phát triển tư duy trong dạy học<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> <br /> Địa lý<br /> 2 Đăc điểm củ a tư duy Địa lý<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3. Thong nhất một só quan điểm vé phát triển tư duy<br /> trong giảng dạy Địa lý<br /> <br /> 20<br /> <br /> Chương 3. Vấn đ ế g iả n g d ạ y Địa lý t ự nhièn<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1. Khái quát về chương trinh địa lý THCS<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2 Khái quát về chướng trinh địa lý THCS mới<br /> <br /> 29<br /> <br /> 3 Một s ô quan điểm trong giảng dạy Địa lý tự nhiẽn<br /> <br /> 31<br /> <br /> ở trường THCS<br /> 4 Phương hướng chung về phương p h á p giảng dạy Địa<br /> lý tự nhiên ờ trường THCS<br /> <br /> 35<br /> <br /> 5 Vặn dụng mõt s ỏ phương pháp v ào giảng dạy Địa lý<br /> tự nhiên<br /> <br /> 55<br /> <br /> Chương 4. Vấn để giảng dạy địa lý kinh tê' - xã hội ỏ THPT<br /> <br /> 71<br /> <br /> 1. Khái quát về chương trinh Địa lý kinh tê - xã hội<br /> ở trường THPT<br /> 2. Một s ố vấn đề trong giảng dạy Địa lý kinh lế - xã hội<br /> <br /> 71<br /> 77<br /> <br /> ở trường THPT<br /> 2.1. Khái niệm Địa lý kinh tế - xã hội<br /> <br /> 77<br /> <br /> 2.2. Các mối liên hệ trong dạy học địa lý kinh tế - xâ hội<br /> ỏ trưởng THPT<br /> <br /> 97<br /> <br /> 3. Vận dụng một s ố phương p h á p vào giảng dạy Địa lý<br /> kinh tế - xã hội ỏ trường THPT<br /> <br /> Chương 5. vấn để giảng dạy Địa lý địa phương ỏ trường<br /> phổ thông<br /> 1. Nghiên cứu và biên s o ạ n tài liệu giảng dạy Địa lý<br /> <br /> 113<br /> <br /> 165<br /> 165<br /> <br /> địa phương<br /> 2. Giảng dạy Địa lý địa phương<br /> <br /> 186<br /> <br /> 3. C á c hình thức tổ chức dạy h ọ c Địa lý địa phương<br /> <br /> 218<br /> <br /> Chương 6. vấn để thiết kế bài giảng trong dạy • học<br /> Địa lý ồ trường phổ thông<br /> 1. Những vấn đ ể chung<br /> <br /> 231<br /> <br /> 2. C ác dạng thiêì kế bài giảng Địa lý ỏ trường phổ thông<br /> <br /> 234<br /> <br /> 3. Một s ố yêu cầu khi thiết k ế bài giảng và quy trinh<br /> tiến hành<br /> <br /> 254<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 4<br /> <br /> 231<br /> <br /> 261<br /> <br /> C hư ơ ng 1<br /> <br /> V â n<br /> <br /> đ ể<br /> <br /> tr o n g<br /> <br /> 1.<br /> <br /> k iế n<br /> <br /> d ạ y<br /> <br /> th ứ c<br /> <br /> h ọ c<br /> <br /> đ ịa<br /> <br /> c ơ b ả n<br /> ỉý<br /> <br /> S ự c ầ n th iế t p h ả i g ia n g d ạ y k iế n th ứ c eơ b ản<br /> Khôi lượng l n th ứ c r ù a k h o a học (nói c h u n g ) và k h o a học<br /> <br /> clịa lý (nói n ó n g ) rất lỏn và n g à y c à n g l ã n g n h a n h ; n h ư n g k h á<br /> n ã n g tiế p t h u tri th ứ c ( ủa học sinh có h ạ n và thoi g ian d à n h cho<br /> họhô<br /> t h o n g riii có đ i ể u k iện n á m được kiến tlìửc phô thòng, cơ b án .<br /> hu-n (lại n h ấ t p h ủ hợp với y êu cẩ u xà hộí và d iếu k iện t h ự c lô<br /> ru a clàt nước.<br /> <br /> Nôu 1 Ì£U'Ò1 học sitìh nám được kiẻn thức (‘(í bân. họ sẽ có tiến<br /> (lé (tế n a m cỉược b â n c h â t c ủ a các h iệ n tượng, sự v ậ t đ ì a lý (tự<br /> tihion - k i n h l ê - xã hội)* t ừ đó có i h ể tiếp t h u được n h ữ n g tri<br /> ilìiíc đ ịa lý k h á c và tạo d i ế u k iệ n p h á t t l ien n h ữ n g kỹ n ă n g và<br /> k h a n ă n g t ư d u y t r ừ u tư ợ n g , lý lu ậ n .<br /> T r o n g t h ự c tê giỉing (lạy môn địa lý h iện nay. có một số giáo<br /> v ú n còn t h a m lam k iên th ứ c , c h ù a bict chill lọc cái t i n h , cái côt<br /> lỏi cú a nội tiling c h ư ơ n g t r ì n h , nội đ u n g t ừ n g bài v.v... vị th ò làm<br /> I>ã 1 £iati£ t r ờ non 1ì Ạ11<br /> <br /> nỉ' đôi với hạt* s in h , n^iỉdc* lại m ộ t sô giáo<br /> <br /> vión lại q u á "tóm l ư ợ c ’ k iê n th ứ c t r o n g s á r h giáo k h o a . nôn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2