intTypePromotion=3

Đề tài: Hệ thống SCADA trong nhà máy nước

Chia sẻ: Nguyen Nhat Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
294
lượt xem
102
download

Đề tài: Hệ thống SCADA trong nhà máy nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Hệ thống SCADA trong nhà máy nước nhằm làm rõ một hệ thống SCADA là gì, các thành phần của SCADA, chức năng chính cũng như nguyên lý hoạt động ra sao, các phần mềm hệ thống chạy trên hệ thống, biết được tầm vai trò của SCADA trong nền công nghiệp hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hệ thống SCADA trong nhà máy nước

 1. ====o0o==== ĐỀ TÀI:  HỆ TH    ỐNG SCADA TRONG NHÀ MÁY NƯỚC                                                                                                      H à    N   ội, 12­2013                                                                                 
 2. MỤC LỤC  Lời nói     đầu…………………………………………………………… ...................2     Chương   I.Tổng   Quan   Về   SCADA…………………………………….. ...............    .  3  Chương   II.Hệ   Thống   SCADA   Về   Xử   Lý   Nước   Trong   Nhà   Máy    Nước ...........    .  11  Chương   III.Kết   Luận……………………………………………….. ..................    24     Tài   Liệu   Tham   Khảo……………………………………………….. ...................    25     Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     1   
 3. Lời Nói Đầu   ước Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa  ­   hiện đại hóa đất nước. Trong đó         N  khoa     học kĩ thuật là yếu tố  giữ  vai trò không nhỏ  và việc ứng dụng những thành tựu    về khoa     học – kĩ thuật vào nghành nghề nói chung và điện tử nói riêng càng rộng rãi.   SCADA về xử lý nước bên trong hệ thống vận hành và hoạt động của nhà máy nước   cung     cấp cho sinh viên chúng  em những kiến thức vô cùng hiểu ích về  toàn bộ  quy   trình, dây truyền hoạt động cũng như  một SCADA không thể  thiếu trong nền công  nghiệp tự động hóa đất nước. Đối với các doanh nghiệp sản xuất và chế  tạo thì việc  nâng cao hiệu quả trong chất lượng sản phẩm. Việc  ứng dụng công nghệ scada nhằm  nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất nhằm thỏa mãn mục tiêu trên. Hơn nữa  với đề tài nghiên cứu hệ thống SCADA trong nhà máy nước nói về một ứng dụng cụ  thể , một nhà máy với ứng dụng của scada trong việc vận hành cũng như  xử  lý nước  từ  công đoạn nước thô cho tới những sản phẩm nước tinh khiết như  hiện nay.  Đó  hoàn toàn là nhờ vào việc áp dụng khoa học – kĩ thuật, và điển hình là hệ scada. Đề tài  hệ SCADA trong nhà máy nước cho chúng em hiểu hơn về SCADA, tầm vai trò quan  trọng không thể thiếu trong thời đại hiện đại hóa ngày nay.   ể hoàn thành được đề tài nghiên cứu này, chúng em muốn gửi lời cảm ơn tới thầy         Đ    ướng dẫn đã rất nhiệt tình chỉ  dẫn, động viên, khích lệ  chúng em để  hoàn    và anh  h thành tốt đề tài này. Trong đề tài em có tham khảo rất nhiều các bài viết cũng như  tư  liệu liên quan về  hệ  thống scada của các bạn, các công ty, tập đoàn sảnxuất nước   sạch như : nhà máy nước CIC, tập đoàn Toàn  Á…từ các diễn đàn trên mạng, các trang    web công ty, tập đoàn . Xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn, các công ty, tập    đoàn.        Do ki   ến thức còn hạn chế, thực tiễn chưa sâu trong việc thực hiện đồ  án này nên   khôngthể  tránh khỏi sai sót. Vì vậy chúng em rất mong được sự  đóng góp của quý    thầy cô để    đồ án chuyên nghành của chúng em được hoàn thiện tốt hơn.    Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     2   
 4.  Phần I  .  Tổng Quan Về SCADA   Đặt vấn đề:    Bài toán đặt ra cho các nhà quản lý là làm sao quản lý tòa nhà và và nhà    máy, xí nghiệp hiệu quả  nhất để  giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng  ở  mức tối đa,     tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong những hoạt động kinh doanh. Phương án tối ưu  hiện nay là thiết lập hệ thống tự động hóa quản lý và giám sát SCADA 1.  Lịch sử hình thành:        SCADA        được     hình     thành     và     phát     triển     cùng     với     sự     phát     triển     chung     của     các     ngành    công     nghiệp    khác    như công        nghiệp    vi    xử    lý,    viễn    thông,    tin    học    ...    Từ    những    năm    đầu    thập      niên    70          nền      công      nghiệp      các      nước      phát      triển      đi      vào      xu      hướng      tự      động      hóa.     Việc    sản    xuất    thủ    công     được    thay    thế    dần    ở    các    xí    nghiệp    công    nghiệ p.       Bên    cạnh    đó    ngành    công       nghệ       thông       tin,   ặc       biệt    sự       đ       phát   ển    m       tri   ạnh      mẽ    c  ủa    lĩnh   ực    tin       v   ọc    ­         h  công    nghệ    phần     mềm,     các     hệ    thống    tự    động     hóa    điều     khiển     bằng    chương    trình     cũng    ra     đời.     Với     đặc     điểm     là     một     công     cụ     tự     động     hóa     nó      được     ứng     dụng     rộng     rãi     trong     nhiều     lĩnh     vực,  từ        việc     quản     lý     điều     khiển     trong     sản     xuất     công      nghiệp,     đến     quản     lý    truyền    tải    và    phân    phối điện    năng    trong    Điện    lực    .        khi     chuyển     sang     cơ     chế     thị     trường,     đất     nước     mở     cửa     quá     trình     công     nghiệp          Sau  tự       động      hóa      bắt      đầu,      các      nhà      máy      xí      nghiệp      xây      dựng      đều      được      ưu      tiên      về      công     nghệ    tiên    tiến     và    hệ    thống    SCADA    ­   công    cụ    của    tự    động    hóa    cũng    được    phát    triển    rộng,    lắp    đặt    ở    nhiều     nhà    máy,    xí    nghiệp    công    nghiệp    sản    xuất    chất    lượng    cao. Công       nghệ      SCADA      ở      nước      ta,      do      nhập      thiết      bị       của       nhiều       nước      công      nghiệp       tiên      tiến    nên     nó     rất     đa      dạng     về     mẫu      mã,     cấu      trúc,      về      chuẩn      và      chủng     loại.      Nhưng     là      một     hệ      thống       công      nghiệp      mới      nên      hệ      thống      SCADA      phần      lớn      cũng      là      hệ      thống      theo    chuẩn      công      nghiệp      chung.       Hiện      nay      SCADA      không      thể      thiếu      được      cho      việc      sản     xuất    tự    động    ở    xí    nghiệp    công    nghiệp     cần    độ    chính    xác    và    tự    động    hóa    cao.         đáp     ứng     với     khả     năng     phát     triển     chung     của     nền     kinh     tế         Để ,   hệ     thống     điện     đóng    vai     trò      chủ     đạo     không     những     thúc     đẩy     nền     kinh     tế     mà     còn     đảm     bảo     an     ninh,     chính     trị   ,  quốc    phòng  2. Tổng quan Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     3   
 5. 2.1. Cấu trúc cơ bản   SCADA    (viết   tắt   tiếng   Anh :  S upervisory       C ontrol       A nd       D ata       A cquisition    )    hiểu   theo   nghĩa truyền thống là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Nhằm hỗ  trợ con   người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa.  Trạm điều khiển giám sát trung tâm là một hay nhiều máy  chủ  trung tâm  (central host computer server)   T r  ạm điều    k   h i  ể n        g i  ám  s      á t   t    ru n   g      t  âm  (     SCADA    c en    t  e r  ,  m     a  s  t  erS t  a t  io n   ,    MT U).     H       t hống    d ự    ệ    a     v ào       m áy          tí nh    PC    (PC  b   a  s    ed    s   y st      e m    s    ) ,      ệ      t h  ống    t  rạm    làm  hay    h    v   i  ệc      ( W   o r  k st      a t  ion    s  y   st      e m    s    ) ,    hay    h   ệ    t h ố    ng       dùng  m    áy          tí nh    M ini.       T r  ạm      thu      t h  ập      dữ       l i ệu      trung      g i  an       :   L à       c     khối     t h i  ế   t     cá  b   ị  v à    o    r  a      đ ầ      u    c    u ố      i  từ         x a     R T       (  R   e   mote    T    U      n   i t s   )     e    r   minal    U  h o   ặ      c     l  à    cá   c       k h   ố     i ề   u     k      i   đ     h i  ể   n     l  o   g i  c     k     h ả          t r ình     P      L C       ( P r    og r    am m      a   le    L    ogic      ont r    ol l  e   r   s   )  c    ó    c    h ứ       C    c     n   i  a   o    t  i ế   p     ă    ng    g      i  cá   c    th i  ế   t  b   ị  c   h ấ  v ớ      p    h à    nh    ( c   ả   m    b   i ế   n    cấ   p    t r ư ờ   ,   cá   c    h  ộp        n g  đ   i ề   u    k   h i  ể   n    đ ó     ng    cắ   t  và các van    c   h ấ      p    h à    nh… )  .          t h  ố  ng       tru y   H ệ    ền       t h ông          :    b   a    o    g   ồ      m    cá      c      m ạ      ng    t  r u y   ề      n       ng     c   ô   ng     nghiệp,     cá   c     th i  ế   t   b   ị   v i  ễ   n     t h ô  t h ô     ng     v à       c     th i  ế   t   b   ị     cá  c   hu y   ể      n    đ   ổ      i  d   ồ      n    k   ê    nh    c    ó    c    h ứ    c       n ă    ng    t  r u y   ề     ữ    l  i ệ   u    cấ      n    d      p    t r ư ờ      ng    đ ế      n    cá   c    k h      i  đ   i ề   u    k   h i  ể   n    v à     m á    y    c   hủ    ố   G i  ao        d i  ện        ng ư    ờ      I :   (  H   uman     ­     M    i       ­     m á    y    H M       a   c   hine    I   nte r    fac e    ) :  L       c      t h i  ế   t  b    à   cá     iểu h i  ể   n    t  hị    q     u á     t  r ình    x   ử                 ữ   lí  d  l i ệ   u    đ   ể  ng ư    ờ      i  v   ậ      n    h     i ề   u    k   à    nh    đ     h i  ể   n    cá      c    q   u   á       t r ình    ho    ạ      t   động    c   ủ a     h  ệ t    h ố      n g      2.2. Ưu nhược điểm   Ưu điểm: Khả  năng tự  động hóa cao thay thế  con người trong nhiều công việc,    khả năng chịu lỗi cao.   Nhược điểm:  H   ệ có cấu trúc tập trung, các thông tin từ nhiều điểm tập trung về   máy tính chủ  để  xử  lý dẫn đến việc dễ  tắc nghẽn thông tin, hệ  thống nhanh   Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     4   
 6. quá tải. Vì vậy chỉ thích hợp với các hệ thống nhỏ (thường dưới 100 điểm đo).   Chẳng hạn hệ này phù hợp với hệ thống điều độ trung tâm hệ thống điện quốc    gia .   Hệ  DCS ra  đời để  khắc phục nhược  điểm của hệ  SCADA     , đó là chia dây      chuyền hệ  thống ra nhiều công đoạn khác nhau và mỗi công đoạn được xây  dựng một hệ đo và điều khiển độc lập do một máy tính công nghiệp (IPC) đảm  nhận. Các IPC sẽ xử lý tất cả rồi báo cáo kết quả lên máy chủ. Vì vậy hệ DCS   có thể  đảm nhận việc điều hành trong những hệ  thống lớn (dây chuyền sản    xuất hiện đại) .  2.3. Sơ đồ hệ thống Scada      2.4. Các thành phần chính     ột    ho ặ M    c nhi   ều    t h i  ế t   bị gia o     t  iếp    dữ    l iệu    t h ư    ờ      ng    l à :  RT U h    ặ c     P LC    o        RTU :     t h i  ế t b   ị  c      ho    p   hép tru    y   ền      dữ      liệu    ho   ặc  c      ả n   h     ối    tư        báo    đ    ợ    ận        ng      n h  đ ư    ợ      ủa     phép     đo     t ừ     x a      t ớ   i   hệ     t hốn g      c  c   .  Phần     m  ềm  ch      ạy     t rên  RT    U        t hư ờ    ng       s   ử    d  ụng ngôn ngữ    lập    t r ì nh    b   ậc  c    ao    như    C ,    C    ++     Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     5   
 7.       R T      U56 0    G     Phânloại   RTU:   RTU   dùng       c   ho       c ác         ạm        t ru n      c h   g     ển:      c ó         c   hu y        d ung       lượng  ngõ        nhập     x u   ấ   t   rấ   t   l ớ n     . G  ồm    nhiều     ng ă  n        c   a rd      c    ho     phép     k ế    t    nối    t ới    nhiều  c    ard     v i   x ử        l ý   ,  c   ard      A D   C     v   à     D AC     c     ard  I   /  O   R T         dùng      để      t ự      động      hóa      lưới      p   h â  n    U        phố i  :    c   ó      dung      lượ n    g     gõ        nhậ p   ất      /  x u  nhỏ .  T h   ường    là     c   á c      m ạ    c    h    đ i  ều     k   hiển     đ ơ   n     boar    d   ,    c   ó     m àn        h ì  nh     M oni    t  or    t rên         t í c   h     hợp  s    ẵn    c   ác ngõ     I / O .                                               đó     c ó      Bộ    điều     k   hiển     log i  c    k   hả     t r ì n h   :    P LC       (    P r  o   gra m    able        l o gic       c   o n   t  rol )         t hống     c   ủa     I / O    c  ủa  PLC  H ệ       c   ó    t h ể        r ộng     r ấ t    l ớ n        m ở    ệu     điều     k   h i  ển     c   á c    .   T   í n hi      ng õ      ra     ho ặ    c     đ     ợc    điều     k   hiển     bằng  c    ư     h  ương    t r ì nh     n  ạp     s   ẵ n    .     ru T    ền     t hông    t ro n    y   g SCADA       ợc    kết     nối    m  ạng     LAN    hay     W   A N  :    đ ư       Giao   diện   người – máy   HMI    2.4.2    PLC      PLC   viết tắt của   Programmable Logic Controller  , là thiết bị  điều khiển lập trình    được (khả  trình) cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông   qua một ngôn ngữ  lập trình. Người sử  dụng có thể  lập trình để  thực hiện một loạt   trình tự các sự kiện. Các sự kiện này được kích hoạt bởi tác nhân kích thích (ngõ vào)   tác động vào PLC hoặc qua các hoạt động có trễ như thời gian định thì hay các sự kiện    được đếm. PLC dùng để thay thế các   mạch relay  (rơ le) trong thực tế. PLC hoạt động   theo phương thức quét các trạng thái trên đầu ra và đầu vào. Khi có sự thay đổi ở đầu   vào thì đầu ra sẽ thay đổi theo. Ngôn ngữ lập trình của PLC có thể là Ladder hay State    Logic. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất ra PLC như   Siemens,Allen­Bradley,  Mitsubishi  Electric,   General Ele  Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     6   
 8.                             Hình 1.2 PLC ES2                                    Hình 1.3 PLC Fundamentals  Một khi sự kiện được kích hoạt thật sự, nó bật ON hay OFF thiết bị  điều khiển bên  ngoài được gọi là thiết bị vật lý. Một bộ điều khiển lập trình sẽ  liên tục “lặp” trong   chương trình do “người sử dụng lập ra” chờ tín hiệu ở ngõ vào và xuất tín hiệu ở ngõ  ra tại các thời điểm đã lập trình.   Để  khắc phục những nhược  điểm của bộ  điều khiển   dùng dây nối ( bộ  điều khiển bằng Relay) người ta đã   chế tạo ra bộ PLC nhằm thỏa mãn các yêu cầu sau    :  Lập trình dể dàng , ngôn ngữ lập trình dễ học .   Gọn nhẹ, dể dàng bảo quản , sửa chữa.   Dung lượng bộ nhớ lớn để  có thể  chứa được những chương trình phức   tạp .  Hoàn toàn tin cậy trong môi trường công nghiệp .   Giao tiếp được với các thiết bị  thông minh khác như    : máy tính , nối   mạng , các môi Modul mở rộng.  Giá cả cá thể cạnh tranh được.    Các thiết kế   đầu tiên là nhằm thay thế  cho các phần   cứng Relay dây nối và các Logic thời gian .Tuy nhiên  ,bên cạnh đó việc đòi hỏi tăng cường dung lượng nhớ và  tính dể  dàng cho PLC mà vẫn bảo đảm tốc độ  xử  lý   cũng như giá cả … Chính điều này đã gây ra    sự quan tâm   sâu sắc đến việc sử  dụng PLC trong công nghiệp . Các  tập lệnh nhanh chóng đi từ  các lệnh logic đơn giản đến  các lệnh đếm , định thời , thanh ghi dịch … sau đó là các  chức năng làm toán trên các máy lớn … Sự phát triển các  Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     7   
 9. máy tính dẫn đến các bộ  PLC có dung lượng lớn , số  lượng I / O nhiều hơn.   Trong PLC, phần cứng CPU và chương trình là đơn vị cơ   bản cho quá trình điều khiển hoặc xử lý hệ thống. Chức   năng mà bộ  điều khiển cần thực hiện sẽ được xác định  bởi một chương trình . Chương trình này được nạp sẵn  vào bộ nhớ của PLC, PLC sẽ thực hiện việc điều khiển  dựa vào chương trình này. Như  vậy nếu muốn thay đổi   hay mở  rộng chức năng của qui trình công nghệ  , ta chỉ  cần thay đổi chương trình bên trong bộ  nhớ  của PLC   Việc thay đổi hay mở rộng chức năng sẽ được thực hiện  một cách dễ dàng mà không cần một sự can thiệp vật lý  nào so với sử dụng các bộ dây nối hay Relay .   C     ấu trúc    ất cả  các PLC đều có thành phần chính là    : Một bộ  nhớ  chương trình RAM bên   T trong ( có thể mở rộng thêm một số bộ nhớ ngoài EPROM ). Một bộ vi xử lý có cổng  giao tiếp dùng cho việc ghép nối với PLC . Các Modul vào /ra.   Bên cạnh đó, một bộ  PLC hoàn chỉnh còn đi kèm thêm   một đơn vị  lập trình bằng tay hay bằng máy tính. Hầu  hết các đơn vị  lập trình đơn giản đều có đủ  RAM để  chứa đựng chương trình dưới dạng hoàn thiện hay bổ  sung . Nếu đơn vị  lập trình là đơn vị  xách tay , RAM   thường   là   loại   CMOS   có   pin   dự   phòng,   chỉ   khi   nào  chương trình đã được kiểm tra và sẳn sàng sử  dụng thì  nó mới truyền sang bộ  nhớ  PLC . Đối với các PLC lớn   thường   lập  trình  trên   máy  tính  nhằm  hổ   trợ   cho  việc  viết, đọc và kiểm tra chương trình . Các đơn vị lập trình  nối với PLC qua cổng RS232, RS422, RS458, … Nguyên lý hoạt động của PLC  CPU   điều khiển các hoạt động bên trong PLC. Bộ xử lý sẽ đọc và kiểm tra   chương trình được chứa trong bộ nhớ, sau đó sẽ thực hiện thứ tự từng lệnh   Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     8   
 10. trong chương trình , sẽ đóng hay ngắt các đầu ra. Các trạng thái ngõ ra ấy   được phát tới các thiết bị  liên kết để  thực thi. Và toàn bộ  các hoạt động  thực thi đó đều phụ  thuộc vào chương trình điều khiển được giữ  trong bộ  nhớ.   Hệ thống Bus là tuyến dùng để truyền tín hiệu, hệ thống gồm nhiều đường    tín hiệu song song    :  Address Bus    : Bus địa chỉ  dùng để  truyền địa chỉ  đến các Modul khác   nhau.  Data Bus    : Bus dùng để truyền dữ liệu.   Control Bus    : Bus điều khiển dùng để truyền các tín hiệu định thì và điểu   khiển đồng bộ các hoạt động trong PLC .   trên Address Bus, modul đầu ra tương  ứng sẽ  nhận được dữ  liệu từ  Data bus.   Control Bus sẽ chuyển các tín hiệu điều khiển vào theo dõi chu trình hoạt động  của Trong PLC các số liệu được trao đổi giữa bộ vi xử lý và các modul vào ra  thông qua Data Bus. Address Bus và Data Bus gồm 8 đường,  ở  cùng thời điểm   cho phép truyền 8 bit của 1 byte một cách đồng thời hay song song.   Nếu một modul đầu vào nhận được địa chỉ  của nó trên Address Bus , nó sẽ   chuyển tất cả trạnh thái đầu vào của nó vào Data Bus. Nếu một địa chỉ byte của   8 đầu ra xuất hiện PLC . Các địa chỉ và số liệu được chuyển lên các Bus tương   ứng trong một thời gian hạn chế.   Hệ  thống Bus sẽ  làm nhiệm vụ  trao đổi thông tin giữa CPU, bộ  nhớ  và    I/O    .  Bên cạch đó, CPU được cung cấp một xung Clock có tần số từ 1¸8 MHZ. Xung  này quyết định tốc độ hoạt động của PLC và cung cấp các yếu tố về định thời,   đồng hồ của hệ thống. Bộ nhớ   PLC thường yêu cầu bộ  nhớ  trong các trường hợp    : Làm bộ  định thời cho   các kênh trạng thái I/O. Làm bộ  đệm trạng thái các chức năng trong PLC  như định thời, đếm, ghi các Relay. Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                   Page     9   
 11.   Mỗi lệnh của chương trình có một vị trí riêng trong bộ nhớ, tất cả mọi vị trí   trong bộ  nhớ  đều được đánh số, những số  này chính là địa chỉ  trong bộ  nhớ . Địa chỉ của từng ô nhớ sẽ được trỏ đến bởi một bộ đếm địa chỉ ở bên  trong bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý sẽ giá trị trong bộ đếm này lên một trước khi  xử lý lệnh tiếp theo .    Với một địa chỉ mới , nội dung của ô nhớ tương ứng sẽ xuất hiện ở đầu ra,   quá trình   quá trình này được gọi là quá trình đọc .Bộ  nhớ    bên trong PLC đ   ược tạo bởi các vi    mạch bán dẫn,     mỗi vi mạch này  có kh   ả  năng chứa 2.000­16.000 dòng lệnh, tuỳ  theo    loại vi mạch. Trong  PLC các b   ộ nhớ như RAM, EPROM đều được sử dụng .  RAM   (Random Access Memory ) có thể nạp chương trình, thay đổi hay xóa bỏ nội   dung bất kỳ  lúc nào. Nội dung của RAM sẽ bị  mất nếu nguồn điện nuôi bị  mất .   Để tránh tình trạng này các PLC đều được trang bị  một pin khô, có khả  năng cung   cấp năng lượng dự  trữ  cho RAM từ  vài tháng đến vài năm. Trong thực tế  RAM   được dùng để  khởi tạo và kiểm tra chương trình. Khuynh hướng hiện nay dùng  CMOS­RAM nhờ khả năng tiêu thụ thấp và tuổi thọ lớn . EPROM   (Electrically Programmable Read Only Memory) là bộ  nhớ  mà người sử   dụng bình thường chỉ có thể đọc chứ không ghi nội dung vào được . Nội dung của   EPROM không bị  mất khi mất nguồn , nó được gắn sẵn trong máy , đã được nhà   sản xuất nạp và chứa hệ điều hành sẵn. Nếu người sử dụng không muốn mở rộng   bộ nhớ thì chỉ dùng thêm EPROM gắn bên trong PLC . Trên PG (Programer) có sẵn   chỗ ghi và xóa EPROM. EEPROM   (Electrically   Erasable   Programmable   Read   Only   Memory)   liên   kết   với   những truy xuất linh động của RAM và có tính  ổn định. Nội dung của nó có thể  được xóa và lập trình lại, tuy nhiên số lần lưu sửa nội dung là có giới hạn.  Môi trường ghi dữ liệu thứ tư là đĩa cứng hoặc đĩa mềm, được sử dụng trong máy   lập trình . Đĩa cứng hoặc đĩa mềm có dung lượng lớn nên thường được dùng để lưu   những chương trình lớn trong một thời gian dài .   Kích thước bộ nhớ     Các PLC loại nhỏ có thể chứa từ 300 ­1.000 dòng lệnh tùy vào công nghệ chế tạo .   Các PLC loại lớn có kích thước từ  1K ­ 16K, có khả  năng chứa từ  2.000 ­16.000   dòng lệnh. Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     10    
 12.   Ngoài ra còn cho phép gắn thêm bộ nhớ mở rộng như RAM , EPROM.  2.5 Hoạt động cơ bản    Dữ     liệu     t r u   y ề       t ả i    t r on g    n       h  ệ  S       C A        là    d   ạn g      DA    có  t  h ể   ương tự    ( a   n l  o   g )  ,   d ạ    t      n g      số    (  d igi    t  a l  )  h     ạn g   a    y    d        x u     n g      (  p   u ls    e      Gi ).   a  o   i  ệ   n    c  ơ  sở  đ      d    ể     ậ n       v      h      t  ạ i   c    á c      à    n h  t h i  ế t    b ị    đ ầ      u     c   uố i    l à     m   ộ t    mà   n     h   ì n h    g    i  ện     đ  ồ  h    i  a   o  d      a     G   U   I    ( G r    aph i  c a    ọ   l    U   s   e r     I n       đ  ể  h   t  er f  a c  e  )     d   ùn g    i  ể n       b   ộ     h   ệ t h       t h ị    t oà n   ố       đ i  ều     k   h i  ể n      n g        s á    t   h   oặ c      c á  c          g iám  th i  ế t   b   ị     t r on g    ệ  t      h    h   ố n      ạ i   m     g .   T      ộ t   t h     ời  đ    iể    m      ,  d         liệu    đ   ữ      ợc    h   ư   i  ệ   n    t  h ị   d      ới     ư  d   ạ n     g    h     ì n   h    ả      n h      t  ĩ n   h ,   k     h i   d       l  i ệ u   ữ     ổ i   t  h   ì  h      t  h a    y    đ      ì n   h    ả      n h      n   à    y    c  ũ     n g      t  h a    y    đổ    i    t h   eo .   T   ron g      ờ   n g       tr ư       h ợ        liệu     c ủ      p     d ữ      a     h   ệ     t hố n     g     b i  ến     đ   ổ i    l i ê   n     t ụ   c     t h   e o       t h  ời  g    i  a   n ,    h  ệ  S       C A      DA        ờ   n   g     h i  ện     th ị    q u  th ư     á     tr   ì n   h     t h a    y     đổ i    d   ữ      ệ li     u     nà   y     t rê n       m   à n       h   ì n   h     g i  a o    i  ện     đ  ồ  h    d    ọ      a     ( G U      I)        ới    d   ạn g  d ư      đ   ồ    th ị  . 2.5 Chức năng SCADA   C á    c    c    h  ức    n   ă    n   g    c    ủ a   h    ệ         th ố      n g SCADA,       ứ      n g     ụ   n g      d      t  r o   n g      c    ôn   g    n     h i  ệ   p     nh ư   g        :   D   ầ   u    v à     k   h í     đ    ố      t  c   h ả      y   ,  qu ả      n    l ý    n ư    ớ      i ,  đ i  ệ   n    .      c    t h ả   SCADA     l à   m     n   h ữ ì:    T   ừ     m ộ      n   g     g            t   v   ị   t r í   t r u n      t   h   ệ     t h  ốn   g     S   C A     g     t â   m     m ộ      D   A     c   ó    t h   ể  t    h eo     d    õ i    ừ     xa    đ   ư   ợ   c    t r a   n g       t      b  ị t    h i  ế   t   b   ị   đ ầ      u    c   u ố      n    vị t      i   đ ơ    ừ     xa    (R   T   U )    h o     ặ   c    P L    C       (   P L    C    )  .  Các       R      T U    c      ó    th ể       l  ư   ờ   n g       đo      m      t  l  o   ạ   t  cá    ộ      c    th ô      s    ố    t  r on   g       đ i  ề   u       n g  k i  ệ   n     đa     d ạ      n g,     b      m     n   h i  ệ   t   đ ộ   a    o     g ồ      ,   h   i ệ   n     t ạ   i ,   d òn      n     á   p ,   v à      mức  t      g     đi ệ   ă    n g   .   Đ o          i  gi a    n    t h   ực     đư ợ  t h ờ      c    l ấ   y  t      c   ủ a     R   T U    ừ    th    ô      q   u a     cá   c    c   ả   m    b i  ế   n    kh á    c    n   h a    u    m à        n g  h   ọ    c   ó    b ên     t   r  o   n g     ữ n   .   N h     g ph      n    c   ó    t r o   n g    ầ    b       c   ả   m    b   i ế   n    R   T   U  b    ộ    a    o    g ồ      m:  n     i ệ   t  đ ộ   h      ,  lưu lư  ợ ng, c  ấ p độ, á  p s  uấ  t –tiệm cận.         Các        l i ệ   u    t h   u           d ữ   đ      ợ   c     sa   u     đó    g ử   ư      i   t r ở    l ạ   i   t h ôn      g    qu a      cá   c     l i ên     k   ế   t   t r u   y ề      n th     ô     n g   .    Mộ   t   s   ố    h ệ       t h  ốn   g    l ớ   n    h ơ      n    c   ó    t hể th     e    o    d õ     i  1   0   2 0     , 0   0 0      n ơ      i  ừ  t      xa,    v ớ      i  m ỗ      i  n ơ        x       l ý    n   h i  ề   u    h ơ i   ử      n    2 00      m     t h   i ế   t   b  ị  đ ầ      0     đi ể      u  r      n     v   ị  l    a    . C á    c     đ ơ    ầ   n     l ư   ợ   t  b á    o     cá   o     l ạ     c i      h o      n     v  ị  x       cá   c  đ ơ    ử        l ý  t  r u n     g        U )   th   ực    h   i ệ   n    cá   c  c  t â   m    ( C P      h ứ      k i  ể   m    s   o   á   t  v à   p      c    n ă    n g      h â    n    t í c   h    c   ầ   n t    h   i ế       t.   G   i a    t  ă   n   g  n    ư    ớ      i  t ă    n   g    t  r ưởn   g    t  r on   g    t  hị    t  r ư ờ      c    t  h ả      n g      n      ớ   c    d   ư         k i  ế   n    s    ẽ    v   ự   ư    ợ    á       s   ự    t  ă   n   g        t  qu  t r ư   ởn   g     c   ủ a    â    n     s   ố  t    d       c   ả     h a     l   r  o   n g  i    ĩ n h       v ự   á    t   t r i ể   n     v à      k ém      c     p h        p   h á    t   t r i ể   n .    T   h eo        U N    I  C E    F      ,  Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     11    
 13.  1,   1     t ỉ   n   g ư      ờ   i ,   1   8   , 3   %     d â    n     s   ố     th  ế  g    i  ớ   i ,   k   h ôn      c     t i ế   p     c   ậ   n     v ớ      g     đư ợ      ớ   c     sạ   c   h     ở     c   á   c     n ướ      i   n ư      c     á    t   t r i ể   n    t  r ên    t  h ế  p h     i ớ   i ,  v       g   ớ      c    t  r ườ   n g      i  cá      h      p    t  ử      v o   ợ     n g    li    ê    n    qu     ế   n    n    a    n    đ      ớ   c    c    h i  ế   m     g ầ   ư      n    b ố      u     t r ẻ     e   m     t ử     v o      n     t ri ệ     n g      i  n ă    m .    Ô     n   h i  ễ   m     n   ư   ớ   c     n g       m ỗ   ầ      u     t ố     q   u a    n     t r ọn   g .    X â    m        m     l à      y ế      p    c    ủ a     cá  n   h ậ      c    c    h ấ      t  g        n   h i  ễ   m    t  ừ    c    á   c    n   â    y    ô      i  l  ưu    t  r ữ    c    h ấ   ơ      t  t  h ả      c    l ĩ  n   h    vực  h      i ,  cá    ấ      p    t  h ụ      ,       ớ   c     t h ả  n ư      i   v à      xử     l ý  n    ướ      c     t h ả      ớ   c     th ả      i  n ư        r ộ   n   g     cá   c  v      i ,   v à      m ở    ù       đ   ấ   t  ư     n g  t   ớ        ti     u     v   ực   i    ê    u .    K h  p   h á    t  t  r i ể   n    b a    o    g   ồ   m    cá      c    t  h à    n   h    p       c    ầ   n    x   hố   ử         l ý    c    h ấ      t  t  h ả      i  b   ổ       s    u   n g      v   à ph   ương tiện cấp    n  ước.   Phần  II .   H    ệ  Thống  Scada    Về       X   ử   Lý  Nước    Trong       Nhà       Máy    Nước   1 .    Yêu cầu cơ bản        Đ      i  v  ới    c á    c    d o    ố     h i  ệp    s ả   a    nh    n g      n    x   u ấ       v  t     à    c ung      p    nước  s    ạ ch,       c ấ       vi   ệ c     n â    n g      c a    o    h i  ệ u quả       t r o   n g      n    h à    nh    nhà    m á    y    s   ả n      v ậ      x   u ấ t   à     hệ    t h ố        v      ng    cu n   g      p    nước    s ạ      c ấ      ch    l à    m ộ      t đ ò     i  h ỏ    i   c ấ      p    b á    ch     n h      m      đến      c á    c      m  ục      t i êu:      đ ả   ằ      m      b ả      o      c h      t    l ư  ợng      n ư   ấ     ớc,      qu ả    ý  l  ượ n      n  l        nư ớ   g    c      k h   a    i       à    l ư  ợng    nư ớ  t h á    c  v      c    t i êu    thụ,  vậ      n    h à  nh     v      n    l ý    hệ    th ố      à    qu ả    n   g     m     c    th i  ết    b ị   q    á    y    m ó  ,    u   ả      n    l ý    hệ    t h ố      ng    đ ư    ờ    ng     ố      n g      cu n   g      c ấ      nước. .   V    p .    i  ệc    ứng    dụ n   g c    ô     n g      n g     h ệ       S CAD    A       nh ằ      m n â    ng          l ực      q u  c a    o      n ă    n g      n      l ý   ,    đ i  ều      h à    nh      s ả   ả      n  x      u ấ    t     v à cung         c ấ     ước    s  ạ      p  n      ch    nh    ằ   ỏa      m ã    n        m    th  n h   ữ       m  ục tiêu nêu tr ê  n.    ng    Quy trình sản xuất và cung cấp nước  Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     12    
 14.  H ì  nh    2 1   .1.     Quy       t r ì n h     ản    x u    s   ất    v à   c      ung  c    ấ      nư ớ    p    s    ạ c    h    c   ủa    m  ột    n h    c    à     m áy       nư ớ    c    Để nâng cao hiệu quả điều  hành       q u   á     t r ì n h   ,   c   ần    phải    gi á  m      nà y     ụ c     c   á c     t hông    s   ố         s   át    liên  t  k   ỹ t    hu  ật:      Lượng      nư ớ    c       t hô      k   hai      t há c  :     t h ông         này      liên      quan      đến      phí      phải      t rả      v ề         s ố       k   hai  t    h á  c     t   ài ngu y   ên         v à là        ột    t   hông  s  m      ố  liên quan đến đánh giá  t    ổn   t  h ấ    t    nướ c  .          t hông      s   ố      đo lường      c   ần      giám    s   á t  ,    lưu      t rữ      c   ủa      quá      t r ì nh      s   ản      x u    ác C   ất      v à   c      ung      c  ấp      c       s   ạ c    h    nư ớ    :     m  ức      nư ớ ,    gồ m    c       t ro n        hồ      nước      t h ô,   g    c       s   ạ c    h ,          bể      nư ớ   c    ác     bể     t huộc     c   á c           đoạn  c    ủa     quá  t  r ì n h  c ông        lý     nướ c  ,    h àm       x ử        lượng     c lo        d ư   c    ác áp     lực n ư    ,      ớc tr ê  n    c      á c     đường    ốn g   ,    đ   ộ       P H    , độ       l ắ ng       đụ c  , độ       c  ặn.    ượng      nư ớ L    c       s   ạ c  h        c   ung      c   ấ p   :     t ại      đầ u        ra      c   ủa      n h         t ổng      lượ n   à       m áy   g        nư ớ    s    ạ c  h    c        t ại    c   á c     hố    v à     địa    c   hỉ  t     iêu    d ù   ng       n ướ    c  .   T hông     ố    này liên    quan    đến  t     s     hu  t  iền    n ư     ớc    v à     việc   đánh    giá  t  ổn    t hất    nước  c      ũng như    hiệu quả    s   ản  x   ất    k   i n h doanh.   u     T     rạng  k    ì  nh  t      ỹ  t    ật     c   ủa  c    h u      á c      t hi ế    t    b ị  ,   m áy     m    óc        t rong     n hà   ,    gồ m        m á  y    :    t hông báo trạng    t hái    t ức  t  hời ch ấ    t   l ư  ợng  k     ỹ    t huật, l ư     ợng    đ i  ện    nă ng     t     i êu    t h ụ    .  . . . Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     13    
 15.  N hư      y ,    t ất  c        v ậ      ả  c      hông  t  in  t  rên  c    ầ n      á c   t       phải     đ ư     ợc     t hể  h i  ện     t r ự c      qu a  n       s inh đ   ộng     t rên      ì  nh      đặt      t ại  c    á c       phòng    c   hức      nă n  c   á c      m àn h        liên      quan      đến      điều  k   g     hiển      giám  s    át     v à      t hu    t hập    dữ    liệ u   ,   đ i  ều    này hoàn    t oàn    được    t hỏa    m ãn       b ở    i hệ       S C    A    D    A     2. Hệ  th ố      n g        đ i  ều  k     h    i  ển  g      i á   m    sá      t  v    à        thu t h    ậ    p d   ữ  li      ệu (S CADA    ) cho         n h    à        m á     y   nước H       t  hống    đư    ệ    ợ    c    c    h ia       t   h ành       c    á c    hệ    t  h ố         điều    k hi    ng   ển    t  hành    ph   ần    bao       gồ    m    :­         H ệ       t hốngđ i  ều k   i  ển      t rạm      b  ơm      nư ớ   h    c       t hô:      nhiệm      v ụ         c   ủa    c   ông      đo ạ        này là bơm       nước      n  t hô      lên      bể      t rộn      để      t rộn      đ ề    u        hóa      c   h ấ    t     v ào         t rong      nướ c  ,  t heo      d õ   ưu lượn g   i l        l ự c      , áp  đ  ường ố n   g      . . .    ệ H        t h ố        điều  k    ng      h i  ển     nhà     hóa     c hấ   ệm     v ụ    t  :   n hi        c   ủa     c   ô ng        đoạn     này là     x ử        lý hóa     c   h ấ    t    ( v ôi,         t rư ớ         ph è  n)    c       k   hi      đưa l ê  n        bể      t r ộ n,         g i  ám      s   á t     nồng      độ      C lo         dư   t  rong    k     h ông       k     h í  ,   b ơ    t  iếp    áp  C    m     lo       . . .        t hố n    ệ H        điều  k   g     h i  ển      c   ụm      x ử     ớc:  s         lý      n ư    t     t h  ời      g ian l      au      m ộ   ọc      nư ớ    c       t hì    c   ặ n b   ẩn     c ó      nhi ề    u      rong      lỗ      rỗng    c   ủa      h ạ    t    t     c   á t     lọc      s   ẽ      làm      giảm hi ệ    u    t     lọc      nư ớ        s   u ấ         đó     phải      c  , do  t iến    hà n      rửa    bể    l ọ c để   h       nâ n   g    c      k   hả    năng    l ọ c n      a o   ước  c   ủa    b ể    .        t hống    điều  k    ệ H     h i  ển    t rạm    bơm    nư ớ      ạ   c   h :   bơm    n ư    c   s     ớc    v ào       hệ    t hống  c    ấp nướ c  .         bộ      hoạt      động  c    ủa      c   á c       hệ  t  T oàn    hống  s    ẽ      đư ợ      á t     t ại      nhà      quản      l ý ,     dữ  liệu      s   ẽ      c       giám  s    c      gửi     đến     c   ô n  đư ợ       t y     c   ấp     n  ước     đ ể   g        phân     t íc   h ,    t hống     k   ê ,    l ê n       k  ế hoạch  s    ả n      x uấ    t  . Những đặc điểm cơ bản của hệ thống:   Hệ thống có cấu trúc tập trung    Mọi thông tin được tập trung về máy tính chủ thông qua các PLC    Việc truyền thông tin được thực hiện dưới dạng số thông qua Profibus    Việc truy cập trao đổi thông tin được thực hiện theo các chuẩn quốc tế  RS232,   RS485 và các giao thức công nghiệp (protocol) Các chức năng chính của hệ thống   Thu th ập và các thông số của các thiết bị máy móc ,sản phẩm  Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     14    
 16.   ền khiển và giám sát trạng thái của tất cả các thiết bị  máy móc tại hiện trường   Đi đảm bảo chất lượng.   Báo cáo th ống kê và in ấn    ạo lập và thực thi hàm, công thức  T   ảo mật và phân quyền thực thi hệ thống  B   ỉnh sữa online  Ch  C ác     c    hức    năng    c   h í  nh    c  ủa    hệ    t hống   Nguy ê  n     l  ý h o    ạt  đ     ộng    cơ    b   ả n c   ủa  h    ệ       th   ốn g   :         h i  ệ   n tr ư  T ừ     ờng     (nơi     đ   ặ t c      t   b  ị,  m    á  c      t h iế  c    ủ a dây    á  y móc           c h   u   y   ề      n s ả    n xu    ấ   t và     h   ệ        t h ố      ng    đườ n   g    ố       n g     ,  tro n        t ương lai    l à t   g    o     à n     ộ  c á  c     đ      b   ịa  c    hỉ         và  h    ộ         t i ê   u    dùng       ước)    c  á  c       c ả  n    m       b iế       đ  ưa tín    h i  ệ   u đ      n (S)    o     :   Đ ế      n m     o     d u   l    v à  o   /ra     ế   n P       ( I / O) và  đ     L    C    . T    h     ng     t in  t  ạ i   P LC đ   ô        ợc    ư  x   ử    lý       sơ       b ộ         và tr u   y   ề      n    l  ê   n    m    á  y tính c       ủ ,    n  h   g      ờ i t   ư    ha    o   ể  t á  c     đ        t á c       c ó th   ộ      ng    đ   ế     ấ t   kỳ      n    b       đ i  ể   m  n à  o t    r  ê   n  h i  ệ   n  t r  ường    t  h ô     c  á  c       cơ    c    ấ u ch     n g qua      ấ   p h    à  nh (A).       H     ạ t   đ    o   ộ      n g    củ     a hệ      Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     15    
 17.  S c  a  da     s  ẽ       đ ả    m      ả o    b     tính    Điề   u k h  i  ể   n  t   ự     đ ộ      n g      t   b   ị, m á  y       c á  c      t hi ế       móc     r ời     r ạ c      và c á  c      t h iế      t   b   ị, m á  y       móc quá trình      ụ c    l i ê   n t  Giám sát tự     d ộ      n g l    ụ c      t o   à n     i  ê   n  t    ộ  q u    b   y trình s    ả    n       xu ấ    c    ủ a      n h    t    à m    á  y và     mạ    ng đườ    n   g      ố   n g      c u   n      c   ấ p nư   g    ớ   c     s ạ    ch.           v  ề  l  Thông báo thông tin đầ y đủ    ỗ   i   và     tr ạ    ng  i  ệ   c    c ủ        t há i làm v      a t  i  ế   t   b  ị, m á  y móc    h    :    chủ    y ế      u  l   á  c     b  ơm, v a  n,    à c   i  ế n t    b    ầ    n.     Thu thậ p       và    l ưu  t  rữ      d   ữ    l  iệ   u    n  h   ững    t  h ô    ng    tin       p     ụ c     v   h   ụ  q      u ả    n lý    i  ề   u  h à  nh n         và  đ    h   ững    t h ô     ng    tin chín h   ,     ức    n ư   m    ớ    c     b ể       c h   ứ    a  ,    ực,    l ưu  l  ư ợ   á  p l      ng,  đ   iệ      n n ă  ng t    i  ê   u th ụ    , ch    ấ   t    l ư   ợng    nư ớ    I  n    ấ n    c.       báo c á  o k    ế     ả c á  c   d      t  q u      ữ    l i ệ   u  g    iám s    á  t  Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     16    
 18.             Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển nhà máy nước Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     17    
 19.  G   i ả     t i    h   í ch    s  ơ đ     ồ       h ệ       t h   ố n      g    đ   i ều    k h      i ể   n    nhà    m á     y    nư ớ    c    :   Các Et h   e    r n e    t  k ế      t  n ố     c    t h   i ế   t  bị    t r o n      i  các các    m á    y    m ó     g    h ệ       thố n     ới    n   h a    u      g v  M o  n      o it    r  ­ >P L    C    ­  >Pr o     f i b   u s    ­ >P L    C       (các  h       t h   ố n   ệ     g    đ   i ều    k h     i ể   n th     à  n   h      p h   ầ    n     )  G   i a   o thứ    l  à một ti ê  u     c     P r  o   f ibu s    :  P   ro f  i b us       ch uẩ    n m    ạ    n    r ư ờ     g t     g    m   ở  q    n      c    tế t h ,   uố   e    o c    h     ẩ n   u      m ạ    n    r ư ờ     g t    n     g c    h     â u     Â    u     E      N    5 01    7     0 và  E    N       50 2     5 4.       T   r o ng       s ả    n     x   ất, c á    c    ứ n   u     g d    ụ    n    t  ự    đ ộ   g     n     g    hóa  q    uá    t    r ì nh c ô   n     g    n     g hi    ệ    p    v    ự      đ ộ    à   t    n     g    hóa t    ò   a     n   hà      ạ ng      ,  c á    c    m       t  r ư   ờ n   ối ti ế     g    n    p    (     s   e   r ial    f i e   l d b   u   s    )  c    ó t   ể  ho ạ    h      t   đ ộ    ng        n h        h   ệ  t   ư    h   ố ng tr    u     y ề    n     t  h   ô ng,        tr a    o     đ ổ        t i    h   ô ng     ữa  c  á    c     hệ          tin  gi  t hố ng       tự    đ ộ    ng    I  BUS    l à một m ạ       P   R OF    n     g F i  e   l d b       được t h   us   i  ế   t   kế    đ   ể    g i  a   o t i  ế   p g    i  ữa máy    t í nh và P L .   Dựa trên     n   g u      C       y ê  n t    ắ      c     t o   k e  n     b   u     s  k    h        đ   ồ ng     ô ng        bộ   ở  chế  độ  t    h   ời  gi    a  n t   ực,      h    á    c     đ   ị nh     m   ố i   P   r o f  ib us x    q   u       hệ  tr u     a n     y ề    n         g i  ữa n h    t  h   ô ng   i  ều     m a  s    t e   r   và     g i  ữ   a     m a  s    t e   r ­  s      l a   ve,    với    k h     ả    n ă  n     g    tr u     y    c ậ      p t    h   e o     c  hu kì       và  k   h     ô ng     t ố   c    độtr u       t he o chu kì,       y ề    n t    ố    i đa    ới    500      l  ê n t  kbit /  s (tr o   n     g m      t  số    ứ   ng    d ụ     ộ    n     g c   ể lên tới1,5 M    ó th    bp       hay    1 2   M      bp )        th  ốn   g     đ   i ều  k  H ệ     i ể   n    t h   à n   h   h     p   ần  b   h   ao     g   ồ      m:          th  ốn   g    đ  H ệ     i ều  k     i ển  t    h    r ạ   m    b   ơ      m    nư    ớ    c       th ô     :  n     i ệ   m    v   h   ụ         c ủ    a c    ô   n     g    đ   ạn      n à    y    l  à      b ơ   o    m       n   ư ớ    c      th ô     l  ên  b        t r ộ n   ể        t r ộ n        đ ể    ều     hóa     c h    đ   ấ      t   v ào      ớ c  ,  th eo        t r on   g     n ư        d õ    l  ư   ợ n     i   lư u      g ,    áp l ự    c     đ   ư ờ     g    ốn   g    .      n  ..        th  ốn   g     đ   i ều  k  H ệ     i ển  nh   h    à     h   ó   a     c    h ấ     i ệ   m  v      t :   n h    ụ      ủ a c     c    ô     g     đ   oạn     n à    y     l à     x ử   n        l ý  hó    a c    h   ấ      t   ( v ô     i ,   ph è  n     )  t    rư ớ     i   đưa     l ên  b    c      k h     ể     t r ộ n    á    t   n  ồn   g     độ     C l  o     d ư     ,   g i  á   m  s        t r on   g     kh ôn      g     k h ,     ơm       í  b ti ếp    áp C l  o  .      .  .        th  ốn   g     đ   i ều  k  H ệ     i ển     c ụ   h      m  x    ử      ớ c    :   s au        l ý     n ư        m ộ    h   ời  g      t  t   i  a   n  l ọ    c     n      ớ c      t h   ì   c   ặn  b   ư    ẩn     có    nh   i ều  t  r o n     g     lỗ     r ỗ n     g     c   ủ a      h ạ      t   c á    t   lọ c     s  ẽ    i  ả   m     h   i ệu     s u        l à   m  g   ấ t    ọ c      nư ớ        l    c    ,  d o       đ ó       p h   ả i    i ế   n          t  h à  n     ử a      h r    b       lọ c    ể    đ   ể       n â  n   ả n     g    cao    k h    ă  n      ớ c c     g    lọ c     n ư    ủ    a     ể .    b         th  ốn   g    đ  H ệ     i ều  k     i ển  t    h    r ạ   m    b   ơ      m    nư    c       s  ạc h    ớ    ơm    n     :  b      ớ c       v à    o    h ệ   ư         thố n     g    cấ      p    n      ớ c  .     ư  T   o àn       bộ       ho    ạ    ộn   g    c  ủ      t  đ    a các    h    ệ     g    s  ẽ  đ         thố n      ư ợ    c       g i  á   m    s á    t  t  ạ   i  n   h      ản      l ý ,     d ữ   à   qu  li ệu  s              ẽ       đ   ư ợ      i  đ  ến  cô    c     g ử     g    t y    c   ấp    n   ư ớ    n    c     đ  ể ph     ân     ,  t h   ố n       t í c h     ế h     g    kê,    l ê   n k      o  ạch    s ả      n x    u   ấ          t.   Hệ     S C    A    D    A     i    ứng     dụng     cho     m ộ    kh      t   nh à      m á  y   ộc     một     ng à  nh cụ       t h u        t h ể        đ ề     i  hỏi     c ó      u  đ ò      ph ầ      mềm tương    t h ích    n      ài    v i  ế   t  n à  y    . B      g i  ớ i   t h i  ệ   u    một    ph ầ      mềm    đã  đ    n   ược     ứng    dụ n   g      v à     tỏ      ra     kh á      hữu     hi ệ      u     t  ạ i    một     số     cơ     sở     s ả    n       xu ấ    t     v   à     cu n   g c    ấ    p     ớc     s ạ       n ư        t ạ i    n  ước     t a ,      ch  đ ó là        ph ầ       mềm     i FIX. Một trong những phần mề  hệ thống hiện nay đang được đưa      n Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     18    
 20. vào trong trong sản xuất nước sạch của các công ty và tập đoàn sử dụng trên thế giới   ở những nước tiến tiến. Ở nước ta hiện nay được các công ty và tập đoàn sử dụng có   uy tín tại khá nhiều cơ sở, đảm bảo uy tín tới các doanh nghiệp . Phần mềm iFix là sự  lựa chon khôn ngoan .                                                                           Hình 2.    1     3.    Phần    m   ề m hệ     th     ống   P h   ầ   ềm    i F I  X    ch ạ    n m    y    ệ đ i  ề   u h à  nh      trên  h       W in    d   o     ws N T    /  2 00    0   /XP. Khi     hệ       t h ố      ng    S C    A    D    A          ạ t   đ ộ  h o      ng,    ph ầ    n     m    ề      m s    ẽ       c h   o c    á  c     g i  a o    i  ệ   n    t h  ể hi ệ    d      n    c á  c     chức n ă  ng       s a  u:      Chức      nă n  g       đ iề    u   ển  v    khi       sá t  :   T r  ê   n    t ấ t    cả c á  c     m á  y tính     à    gi á  m       v à m    à  n hình     g   iám          l o   ạ i   32  s á  t   (    i  n) t h   ộc   h   u    ệ  t h   ố      n g        s ẽ        t ậ p         c ó        c á  c     tr    a  ng         m à  n        h ình    c     ng nghệ  d ư    ô     ới    dạ n   g c       đ  ồ MI M    á  c sơ    I  C S    .    M    ỗ      i tr a  ng       m à  n     h     một    sơ    đ ồ   ình là         t ương ứng    c h   ột     o m  c ô     ạ n     ng đ o      cho một    kh u      (h a  y      vực)    của quá    t r ình    s ả    n xu    ấ   t    và     cu    n   g      c ấ    p     ớc:       n ư         đ  ồ  b   C á  c     sơ         t r í    c á  c       t h i  ế   t  b    ố   ị  / m á  y        m ó   c       ( bằ n   g        h ình    v   ẽ   i  ể u       b        trư n   g) t    r  o   ng  nh     à     m á  y/tr    ạ   m     v   à      ờng  ố    c  á  c     ngã    b   a đ ư       t ư  ơng    ứng    với    c hi    ng      u    d i  ễ   n t    ề    i ế   n    của quy trình    s ả    n xu    ấ   t   nước    v à     cu n   g c    ấ      n  ước.     p   T r  ê   n c á  c     sơ    đồ n à  y     sẽ    h i  ể   n    t h  ị tr ạ       t h á  i   t h  ực    của c á  c     t h i  ế   t  bị    (ch ạ    ng    y/k    h   ô     ng    ch ạ    y      b ằ    ng       c á  c     ô m à  u), c   ị a    á  c     g iá tr    n       của    c á  c     tín    h i  ệ   u    đo  lư   a  log      ng    tức    t h  ời  v    ờ    c   ả tích     à   lũy  (  g ồ      m:     á p  ,    ưu  l  ượng,     nồ n       lự c     l   g       đ ộ        C lo    ư,  đ    d   ộ  lắ     n   g       c ặ    n,     n   ồ      ng     độ     P H, c    ô    ng    s uấ    t    tr ạ        đ i  ệ   n…) t ạ    m    i c    á  c      tr ạ    m b    ơ     ớc     t h ô      m     n ư     ,  tr ạ    m b     m     nước     s ạ    ơ    c  h, c    á  c      c ô     ng       ạ n  đ o      c  ủa quá trình    xử       lý     ước…      v à c    n    á  c     đi    ể      m    (ngã       ba)       c  ầ      t  h i  ế   t    t r ê   n    c  á  c       h ệ    n      Báo cáo tiến độ đồ án                                                                                                 Page     19    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản