intTypePromotion=1

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG LÕI THANG MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

Chia sẻ: Nguyenvan Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
229
lượt xem
60
download

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG LÕI THANG MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được hướng đi đúng đắn nhằm hoàn thiện và phát triển công nghệ thi công kết cấu công trình đổ tại chỗ, việc nghiên cứu phải xem xét trên quan điểm toàn diện và đồng bộ, phải chú ý đến điều kiện khí hậu và đặc điểm của nền kinh tế thị trường trong xây dựng ở nước ta. Trong thi công công trình đổ tại chỗ cần phải triển khai các biện pháp nhằm tăng cường có hiệu quả với công tác cốppha, công tác cốt thép, thi công bêtông và cơ giới hoá đồng bộ trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG LÕI THANG MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

 1. BÁO CÁO MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG & BÀI TẬP LỚN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG LÕI THANG MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT GVHD : ThS.ĐỖ CAO TÍN NHÓM:6 NGUYỄN VĂN CHIẾN -10114010 LÊ TRUNG ĐÀ -10114026 ĐOÀN VIẾT GIANG -10114036 VÕ VĂN TOÀN -10114149
 2. i. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh b»ng cèppha trît. 1.Ph¬ng híng c¬ b¶n nh»m t¨ng cêng ®é hiÖu qu¶ trong thi c«ng c¸c kÕt cÊu, c«ng tr×nh ®æ  bªt«ng t¹i chç. §Ó cã ®îc híng ®i ®óng ®¾n nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ thi c«ng kÕt cÊu c«ng tr×nh  ®æ t¹i chç, viÖc nghiªn cøu ph¶i xem xÐt trªn quan ®iÓm toµn diÖn vµ ®ång bé, ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu  kiÖn khÝ hËu vµ ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong x©y dùng ë níc ta. Trong thi c«ng c«ng tr×nh  ®æ t¹i chç cÇn ph¶i triÓn khai c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng cã hiÖu qu¶ víi c«ng t¸c cèppha, c«ng t¸c cèt  thÐp, thi c«ng bªt«ng vµ c¬ giíi ho¸ ®ång bé trong thi c«ng. Ph¬ng híng c¬ b¶n trong viÖc hoµn thiÖn vµ  ph¸t triÓn c«ng nghÖ thi c«ng bªt«ng tríc hÕt ph¶i tËp trung vµ nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p sau ®©y nh»m  n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh, trong ®ã ph¶i lu«n lÊy chÊt lîng c«ng tr×nh lµm  hµng ®Çu:  ­ ViÖc gia c«ng chÕ t¹o cèt thÐp ph¶i tËp trung ho¸ c«ng t¸c l¾p dùng trªn hiÖn trêng, u tiªn liªn kÕt  hµn.  ­ HÖ cèppha ph¶i ®îc ®Þnh h×nh ho¸ vµ ®¶m b¶o ®é lu«n chuyÓn cao. ViÖc chÕ t¹o cèppha ph¶i tËp  trung ho¸ vµ tæ chøc sö dông víi cêng ®é cao.  ­ T¨ng cêng sö dông cã hiÖu qu¶ lo¹i bªt«ng th¬ng phÈm, sö dông hîp lý c¸c lo¹i phô gia cho bªt«ng.  Tr¹m trén cã kh¶ n¨ng c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao, nÕu cã thÓ th× bè trÝ ngay t¹i ch©n c«ng tr×nh. ViÖc  vËn chuyÓn v÷a bªt«ng ®Õn c«ng tr×nh cÇn ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ chuyªn m«n ho¸. C¬ giíi ho¸ c¸c qu¸  tr×nh vËn chuyÓn v÷a tõ tr¹m trén bªt«ng cã n¨ng suÊt cao ®Õn n¬i ®æ b»ng viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ  chuyªn dïng ®æ bªt«ng. ­ ViÖc øng dông c¸c c«ng nghÖ thi c«ng bªt«ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhiÖt Èm vµ ®Æc ®iÓm  ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi cña ViÖt Nam.   2.BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c cèppha. Trong thi c«ng x©y dùng khèi lîng bªt«ng ®æ t¹i chç ph¶i sö dông cèppha chiÕm 75%. Cèppha ghÐp  v¸n gç cã chi phÝ lao ®éng thñ c«ng kh¸ lín, ®é lu«n chuyÓn thÊp (thêng kh«ng qu¸ 3 lÇn), hiÖn nay vÉn  ®îc sö dông kh¸ nhiÒu, chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng sè cèppha sö dông. Nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn 
 3. ®Õn chi phÝ c«ng nh©n trong c«ng t¸c cèppha t¨ng cao lµ do tr×nh ®é kü thuËt ®îc ¸p dông cßn thÊp, cha  sö dông c¸c lo¹i cèppha lu«n lu víi chÊt lîng cao, cha ®¸p øng ®îc chÊt lîng bªt«ng yªu cÇu trong c«ng t¸c  cèppha, møc ®é thèng nhÊt ho¸ c¸c bé phËn vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh cßn cha ®îc quan t©m ®óng møc. Víi  tr×nh ®é kü thuËt trong c«ng t¸c cèppha nh hiÖn nay th× gi¸ thµnh vµ lao ®éng trong thi c«ng bªt«ng t¹i chç  vÉn cha t¨ng cao.  §Ó gi¶m lîng lao ®éng trong c«ng t¸c cèppha cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sa: Thèng nhÊt ho¸ vµ  gi¶m sè lîng kÝch thíc c¸c chñng lo¹i kÕt cÊu ®æ t¹i chç; sö dông cèppha lu©n lu cã ®é lu©n chuyÓn lín;  gia c«ng chÕ t¹o cèppha nªn tËp trung t¹i c¸c xëng ®Ó cã ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng kh©u gia c«ng;  qu¸ tr×nh l¾p dùng ph¶i ®îc c¬ giíi ho¸, cèppha cÇn ®îc khuÕch ®¹i tõ c¸c m¶ng panel cèppha chuÈn cã  s½n.  Trong thùc tiÔn x©y dùng c«ng tr×nh cho thÊy: viÖc c¬ giíi ho¸ hoµn toµn c«ng t¸c cèppha lµ khã cã  thÓ ®¹t ®îc bëi v× nã cã ®Æc thï riªng, kÕt cÊu ®æ t¹i chç l¹i ®a d¹ng… ngay nh÷ng c«ng ®o¹n cã thÓ c¬  giíi ho¸ cao nhÊt vÉn ph¶i tån t¹i nh÷ng thao t¸c thñ c«ng. Trong khi thi c«ng kÕt cÊu ®æ t¹i chç, kh¶ n¨ng  ¸p dông c«ng nghÖ phô thuéc tríc hÕt vµo tr×nh ®é c«ng nh©n thùc hiÖn c«ng t¸c cèppha. Khi thiÕt kÕ  kÕt cÊu ®æ t¹i chç ph¶i lùa chän h×nh d¸ng vµ kÝch thíc phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng theo dù kiÕn,  ngoµi ra cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn chÊt lîng lao ®éng thñ c«ng vµ lao ®éng c¬ giíi ho¸ cÇn thùc hiÖn c«ng t¸c  cèppha.  ViÖc thèng nhÊt ho¸ hÖ cèppha cÇn ph¶i ®îc nghiÕn cøu cho c¸c lÜnh vùc cña ngµnh x©y dùng, víi  c¸c d¹ng cèppha (tÊm nhá, tÊm lín, cèppha khèi…), theo c¸c d¹ng kÕt cÊu còng nh cèppha tiªn tiÕn ®ang  sö dông trong vµ ngoµi níc. ViÖc s¶n xuÊt cèppha ph¶i chuyªn m«n ho¸ víi môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng  cèppha, gi¶m c«ng lao ®éng l¾p dùng vµ th¸o dì t¹i hiÖn trêng.  §Ó gi¶m chi phÝ lao ®éng trong c«ng t¸c cèppha cÇn sö dông vËt liÖu lµm cèppha ®Æc biÖt lµ v¸n  mÆt víi chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng nghÖ. §èi víi cèppha thÐp cÇn cã líp phñ b¶o vÖ vµ tr¸nh  sù b¸m dÝnh. Khung vµ c¸c chi tiÕt cña cèppha nªn lµm b»ng thÐp, mÆt nªn sö dông lo¹i gç d¸n cã tÈm  bakªlÝt. ThÐp sö dông lµm khung sên nªn ding lo¹i thÐp gß ®Ó gi¶m khèi lîng cña cèppha.  Trªn c«ng trêng c«ng t¸c cèppha cÇn ph¶i ®¶m b¶o do c¸c tæ ®éi chuyªn m«n ho¸ cã kinh nghiÖm thi  c«ng c¬ giíi ho¸ ®ång thêi n¾m ch¾c c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ quy tr×nh vÒ an toµn lao ®éng.  II. C¬ së khoa häc cña c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh cao tÇng b»ng cèppha trît.
 4. Trong c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç th× c«ng t¸c cèppha cã ý  nghÜa lín vÒ chÊt lîng, tiÕn ®é vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. C«ng nghÖ cèppha lu«n cã mét thÕ m¹nh vµ thùc  sù trë thµnh ®èi tîng nghiªn cøu cña nhiÒu chuyªn gia còng nh c¸c nhµ s¶n xuÊt x©y dùng.  Víi c«ng tr×nh bªt«ng cèt thÐp cã chiÒu cao lín, nÕu sö dông cèppha th«ng thêng lµ kh«ng hîp lý vµ  kinh tÕ bëi lÏ ®é lu©n chuyÓn cèppha nµy thÊp, thi c«ng cÇn ®Õn hÖ chèng vµ dµn gi¸o quy m« chèng ®ì  tõ mÆt ®Êt, trong khi ®ã viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng l¹i kh«ng cao, thËm chÝ g©y c¶n trë vµ mÊt an toµn cho  thi c«ng. Mét gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ vÒ chÊt lîng vµ sö dông cèppha ®èi víi c«ng tr×nh nµy lµ sö  dông cèppha trît.  Hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ®∙ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò tiÕt kiÖm khi ®æ bªt«ng c«ng tr×nh cã  chiÒu cao lín vµ vÊn ®Ò thêi gian sö dông l¹i cèppha. Khi ®æ bªt«ng c«ng tr×nh cã chiÒu cao lín dïng mét  ®o¹n cèpppha, råi trît dÇn lªn sÏ kinh tÕ vµ nhanh h¬n lµ l¾p ghÐp nhiÒu ®o¹n cèppha. Thêi gian bÊt ®éng  cña cèppha cµng lín th× ®Òu kh«ng cã lîi, v× lîng cèppha cÇn cµng nhiÒu, viÖc sö dông lu©n chuyÓn  cèppha l¹i cµng Ýt, do ®ã gi¸ thµnh sÏ cao. C«ng nghÖ thi c«ng sö dông cèppha trît lµ mét c«ng nghÖ thi c«ng tiÕn bé, tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng  lµ mét c¸ch khoa häc vµ nghiªm ngÆt theo ph¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng d©y chuyÒn liªn tôc tèc ®é cao.  Sù liªn tôc trong thi c«ng sö dông cèppha trît lµ sù thÓ hiÖn kÕt hîp liªn tôc vµ ®ång bé c¸c qu¸ tr×nh bé  phËn (cèppha, cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng) trªn hiÖn trêng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cña hÖ thèng lµ qu¸ tr×nh ®æ  bªt«ng ®îc liªn tôc víi chÊt lîng cao nhÊt. Cèppha trît ®∙ thùc sù lµ mét c«ng nghÖ cèppha víi ®Çy ®ñ ý  nghÜa cña nã. ¸p dông c«ng nghÖ nµy nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ gi¶m chi phÝ cho c«ng t¸c cèppha, rót  ng¾n thêi gian x©y dùng vµ ®¶m b¶o chÊt lîng cao cho bªt«ng c«ng tr×nh.  Cèppha trît chuyªn dïng ®Ó x©y dùng c¸c kÕt cÊu vµ c«ng tr×nh cao b»ng bªt«ng cèt thÐp cã d¹ng  khèi, cét trô vµ têng, v¸ch cøng… vµ thêng sö dông nhiÒu trong x©y dùng c¸c xil«, èng khãi, bÓ chøa. Sö  dông cèppha trît hîp lý khi x©y dùng kÕt cÊu vµ c«ng tr×nh cã chiÒu cao lín, Ýt nhÊt tõ 12 ÷ 15 m trë lªn.  Thùc tiÔn ®∙ tæng kÕt cho thÊy c«ng tr×nh cµng cao th× hiÖu qu¶ kinh tÕ ®em l¹i cµng cao. Víi c¸c kÕt  cÊu c«ng tr×nh chÞu t¶i träng ®éng hoÆc tiÕp nhËn lùc ngang, ®ßi hái thi c«ng liªn tôc th× viÖc sö dông  cèppha trît nhiÒu khi lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®¸p øng ®îc yªu cÇu thiÕt kÕ vµ thi c«ng. ë níc ta c«ng nghÖ thi c«ng sö dông cèppha trît cßn kh¸ míi mÎ. Sau nh÷ng n¨m 1980 chóng ta míi tiÕp  cËn, häc hái kinh nghiÖm ®Ó thi c«ng mét sè c«ng tr×nh vÒ èng khãi xil« lµ chÝnh. Tõ nh÷ng n¨m 2000  trë l¹i ®©y, c«ng nghÖ thi c«ng cèppha trît ®∙ ®îc sö dông nhiÒu h¬n cho kÕt cÊu lâi thang m¸y nhµ cao 
 5. tÇng nh: Chung c 34 tÇng (Vinarose) ­ Trung Hoµ ­ CÇu GiÊy, Trô së lµm viÖc tæng c«ng ty Vinaconex 34  L¸ng H¹ ­ §èng §a ­ HN. H×nh: C«ng tr×nh chung c 34 tÇng ­ Trung Hoµ ­ CÇu GiÊy ­ Hµ Néi
 6. H×nh: C«ng tr×nh trô së lµm viÖc tæng c«ng ty VINACONEX ­ 34 L¸ng H¹ ­ §èng §a ­ HN C«ng nghÖ cèppha trît lµ mét c«ng nghÖ hoµn chØnh vµ ®ång bé, nã mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt cña  mét c«ng nghÖ trong ®ã cã phÇn cøng lµ m¸y mãc vµ thiÕt bÞ sö dung cßn phÇn mÒm lµ tr×nh ®é kü  thuËt sö dông vµ kh¶ n¨ng øng dông cña nã do chÝnh chóng ta t¹o nªn. khi thi c«ng b»ng cèppha trît, viÖc  n©ng cèppha hay chÕ t¹o ®é n©ng cèppha l¹i liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cêng ®ä cña bªt«ng trong nh÷ng  giê ®Çu ®ãng r¾n. Nh vËy viÖc thi c«ng, nghiªn cøu, x©y dùng tiªu chuÈn, quy ph¹m cÇn ph¶i dùa trªn c¬  së cña mét c«ng nghÖ tiªn tiÕn phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt Èm cña ViÖt Nam. IV.1.2. §iÒu kiÖn ¸p dông vµ yªu cÇu trong thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh bµng cèppha trît. Trong thiÕt kÕ vµ thi c«ng c«ng tr×nh b»ng cèppha trît nªn phèi hîp chÆt chÏ ®Ó thiÕt kÕ c«ng tr×nh  phï hîp víi ®Æc ®iÓm thi c«ng b»ng cèppha trît. Khi thi c«ng trît ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ  yªu cÇu cña c«ng nghÖ trît ®Ó ®Ò xuÊt ý kiÕn ®iÒu chØnh côc bé víi thiÕt kÕ c«ng tr×nh, c¸c ph¬ng ph¸p  xö lý c¸c bé phËn kh«ng thuËn lîi cho thi c«ng vµ ph©n chia khu vùc tiÕn hµnh trît. Trong thiÕt kÕ cÇn ph¶i xem xÐt ngay tõ ®Çu mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau:
 7. ­ §é th¼ng ®øng cña bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ sÏ quyÕt ®Þnh c¸c tr¹ng th¸i trît cña  cèppha khi ®æ bªt«ng, cèppha trît chØ thùc hiÖn víi kÕt cÊu cã bÒ mÆt th¼ng ®øng nh têng, cét, dÇm  cao… ­ Ph¶i nghiªn cøu ®Ó hÖ líi cét, têng dÇm cã sù thèng nhÊt trïng nhau nhiÒu nhÊt trªn c¶ mÆt b»ng,  ®é cao trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng. ThiÕt kÕ sao cho tr¸nh ®îc sù thay ®æi kh«ng cÇn thiÕt víi toµn  bé hÖ cèppha hay hÖ bæ sung thªm c¸c lo¹i cèppha kh¸c. Víi lý do ®Æc biÖt míi nªn bè trÝ ë chç bÊt kú;  khi bè trÝ c¸c bé phËn kÕt cÊu theo ph¬ng th¼ng ®øng vÉn cho phÐp ghÐp c¸c khèi cã chiÒu cao kh¸c  nhau. ­ §¶m b¶o chiÒu dµy tèi thiÓu cña bé phËn kÕt cÊu têng, dÇm, cét ®Ó cã thÓ øng dông ®îc c«ng  nghÖ cèppha trît. Nã kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo d¹ng kÕt cÊu mµ c¶ vËt liÖu bªt«ng.  ­ CÊu kiÖn ë cïng mét ®é cao nªn dïng bªt«ng cã cïng cÊp cêng ®é. Theo chiÒu dÞch chuyÓn cña  cèppha, kÝch tríc mÆt c¾t nªn gi¶m nhá dÇn. Gãc ©m n¬i tiÕp gi¸p gi÷a cét vµ têng, chç giao nhau gi÷a  c¸c têng nªn lµm gãc nghiªng. MÆt c¾t têng cña kÕt cÊu kh«ng nªn thay ®æi. III. Mét sè ®Æc ®iÓm thi c«ng cèppha trît nhµ cao tÇng. Thi c«ng b»ng cèppha trît lµ mét ph¬ng ph¸p thi c«ng tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cao, tæ chøc thi c«ng nghiªm  ngÆt, tè ®é nhanh vµ cã hiÖu qu¶ gièng nh c«ng tr×nh bªt«ng ®æ t¹i chç. Nã th«ng qua tr¹m b¬m dÇu, lîi  dông mèi quan hÖ t¬ng hç cña cèppha, ty kÝch vµ bªt«ng míi ®æ khiÕn cho toµn bé kÝch ®em cèppha,  sµn thao t¸c t¶i träng thi c«ng trªn sµn cïng dÞch chuyÓn lªn cao däc theo ty kÝch. Khi thi c«ng, mét mÆt  võa ®æ bªt«ng, mét mÆt võa trît cèppha lªn trªn t¹o nªn kÕt cÊu theo thiÕt kÕ.  Trît v¸ch, cét kÕt cÊu vµ thi c«ng sµn cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p thi c«ng ®ång bé hoÆc dÞ bé. C«ng  nghÖ thi c«ng kÕt cÊu cèppha trît chñ yÕu cã ®Æc ®iÓm sau:  ­ Dùa vµo kÝch thíc mÆt c¾t kÕt cÊu mµ tæ hîp cèppha mét lÇn khi thi c«ng trît ®Ó cèppha dÞch  chuyÓn ®ång bé. Nãi chung kh«ng nªn tæ hîp l¹i trªn cao. ­ Toµn bé träng lîng cña thiÕt bÞ cèppha trît, t¶i träng thi c«ng trªn sµn thao t¸c, lùc ma s¸t khi n©ng  gi÷a v¸n khu«n vµ bªt«ng lµ do ty kÝch chÞu vµ truyÒn vµo khèi v¸ch. V× vËy, bªt«ng cña kÕt cÊu sau khi  trît ra ph¶i cã mét cêng ®é nhÊt ®Þnh cã thÓ gi÷ ty kÝch ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh chèng ®ì cña ty  kÝch.
 8. ­ Trong c«ng nghÖ nµy cèppha ®îc n©ng ®ång thêi vµ lÊy viÖc ®æ bªt«ng lµm c«ng ®o¹n chÝnh.  NghÜa lµ khi thi c«ng khèi v¸ch ph¶i n¾m v÷ng vµ xö lý tèt mèi quan hÖ cña tÝnh ®ång thêi ®æ bªt«ng  vµo khèi v¸ch, tÝnh thÝch hîp cña cêng ®é bªt«ng ra khái cèppha vµ tÝnh kÞp thêi cung cÊp bªt«ng theo  chiÒu ®øng.  ­ Thi c«ng cèppha trît lµ ph¬ng ph¸p thi c«ng cã tÝnh chÊt liÒn khèi vµ cìng bøc do ®ã ®ßi tÊt c¶ c¸c  kh©u c¸c phÇn viÖc cÇn ph¶i ®îc chuÈn bÞ mét c¸ch hÕt søc kü lìng vµ c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc thi c«ng  ph¶i chÆt chÏ thi míi cã hiÖu qu¶. ­ Tèc ®é thi c«ng nhanh vµ nãi chung nhµ cao tÇng chØ cÇn 5 ÷ 6 ngµy lµ ®îc mét tÇng cßn kÕt cÊu  v¸ch cøng th× 3 ÷ 4 ngµy ®îc 1 tÇng, tÇng cña nhµ cao tÇng cµng nhiÒu th× hiÖu qu¶ rót ng¨n thêi gian thi  c«ng cµng râ nÐt. ­ Tõ tÇng ®¸y ®Õn tÇng m¸i chØ cÇn mét lÇn l¾p dùng cèppha, mét lÇn thao dì cèppha v× vËy so víi  c«ng nghÖ cèppha kh¸c tiÕt kiÖm r©t nhiÒu cèppha, gç vµ nh©n c«ng.  Nhng dïng ph¬ng ph¸p nµy nÕu kh«ng cã nh©n viªn qu¶n lý vµ kü thuËt thao t¸c thµnh thôc th× khã  ®¶m b¶o chÊt lîng, khã khèng chÕ ®îc sai lÖch. Nãi chung ph¬ng ph¸p thi c«ng nµy cã thÓ gióp c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c«ng  tr×nh, khèi lîng cèppha ®Ó t¹o cèppha trît còng gi¶m ®îc tèi ®a (0,004m3/ m2)  IV. M« t¶ thiÕt bÞ ­ CÊu t¹o ­ C¸ch l¾p dùng cèppha trît. 1. M« t¶ thiÕt bÞ ­ CÊu t¹o cèppha trît: ThiÕt bÞ cèppha trît bao gåm hÖ cèppha, hÖ thèng sµn n©ng vµ hÖ thèng n©ng trît. C¸c bé phËn cña  cèppha trît lµ tÊm cèppha, khung kÝch, thanh trô kÝch vµ sµn n©ng. HÖ cèppha cã 3 bé phËn lµ tÊm  cèppha, gi¸ sên (liªn kÕt vµ sö dông ®Ó n©ng cèppha), khung kÝch. 
 9. H×nh: ¶nh minh ho¹ thiÕt bÞ cèppha trît Trong ®ã:  A:  Sµn ®ì bªt«ng (Pouring platform) B:  V¸ch cèppha (Wall formwork) C:  Sµn thao t¸c (Working platform) D:  Profile dÉn híng E: Sµn trît theo (Follow ­ up platform) • HÖ thèng cèppha:  ChiÒu cao cña tÊm cèppha trît trung b×nh 1,1  ÷ 1,2m; bé cèppha nµy bao quanh toµn bé kÕt cÊu  ®øng cÇn ph¶i ®æ bªt«ng b»ng cèppha trît.  Th«ng thêng cèppha gåm c¸c bé phËn: cèppha sµn, cèppha gãc, cèppha lç cöa. C¸c tÊm thêng dïng  thÐp chèng uèn nguéi dµy 2 ÷ 2,5mm hoÆc hµn thÐp thÐp gãc.  • HÖ thèng sµn n©ng: 
 10. Dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh thi c«ng. HÖ thèng nµy ®îc bè trÝ t¹i hai cao tr×nh: ­ Cao tr×nh trªn liªn kÕt trùc tiÕp vµo m¶ng cèppha vµ ®îc gäi lµ sµn thao t¸c chÝnh. Sµn thao t¸c dïng  ®Ó chøa vËt liÖu, l¾p dùng cèt thÐp, vËn chuyÓn, ®æ bªt«ng, l¾p cèppha cöa hoÆc dÞch chuyÓn  cèppha khi cÇn thiÕt. ­ Cao tr×nh díi ®îc liªn kÕt víi sµn thao t¸c trªn bëi xÝch hoÆc d©y treo vµ gäi lµ sµn treo. Sµn treo  dïng ®Ó kiÓm tra chÊt lîng bªt«ng, hoµn thiÖn bÒ mÆt ngoµi vµ th¸o dì hép khu«n c¸c lç cöa nÕu cã.  H×nh vÏ trªn ký hiÖu 7,8 1 ­  TÊm cèppha        4 2 ­  Khung kÝch 3 52 3 ­  C¬ cÊu chèng n©ng kÝch 6 4 ­  Thanh trô kÝch (ty kÝch) 9 5 ­  Sµn thao t¸c trong 1 6 ­  Sµn thao t¸c ngoµi 78 7 ­  Sµn treo trong 50 8 ­  Sµn treo ngoµi H×nh: CÊu t¹o cña cèppha trît • HÖ thèng n©ng trît : HÖ thèng n©ng th«ng thêng hiÖn nay lµ kÝch thuû lùc. Nhê ¸p lùc dÇu, kÝch n©ng ®a toµn bé kÕt  cÊu cèppha vµ sµn n©ng trît lªn däc theo c¸c thanh trô kÝch. HÖ thèng n©ng gåm 3 bé phËn sau: ­ Khung kÝch: ®îc chÕ t¹o b»ng gç hay kim lo¹i. Cã t¸c dùng gi÷ cho c¸c tÊm cèppha Ðp s¸t vµo kÕt  cÊu vµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi cã lùc x« ngang. Khung kÝch cã d¹ng ch÷ Π, khi ®îc n©ng lªn nã kÐo theo  c¸c m¶ng cèppha trît. Khung nµy ®îc ®Æt c¸ch nhau tõ 1,5 ÷ 2,5m. HÖ thèng nµy tiÕp nhËn toµn bé t¶i  träng cña cèppha, kÝch, sµn n©ng, c¸c t¶i träng cña v÷a bªt«ng vµ c¸c t¶i träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. ­ Thanh trô kÝch (ty kÝch): Lµm nhiÖm vô tú kÝch vµ tiÕp nhËn toµn bé t¶i träng t¸c ®éng tõ khung  kÝch vµ truyÒn lùc xuèng kÕt cÊu bªt«ng. Ty kÝch lµm b»ng thÐp, thêng cã kÝch thíc lµ Ø25 ÷ Ø50mm 
 11. cã thÓ dµi ®Õn 6m (hoÆc cã thÓ b»ng chiÒu dµi mét thanh thÐp), mét ®Çu ®îc ch«n ngÇm chÆt trong  bªt«ng, ®Çu kia xuyªn qua lç tú kÝch. Ty kÝch cã thÓ n»m l¹i hoÆc rót ra khái kÕt cÊu sau khi thi c«ng.  Liªn kÕt thanh trô kÝch cã thÓ b»ng mèi hµn, nèi kiÓu chèt méng (kiÓu ©m d¬ng), chèt nªm, nèi vÆn  ren… H×nh: Chi tiÕt nèi thanh trô kÝch kiÓu ©m d¬ng §Çu thanh kÝch cã lo¹i ®Çu b»ng, ®Çu nhän, ®Çu c«n, ®Çu vÆn ren. Khi nèi thanh kÝch ph¶i vu«ng  gãc víi trôc däc cña thanh. §é nghiªng lÖch ®êng kÝnh ph¶i ≤ 0,5cm; bÒ mÆt xung quanh cña thanh vµ  c¸c ren cÇn song song víi ®é lÖch cho phÐp kh«ng qu¸ 0,25mm. ­ KÝch: cã nhiÖm vô ®a toµn bé cèppha vµ sµn n©ng trît lªn däc theo c¸c ty kÝch. Søc n©ng cña mét  kÝch thuû lùc th«ng thêng tõ 10 tÊn trë lªn. C¸c lo¹i nµy cho phÐp t¨ng kho¶ng c¸ch bè trÝ khung kÝch t¹o  sù thuËn lîi cho thi c«ng x©y dùng, dÔ dµng ®æ bªt«ng, l¾p cèt thÐp, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao  ®éng h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu l¹o kÝch nh: KÝch thuû lùc, kÝch c¬ ®iÖn, kÝch bµn  ren, kÝch kÑp, kÝch khi nÐn. + KÝch thuû lùc (Chñ yÕu lµ kÝch dÇu CIFA) ®îc sö dông phæ biÖn v× lo¹i kÝch nhá c«ng suÊt lín vµ  sö dông ®¬n gi¶n, tiÖn lîi.
 12. H×nh: KÝch thuû lùc CIFA C¸c kÝch ®îc nèi víi nhau thµnh tõng chuçi vµ ®îc ®iÒu khiÓn qua tr¹m vËn hµnh cña m¸y b¬m trung  t©m. M¸y b¬m trung t©m cã thÓ vËn hµnh ®îc 80 ÷ 100 kÝch. Trong thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn tuyÖt  ®èi ngêi ta chØ dïng 30 ÷ 40 kÝch. N¹ p dÇu Håi dÇu ?H VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3
 13. H×nh: S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña kÝch thuû lùc S¬ ®å mét chu kú lµm viÖc cña kÝch cã thÓ ®îc m« t¶ theo 3 vÞ trÝ: ­ VÞ trÝ 1 ­ Lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ b¾t ®Çu b¬m dÇu. ­ VÞ trÝ 2 ­  KÝch ®∙ ®îc n©ng lªn do ¸p lùc cña dÇu so víi vÞ trÝ ban ®Çu mét ®o¹n ∆h. ­ VÞ trÝ 3 ­ KÝch trë l¹i vÞ trÝ mét lµ kÕt qu¶ thu ®îc sau mét chu tr×nh di chuyÓn cña hÖ cèp pha tõ  vÞ trÝ ban ®Çu ®Õn vÞ trÝ cuèi cïng. Thêi gian trît mét kho¶ng ∆h lµ 100 ÷ 150 s, thêi gian nµy lµ mét  chu kú ho¹t ®éng cña kÝch (tc), tc bao gåm: + tp­  Thêi gian b¬m dÇu vµo kÝch, tp = 30 ÷  45 s + tg­   Thêi gian di chuyÓn cèppha, tg = 65 ÷  90 s + ti ­   Thêi gian tr¶ kÝch vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, ti = 5 ÷ 15 s Trong mét giê cã thÓ thùc hiÖn ®îc tõ 12  ÷  20 chu tr×nh di chuyÓn, nh  vËy, trong mét ngµy hÖ  cèppha trît cã thÓ lªn ®îc 2,5 ÷ 3 m chiÒu cao. Nh÷ng thanh trô thÐp nhËn toµn bé t¶i träng cña hÖ cèppha, sµn c«ng t¸c, thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu  truyÒn xuèng mãng c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ dïng ®Ó kiÓm tra hÖ cèppha trong qu¸ tr×nh thi c«ng lµ èng thuû b×nh, qu¶ däi. NÕu ®iÒu  kiÖn cho phÐp, nªn dïng m¸y thuû b×nh vµ m¸y kinh vÜ ®Ó kiÓm tra. VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ kiÓm tra cÇn ph¶i x¸c ®Þnh cho phï hîp; viÖc kiÓm tra ph¶i tiÕn hµnh thêng  xuyªn ®Ó tr¸nh nghiªng lÖch g©y hËu qu¶ xÊu. HÖ thèng ¸p lùc dÇu: ­ Tr¹m ®iÒu khiÓn n©ng ¸p lùc dÇu: ¸p lùc ®Þnh møc cña b¬m dÇu lÊy 120 l/cm 2. Lu lîng cña b¬m  dÇu dùa vµo sè lîng kÝch vµ thêi gian mét lÇn cÊp dÇu ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh, nãi chung cã thÓ lÊy 25 ÷ 50 l/phót. Dung tÝch h÷u hiÖu cña thïng dÇu ph¶i > 3 lÇn dung tÝch cña c¸c kÝch vµ ®êng èng, nÕu dung  tÝch thïng dÇu kh«ng ®ñ cã thÓ dïng thïng dÇu phô. §èi víi m«t¬, van ®æi chiÒu, van läc, ®êng èng dÇu  nªn bè trÝ ®ång bé theo ¸p lùc lu lîng tÝnh to¸n.  ­ Bè trÝ ®êng dÉn: yªu cÇu cña viÖc bè trÝ ®êng dÉn lµ cÇn rót ng¾n thêi gian cÊp vµ thu håi dÇu,  t¨ng tèc ®é trît, rót ng¾n thêi gian tèi ®a vªnh thêi gian vµ ®é vªnh cña c¸c kÝch tríc vµ sau khi trît, ®Ó  tr¸nh mét sè kÝch trît lªn sím mµ díi t¸c ®éng cña sµn cøng hoÆc hÖ thèng cèppha, xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i vît  t¶i. Bè trÝ ®êng dÇu thêng cã c¸c c¸ch sau: 
 14. + Ph¬ng ph¸p nèi tiÕp: u ®iÓm lµ ®êng dÇu vÒ ®¬n gi¶n, nÕu lùc c¶n cña èng dÇu t¬ng ®èi nhá, ¸p  lùc cña kÝch cã thÓ nh nhau; nhîc ®iÓm cña nã lµ ®é chªnh trît t¬ng ®èi lín, dÔ t¹o ra ®é chªnh trît bËc  thang, ®iÒu chØnh phøc t¹p, ph¶i c¾t ®êng dÇu khi cÇn thay ®æi kÝch.  + Ph¬ng ph¸p nhãm nèi song song: u ®iÓm næi bËt lµ thuËn lîi cho viÖc ®iÒu chØnh ®é lÖch n©ng,  khi ®æi kÝch kh«ng cÇn c¾t ®êng dÇu; nhîc ®iÓm cña nã lµ thêi gian håi dÇu dµi, ®êng èng dÇu t¬ng  ®èi nhiÒu. Trong nèi song song, vÒ ®êng kÝnh èng, chiÒu dµi èng, ph¬ng thøc bè trÝ c¸c nhãm yªu cÇu  nh nhau ®Ó gi¶m ®é lÖch khi n©ng do tèc ®é cÊp vµ håi dÇu kh«ng b»ng nhau. + Ph¬ng ph¸p hçn hîp: trong mçi ®êng nh¸nh nèi song song, sè lîng nèi tiÕp cã g¾ng gi¶m Ýt. ChiÒu  dµi ®êng dÇu cÇn cè g¾ng nh nhau ®Ó gi¶m ®é chªnh n©ng cña kÝch nèi nèi tiÕp. §êng dÇu ph©n cÊp  bè trÝ c¸c nhãm chia ra cña nã ph¶i ®¸nh dÊu râ rµng, ®êng èng dÇu nªn tËp trung ®Æt ë sµn cè ®Þnh ë  mÐp sµn. ­ DÇu thuû lùc: cÇn cã tÝnh tr¬n vµ tÝnh æn ®Þnh tèt, ®é nhít cña nã ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo yªu cÇu  cña ¸p lùc vµ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é.  Sau khi l¾p ®Æt xong hÖ thèng ¸p lùc dÇu ph¶i vËn hµnh thö, ®Çu tiªn ph¶i b¬m dÇu x¶ khÝ, sau ®ã  t¨ng ¸p tíi 100 kG/cm2, l¾p l¹i 5 lÇn, tiÕn hµnh kiÓm tra toµn diÖn, sau khi c¸c bé phËn lµm viÖc b×nh th­ êng míi c¾m ty kÝch vµo. 2. BiÖn ph¸p l¾p dùng: ­ §¸nh dÊu tuyÕn tim cña v¸ch vµ cét, tuyÕn vÞ trÝ lç cöa, tuyÕn vÞ trÝ däc ngang cña trô ®øng bªn  cña gi¸ n©ng.  ­ Cµo b»ng vµ bè trÝ tÊm ®Öm ngang (hoÆc l¸ng xoa ph¼ng líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng) mÆt ®æ trô  ®øng bªn cña gi¸ n©ng. ­ L¾p ®Æt gi¸ n©ng ë vÞ trÝ giao nhau cña trôc däc vµ ngang, sau khi hiÖu chØnh ®é th¼ng ®øng vµ  th¨ng b»ng, cè ®Þnh ch¾c ch¾n. ­ L¾p ®Æt vßng g¨ng trªn vµ díi, ®ång thêi liªn kÕt thµnh bé khungvíi gi¸ n©ng ë vÞ trÝ giao nhau cña  trôc däc vµ ngang. ­ L¾p ®Æt c¸c gi¸ n©ng ë kho¶ng gi÷a cña tuyÕn trôc, ®ång thêi s¬ bé hiÖu chØnh ®é th¼ng ®øng  vµ th¨ng b»ng gia cè t¹m thêi ch¾c ch¾n. ­ L¾p ®Æt c¸c dÇm nèi cña dÇm ngang trªn gi¸ n¨ng t¹o thµnh mét hÖ thèng khung trît cña cèppha  ®ång thêi kiÓm tra toµn diÖn vµ hiÖu chØnh ®é th¶ng gãc vµ ®é th¨ng b»ng.
 15. ­ §iÒu chØnh thanh ®ì vßng g¨ng trªn trô ®øng bªn gi¸ n©ng, ®iÒu chØnh vßng g¨ng trªn, díi tíi ®é dµy  yªu cÇu cña v¸ch, ®é c«n cña cèppha vµ ®é ngang b»ng cña vßng g¨ng, v¨n chÆt c¸c bul«ng thu, sau ®ã  gia cè ch¾c vßng g¨ng á vïng gãc låi vµ lâm. ­ Sau khi l¾p ®Æt cèppha gãc ®ång thêi hiÖu chØnh vµ cè ®Þnh, däc tuyÕn l¾p ®Æt phÝa cèppha  ®ång thêi chÌn khe cèppha. ­ Buéc cèt thÐp ®øng vµ ngang trong cèppha, l¾p ®Æt c¸c ®êng èng ch«n s½n, khu«n c¸c lç cña. ­ Sau khi dän s¹ch trong cèppha, l¾p l¹i thao t¸c trªn ®Ó l¾p v¸n khu«n phÝa cßn l¹i vµ chen khe miÖng  díi hai cèppha. ­ L¾p ®Æt dÇm chÝnh sµn thao t¸c trong vµ ®ì sµn ®ua ngoµi, l¾p ®Æt vµ gia cè hÖ thèng thanh  chèng ®øng vµ ngang. Sau ®ã l¸t hoÆc l¾p ®Æt tÊm sµn cña trong vµ ngoµi. V. u ­ nhîc  ®iÓm cña c«ng nghÖ cèppha trît. 1. u ®iÓm: ­ Qu¸ tr×nh thi c«ng ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi hµng lo¹t c¸c qu¸ tr×nh bé phËn mµ ë c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c  ph¶i thùc hiÖn tuÇn tù. §©y lµ ph¬ng ph¸p thi c«ng nhanh víi thêi gian thi c«ng ®¹t kû lôc thÊp nhÊt. ­ Ph¬ng ph¸p kh¾c phôc dÔ dµng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x©y dùng chËt hÑp nhê thiÕt lËp chÝnh x¸c  c¸c bíc cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ kÌm theo c¸c nhu cÇu vµ dù tr÷ tµi nguyªn, thiÕt bÞ… ®¶m b¶o cho qu¸  tr×nh thi c«ng liªn tôc.  ­ Rót ng¾n thêi gian th¸o cèppha, ®¶m b¶o tèc ®é thi c«ng nhanh khi x©y dùng têng, v¸ch cøng mµ c¸c  ph¬ng ph¸p kh¸c kh«ng thÓ cã ®îc. Trªn thùc tÕ tèc ®é n©ng cèppha tèi u ®¹t 6 ÷ 7 m/ngµy hoÆc 25 ÷ 30  cm/h. Cèppha ®îc n©ng ®ång thêi vµ lÊy c«ng ®o¹n ®æ bªt«ng lµm d©y chuyÒn chñ ®¹o chÝnh. ­ §¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng cao, tÝnh liÒn khèi cña c«ng tr×nh v× kh«ng t¹o ra m¹ch ngõng (khíp nèi).  Thi c«ng têng vµ sµn ®¶m b¶o tÝnh toµn khèi víi lîng thÐp gi¶m ®¸ng kÓ.  ­ Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao lín (hµng tr¨m mÐt) mµ kh«ng cÇn ®Õn hÖ cét chèng vµ dµn  gi¸o quy m« nh c¸c ph¬ng ph¸p th«ng thêng. Ph¬ng ph¸p nµy ®¶m b¶o tiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu vµ chi phÝ  lao ®éng. NÕu thèng nhÊt ho¸ vµ t¹o ra ®îc cèppha v¹n n¨ng (b»ng thÐp, gç, chÊt dÎo…) cho phÐp thi c«ng  ®îc c¸c d¹ng kÕt cÊu c«ng tr×nh kh¸c nhau th× hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm cµng cao. 
 16. ­ ViÖc hoµn thiÖn ®ång thêi víi qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng lªn cao cho nªn ®∙ tiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu vµ chi  phÝ lao ®éng kh¸ nhiÒu. Khi hoµn thiÖn chØ cÇn xoa nh½n bÒ mÆt têng vãi líp phñ 3 ÷ 7mm thay cho líp  tr¸t dµy 25mm v× mÆt têng ra khái cèppha ®∙ kh¸ b»ng ph¼ng vµ ®Òu ®Æn. ­ §¶m b¶o ®îc ®é lu©n lu sö dông cao víi cèppha còng nh c¸c bé phËn chi tiÕt (kho¶ng 150 ÷ 500  lÇn). Cèppha sö dông cã chiÒu cao kh«ng lín, thêng tõ 1 ÷ 2m. ­ Gi¶m chi phÝ lao ®éng do viÖc c¬ giíi ho¸ cao trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c«ng t¸c cèppha chØ cÇn mét  lÇn l¾p dùng cho hÕt qu¸ tr×nh thi c«ng. Ngoµi ra cßn lµm thay ®æi h¼n lao ®éng vÊt v¶ cña ngêi thî.  ­ §¶m b¶o thi c«ng liªn tôc trong mäi ®iÒu kiÖn kÓ c¶ thêi tiÕt l¹nh nÕu cã c¸c biÖn ph¸p dìng nhiÖt  kÌm theo. 2. Nhîc ®iÓm:  ­ Thi c«ng ph¶i ®îc trang bÞ thiÕt bÞ n©ng (kÝch n©ng) vµ ph¶i tèn thªm cèt thÐp lµm thanh trô kÝch. ­ Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ chÆt chÏ.  ­ C¸c hÖ thèng thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o vµ c«ng t¸c kiÓm tra b¶o dìng … ph¶i ho¹t ®éng liªn tôc c¶ ngµy  lÉn ®ªm.  ­ C«ng t¸c thÝ nghiÖm ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn theo yªu cÇu ®Æc biÖt cña c«ng nghÖ ­ Ph¶i ®¶m b¶o ®ñ sè c¸n bé kü thuËt n¾m v÷ng chuyªn m«n vµ kiÕn thøc liªn ngµnh, ®ßi hái ph¶i cã  ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao…
 17. vI. LËp biÖn ph¸p thi c«ng lâi thang m¸y c«ng tr×nh b»ng c«ng nghÖ cèppha trît. H×nh: MÆt b»ng cèppha lâi thang m¸y c«ng tr×nh       1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. Tríc khi thi c«ng cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña thi c«ng b»ng cèppha trît ®Ó ®a ra nh÷ng söa ®æi  côc bé, ®a ra biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng bé phËn khã thi c«ng vµ tiÕn hµnh ph©n vïng, ph©n ®o¹n thi  c«ng. ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ nh©n lùc ®ñ ®Ó thi c«ng lâi ®îc liªn tôc vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. 2. TÝnh to¸n, thiÕt kÕ c¸c bé phËn cña cèppha trît. a. KiÓm tra chiÒu dµy cña lâi theo ®iÒu kiÖn chiÒu dµy tèi thiÓu cña kÕt cÊu khi thi c«ng b»ng  cèppha trît. Trong qu¸ tr×nh trît sÏ xuÊt hiÖn lùc ma s¸t gi÷a thµnh cèp pha vµ bªt«ng. Gi¸ trÞ cña lùc c¶n ma s¸t (F)  kh¸ lín, nã phô thuéc chñ yÕu vµo vËt liÖu lµm v¸n mÆt cèppha vµ ®é dÝnh b¸m cña v÷a trªn bÒ mÆt v¸n:
 18. g f f H×nh: S¬ ®å tÝnh to¸n lùc ma s¸t gi÷a cèppha víi kÕt cÊu §Ó bª t«ng míi ®æ kh«ng bÞ n©ng kÐo lªn theo cèp pha cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn: G  2.F (1). Trong ®ã: G:  Träng lîng cña bª t«ng: G = γ bt . h .  γ bt .h2 F:  Lùc ma s¸t:  F = f. .  2 γ bt .h2 VËy theo bÊt ®¼ng thøc (1) ta cã: γ bt. h.   ≥   2.  f.   →  > f . h 2 Víi:    γ bt : Träng lîng riªng cña bªt«ng: γ bt  = 2500  kG/m3            h : ChiÒu dµy líp ®æ bªt«ng trªn cïng: h = 20 ÷ 30 cm            f : HÖ sè ma s¸t gi÷a thµnh cèppha vµ bªt«ng, lÊy f = 0,6 →  ≥   0,6. 30  = 18 cm Víi lâi thang m¸y ta cã chiÒu dµy  = 30 cm, so s¸nh thÊy ®iÒu kiÖn chiÒu dµy tèi thiÓu cña kÕt cÊu  khi thi c«ng b»ng cèppha trît ®îc tho¶ m∙n. 2. TÝnh to¸n c¸c tÊm cèppha (tÊm Pan«): Lùa chän tÊm cèppha ®iÓn h×nh: TÊm cèppha trît chÞu t¸c ®éng cña t¶i träng ngang vµ lùc ma s¸t.
 19. T¶i träng ngang t¸c dông gåm cã: ¸p lùc ngang cña v÷a bªt«ng míi ®æ cã xÐt ®Õn ®Çm, t¶i träng giã,  t¶i träng khi ®æ bªt«ng vµo cèppha. ¸p lùc ngang cña v÷a bªt«ng lªn cèppha phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh: tèc ®é trît, ®é linh ®éng  vµ nhiÖt ®é cña v÷a bªt«ng, chiÒu cao cña phÇn bªt«ng ®îc Ðp gi÷ trong cèppha, chiÒu cao cña kÕt cÊu  ®æ, ngoµi ra cßn phô thuéc vµo lo¹i xim¨ng, thêi gian ®«ng kÕt cña v÷a bªt«ng. Theo tµi liÖu“ Cèp pha trît ­  Kü thuËt vµ sö dông” cña Rumani th× trªn têng bªt«ng xuÊt hiÖn 3 vïng  nh h×nh vÏ: H×nh: BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc ngang cña v÷a bªt«ng lªn thµnh cèppha Vïng 1: Bªt«ng cha ninh kÕt: ¸p lùc ngang vïng nµy t¸c dông lªn cèppha coi nh ¸p lùc thuû tÜnh: p =  γ . h. Vïng2:  Bªt«ng ®ang ninh kÕt, thêi gian tõ 4 ÷ 8 h cêng ®é bªt«ng ph¸t triÓn t¨ng dÇn. Vïng 3: Bªt«ng ®«ng cøng: Bªt«ng ë vïng nµy ®¹t tíi cêng ®é b ≥  2 kG/cm2 vµ bªt«ng ®∙ chÞu ®îc  träng lîng b¶n th©n. → ¸p lùc ngang cña bªt«ng t¬i ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc pmax = hmax. γ Trong ®ã: hmax = v. t0  (m)  v:  Tèc ®é trît trung b×nh cña hÖ cèppha, v = 12,5  cm/h t0:  Thêi gian bªt«ng b¾t ®Çu ninh kÕt: t0 = 4 h → hmax = v. t0 = 0,125. 4  = 0,5 m
 20. VËy: pmax = hmax.γ  = 0,5. 2,5  = 1,25  T/m2  = 1250 kG/m2 ¸p lùc do ®Çm bªt«ng: P2 = 200 kG/m2 Chän cèppha thÐp ®Þnh h×nh cã kÝch thíc nh h×nh vÏ: c h i t iÕt  t Êm c è pph a ph ¼n g 15 15 15 13 13 13 1 21 8 h Ö g i»n g  c è pph a H×nh: Chi tiÕt tÊm cèppha vµ hÖ gi»ng cèppha B¶n thÐp dïng ®Ó chÕ t¹o cèppha trît dÇy 2mm ®îc gia cêng bëi c¸c hÖ sên ngang vµ sên däc dµy  4mm, cao 50mm XÐt 1 tÊm cèppha cã bÒ réng b = 300 mm khi ®ã t¶i träng t¸c dông lªn thµnh cèppha lµ:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2