intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề Thi Địa Khối C năm 2007

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

730
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi địa khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Địa Khối C năm 2007

  1. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2007 M«n: §Þa lÝ, khèi C §Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh C©u I. (3,5 ®iÓm) C©y c«ng nghiÖp ngµy cµng chiÕm tØ träng cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp. 2) Gi¶i thÝch v× sao c©y c«ng nghiÖp l¹i ®−îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C©u II. (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau: Khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n−íc ta §¬n vÞ: Ngh×n tÊn N¨m §−êng s¾t §−êng bé §−êng s«ng §−êng biÓn 1990 2 341 54 640 27 071 4 359 1998 4 978 123 911 38 034 11 793 2000 6 258 141 139 43 015 15 553 2003 8 385 172 799 55 259 27 449 2005 8 838 212 263 62 984 33 118 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2005, NXB Thèng kª, 2006, trang 474) Anh (chÞ) h·y: 1) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cña tõng ngµnh vËn t¶i ë n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2005. 2) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng ®ã. PhÇn tù chän (ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai c©u: III.a hoÆc III.b) C©u III.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (3,5 ®iÓm) §ång b»ng s«ng Hång lµ mét trong hai vïng träng ®iÓm l−¬ng thùc lín nhÊt cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn c©y l−¬ng thùc ë vïng nµy. 2) Gi¶i thÝch v× sao s¶n l−îng l−¬ng thùc b×nh qu©n theo ®Çu ng−êi ë §ång b»ng s«ng Hång l¹i thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña c¶ n−íc (362,2 kg/ng−êi so víi 475,8 kg/ng−êi n¨m 2005). C©u III.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban thÝ ®iÓm (3,5 ®iÓm) Vïng kinh tÕ träng ®iÓm (VKTT§) lµ vïng cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña VKTT§. 2) X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc VKTT§ B¾c Bé, VKTT§ miÒn Trung vµ VKTT§ Nam Bé. ------------------------HÕt----------------------- - ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu. - C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh ........................................................ Sè b¸o danh................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2