intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 06)

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

446
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp người học kiểm tra kiến thức hiệu quả trong quá trình học, tài liệu Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 06) trình bày hệ thống 3 câu hỏi lý thuyết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đề thi. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích giúp bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 06)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 06 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ………………………………………………………………………………… ……… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) - Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi Luận điểm STT Đúng Sai Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã không nhận thức được vai trò, 1. sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề vật chất và ý thức 2. Phát triển là sự vận động đi lên theo đường thẳng 3. Kiến trúc thượng tầng là khái niệm dùng để chỉ tầng lớp lãnh đạo cao nhất 4. của xã hội Tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô tư bản xó hội 5. Lượng giá trị hàng hóa không tiêu dùng là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến 6. quy mô tích lũy Địa tô tư bản chủ nghĩa là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư 7. Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị đại diện duy nhất cho trí tu ệ và l ợi ích 8. của riêng giai cấp công nhân. Trong thời kỳ quá độ, trên lĩnh vực chính trị, các giai cấp, tầng l ớp v ừa h ợp 9. tác, vừa đấu tranh với nhau. Trong thời kỳ quá độ, trên lĩnh vực văn hóa tồn tại các yếu tố văn hóa cũ và 1 mới, chúng thường xuyên đấu tranh với nhau. 0. 1
  2. 2
  3. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT a. Hệ thống quan điểm triết học trong lịch sử Đối tượng của triết học b. Các quy luật chung về thế giới 1 c. Quan hệ giữa tư duy và tồn tại Mác là: d. Vai trò của con người trong từng giai đoạn lịch sử đối với thế giới a. Có sự thay đổi về lượng Chất mới của sự vật, hiện Lượng của sự vật thay đổi tới một độ nhất định, vượt qua đi ểm b. tượng chỉ xuất hiện khi ... nút 2 c. Có sự thay đổi về lượng trong một giới hạn nhất định d. Lượng đổi đến độ Xuất khẩu tư bản tư nhân a. Vốn chu chuyển nhanh thường hướng vào ngành: b. Vốn chu chuyển nhanh, lợi nhuận cao 3 c. Lợi nhuận cao, vốn chu chuyển chậm d. Kết cấu hạ tầng sản xuất xã hội Việc sản xuất và trao đổi a. Hao phí thời gian lao động cá biệt. hàng hóa dựa trên cơ sở b. Hao phí lao động quá khứ và lao động sống 4 c. Hao phí thòi gian lao động cuả người sản xuất kém nhất nào? d. Hao phí lao động xã hội cần thiết C. Mác và Ph. Ăngghen đã a. Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán dựa vào những phát kiến b. Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư nào để xây dựng luận c. Triết học cổ điển Đức và Kinh tế chính trị học cổ điển Anh. 5 chứng về sứ mệnh lịch sử d. Cả ba đều đúng. của giai cấp công nhân? Mục tiêu cuối cùng của a. Xóa bỏ chế độ tư hữu cách mạng xã hội chủ b. Giải phóng con người, giải phóng xã hội c. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân. nghĩa là gì? 6 d. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. 3
  4. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học cho r ằng các sự v ật hi ện t ượng trong th ế giới đều phụ thuộc vào cảm giác của con người? …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.2.. Hoạt động cảm tính của con người cũng tạo nên quan niệm về tính nhân qu ả, v ề vận động này là nguyên nhân của vận động khác …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.3. Cường độ lao động tăng lên làm cho giá trị của một đơn vị hàng hoá giảm xuống. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. 2.4. Lượ ng giá tr ị c ủa hàng hoá t ỷ l ệ thu ận v ới năng su ất lao đ ộng …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. 2.5. Sự khác nhau căn bản nhất giữa hai giai đoạn phát triển của hình thái kinh t ế - xã h ội Cộng sản chủ nghĩa là: Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. 4
  5. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. 2.6. Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên CNXH là sự tồn tại đan xen gi ữa nh ững nhân tố của xã hội mới và những tàn tích của xã hội cũ trên tất c ả các lĩnh v ực c ủa đ ời s ống xã hội. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích và chứng minh rằng, mặc dù có sự thay đổi lớn trong thời đại ngày nay nhưng bản chất của giai cấp công nhân như quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I Lênin vẫn không thay đổi. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. 5
  6. …………………………………………………………………………………………………….. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2