intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 08)

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

253
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp người học kiểm tra kiến thức hiệu quả trong quá trình học, tài liệu Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 08) trình bày hệ thống 3 câu hỏi lý thuyết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đề thi. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích giúp bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 08)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 08 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đún Sai g C.Mác và Ph. Ăngghen là những người có công lao sáng t ạo ra t ư t ưởng 1 xã hội chủ nghĩa Chủ nghĩa duy vật là trường phái triết học khẳng đinh rằng sự vật, hi ện 2 tượng trong thế giới đều được tạo nên từ các nguyên tử Cái chung là một bộ phận của cái riêng 3 Ý thức xã hội là khái niệm dùng để chỉ mặt tinh thần c ủa đời sống xã 4 hội, là cái thứ hai so với tồn tại xã hội Cường độ lao động tăng lên làm cho thời gian lao động để sản xu ất ra 5 hàng hoá tăng lên. Lợi nhuận và giá trị thặng dư có cùng một nguồn gốc nhưng thường khác 6 nhau về lượng. Hao phí sức lao động nói chung đều tạo ra giá trị của hàng hoá. 7 Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 8 Nội dung chủ yếu của sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai c ấp 9 nông dân trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là liên minh về chính trị. Trong chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối "làm theo năng 10 lực, hưởng theo nhu cầu". 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Phạm trù vật chất theo a. Toàn bộ thế giới vật chất triết học Mác – Lênin b. Toàn bộ thế giới khách quan 1 được hiểu là: c. Là sự khái quát trong quá trình nhận thức của con người đối với thế giới khách quan d. Là hình thức phản ánh đối lập với thế giới vật chất Theo quan điểm của a. Cái riêng chỉ tồn tại trong cái chung, thông qua cái chung mà biểu hiện sự tồn tại của mình. PBCDV: b. Cái chung chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái riêng. c. Sự chuyển hóa từ cái đơn nhất thành cái chung là biểu hi ện 2 của quá trình cái cũ, cái lỗi thời bị phủ định. d. Sự chuyển hóa từ cái chung thành cái đơn nhất là bi ểu hi ện của quá trình cái mới ra đời thay thế cái cũ. Khi nào tiền tệ biến Có lượng tiền tệ đủ lớn a. thành tư bản? Dùng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh b. 3 Sức lao động trở thành hàng hóa c. Dùng tiền để buôn bán mua rẻ, bán đắt d. Hình thức nào không Lợi nhuận a. phải biểu hiện của giá Lợi tức b. 4 trị thặng dư? Địa tô c. Tiền lương d. Cơ cấu xã hội nào có vai a. Cơ cấu nghề nghiệp trò quan trọng nhất? Cơ cấu dân tộc b. 5 Cơ cấu dân cư c. Cơ cấu giai cấp d. Mục tiêu cuối cùng của a. Xóa bỏ chế độ tư hữu cách mạng xã hội chủ b. Giải phóng con người, giải phóng xã hội 6 Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân. nghĩa là gì? c. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. d. 2
  3. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Chủ nghĩa duy tâm khách quan llà trường phái triết học cho rằng các sự vật hiện tượng trong thế giới đều là phức hợp của các cảm giác? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.2.Toàn bộ giới tự nhiên là bằng chứng nói lên rằng, nội dung và hình thức là th ống nh ất và không thể tách rời …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.3. Lợi nhuận bình quân là sự phân chia giá trị thặng dư giữa các nhà tư bản …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.4. Con người là nhân tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế bền vững. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.5. Ở các nước tư bản phát triển, giai cấp công nhân đã được “trung lưu hóa”, vì vậy, họ không còn bị bóc lột hoặc bị bóc lột không đáng kể. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 3
  4. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.6. Sự khác nhau căn bản nhất giữa hai giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa là: Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Câu 3 (4 đi ểm): Dựa vào tư tưởng của V.I Lênin, hãy phân tích các nguyên nhân d ẫn đến ra đời Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà n ước? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2