intTypePromotion=1

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 10)

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
262
lượt xem
42
download

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp người học kiểm tra kiến thức hiệu quả trong quá trình học, tài liệu Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 10) trình bày hệ thống 3 câu hỏi lý thuyết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đề thi. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích giúp bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 10)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 10 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Nguồn gốc xã hội nảy sinh tư tưởng xã hội chủ nghĩa là sự phân chia xã 1 hội thành giai cấp Về mặt nhận thức, sự khác nhau căn bản giữa CNDV và CNDT là ở chỗ: 2 CNDV thừa nhận khả năng nhận thức thế giới khách quan của con người Cái tất nhiên chi phối sự phát triển của sự vật, còn cái ngẫu nhiên làm cho 3 sự phát triển ấy diễn ra nhanh hoặc chậm hơn Giai cấp là những nhóm người có chung lợi ích 4 Đặc điểm của tư bản cho vay là quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng. 5 Lợi nhuận thương nghiệp là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư 6 Tư bản cho vay vận động theo công thức T-H-T’ 7 8 Cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ diễn ra duy nhất trên lĩnh vực chính trị. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa giai cấp nông dân, tầng lớp trí th ức có l ợi 9 ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa giai cấp công nhân có lợi ích c ơ bản đ ối l ập 10 trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Đặc điểm cơ bản của hiện tượng a. Đứng im chỉ xảy ra trong một mối quan hệ nhất định "đứng im tương đối" là: b. Chỉ xảy ra với một hình thức vận động c. 1 Biểu hiện của một trạng thái vận động: vận động trong cân bằng d. Cả ba phương án: a, b,c Theo quan điểm của phép biện a. Tổng số các mặt, yếu tố, quan hệ do người tạo ra là n ội chứng duy vật dung b. Quan hệ giữa nội dung và hình thức không có mâu thuẫn 2 c. Trong sự vật, nội dung biến đổi nhanh hơn hình thức d. Phải đặc biệt chú ý tới nội dung vì nội dung quyết định hình thức Cạnh tranh giữa các ngành xảy ra a. Cung – cầu các loại hàng hóa khi có sự khác nhau về: b. Tỷ suất lợi nhuận 3 c. Giá trị thặng dư siêu ngạch d. Máy móc khác nhau Những yếu tố dưới đây, yếu tố nào a. Nguyên vật liệu, điện, nước dùng cho sản xuất không thuộc tư bản cố định b. Các phương tiện vận tải 4 c. Máy móc, nhà xưởng d. Cả b và c Tìm ra định nghĩa đúng nhất về giai a. Là giai cấp bị thống trị. cấp công nhân: b. Là giai cấp lao động trong nền sản xuất công nghiệp có trình độ kỹ thuật và công nghệ hiện đại của xã hội. 5 c. Là giai cấp đông đảo trong dân cư. d. Là giai cấp bị áp bức bóc lột nặng nề nhất. 2
  3. Mục tiêu cuối cùng của cách mạng a. Xóa bỏ chế độ tư hữu xã hội chủ nghĩa là gì? b. Giải phóng con người, giải phóng xã hội 6 c. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân. d. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Vật chất là khái niệm dùng để chỉ tất cả những sự vật hiện tượng tồn tại m ột cách có thực? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.2. Sự xuất hiện chủ nghĩa Mác vào những năm 40 của thế kỷ XIX là m ột t ất y ếu khách quan? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.3. Trong giai đoạn CNTBĐQ, quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá trị thặng dư ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.4. Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của CNTB ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.5. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại sao? 3
  4. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.6. Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tôn giáo vẫn tồn tại. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Để tái sản xuất mở rộng, giả sử một nhà tư bản có vốn ứng trước là 20.000 $. Hỏi: quy mô sản xuất đến năm thứ 3 là bao nhiêu n ếu bi ết r ằng các ch ỉ số: t ỷ l ệ c/v = 6/4, m' = 50%, tỷ lệ m1/m= 5/10 không đổi trong suốt 3 năm? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4
  5. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản