intTypePromotion=3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12

Chia sẻ: Bùi Văn Trình | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
84
lượt xem
14
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong kỳ ôn thi đại học - Lý thuyết, bài tập, đề thi thử các môn giúp củng cố và rền luyện kỹ năng làm bài thi cách tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) C©u 1 : Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng : π Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp sím pha víi dßng 4 ®iÖn trong m¹ch th× : A. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng vµ dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch π HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë sím pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô B. 4 ®iÖn C. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng hai lÇn thµnh phÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch D. TÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn x¶y ra hiÖn t îng céng hëng C©u 2 : M¹ch dao ®éng LC lÝ tëng tô cã ®iÖn dung C = 5 µ F .Khi cã dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô ®iÖn lµ U 0 = 12 V. T¹i thêi ®iÓm mµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai b¶n tô ®iÖn lµ u = 8V th× n¨ng l îng tõ trêng lµ : A. 1,8.10−4 J B. 2, 6.10−4 J C. 4,5.10−4 J D. 2.10−4 J C©u 3 : §é phãng ®¹i cña vËt kÝnh cña kÝnh hiÓn vi víi ®é dµi quang häc σ = 12cm b»ng 30.NÕu tiªu cù cña thÞ kÝnh lµ 2cm, kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 30cm th× ®é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi ®ã lµ : A. 200 B. 900 C. 450 D. 350 C©u 4 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph ¬ng theo c¸c ph¬ng tr×nh sau : x1 = 4sin( π t + α ) cm vµ x2 = 4 3 cos(π t ) cm. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lín nhÊt π π D. α = π rad B. α = rad C. α = − rad A. α = 0 rad 2 2 C©u 5 : Mét ngêi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5 . NÕu xem tivi mµ kh«ng muèn ®eo kÝnh , ngêi ®ã ngêi ®ã ph¶i ngåi c¸ch mµn h×nh xa nhÊt lµ : A. 2m B. 1,5m C. 1m D. 0,5m C©u 6 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A. N¨ng lîng liªn kÕt lµ n¨ng lîng táa ra khi c¸c nucl«n liªn kÕt nhau t¹o thµnh h¹t nh©n B. N¨ng lîng liªn kÕt lµ n¨ng lîng toµn phÇn cña nguyªn tö tÝnh trung b×nh trªn sè nucl«n C. N¨ng lîng liªn kÕt lµ toµn bé n¨ng lîng cña nguyªn tö gåm ®éng n¨ng vµ n¨ng lîng nghØ D. N¨ng lîng liªn kÕt lµ n¨ng lîng liªn kÕt c¸c ªlectr«n vµ h¹t nh©n nguyªn tö C©u 7 : VËt thËt qua g¬ng nµo lu«n cho ¶nh ¶o ? A. G¬ng ph¼ng B. G¬ng cÇu lâm C. G¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi D. G¬ng cÇu låi C©u 8 : Ph¸t biÓu nµo vÒ m¾t cËn thÞ lµ ®óng : A. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc B. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn C. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc D. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn C©u 9 : Chän c©u ®óng : A. Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng C. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo c¶ nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng D. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng 1
  2. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 C©u 10 : Nguyªn tö Hi®r« bÞ kÝch thÝch vµ ªlectr«n ®· chuyÓn tõ quü ®¹o K lªn quü ®¹o M. Sau ®ã ngõng chiÕu x¹ nguyªn tö Hi®r« ®· ph¸t x¹ A. Mét v¹ch d·y Banme vµ hai v¹ch d·y B. Hai v¹ch cña d·y Laiman Laiman C. Mét v¹ch d·y Laiman vµ mét v¹ch d·y D. Hai v¹ch d·y Banme Banme C©u 11 : Mét lß so rÊt nhÑ ®Çu trªn g¾n cè ®Þnh , ®Çu d íi g¾n vËt nhá cã khèi lîng m .Chän trôc Ox th¼ng ®øng gèc O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng .VËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn Ox theo ph¬ng tr×nh x = 10sin(10t) cm. Khi vËt ë vÞ trÝ cao nhÊt th× lùc ®µn håi cã ®é lín lµ : (lÊy g = 10m/s2) A. 1,8N B. 1N C. 10N D. 0 C©u 12 : Chän c©u sai trong hiÖn tîng khóc x¹ ¸nh s¸ng : A. Tia s¸ng kh«ng bÞ ®æi ph¬ng khi nã ®Õn vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«I tr - êng trong suèt B. Tia s¸ng ®i tõ m«i trêng chiÕt quang h¬n sang m«i trêng chiÕt quang kÐm th× gãc khóc x¹ r lu«n lín h¬n gãc tíi i C. §èi víi mét cÆp m«i trêng cho s½n th× tØ sè gi÷a sini ( i lµ gãc tíi) víi sinr ( r lµ gãc khóc x¹) lµ h»ng sè D. Khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ gi¶m C©u 13 : Chän ph¸t biÓu ®óng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c ®¬n A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc khèi lîng cña vËt nÆng B. Gia tèc cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng cña vËt nÆng C. Lùc kÐo vÒ phô thuéc chiÒu cña dµi con l¾c D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng vËt C©u 14 : KÕt luËn nµo sau ®©y vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ kh«ng ®óng ? Tia α , β , γ ®Òu cã chung b¶n chÊt lµ B. Tia β lµ dßng h¹t mang ®iÖn A. sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng kh¸c nhau C. Tia γ sãng ®iÖn tõ D. Tia α lµ dßng h¹t nh©n nguyªn tö C©u 15 : Mét ®iÓm s¸ng thËt S cã ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh lµ S’ ë vÞ trÝ ®èi xøng víi S qua tiªu ®iÓm F cña thÊu kÝnh .S vµ S’ n»m c¸h nhau 10cm trªn trôc chÝnh. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ : A. f = 12, 07cm hoÆc f = −2, 07cm B. f = 2, 07cm hoÆc f = −12, 07cm C. f = −12, 07cm D. f = 2, 07cm C©u 16 : H¹t Triti (T) vµ D¬teri (D) tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch t¹o thµnh h¹t α vµ n¬tr«n .Cho biÕt ®é hôt khèi cña c¸c h¹t : ∆mT = 0, 0087u ; ∆mD = 0, 0024u ; ∆mα = 0, 0305u , MeV 1u = 931 2 .N¨ng lîng táa ra tõ mét ph¶n øng lµ: c A. 38,7296 J B. 38,7296 MeV C. 18,0614 J D. 18,0614 MeV C©u 17 : Mét gêi nh×n vµo mét g¬ng cÇu lâm b¸n kÝnh R = 25cm , thÊy ¶nh cña m×nh cïng chiÒu vµ lín gÊp ®«i .Kho¶ng c¸ch tõ ngêi tíi g¬ng lµ A. 40cm B. 100cm C. 6,25cm D. 50cm C©u 18 : NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ lµ kh«ng ®óng ? A. M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi cêng ®é dßng ®iÖn B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ C. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ D. M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu Trong thÝ ngiÖm I©ng vÒ hiÖn tîng giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c biÕt λ = 0, 6µ m , C©u 19 : a = 0,9mm, D = 1,8m . V©n s¸ng bËc 4 c¸ch v©n s¸ng bËc 2 mét kho¶ng lµ : A. 4,8mm B. 2,4cm C. 2,4mm D. 1,2mm C©u 20 : Mét vËt nhá cã khèi lîng m = 100g thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng π ph¬ng ®îc biÓu diÔn theo hai ph¬ng tr×nh sau : x1 = 3sin 20t cm vµ x2 = 2sin(20t − ) 3 2
  3. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 cm. N¨ng lîng cña vËt lµ : A. 0,040 J B. 0,032 J C. 0,016 J D. 0,038 J C©u 21 : Trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®ang x¶y ra hiÖn t îng céng hëng t¨ng dÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn vµ gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè cña m¹ch .KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng : A. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn B. Cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn trë gi¶m gi¶m C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn tô ®iÖn D. HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch gi¶m t¨ng C©u 22 : Mét ®iÓm s¸ng n»m trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh thËt .Cho ®iÓm s¸ng ®ã dao ®éng ®iÒu hßa theo ph¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× ¶nh còng dao ®éng ®iÒu hßa .Chän ®¸p ¸n ®óng A. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa cïng pha víi ®iÓm s¸ng B. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa ngîc pha víi ®iÓm s¸ng C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc quan hÖ pha D. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa vu«ng pha víi ®iÓm s¸ng C©u 23 : Ph¸t biÓu nµo ®óng : A. Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh B. Tia hång ngo¹i m¾t ngêi kh«ng thÓ nh×n thÊy ®îc C. Tia hång ngo¹i chØ ®îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 500 0C D. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang C©u 24 : Mét ®Ìn Nª«n ®Æt díi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V ,tÇn sè 50Hz .BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V .Hái trong mét gi©y ®Ìn s¸ng lªn vµ t¾t ®i bao nhiªu lÇn ? A. 100 lÇn B. 150 lÇn C. 50 lÇn D. 200 lÇn C©u 25 : Trong ®o¹n xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y . BiÕt X, Y lµ mét trong ba phÇn tö R, C vµ cuén d©y .§Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ UX u = U 6 sin100π t (V) th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn X vµ Y lµ U = ; U = UY 2 .H·y cho biÕt X vµ Y lµ phÇn tö g× ? A. C vµ R B. Kh«ng tån t¹i bé phÇn tö tháa m·n C. Cuén d©y vµ C D. Cuén d©y vµ R C©u 26 : HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng R¬nghen lµ 15kV .Gi¶ sö ªlectr«n bËt ra tõ Catèt cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng th× bíc sãng ng¾n nhÊt cña tia X mµ èng cã thÓ 8m −34 ph¸t ra lµ : ( e = 1, 6.10−19 C ; h = 6, 625.10 Js; c = 3.10 ) s A. 75,5.10−10 m B. 75,5.10−12 m C. 82,8.10−12 m D. 82,8.10−10 m C©u 27 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nh h×nh vÏ : L R C Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 80Ω .HÖ sè c«ng suÊt cña A M B ®o¹n MB b»ng hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch AB vµ b»ng 0,6. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ lµ : A. 100 Ω B. 30 Ω C. 40 Ω D. 50 Ω C©u 28 : ChiÕu mét tia s¸ng mµu lôc ®Õn gÇn nh vu«ng gãc víi mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 60 ,vËn tèc cña tia s¸ng mµu lôc trong l¨ng kÝnh lµ 1,9.108 m/s.Gãc lÖch cña tia lã lµ : A. 0,0518 rad B. 0,06 rad C. 0,0426 rad D. 0,0567 rad C©u 29 : Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ L, R0 R C R0 = 50 3Ω , Z L = Z C = 50Ω B A M 3
  4. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 U AM vµ U MB lÖch pha 750 §iÖn trë R cã gi¸ trÞ lµ B. 50Ω C. 25Ω A. 25 3Ω D. 50 3Ω C©u 30 : Chän ph¸t biÓu sai vÒ dao ®éng ®iÒu hßa ? A. Tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc thêi gian B. §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa cïng chu kú víi vËn tèc C. §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hoµ víi cïng chu kú. D. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é C©u 31 : Mét ngêi ®Æt m¾t trong kh«ng khÝ nh×n mét hßn sái trong mét bÓ n íc theo ph¬ng gÇn nh vu«ng gãc víi mÆt níc . M¾t c¸ch mÆt níc 50cm , hßn sái c¸ch mÆt níc 1m . Hái m¾t thÊy ¶nh cña hßn sái c¸ch m¾t bao nhiªu ? BiÕt chiÕt suÊt cña níc lµ 4/3 55 A. 1,25m B. m C. 1,5m D. Kh«ng tÝnh ®îc 3 C©u 32 : Mét kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù vËt kÝnh f1 = 120cm vµ tiªu cù thÞ kÝnh f 2 = 5cm .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝnh khi ngêi m¾t tèt quan s¸t mÆt tr¨ng ë tr¹ng th¸i m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt vµ ®é béi gi¸c khi ®ã lµ A. 120cm ; 25 B. 125cm ; 24 C. 115cm ; 20 D. 124cm ; 30 C©u 33 : Mét kÝnh lóp cã ®é tô D = 20dp ,víi kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §= 30cm kÝnh nµy cã ®é béi gi¸c khi ng¾m chõng ë v« cùc b»ng bao nhiªu ? A. 4 B. 6 C. 1,8 D. 2,25 C©u 34 : Sãng truyÒn tõ O ®Õn M (trªn ph¬ng truyÒn sãng )víi vËt tèc kh«ng ®æi v = 40 cm/s π ph¬ng tr×nh sãng t¹i O lµ u0 = 4 sin( t ) cm .BiÕt ë thêi ®iÓm t li ®é cña M lµ 3cm , 2 vËy lóc t + 6 s li ®é cña M lµ : A. -2cm B. 3cm C. 2cm D. -3cm C©u 35 : MeV H¹t 27 Co cã khèi lîng 55,940u .Cho mP = 1, 0073u , mn = 1, 0087u 1u = 931,5 2 . N¨ng l- 60 c 60 îng liªn kÕt riªng cña h¹t 27 Co lµ: A. 70,4MeV B. 48,9MeV C. 54,4MeV D. 70,55MeV C©u 36 : ¢m s¾c lµ mét ®Æc tÝnh sinh lÝ cña ©m trªn c¬ së cña ®Æc tÝnh vËt lÝ cña ©m lµ : A. TÇn sè vµ biªn ®é ©m B. TÇn sè vµ bíc sãng C. Biªn ®é ©m vµ vËn tèc truyÒn ©m D. Biªn ®é ©m vµ cêng ®é ©m C©u 37 : ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng λ vµo Catèt cña tÕ bµo quang ®iÖn cã bíc i sãng giíi h¹n λ0 . §êng ®Æc trng V«n- Ampe cña tÕ bµo quang ®iÖn nh h×nh vÏ th× O UAK λ < λ0 B. λ = λ0 C. λ > λ0 D. λ ≥ λ0 A. C©u 38 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ¶nh qua g¬ng cÇu lµ kh«ng ®óng ? A. VËt thËt qua g¬ng cÇu låi lu«n cho ¶nh ¶o ,cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt B. Qua g¬ng cÇu låi kh«ng bao giê cã ¶nh thËt C. VËt thËt ë ngoµi xa h¬n tiªu diÖn , qua g ¬ng cÇu lâm lu«n cho ¶nh thËt D. VËt thËt ë gÇn phÝa trong tiªu diÖn qua g¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt C©u 39 : §iÖn n¨ng ë mét tr¹m ph¸t ®iÖn ®îc truyÒn ®i díi hiÖu ®iÖn thÕ 2 kV vµ c«ng suÊt 200 kW .HiÖu sè chØ cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn ë tr¹m ph¸t vµ ë n¬i tiªu thô sau mçi ngµy ®ªm chªnh lÖch nhau thªm 480 kWh . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh t¶i ®iÖn lµ : A. H = 80% B. H = 90% C. H = 85% D. H = 95% 4
  5. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 C©u 40 : M¹ch dao ®éng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ tù do , ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn 4 −7 b¶n tô ®iÖn Q0 = 10 C ; cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch I 0 = 2 A .Bíc sãng π cña sãng ®iÖn tõ mµ m¹ch nµy céng hëng lµ : A. 180m B. 30m C. 120m D. 90m C©u 41 : Hai nguån sãng kÕt hîp A vµ B dao ®éng ngîc pha víi cïng tÇn sè lµ 40Hz , vËn tèc truyÒn sãng lµ 60 cm/s .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån lµ 7 cm .Sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu gi÷a A vµ B lµ : A. 10 B. 8 C. 9 D. 7 π π C©u 42 : Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph¬ng tr×nh x = 10sin( t + )cm thêi gian ng¾n nhÊt 2 6 tõ lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é −5 3cm lÇn thø 3 theo chiÒu d¬ng lµ : A. 11s B. 9s C. 7s D. 12s C©u 43 : Chän c©u ®óng : A. Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra B. Tia X cã thÓ ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn C. Tia X lµ sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng nhá h¬n bíc sãng cña tia tö ngo¹i D. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt C©u 44 : Stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm 9 cuén d©y , cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha tÇn sè 50 Hz vµo ®éng c¬ . Roto cña ®éng c¬ cã thÓ quay víi tèc ®é nµo ? A. 1500 vßng/phót B. 1000 vßng/phót C. 900 vßng/phót D. 3000 vßng/phót C©u 45 : Cho ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ : U AB = 63 2 sin ωt (V ) RA = 0 , RV = ∞ . Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 200Ω , L MC A R thay ®æi C A cho ®Õn khi chØ cùc ®¹i 105V . B V1 Sè chØ cña Ampe kÕ lµ : V A. 0,48A B. 1,2A C. 0,42A D. 0,21A C©u 46 : Thùc chÊt cña phãng x¹ β lµ: + A. n → p + e − + υ D. p → n + e + + υ B. n → p + e − C. p → n + e + C©u 47 : C«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh máng lµ : n −1 1 1 B. D = ( )( + ) A. D = (n − 1)( R1 + R2 ) n R1 R2 11 11 C. D = (n − 1)( + ) D. D = (1 − n)( + ) R1 R2 R1 R2 C©u 48 : Radon(Ra 222) lµ chÊt phãng x¹ víi chu kú b¸n r· T = 3,8 ngµy .§Ó ®é phãng x¹ cña mét lîng chÊt phãng x¹ Ra 222 gi¶m ®i 93,75% th× ph¶i mÊt : A. 152 ngµy B. 1520 ngµy C. 1,52 ngµy D. 15,2 ngµy C©u 49 : ThÊu kÝnh nµo sau ®©y lµ thÊu kÝnh héi tô ? A. ( L3 ) B. ( L1 ) C. ( L2 ) D. ( L4 ) C©u 50 : NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng A. Dao ®éng t¾t dÇn cµng nhanh nÕu lùc c¶n m«i trêng cµng lín 5
  6. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 B. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c C. Dao ®éng cìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc cìng bøc D. Biªn ®é cña dao ®éng cìng bøc kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cña lùc cìng bøc 6
  7. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : VËt Lý 12 §Ò sè : 3 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản