Đề thi tiếng Việt- lớp 3

Chia sẻ: Nguyen Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
962
lượt xem
116
download

Đề thi tiếng Việt- lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tiếng Việt- lớp 3

  1. Trường TH Binh Thanh ̀ ̣ Kiêm tra giữa HKII ̉ ̣ Năm hoc :2010-2011 ̣ ̉ Môn :TV ( Đoc hiêu) Họ và tên :………………………………Lớp Ba…….. ̉ Lời phê cua giao viên ̉ ́ Điêm I.Đoc thâm bai:Đôi đap với vua ̣ ̀ ̀ ́ ́ Môt lân,vua Minh Mang từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà ̣̀ ̣ Nôi ).Vua cho xa giá đên Hồ Tây ngăm canh .Xa giá đi đên đâu, quân linh ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ cung thet đuôi tât cả moi người , không cho ai đên gân. ̃ ́ ̉́ ̣ ́ ̀ Cao Bá Quat, khi ây con là môt câu be, muôn nhin rõ măt vua. Câu nay ́ ́ ̀ ̣̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ra môt y, liên cởi hêt quân ao, nhay xuông hồ tăm. Quân linh nhin thây, hôt ̣́ ̀ ́ ̀́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ hoang xum vao băt troi đứa trẻ tao tợn. Câu bé không chiu, la het, vung vây, ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ gây nên canh nao đông ở hô. Thây thê, vua Minh Mang truyên lênh dân câu ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣̀ ̃ ̣ tới hoi. ̉ Câu bé được dân đên trước măt nhà vua. Câu tự xưng là hoc tro ̀ m ới ở ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ quê ra chơi nên không biêt gi. Thây noi là hoc tro, vua ra lênh cho câu phai ́̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ đôi được môt vế đôi thì mới tha. Nhin thây trên măt hồ luc đó có đan cá ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ đang đuôi nhau, vua tức canh đoc vế đôi như sau : ̉ ̉ ̣ ́ Nước trong leo leo cá đớp ca. ̉ ́ Chăng cân nghĩ ngợi lâu la gi,Cao Bá Quat lây canh minh đang bị ̉ ̀ ̀ ́́ ̉ ̀ ́ ̣́ troi,đôi lai luôn : Trời năng chang chang người troi người. ́ ́ Vế đôi vừa cứng coi vừa rât chinh, biêu lộ sự nhanh tri, thông minh. Vua ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ nguôi giân, truyên lênh cởi troi, tha cho câu bé . ̣ ̣̀ ́ ̣ ́ ́ Theo QUÔC CHÂN II.Khoa n h tro n chữ cai trước câu trả lời đung ̀ ́ ́ Câaâu 1:Vua Minh Mang ngăm canh ở đâu? ̣ ́ ̉ a. Kinh đô huế b. Hồ Tây c. Cả hai câu đêu đung ̀ ́ Câu 2: Cao bá Quat có mong muôn gì ? ́ ́ a. Nhin rõ măt vua ̀ ̣ b. Nhay xuông hồ tăm ̉ ́ ́ c. Cả hai câu đêu đung ̀ ́ Câaâu 3: Gach dưới bộ phân câu trả lời cho câu hoi “ vì sao ?” ̣ ̣ ̉
  2. Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí qua. ́ Câu 4: Trong hai dong thơ dưới đây sư vât nao được nhân hoa . Hay gach ̀ ̣̀ ́ ̃ ̣ dưới sự vât được nhân hoa. ̣ ́ Những chị lua phât phơ bim toc. ́ ́ ́ ́ Những câu tre bá vai nhau thì thâm đứng hoc ̣ ̀ ̣ ̀ Trân Đăng Khoa HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ,CHO ĐIỂM Giáo viên yêu cầu HS đọc kĩ bài văn rồi khoanh tròn ch ữ cái tr ước câu tr ả lời đúng cho từng câu hỏi nêu trên , mỗi câu trả lời đúng được 1 đi ểm, đúng cả 4 câu 4 điểm. ĐÁP ÁN: Câu 1: ý b ( 1 điểm ) Câu 2: ý a (1 điểm ) Câu 3: ( 1 điểm) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá Câu 4: ( 1 điểm) Nhưng chị lua phât phơ bim toc. ̃ ́ ́ ́ ́ Nhưng câu tre bá vai nhau thì thâm đứng hoc ̃ ̣ ̀ ̣ Trường TH Binh Thanh ̀ ̣ Kiêm tra giữa H KII ̉ ̣ Năm hoc :2010-2011
  3. ́ Môn :TV (Viêt) I.Chinh tả : ( 5 điêm) ́ ̉ - GV đoc cho HS viêt bai chinh tả “Người sang tac Quôc ca Viêt ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ Nam’’( Tiêng viêt 3, tâp 2- trang 147) trong thời gian khoang 15 phut. ́ ̣ ̣ ̉ ́ Người sang tac Quôc ca Viêt Nam. ́ ́ ́ ̣ Nhac sĩ Văn Cao tham gia cach mang từ khi con tre.Ông sang tac bai ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ hat “Tiên quân ca” trong những ngay chuân bị khởi nghia. Bai ca đã ́ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ nhanh chong phổ biên trong cả nước và được Quôc hôi đâu tiên cua ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ nước ta chon lam Quôc ca. Không chỉ sang tac nhac, Văn Cao con vẽ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ tranh và lam thơ. ̀ ̣ ̀ ̉ II.Tâp lam văn : ( 5 điêm ) Đề bai:Viêt một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10câu) kể về môt buôi biêu ̀ ́ ̣ ̉ ̉ diên nghệ thuât mà em đã được xem dựa theo gợi ý dưới đây : ̃ ̣ a. Đó là buôi biêu diên nghệ thuât gi?( kich , ca nhac ,mua, xiêc…) ̉ ̉ ̃ ̣̀ ̣ ̣ ́ ́ b. Buôi diên được tổ chức ở đâu? Khi nao ? ̉ ̃ ̀ c. Em cung xem với những ai? ̀ d. Buôi diên có những tiêt muc nao ? ̉ ̃ ́ ̣ ̀ e. Em thich tiêt muc nao nhât ? Hay noi cụ thể tiêt muc ây. ́ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣́ HƯỚNG DÂN ĐANH GIÁ , CHO ĐIÊM ̃ ́ ̉ I.Chinh tả : ( 5 điêm) ́ ̉ Bai viêt không măc lôi chinh ta, chữ viêt rõ rang trinh bay đung đoan văn : ̀ ́ ́̃ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ 5 điêm Môi lôi chinh tả trong bai viêt (sai lân phụ âm đâu hoăc vân, thanh ; không ̃̃ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̀ viêt hoa đung quy đinh) ,trừ 0,5 điêm. ́ ́ ̣ ̉ *Lưu ý : Nêu chữ viêt không rõ rang, sai về độ cao ,khoang cach ,kiêu chữ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ hoăc trinh bay bân… trừ 1 diêm toan bai. ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ II. Tâp lam văn : (5 điêm ) Đam bao cac yêu câu sau, được 5 điêm: ̉ ̉ ́ ̀ ̉ - Viêt được môt đoan văn ngăn theo yêu câu ở đề bai. ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ - Viêt câu đung ngữ phap , dung từ đung , không măc lôi chinh ta. ́ ́ ́ ̀ ́ ́̃ ́ ̉ - Chữ viêt rõ rang , trinh bay bai viêt sach se. ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̃ Tuy theo mức độ sai sot về y, về diên đat và chữ viêt , có thể cho cac m ức ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̉ điêm : 4,5; 4; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ;1,5 ;1; 0,5. Trường TH Binh Thanh ̀ ̣ Kiêm tra giữa HKII ̉ ̣ Năm hoc :2010-2011
  4. ́ Môn :Toan Họ và tên :………………………………Lớp Ba…….. ̉ Lời phê cua giao viên ̉ ́ Điêm I.Phân 1:Khoanh vao chữ đăt trước câu trả lời đung ̀ ̀ ̣ ́ ̀ Bai 1: a. Số liên trước cua 7509 là : ̀ ̉ A.7508 B.7519 C.7510 D.7529 b. Số liên sau cua 2501 là : ̀ ̉ A.2511 B.2502 C.2500 D.2499 ̀ Bai 2: a.Số lớn nhât trong day số là : ́ ̃ A.8572 B.7854 C.7358 D.8596 b.Số nhỏ nhât trng day số là : ́ ̃ A.4258 B.7425 C.4572 D.4527 ̀ Bai 3: a.Trong cung môt năm ngay 27 thang 3 là thứ năm, ngay 5 thang 4 là : ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ A.Thứ tư B. Thứ năm C.Thứ sau ́ D. Thứ bay ̉ b. Số nao thich hợp điên vao chỗ châm . 2m7cm = …cm ̀ ́ ̀ ̀ ́ A.7 B.25 C.270 D.207 ̀ Bai 4: a. Giá trị cua chữ số 9 trong số là : ̉ A.9000 B.900 C.90 D.9 b.Số lớn nhât có 4 chữ số là : ́ A.9990 B.9998 C.9900 D.9999 ̀ ̀ ́ ̣̀ II.Phân 2:Lam cac bai tâp sau : ̀ ̣́ ̀́ Bai 1:Đăt tinh rôi tinh 5730+2445 7482-941 1928x2 8970:5 ̀ ̀ Bai 2: Tim a a:5=1234 ax3=7254 ̀ ̀ ́ Bai 3:Điên dâu > < = a.3275…5674 b.6475…2647 ̀ Bai 4: Có 4 ô tô, môi ô tô chở 2205 kg rau. Người ta đã chuyên xuông được ̃ ̉ ́ 4000kg rau từ cac ô tô đó .Hoi con bao nhiêu kg rau chưa chuyên xuông ? ́ ̉̀ ̉ ́
  5. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM ̀ ̉ I.Phân 1 :( 4 điêm) Bài 1: (1 điểm ) Điền đúng mổi câu được 0,5 điểm Bài 2 : ( 1 điểm ) Điền đúng mổi câu được 0,5 điểm Bài 3 : ( 1 điểm ) Điền đúng mổi câu được 0,5 điểm Bài 4 : ( 1 điểm ) Điên đung mỗi câu được 0,5 điểm ̀ ́ ̀ ̉ II.Phân 2: (6 điêm) Bài 1: ( 2 điểm ) Mỗi phep tinh đúng được 0, 5 điểm ́́ Bài 2: ( 1 điểm ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm Bài 3: ( 1 điểm ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm Bài 4: ( 2 điểm) Bài toán giải bằng hai phép tính .Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính được 1 điểm.Yêu cầu viết đầy đủ đáp s ố ( thi ếu đáp s ố tr ừ 0,25 điểm).
Đồng bộ tài khoản