intTypePromotion=3

Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
395
lượt xem
74
download

Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác loại. ( 1 điểm ) 1. library living room bedroom 2. rainy sunny weather 3. stand he close 4. his their she 5. robot pencil ball

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3

  1. Ubnd thµnh phè th¸i b×nh ®Ò kiÓm tra cuèi n¨m ­ m«n tiÕng anh ­ khèi 3 Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o  n¨m häc 2008 ­ 2009   ( Thêi gian 40 phót ) Hä vµ tªn: ............................................................................................................................................ Phßng thi sè : ........................................ Sè b¸o danh: ............................................ Sè ph¸ch : Bµi 1: Khoanh trßn vµo tõ kh¸c lo¹i. ( 1 ®iÓm ) 1. library living room bedroom 2. rainy sunny weather 3. stand he close 4. his their she 5. robot pencil ball Bµi 2: S¾p xÕp c¸c c©u theo thø tù ®Ó t¹o thµnh Bµi 3: Em h·y ®iÒn c¸c con ch÷ vµo « ®o¹n héi tho¹i. ( 2 ®iÓm ) trèng ®Ó hoµn thµnh c©u. ( 2 How many pets do you have ? ®iÓm ) Yes, I have some. 1/ Ni _ e to m_et you. I have a dog and a cat. 2/ Wh _ t is h_s name ? 1 Do you have pets ? 3/ I have fo_r bo_ks. I have two birds. What about you ? 4/ This _ s my ho _ se. Thanks, goodbye. 5/ Wh _ re are the do _ ls ? Bµi 4: Em h·y chän vµ khoanh trßn vµo tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. ( 2 ®iÓm ) 1/ There ………….... many pets in the house. a: are b: is c: am 2/ ………….... is the weather to day ? a: When b: How c: Where 3/ ………….... up, please ! a: Close b: Open c: Stand 4/ That ………….... my mother. a: are b: do c: is 5/ What ………….... your name ? a: is b: are c: am Bµi 5: S¾p xÕp c¸c tõ thµnh c©u hoµn chØnh. ( 2 ®iÓm ) 1. is / living room / my / this / . .............................................................................................................................................................. 2. windy / Thai Binh / is / it / in / . .............................................................................................................................................................. 3. eight / she / is / old / years / . .............................................................................................................................................................. 4. meet / to / nice / you / . .............................................................................................................................................................. 5. has / she / balls / three / . .............................................................................................................................................................. Bµi 6: Em h·y chän mét c©u ë cét A víi mét c©u ë cét B cho phï hîp vµ ghi kÕt qu¶ vµo « trèng. ( 2 ®iÓm ) A B Tr¶ lêi 1. How many pens do you have ? a. My school is in the city. 1. …..… 2. Where’s your school ? b. Yes, it is. 2. …..… 3. Is your bedroom big ? c. I have two pens. 3. …..… 4. How old is he ? d. That is my father. 4. …..… 5. Who is that ? e. He’s ten years old. 5. …..… --- The end ---
  2. ®¸p ¸n ®Ò kiÓm tra cuèi n¨m Ubnd thµnh phè th¸i b×nh m«n tiÕng anh ­ khèi 3 : n¨m häc 2008 ­ 2009 Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o ( Thêi gian 40 phót ) Bµi 1: Khoanh trßn vµo tõ kh¸c lo¹i. ( 1 ®iÓm ) 1. library 2. weather 3. he 4. she 5. pencil Bµi 2: S¾p xÕp c¸c c©u theo thø tù ®Ó t¹o thµnh Bµi 3: Em h·y ®iÒn c¸c con ch÷ vµo « ®o¹n héi tho¹i. ( 2 ®iÓm ) trèng ®Ó hoµn thµnh c©u. ( 2 3 How many pets do you have ? ®iÓm ) 2 Yes, I have some. 1/ Nice to meet you. 5 I have a dog and a cat. 2/ What is his name ? 1 Do you have pets ? 3/ I have four books. 4 I have two birds. What about you ? 4/ This is my house. 6 Thanks, goodbye. 5/ Where are the dolls ? Bµi 4: Em h·y chän vµ khoanh trßn vµo tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. ( 2 ®iÓm ) 1/ There ………….... many pets in the house. a: are 2/ ………….... is the weather to day ? b: How 3/ ………….... up, please ! c: Stand 4/ That ………….... my mother. c: is 5/ What ………….... your name ? a: is Bµi 5: S¾p xÕp c¸c tõ thµnh c©u hoµn chØnh. ( 2 ®iÓm ) 1. is / living room / my / this / . This is my living room. 2. windy / Thai Binh / is / it / in / . It is windy in Thai Binh. 3. eight / she / is / old / years / . She is eight years old. 4. meet / to / nice / you / . Nice to meet you. 5. has / he / balls / three / . He has three balls. Bµi 6: Em h·y chän mét c©u ë cét A víi mét c©u ë cét B cho phï hîp vµ ghi kÕt qu¶ vµo « trèng. ( 2 ®iÓm ) A B Tr¶ lêi 1. How many pens do you have ? a. My school is in the city. 1. c 2. Where’s your school ? b. Yes, it is. 2. a 3. Is your bedroom big ? c. I have two pens. 3. b 4. How old is he ? d. That is my father. 4. e 5. Who is that ? e. He’s ten years old. 5. d ----------The end ----------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản