intTypePromotion=1

Đề và đáp án thi kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 11 năm học 2007 -2008

Chia sẻ: Nguyen C | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
12
download

Đề và đáp án thi kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 11 năm học 2007 -2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô hãy tham khảo Đề và đáp án thi kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 11 năm học 2007 -2008 -Đề 3 để hệ thống lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề và đáp án thi kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 11 năm học 2007 -2008

  1. Mã ký hiệu ®Ò kiÓm tra b¸n kú i líp 11 Đ01L-08-KTBKI11 Năm học 07-08 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 60 phút (Đề này gồm 18 câu, 2 trang) I. Tr¾c nghiÖm: C©u 1: §Þnh luËt Cu-l«ng ph¸t biÓu vÒ: A. Lùc t­¬ng t¸c tÜnh ®iÖn gi÷a 2 vËt ®Æt c¸ch nhau kho¶ng r trong ch©n kh«ng. B. Lùc t­¬ng t¸c tÜnh ®iÖn gi÷a 2 vËt ®Æt c¸ch nhau kho¶ng r trong kh«ng khÝ. C. Lùc t­¬ng t¸c tÜnh ®iÖn gi÷a 2 ®iÖn tÝch rÊt nhá ®Æt c¸ch nhau kho¶ng r trong ch©n kh«ng. D. Lùc hÊp dÉn gi÷a 2 vËt mang ®iÖn rÊt nhá ®Æt c¸ch nhau kho¶ng r trong ch©n kh«ng. C©u 2: Trong sù nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, sau khi tiÕp xóc víi vËt ®· nhiÔm ®iÖn vµ ®­îc t¸ch ra, hai vËt sÏ: A. NhiÔm ®iÖn cïng dÊu. B. Mang ®iÖn tÝch cã ®é lín b»ng nhau. C. NhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu. D. Trung hoµ vÒ ®iÖn. C©u 3: §Ó ®Æc tr­ng cho ®iÖn tr­êng vÒ ph­¬ng diÖn t¸c dông lùc, ng­êi ta dïng: A. §­êng søc ®iÖn tr­êng B. Lùc ®iÖn tr­êng C. N¨ng l­îng ®iÖn tr­êng D. VÐc t¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng C©u 4: C¸c ®iÖn tÝch q1,q2 g©y ra t¹i M c¸c ®iÖn tr­êng t­¬ng øng lµ E1 vµ E 2 . §iÖn tr­êng tæng hîp E t¹i M lµ: M q1 + - q2 A. E =E1+E2 B. E  E1  E 2 C. E = E1 – E2 D. E  E1  E 2 C©u5: Cho biÕt mèi liªn hÖ gi÷a UMN vµ UNM: A. UMN > UNM B. UMN < UNM C. UMN = UNM D. UMN =- UNM C©u 6: NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a mét electron vµ mét proton lµ 5.10 -9cm th× lùc t­¬ng t¸c tÜnh ®iÖn gi÷a chóng lµ: A. F=4,6.10-11N B. F=4,6.10-10N -10 C. F= 9,216.10 N D. F= 9,216.10-11N C©u 7: Mét ®iÖn tÝch q=5.10-9C ®Æt t¹i A. T¹i ®iÓm B c¸ch A r=10cm, c­êng ®é ®iÖn tr­êng lµ: A.E=45V/m B.E=450V/m C. E=4500V/m D. E=45000V/m C©u 8: Cho E=2000V/m. §iÖn tÝch q=8.10-6C di chuyÓn theo ®­êng AB= BC=1m trong ®iÖn tr­êng. C«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn tõ A ®Õn B lµ: A.A=8.10-3 J B. A=4.10-3 J A -3 C. A=3,86.10 J D. A=16.10 J-3 30o E B C C©u 9: Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng: A. §iÖn dung cña tô t¨ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 b¶n tô gi¶m B. §iÖn dung cña tô gi¶m khi ®iÖn tÝch trªn c¸c b¶n tô t¨ng
  2. C. §iÖn dung cña tô lµ ®¹i l­îng kh«ng phô thuéc vµo ®iÖn tÝch vµ hiÖu ®iÖn thÕ trªn c¸c b¶n tô D. §iÖn dung cña tô gi¶m khi ®iÖn tÝch trªn c¸c b¶n tô t¨ng C©u10: ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh thÕ nµo? A.ChiÒu quy ­íc cña dßng ®iÖn lµ chiÒu dÞch chuyÓn cña c¸c electron tù do B. ChiÒu quy ­íc cña dßng ®iÖn lµ chiÒu dÞch chuyÓn cña c¸c ion C. ChiÒu quy ­íc cña dßng ®iÖn x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay tr¸i D. ChiÒu quy ­íc cña dßng ®iÖn lµ chiÒu dÞch chuyÓn cña c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng C©u 11: TÝnh sè electron ®i qua tiÕt diÖn th¼ng cña 1 d©y dÉn kim lo¹i trong 30s nÕu l­îng ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn qua tiÕt diÖn ®ã lµ 15C A. 9,375.1019 B. 9,375.10-19 C. 31,25.1017 D. 31,25.10-17 C©u 12: Mçi nguçn ®iÖn ®­îc ®Æc tr­ng b»ng: A. HiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua nguån B. SuÊt ®iÖn ®éng, c­êng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn trë trong cña nguån C. HiÖu ®iÖn thÕ vµ ®iÖn trong cña nguån D. SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån C©u 13: 2 ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lÇ l­ît lµU1=12V,U2=36V. TØ sè c¸c ®iÖn trë cña chóng khi c«ng suÊt ®Þnh møc cña 2 ®Ìn b»ng nhau lµ: A.R1/R2=1/9 B. R1/R2=3 C.R1/R2=1/3 D. R1/R2=9 C©u 14: Cho m¹ch ®iÖn kÝn E=28V; r=2  .§iÖn trë m¹ch ngoµi lµ R=5  . HiÖu suÊt nguån ®iÖn lµ: A. 71% B. 35,5% C. 62% D. 87% II/ Tù luËn: C©u 1: Cho 2 ®iÖn tÝch ®iÓm q 1 vµ q2 ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng d=30cm trong kh«ng khÝ, lùc t¸c dông gi÷a chóng lµ F. NÕu ®Æt chóng trong dÇu th× lùc bÞ yÕu ®i 2,25 lÇn. VËy cÇn dÞch chóng l¹i mét kho¶ng b»ng bao nhiªu ®Ó lùc t­¬ng t¸c vÉn b»ng F. C©u 2: Mét h¹t bôi khèi l­îng 2.10-6kg ®­îc tÝch ®iÖn 3 C . X¸c ®Þnh ®iÖn tr­êng cÇn thiÕt ®Ó h¹t bôi l¬ löng trong kh«ng khÝ. C©u 3:TÝnh c«ng suÊt to¶ ra trªn ®iÖn trë 2  khi nã ®­îc m¾c vµo nguån suÊt ®iÖn ®éng 12 V ®iÖn trë trong 1  . ,r C©u 4: Cho mạch điện :   12V , Cho m¹ch ®iÖn:   12V ,điện trở trong r. Đèn Đ1, §1 R ghi 6V-3W, Đ2 ghi 3V-3W. Biết các đèn sáng bình thường §2 Tính R, r. -----------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------
  3. Mã ký hiệu h­íng dÉn chÊm ®Ò kiÓm tra häc kú i líp 11 HD02L-08-KTHKIL11 m«n: vËt lý I/ Trắc nghiệm: 0,25đ x 14=3,5đ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 C C C C B A D Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 A A D B B C D II/ Tự luận: 6,5đ Câu 1: (2,0 đ): R=2cm=0,02m + q1, q2 đặt trong không khí. Theo định luật culông ta có: -4 F=2,7.10 N q1q 2 Sau khi tiếp xúc: F1=3,6.10-4N. F k (1) (0,25đ) R2 Tính q1,q2 q1  q 2 + Sau khi tiếp xúc q1'  q 2  q  ' (0,5đ) 2 q1' q 2 ' q2 Theo định luật culông ta có: F1  k 2 k (2) (0,25đ) R R2 + (2)  thay số: q=  4.10-9C  q1+q2=  8.10 -9C (3) (0,25đ) +(1)  thay số: q1 q 2  1,2.10 17 C (4) (0,25đ) -9 -9 (3),(4)  q1+q2= 8.10 C  q1=6.10 C q2=2.10-9C (0,25đ) (3),(4)  q1+q2= - 8.10-9C  q1=-2.10 -9C q2=-6.10-9C (0,25đ) Câu 2: (1,5đ) 1 R1 Các nguồn có điện trở trong không đáng kể R1=3 2 R2 I1 R2=2 A B I2 I3 R3=1. Biết I1=I3=1A. Tính 1 ,  2 R3 Nhánh A 1 R1B: UAB= 1 - I1R1 (1) A  2 R2B: UAB=-  2 + I2R2 (2) (1đ) AR3B : UAB= -I3R3 thay số  UAB=-1V (3) Tại B: I2=I1+I3= 2 A (4) Thay (3),(4) vào (2)   2 = 5 V (0,25đ) Thay (3) vào (1)  1 =2V (0,25đ)
  4. Câu 3: (1đ) I=10 A Áp dụng công thức Faraday về khối lượng chất giải n=1 phóng ở điện cực ta có: 1 A F=96500C/mol m It (0,5đ) F n 1 197 t=5phút= 300s Thay số : m  10.300  6,1g (0,5đ) 96500 1 A=197g/mol m=? R1 R2 Câu 4: (2đ) R1=10  U=160V + U - A B P2=480W I R2=? biết I  10A P2=I2R2=480W (1) (0,5đ) 160 UAB=I(R1+R2)  I  (0,5đ) R1  R2 160 2 thay vào (1)  R2  480 R1  R2 2 2  3R - 100R2+ 300=0 (0,5đ) R2=30  hoặc R2=3,33  Do I  10A  R1+R2 >16  R2=30  (0,5đ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản