intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

276
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Phân biệt giá cấp một, cấp hai, cấp ba; Phân biệt giá theo thời điểm và Định giá lúc cao điểm, Giả cả hai phần, Quảng cáo. Phân biệt giá là việc bán một hàng với những mức giá khác nhau cho những người tiêu dùng khác nhau, cho những khối lượng tiêu dùng khác nhau và những thời điểm tiêu dùng khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

 1. Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường
 2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Baøi giaûng 16 Ñònh giaù trong ñieàu kieän coù söùc maïnh thò tröôøng Caùc nội dung chính Phaân bieät giaù caáp moät, caáp hai, caáp ba Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø Ñònh giaù luùc cao ñieåm Giaû caû hai phaàn Quaûng caùo Ñaëng Vaên Thanh 1 10/26/2007
 3. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Giôùi thieäu Giaù caû trong tröôøng hôïp khoâng coù theá löïc thò tröôøng (caïnh tranh hoaøn haûo) ñöôïc quyeát ñònh bôûi cung vaø caàu thò tröôøng. Moãi caù nhaân nhaø saûn xuaát phaûi coù khaû naêng döï baùo thò tröôøng vaø sau ñoù laø taäp trung vaøo coâng taùc quaûn lyù (chi phí) saûn xuaát ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän. Giaù caû trong tröôøng hôïp coù theá löïc thò tröôøng (caïnh tranh khoâng hoaøn haûo) ñoøi hoûi nhaø saûn xuaát phaûi hieåu bieát roõ veà ñaëc ñieåm cuûa caàu thò tröôøng ñoàng thôøi vôùi vieäc quaûn lyù chi phí saûn xuaát. Phaân bieät giaù laø gì? Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng nhoùm ngöôøi tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa. Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng khoái löôïng tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa. Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng thôøi ñieåm tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa. Ñaëng Vaên Thanh 2 10/26/2007
 4. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù caáp moät Moãi khaùch haøng coù moät möùc giaù rieâng: ñoù laø giaù toái ña hay giaù döï kieán maø khaùch haøng saün loøng chi traû. Neân coøn goïi laø phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Lôïi nhuaän gia taêng töø phaân bieät giaù caáp moät Khi chöa coù chính saùch giaù phaân bieät, saûn löôïng Q* vaø giaù laø P*. TR-TVC laø vuøng dieän tích giöõa caùc ñöôøng MC & MR (maøu vaøng). $/Q Pmax Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng laø vuøng dieän tích naêm treân P* vaø döôùi ñöôøng caàu MC P* Vôùi chính saùch phaân bieät giaù hoaøn haûo, moãi ngöôøi tieâu PC duøng seõ traû vôùi giaù cao nhaát maø hoï saün loøng chi traû. D = AR Khi löôïng taêng tôùi Q** vaø giaù giaûm xuoáng PC sao cho MC = MR = D. MR Lôïi nhuaän seõ taêng theâm phaàn treân ñöôøng MR cuõ vaø D vôùi saûn löôïng Q Q* Q** tôùi Q** (maøu tím) Ñaëng Vaên Thanh 3 10/26/2007
 5. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Lôïi nhuaän gia taêng töø phaân bieät giaù caáp moät Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng khi $/Q Pmax khoâng coù phaân bieät giaù TR-TVC khi aùp duïng moät möùc giaù duy nhaát laø P*. MC P* Lôïi nhuaän taêng theâm do PC aùp duïng chính saùch phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo D = AR MR Q* Q** Q Phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Caâu hoûi Taïïi sao nhaø saûn xuaát laïi gaëp khoù khaên khi thöïc hieän phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo? Traû lôøi 1) Coù quaù nhieàu khaùch haøng 2) Khoâng theå öôùc ñoaùn chính xaùc giaù saün loøng traû cuûa moãi khaùch haøng. Ñaëng Vaên Thanh 4 10/26/2007
 6. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Moâ hình naøy chuû yeáu chöùng minh lôïi nhuaän seõ gia taêng khi aùp duïng chính saùch phaân bieät giaù ôû moät möùc ñoä naøo ñoù. Ví duï veà phaân bieät giaù khoâng hoaøn haûo laø ngöôøi baùn coù khaû naêng phaân khuùc thò tröôøng theo moät möùc ñoä naøo ñoù vaø ñöa ra caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät saûn phaåm: Luaät sö, baùc syõ, keá toaùn vieân Ngöôøi baùn xe oâ toâ Phaân bieät giaù cấp moät trong thực tiễn Baùc sĩ Luật sư 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 10 Ñaëng Vaên Thanh 5 10/26/2007
 7. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù caáp moät trong thöïc tieãn AÙp duïng 6 möùc giaù seõ taïo ra nhieàu lôïi nhuaän $/Q hôn nhöng moät soá khaùch haøng cuõng ñöôïc lôïi P1 hôn. Vôùi moät möùc giaù duy nhaát P*4, coù ít khaùch P2 haøng hôn vaø nhöõng ngöôøi coù theå traû möùc giaù P3 nhö P5 hay P6 vaãn coøn coù giaù trò thaëng dö . P*4 MC P5 P6 D MR Q Q Phaân bieät giaù caáp hai Phaân bieät giaù caáp 2 laø vieäc ñònh giaù theo löôïng haøng ñöôïc tieâu thu $/Q P1 Khi chöa coù chính saùch giaù phaân bieät: P = P0 vaø Q = Q0. Vôùi P0 giaù caû phaân bieät caáp 2, seõ aùp duïng 3 möùc giaù P1, P2, vaø P3. P2 Tính kinh teá AC theo quy moâ P3 cho pheùp: • Taêng thaëng dö ngöôøi tieâu D duøng MC • Lôïi nhuaän MR doanh nghieäp Q1 Q0 Q2 Q3 Q nhieàu hôn khoái 1 khoái 2 khoái 3 Ñaëng Vaên Thanh 6 10/26/2007
 8. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá cấp hai Internet 1260 Tổng số giờ sử dụng Đến 5 Từ treân 5 giờ Từ treân 10 giờ Từ treân 20 giờ Từ treân 35 giờ Treân trong thaùng giờ ñeán 10 giờ đñeán 20 giờ ñến 35 giờ đñến 50 giờ 50 giờ Cước sử dụng 150 128 102 85 60 40 Đơn vị tính: đồng/phút 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 13 Phân biệt giá cấp hai Bảng giaù cước -TOYOTA ZACE -TOYOTA VIOS LIMO -TOYOTA COROLLA -15.000 đñồng: 2 km ñaàu tieân -MITSUBITSHI JOLIE -8.500 ñồng: 3-24 km tiếp theo -FLAT DOBLO -6.000 ñồng: 25 km trở leân -KLA SPECTRA -SUZUKI WAGON -14.000 đñồng: 2 km ñaàu tieân -KIA PRIDE -8.000 đ ñồng: 3-24 km tiếp theo -5.500 đñồng: 25 km trở leân -DAEWOO MATIZ -13.000 đñồng: 2 km ñaàu tieân -7.500 đñồng: 3-24 km tiếp theo -5.500 đñồng: 25 km trở leân 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 14 Ñaëng Vaên Thanh 7 10/26/2007
 9. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá cấp hai Giaù baùn leû ñieän tieâu duøng sinh hoạt bậc thang (aùp duïng töø 04/12/2006) Đơn vị tính: đồng/kwh Cho 100 kwh ñaàu tieân 550 Cho kwh từ 101 – 150 1110 Cho kwh từ 151 – 200 1470 Cho kwh từ 201 – 300 1600 Cho kwh từ 301 – 400 1720 Cho kwh từ 401 trở leân 1780 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 15 Phân biệt giá cấp hai Giaù nước sạch (aùp duïng töø 20/10/2004) Đơn vị tính: đồng/m3 Đến 4m3/người/thaùng 2.700 Từ 4m3 ñến 6m3/người/thaùng 5.400 Treân 6m3/người/thaùng 8.000 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 16 Ñaëng Vaên Thanh 8 10/26/2007
 10. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù caáp ba Ñieàu kieän aùp duïng phaân bieät caáp ba 1) Coâng ty phaûi coù söùc maïnh thò tröôøng. 2) Coù nhöõng nhoùm khaùch haøng khaùc nhau coù möùc saün loøng chi traû khaùc nhau (ñoä co giaõn cuûa caàu khaùc nhau). 3) Coâng ty phaûi coù caên cöù ñeå phaân bieät nhöõng nhoùm khaùch haøng. 4) Ngaên chaën ñöôïc söï mua ñi baùn laïi Phaân bieät giaù caáp ba C(QT) = toång chi phí; QT = Q1 + Q2 Lôïi nhuaän π = P1Q1 + P2Q2 - C(QT) Ñaët phaàn gia taêng π cuûa nhoùm 1 = 0 ∆π ∆ ( P1 Q 1 ) ∆ C (Q T ) = − = 0 ∆ Q1 ∆ Q1 ∆ Q1 => MR 1 = MC Töông töï: => MR2 = MC Lôïi nhuaän toái ña khi: MR1 = MR2 = MC Ñaëng Vaên Thanh 9 10/26/2007
 11. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù caáp ba Xaùc ñònh caùc möùc giaù töông ñoái Ta coù : MR = P (1 + 1 E d ) Do ñoù : MR 1 = P1 (1 + 1 E1 ) = MR 2 = P2 (1 + 1 E 2 ) P (1 + 1 E ) Vaø : = 1 2 P (1 + 1 E ) 2 1 Ñònh giaù cao hôn cho nhoùm khaùch haøng coù ñoä co giaõn cuûa caàu thaáp hôn Phaân bieät giaù caáp ba Ví duï: E1 = -2 & E2 = -4 P1 (1 − 1 4 ) = = (3 4 ) (1 2 ) = 1 .5 P2 (1 − 1 2 ) P1 neân gaáp 1,5 laàn P2 Ñaëng Vaên Thanh 10 10/26/2007
 12. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù caáp ba $/Q •QT : MC = MRT •MR1 = MR2 = MC P1 •Nhoùm 1: P1Q1 •Nhoùm 2: P2Q2 MC P2 D2 = AR2 MRT MR2 MR1 D1 = AR1 Q1 Q2 QT Q Phaân bieät giaù caáp ba Khoâng baùn cho thò tröôøng nhoû hôn $/Q Nhoùm moät, coù ñöôøng caàu D1, seõ khoâng saün loøng chi traû ôû möùc giaù ñeå aùp duïng chính saùch giaù caû phaân bieät coù lôïi nhuaän. MC P* D2 MR2 D1 MR1 Q* Q Ñaëng Vaên Thanh 11 10/26/2007
 13. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá cấp ba Giá vé xe buýt 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 23 Phân biệt giá cấp ba Giaù veù một số đñiểm tham quan, khu vui chơi giải trí Địa ñiểm Giaù ngaøy thường (VNĐ) THẢO CẦM VIEÂN -Người lớn 16.000 -Trẻ em 12.000 COÂNG VIEÂN VAÊN HOÙA ĐẦM SEN -Người lớn 20.000 -Trẻ em 12.000 SUOÁI TIEÂN -Người lớn 25.000 -Trẻ em 13.000 BẢO TAØNG CAÙCH MẠNG HỒ CHÍ MINH -Người lớn 5.000 -Học sinh 2.000 -Người nước ngoaøi 15.000 BẢO TAØNG MỸ THUẬT TP.HCM -Người lớn 5.000 -Học sinh 3.000 -Người nước ngoaøi 10.000 BẢO TAØNG PHỤ NỮ NAM BỘ Mieãn phí BẢO TAØNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG MIỀN ĐOÂNG Miễn phí (Nếu ñoaøn treân 100 người sẽ NAM BỘ thu phí vệ sinh) 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 24 Ñaëng Vaên Thanh 12 10/26/2007
 14. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Kinh teá hoïc veà phieáu mua haøng vaø khaáu tröø giaù Giaù caû phaân bieät Nhöõng ngöôøi tieâu duøng coù ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù cao thöôøng coù xu höôùng söû duïng phieáu mua haøng giaûm giaù/phieáu khaáu tröø giaù nhieàu hôn so vôùi ngöôøi coù ñoä giaõn cuûa caàu theo giaù keùm. Caùc chöông trình phieáu mua haøng giaûm giaù vaø phieáu khaáu tröø giaù cho pheùp doanh nghieäp thöïc hieän chieán löôïc phaân bieät giaù. Kinh teá hoïc veà phieáu mua haøng vaø khaáu tröø giaù Ví duï P2 tính cho ngöôøi coù söû duïng phieáu giaûm giaù(E2 =-4) P1 tính cho ngöôøi khoâng söû duïng phieáu giaûm giaù(E1=-2) Söû duïng: P1 (1 + 1 E 2 ) = P2 (1 + 1 E 1 ) Giaù cuûa ngöôøi khoâng söû duïng neân cao gaáp 1,5 laàn ngöôøi coù söû duïng phieáu giaûm giaù Hoaëc, neáu saûn phaåm thoâng thöôøng ñöôïc baùn vôùi giaù 15 ngaøn, thì phieáu giaûm giaù neân coù giaù trò laø 5 ngaøn. Ñaëng Vaên Thanh 13 10/26/2007
 15. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá cấp ba Coupon (phiếu giảm giaù) 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 27 Phân biệt giá cấp ba Chương trình buø giaù sau 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 28 Ñaëng Vaên Thanh 14 10/26/2007
 16. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá cấp ba 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 29 Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm Phaân khuùc thò tröôøng theo thôøi gian Trong giai ñoaïn ñaàu ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng, caàu raát keùm co giaõn Saùch môùi, bìa cöùng Phim môùi Maùy vi tính theá heä môùi Ñaëng Vaên Thanh 15 10/26/2007
 17. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm Phaân khuùc thò tröôøng theo thôøi gian Moät khi thò tröôøng naøy ñaõ ñaït lôïi nhuaän toái ña, doanh nghieäp seõ haï giaù nhaèm thu huùt thò tröôøng ñaïi chuùng coù ñoä co giaõn cuûa caàu cao Caùc cuoán saùch bìa meàm Caùc phim qua ñôït Chieát khaáu maùy vi tính Phân biệt giá theo thời điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 32 Ñaëng Vaên Thanh 16 10/26/2007
 18. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá theo thời điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 33 Phân biệt giá theo thời điểm Haøng ñieän maùy 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 34 Ñaëng Vaên Thanh 17 10/26/2007
 19. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phân biệt giá theo thời điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 35 Phân biệt giá theo thời điểm SAÙCH Harry Potter tập 6 Ngaøy 30/06/05: chỉ coù 1000 cuốn đñược baùn vôùi giaù 350.000 ñoàng/cuốn Ngaøy 15/09/05: 15000 cuốn đñược phaùt haønh với giaù 80.000 ñoàng/cuoán 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 36 Ñaëng Vaên Thanh 18 10/26/2007
 20. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Naêm hoïc 2007 - 2008 Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm Khaøng haøng ñöôïc chia thaønh hai nhoùm $/Q theo thôøi gian. ÔÛ giai ñoaïn ñaàu, caàu laø P1 keùm co giaõn neân giaù ñöôïc ñònh ôû möùc P1 . Theo thôøi gian, caàu trôû neân co giaõn hôn vaø giaù giaûm ñeå thu huùt soá ñoâng khaùch haøng treân thò tröôøng. P2 D2 = AR2 AC = MC MR2 MR1 D1 = AR1 Q1 Q2 Q Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm Giaù caû luùc cao ñieåm Caàu moät soá haøng hoùa seõ taêng cao vaøo moät soá thôøi ñieåm. Giao thoâng giôø cao ñieåm Ñieän naêng - luùc chieàu toái vaøo muøa heø Khu du lòch vaøo ngaøy cuoái tuaàn Ñaëng Vaên Thanh 19 10/26/2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2