intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án: thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM - Vương Kiến Hồng - 3

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

69
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do là IC số thuộc họ TTL nên nguồn cung cấp cần phải có độ ổn định tốt thì IC mới làm việc tốt được (VCC ± 5%). 1G: chân điều khiển của nhóm 1. Như đã giới thiệu ở trên thì IC này được chia làm hai nhóm, đây là một nhóm của nó. Chân này sẽ cho phép các phần tử trong nhóm của nó (nhóm 1) được phép hay không được phép truyền dữ liệu. Nó tác động ở mức logic thấp, có nghĩa là khi chân này ở mức logic thấp thì dữ liệu mới được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM - Vương Kiến Hồng - 3

  1. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang VCC, GND: ñaây laø hai chaân caáp nguoàn cho IC. VCC noái ñeán +5V, GND noái vôùi mass (0V). Do laø IC soá thuoäc hoï TTL neân nguoàn cung caáp caàn phaûi coù ñoä oån ñònh toát thì IC môùi laøm vieäc toát ñöôïc (VCC ± 5%). 1G: chaân ñieàu khieån cuûa nhoùm 1. Nhö ñaõ giôùi thieäu ôû treân thì IC naøy ñöôïc chia laøm hai nhoùm, ñaây laø moät nhoùm cuûa noù. Chaân naøy seõ cho pheùp caùc phaàn töû trong nhoùm cuûa noù (nhoùm 1) ñöôïc pheùp hay khoâng ñöôïc pheùp truyeàn döõ lieäu. Noù taùc ñoäng ôû möùc logic thaáp, coù nghóa laø khi chaân naøy ôû möùc logic thaáp thì döõ lieäu môùi ñöôïc pheùp truyeàn qua, ngöôïc laïi khi noù ôû möùc logic cao thì döõ lieäu khoâng ñöôïc pheùp truyeàn qua vaø ngoõ ra seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao. 2G: chaân ñieàu khieån cuûa nhoùm 2. Cuõng töông töï nhö chaân 1G, chaân naøy ñieàu khieån vieäc truyeàn döõ lieäu cuûa caùc phaàn töû thuoäc nhoùm 2. Möùc logic cho pheùp truyeàn döõ lieäu cuûa chaân naøy khaùc vôùi chaân treân, noù taùc ñoäng ôû möùc logic cao: döõ lieäu chæ ñöôïc pheùp truyeàn qua khi noù ôû möùc logic cao, ngoõ ra seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao khi noù ôû möùc logic thaáp. 1A1 – 1A4: caùc ngoõ vaøo cuûa nhoùm 1. 2A1 – 2A4: caùc ngoõ vaøo cuûa nhoùm 2. 1Y1 – 1Y4: caùc ngoõ ra cuûa nhoùm 1. 2Y1 – 2Y4: caùc ngoõ ra cuûa nhoùm 2. IC 74241 coù sô ñoà noäi boä nhö sau: 1A1 2A 1 1A2 2A2 1A 3 2A3 1A 4 2A 4 1G 2G 1Y1 2Y1 1Y2 2Y2 1Y3 2Y3 1Y4 2Y4 SÔ ÑOÀ MOÂ TAÛ HOAÏT ÑOÄNG BEÂN TRONG CUÛA IC 74241 Baûng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa IC 74241: INPUTS OUTPUTS INPUTS OUTPUTS 1G D 2G D L L L H L L L H H H H H 19 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  2. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang H X Z L X Z H: HIGH Voltage Level. L: LOW Voltage Level. X: Immaterial. Z: HIGH Impedence. * Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa IC 74241: Döïa vaøo baûng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa IC ta nhaän thaáy traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa noù ñöôïc chia laøm hai nhoùm rieâng bieät, moãi nhoùm ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät chaân ñieàu khieån cuûa rieâng noù. Do hai chaân ñieàu khieån coù traïng thaùi logic khi cho pheùp laø ñaûo nhau neân ôû ñaây chæ xeùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa moät nhoùm, caùch hoaït ñoäng cuûa nhoùm coøn laïi cuõng ñöôïc giaûi thích töông töï. Xeùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa nhoùm 1, nhoùm naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân 1G. Chaân ñieàu khieån cuûa nhoùm naøy taùc ñoäng ôû möùc logic thaáp, nghóa laø döõ lieäu chæ ñöôïc pheùp truyeàn qua khi noù ñang ôû möùc logic thaáp. Khi chaân ñieàu khieån ôû möùc logic cao thì noù seõ laøm cho caû 4 ngoõ ra cuûa nhoùm 1 ôû traïng thaùi toång trôû cao, baát chaáp traïng thaùi logic ôû caùc ngoõ vaøo. VIII. IC 7404: 7404 laø loaïi IC coång thuoäc hoï TTL, beân trong noù goàm 6 coång ñaûo. Khi soá löôïng coång ñöôïc söû duïng ít hôn 6 thì ôû caùc coång khoâng söû duïng ta neân noái noù leân +VCC hay noái xuoáng mass qua moät ñieän trôû khoaûng vaøi traêm Ω ñeán 1KΩ ñeå caùc coång khoâng söû duïng naøy khoâng gaây nhieãu ñeán quaù trình laøm vieäc cuûa caùc coång khaùc. IC 7404 caàn nguoàn nuoâi chuaån 5V (± 10%). IC 7404 coù sô ñoà chaân nhö sau: 14 13 12 11 10 9 8 VCC 7404 GND 1 2 3 4 5 6 7 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC 7404 20 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  3. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñeå vieäc söû duïng IC ñöôïc toát hôn thì ta neân xem baûng caùc thoâng soá cuûa IC 7404 do nhaø saûn xuaát cung caáp. KYÙ HIEÄU THAÁP NHAÁT ÑIEÅN HÌNH CAO NHAÁT ÑÔN VÒ ÑO VCC 4.5 5.0 5.5 V o TA 0 25 70 C IOH -1.0 mA IOL 20 mA Giaûi thích caùc chöõ vieát taét ôû baûng treân VCC: nguoàn cung caáp cho IC. TA: giôùi haïn nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng laøm vieäc cho IC (IC coøn hoaït ñoäng ñöôïc khi nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc coøn trong giôùi haïn cho pheùp, cuï theå laø töø 0oC – 70oC). IOH: doøng ngoõ ra cuûa IC khi ngoõ ra ôû möùc logic cao. Khi ngoõ ra cuûa IC ôû möùc logic cao thì coù doøng ñieän töø IC ñoå ra ñeå cung caáp cho taûi, doøng naøy coù giaù trò thaáp. IOL: doøng ngoõ ra cuûa IC khi ngoõ ra ôû möùc logic thaáp. Khi ngoõ ra cuûa IC ôû möùc logic thaáp thì coù doøng ñieän töø ngoaøi ñoå vaøo IC (töø taûi hoaëc +VCC ñeán ngoõ vaøo IC roài xuoáng mass), doøng naøy coù giaù trò cao. 21 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  4. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang CHÖÔNG CHÖÔNG 3: GIÔÙI THIEÄU VEÀ EPROM I. I. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ CAÙC IC NHÔÙ: EPROM laø moät loaïi trong hoï caùc IC nhôù. Noù coù theå laäp trình ñöôïc vaø xoùa ñöôïc raát nhieàu laàn. Tröôùc khi bieát caùch söû duïng EPROM thì ta cuõng neân xem qua moät chuùt veà yù nghóa cuûa teân goïi cuõng nhö quaù trình phaùt trieån cuûa noù. Boä nhôù baùn daãn ñöôïc cheá taïo ñaàu tieân coù teân goïi laø ROM (ROM: Read Only Memory coù nghóa laø boä nhôù chæ ñoïc). Vôùi ROM, ta chæ coù theå ñoïc döõ lieäu ra chöù khoâng theå vieát döõ lieäu môùi vaøo noù baát cöù khi naøo ta muoán. ROM coù caùch truy xuaát döõ lieäu nhö sau: CAÙ CAÙC NGOÕ VAØO ÑIEÀ ÑIEÀU KHIEÅN MAÕ MAÕ ROM ROM SOÁ SOÁ VAØO MAÕ MAÕ SOÁ RA ROM nhaän maõ soá vaøo (caùc ñöôøng ñòa chæ) vaø cho maõ soá ra töông öùng (döõ lieäu caàn truy xuaát) khi ñöôïc caùc ngoõ vaøo ñieàu khieån cho pheùp. Do khoâng theå ghi döõ kieän môùi vaøo neân ROM chæ ñöôïc saûn xuaát haøng loaït ôû soá löôïng lôùn vaø ghi cuøng moät chöông trình coù ñoä phoå duïng cao (chöông trình ñöôïc söû duïng trong nhieàu öùng duïng thöïc teá vôùi soá löôïng lôùn). Ñeå ñaùp öùng cho caùc nhu caàu rieâng bieät hay caùc yeâu caàu coù ñoä phoå duïng khoâng cao (söû duïng vôùi soá löôïng ít), ROM thaûo chöông ñöôïc ñaõ ñöôïc cheá taïo (PROM: Programable ROM nghóa laø ROM coù theå laäp trình ñöôïc). Tuy nhieân, vôùi PROM thì ngöôøi söû duïng chæ ghi chöông trình ñöôïc coù moät laàn, neáu ghi sai hay muoán ñoåi chöông trình khaùc thì phaûi thay PROM môùi. Ñeå khaéc phuïc thieáu soùt naøy, EPROM ñaõ ñöôïc cheá taïo. EPROM (Erasable PROM: ROM coù theå laäp trình ñöôïc vaø xoùa ñöôïc). EPROM coù hai loaïi laø UV-EPROM (Ultra Violet EPROM: EPROM xoùa baèng tia cöïc tím) vaø E- EPROM (Electrically EPROM: EPROM xoùa baèng xung ñieän). Do UV-EPROM ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn E-EPROM neân khi noùi ñeán EPROM thì thöôøng laø noùi ñeán UV- EPROM. EPROM ñöôïc xoùa baèng caùch roïi tia cöïc tím vôùi böôùc soùng vaø cöôøng ñoä thích hôïp trong khoaûng thôøi gian maø nhaø saûn xuaát quy ñònh vaøo cöûa soå xoùa treân löng EPROM. Vieäc xoùa E-EPROM ñöôïc thöïc hieän baèng caùc xung ñieän neân seõ deã daøng, nhanh choùng vaø chính xaùc hôn khi xoùa EPROM. Tuy nhieân, ñeå xoùa ñöôïc E-EPROM thì caàn phaûi coù caùc maïch xoùa rieâng bieät cho töøng loaïi E-EPROM, vaø maïch xoùa naøy phaûi 22 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  5. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang hoaït ñoäng toát, neáu khoâng seõ laøm cho E-EPROM hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng (khoâng nhö maïch xoùa EPROM, coù theå xoùa ñöôïc nhieàu loaïi EPROM trong cuøng moät luùc vaø chæ caàn söû duïng cuøng moät maïch xoùa vaø neáu maïch xoùa coù bò hoûng thì ta chæ khoâng xoùa ñöôïc EPROM chöù khoâng aûnh höôûng gì tôùi söï hoaït ñoäng cuûa noù sau naøy). Thôøi gian gaàn ñaây coù xuaát hieän theâm loaïi IC nhôù môùi: boä nhôù Flash (coù ngöôøi goïi laø Flash ROM). Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa boä nhôù Flash cuõng gioáng nhö E-EPROM, chæ coù ñieän theá xoùa thaáp hôn vaø toác ñoä laøm vieäc cuûa noù nhanh hôn so vôùi E-EPROM. Boä nhôù Flash naøy thöôøng ñöôïc söû duïng thay theá cho caùc oå ñóa meàm vaø cöùng trong caùc maùy tính xaùch tay (Notebook). Boä nhôù Flash coù theå hoaït ñoäng gaàn meàm deûo nhö RAM nhöng laïi khoâng bò maát döõ lieäu khi bò maát ñieän. Caùc EPROM thöôøng ñöôïc kyù hieäu baét ñaàu baèng 27xxx, vôùi x laø caùc soá chæ dung löôïng cuûa EPROM vaø tính baèng Kbit. Chaúng haïn nhö EPROM 2708 coù dung löôïng boä nhôù laø 8 Kbit (töông ñöông 1 Kbyte do EPROM 2708 coù bus döõ lieäu daøi 8 bit), EPROM 2764 coù dung löôïng laø 64 Kbit (8 Kbyte), EPROM 27256 coù dung löôïng laø 256 Kbit (32 Kbyte)… II. CAÙCH TRUY XUAÁT DÖÕ LIEÄU CUÛA EPROM: Caùc EPROM ñeàu coù caùch truy xuaát döõ lieäu nhö sau: DATA OUTPUTS OE\ OUTPUT OUTPUT CE\ CONTROL BUFFER PGM\ Y Y GATING DECODER ADDRESS INPUTS X MATRIX DECODER MEMORY Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa EPROM khi ôû cheá ñoä ñoïc döõ lieäu nhö sau (giaûi thích döïa vaøo hình veõ treân): ñòa chæ ñaët vaøo EPROM seõ ñöôïc giaûi maõ thaønh caùc ñòa chæ haøng vaø ñòa chæ coät rieâng bieät beân trong noù (do ma traän nhôù ñöôïc toå chöùc theo caùch choïn truøng phuøng) nhôø caùc maïch X DECODER vaø Y DECODER. Döõ lieäu öùng vôùi ñòa chæ naøy seõ ñöôïc ñöa ñeán boä ñeäm ngoõ ra (OUTPUT BUFFER) vaø chæ ñöôïc pheùp xuaát ra khi ñöôïc söï cho pheùp cuûa boä ñieàu khieån xuaát döõ lieäu (OUTPUT CONTROL). Do ñoù caùc chaân OE, CE phaûi ôû möùc logic thaáp (0V); caùc chaân PGM, VPP phaûi ôû möùc logic cao (VCC) khi EPROM ñang ôû cheá ñoä ñoïc döõ lieäu. Toå chöùc ma traän nhôù theo caùch choïn truøng phuøng: ñòa chæ cuûa moät teá baøo nhôù ñöôïc quy ñònh bôûi ñòa chæ haøng vaø ñòa chæ coät, chæ coù nhöõng teá baøo nhôù maø ñòa chæ haøng 23 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  6. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang vaø ñòa chæ coät ñeàu ôû möùc logic cao thì môùi ñöôïc choïn ñeå ñöa döõ lieäu ra ngoaøi. Ñeå hieåu roõ hôn veà caùch toå chöùc ma traän nhôù theo caùch choïn truøng phuøng, ta haõy xem hình veõ sau: GIAÛI MAÕ Y ( GIAÛI MAÕ COÄT ) 1 TRONG N GIAÛI MAÕ X (GIAÛI MAÕ HAØNG) 1 TRONG Ñöôøng bit M Caùc ñöôøng Teá baøo nhôù Caùc ñöôøng ÑEÄM töø Y (coät) (1 bit) töø X (haøng) NGOÕ RA Döõ lieäu ra TOÅ CHÖÙC MA TRAÄN NHÔÙ THEO CAÙCH CHOÏN TRUØNG PHUØNG Ta nhaän thaáy trong hình veõ treân thì teá baøo nhôù chæ coù moät bit. Khi muoán soá löôïng bit ôû ngoõ ra taêng leân thì soá löôïng bit trong moät teá baøo nhôù phaûi taêng leân theo, vaø luùc naøy soá löôïng ñöôøng bit cuõng phaûi taêng leân töông öùng, keùo theo soá coång ñeäm ngoõ ra cuõng phaûi taêng leân theo. Chaúng haïn nhö EPROM 2764 coù 8 bit ôû ngoõ ra thì teá baøo nhôù cuûa noù phaûi laø 8 bit, 8 bit naøy ñöôïc ñöa ñeán 8 ñöôøng bit rieâng bieät, moãi ñöôøng bit cuõng ñöôïc noái ñeán moät boä ñeäm ngoõ ra rieâng bieät. III. KHAÛO SAÙT VAØI EPROM THOÂNG DUÏNG: 1. 1. EPROM 2732: EPROM 2732 laø moät IC nhôù coù dung löôïng 4 Kbyte, goàm 12 ñöôøng ñòa chæ, 24 chaân. Caùc chaân ñöôïc saép xeáp nhö sau: 24 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  7. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 A10 CE D7 D6 D5 D4 D3 VCC A8 A9 A11 OE/VPP 2732 2732 1 2 3 5 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND A7 A6 9 10 11 12 2 7 5 1 6 8 3 4 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 2732 EPROM 2732 coù baûng traïng thaùi hoaït ñoäng nhö sau: Pins CE OE/VPP VCC Outputs MODE (18) (20) (24) (9 ~11, 13 ~17) Read VIL VIL +5V Dout Standby VIH Don’t Care +5V High Z Program VIL VPP +5V Din Program Verify VIL VIL +5V Dout Program Inhibit VIH VPP +5V High Z Chöùc naêng caùc chaân: Chöù VCC, GND: laø hai chaân caáp nguoàn cho EPROM, VCC noái vôùi +5V, GND noái mass (0V). Nguoàn nuoâi cho EPROM caàn coù ñoä oån ñònh cao. Khi caáp nguoàn thì phaûi luoân luoân ñuùng cöïc tính, khoâng ñöôïc pheùp sai. CE: chip enable, chaân choïn IC. Chæ ôû traïng thaùi chôø vaø caám naïp trình thì chaân naøy môùi ôû möùc logic cao, caùc traïng thaùi coøn laïi thì noù phaûi ôû möùc logic thaáp. Khi CE ñöôïc ñöa leân möùc logic cao thì caùc ngoõ ra cuûa EPROM seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao, baát chaáp traïng thaùi logic ôû caùc ngoõ vaøo coøn laïi. OE/VPP: chaân naøy coù hai chöùc naêng laø cho pheùp xuaát döõ lieäu vaø ñieàu khieån naïp trình. Khi EPROM ñang ñoïc döõ lieäu thì chaân naøy phaûi ôû möùc logic thaáp, coøn khi naïp chöông trình thì chaân naøy phaûi ôû möùc logic cao (VPP, giaù trò VPP naøy ñöôïc nhaø saûn xuaát quy ñònh). A0 ~ A11: caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM, khi naïp chöông trình hoaëc truy xuaát döõ lieäu thì ñeàu caàn caùc ñöôøng ñòa chæ naøy. Khi aùp ñòa chæ oâ nhôù caàn truy xuaát hoaëc caàn naïp chöông trình vaøo thì caùc boä giaûi maõ haøng vaø giaûi maõ coät beân trong EPROM seõ choïn laáy 25 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  8. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang teá baøo nhôù ôû ñuùng ñòa chæ caàn truy xuaát hoaëc naïp trình ñeå töø ñoù döõ lieäu ñöôïc laáy ra (luùc truy xuaát) hoaëc naïp vaøo (khi naïp trình). D0 ~ D7: caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa EPROM. Khi EPROM ñang naïp trình thì noù coù nhieäm vuï ñöa döõ lieäu vaøo beân trong EPROM, coøn khi ñang ñoïc thì noù laïi laáy döõ lieäu töø beân trong EPROM ñöa ra ngoaøi. Do khi ôû traïng thaùi chôø thì caùc ñöôøng döõ lieäu naøy seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao neân ta coù theå maéc song song caùc ngoõ ra cuûa nhieàu EPROM laïi vôùi nhau ñöôïc, ñieàu naøy raát thieát thöïc vôùi nhöõng öùng duïng caàn nhieàu boä nhôù. 2. EPROM 2764: EPROM 2764 coù dung löôïng nhôù lôùn gaáp ñoâi EPROM 2732 (8 Kbyte), noù coù taát caû laø 28 chaân. Trong ñoù coù 13 chaân ñöôïc duøng laøm ñöôøng ñòa chæ, 8 chaân laøm ñöôøng döõ lieäu, caùc chaân coøn laïi duøng caáp nguoàn vaø ñieàu khieån. EPROM 2764 coù sô ñoà chaân nhö sau: 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 VCC PGM\ NC A8 A9 A11 OE A10 CE D7 D6 D5 D4 D3 2764 2764 1 2 3 5 VPP A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 9 10 11 12 13 14 2 7 1 5 6 8 3 4 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 2764 thaù EPROM 2764 coù baûng traïng thaùi nhö sau: Mode Pins CE OE PGM VPP VCC Outputs (20) (22) (27) (11) (28) (11~13, 15~19) Read VIL VIL VIH VCC VCC Dout Standby VIH X X VCC VCC High Z Program VIL X VIL VPP VCC Din Program Verify VIL VIL VIH VPP VCC Dout Program Inhibit VIH X X VPP VCC High Z Chöùc naêng caùc chaân cuûa EPROM: Chöù VCC, GND: caáp nguoàn cho EPROM, +5V cho VCC, GND noái mass. 26 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
  9. Simpo PDF Mergeaùn toát Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñoà and Split nghieäp Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang CE: chaân choïn IC. Cuõng gioáng nhö EPROM 2732, chaân naøy chæ ôû möùc logic cao khi ôû traïng thaùi chôø hoaëc caám naïp trình. Khi EPROM ôû caùc traïng thaùi coøn laïi thì chaân naøy ôû möùc logic thaáp. OE: chaân cho pheùp xuaát döõ lieäu ra ngoaøi. Khi ôû traïng thaùi ñoïc hoaëc kieåm chöông trình (ôû caû hai traïng thaùi naøy EPROM ñeàu xuaát döõ lieäu) thì chaân OE phaûi ôû möùc logic thaáp. ÔÛ caùc traïng thaùi coøn laïi cuûa EPROM thì möùc logic cuûa chaân naøy khoâng quan troïng (möùc logic thaáp hay cao ñeàu khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình laøm vieäc cuûa EPROM). PGM: chaân ñieàu khieån vieäc naïp trình cuûa EPROM. Khi EPROM ñang ñoïc döõ lieäu thì PGM ôû möùc logic cao (VCC). Khi ñang naïp chöông trình thì PGM ñöôïc haï xuoáng möùc thaáp trong khoaûng thôøi gian 50 ms. Moãi laàn coù xung naøy thì döõ lieäu ñöôïc ñöa vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ töông öùng vôùi ñòa chæ ñang ñaët vaøo EPROM. VPP: ôû traïng thaùi ñoïc (Read) hoaëc chôø (Standby) thì VPP = VCC, khi ôû traïng thaùi naïp chöông trình (Program), kieåm chöông trình (Program Verify) hoaëc caám naïp chöông trình (Program Inhibit) thì VPP = VPP, giaù trò VPP naøy tuøy thuoäc töøng loaïi EPROM vaø ñöôïc nhaø saûn xuaát cung caáp. A0 ~ A12: caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM. Luùc naïp trình cuõng nhö truy xuaát döõ lieäu ñeàu caàn ñòa chæ cho EPROM. Chính nhôø caùc ñöôøng ñòa chæ naøy maø döõ lieäu beân trong EPROM ñöôïc toå chöùc moät caùch coù traät töï, giuùp cho vieäc truy xuaát döõ lieäu naøy ñöôïc thöïc hieän moät caùch deã daøng. D0 ~ D7: caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa EPROM, nhaän döõ lieäu ñöa vaøo EPROM khi naïp chöông trình vaø ñöa döõ lieäu ra khi EPROM ôû traïng thaùi ñoïc. NC: No internal Conection, chaân naøy ñöôïc ñeå troáng (khoâng noái vôùi baát kyø chaân naøo khaùc). 3. EPROM 27128: EPROM 27128 coù dung löôïng nhôù laø 16 Kbyte, soá löôïng chaân cuõng nhö caùch boá trí caùc chaân gioáng heät nhö EPROM 2764, chæ coù chaân NC cuûa EPROM 2764 ñöôïc thay baèng chaân A13 (ñöôøng ñòa chæ cuoái cuøng) cuûa EPROM 27128. EPROM 27128 coù sô ñoà chaân nhö sau: 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 VCC PGM\ A13 A8 A9 A11 OE\ A10 CE\ D7 D6 D5 D4 D3 27128 27128 1 2 3 5 VPP A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 7 9 10 11 12 13 14 6 3 4 1 8 5 2 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 27128 27 Svth: Vöông Kieán Höng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=69

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2