intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai"

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

0
202
lượt xem
99
download

Đồ án tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp "tổ chức công tác kế toán nvl, ccdc tại công ty may xuất khẩu phương mai"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai"

 1. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán án t t nghi p T ch c công tác k toán NVL, CCDC t i Công ty may xu t kh u Phương Mai Tư ng Th Di p Anh 1
 2. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán M cl c L im u ...................................................................................................................... 1 Ph n I. c i m tình hình chung t i ơn v th c t p ................................................... 3 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a ơn v th c t p ........................................ 3 2. c i m t ch c và s n xu t.............................................................................. 5 3. c i m t ch c qu n lý c a ơn v .................................................................. 6 4. Công tác t ch c k toán c a ơn v th c t p ...................................................... 7 4.1. hình th c t ch c công tác k toán ................................................................ 7 4.2. Cơ c u t ch c công tác k toán .................................................................... 8 4.3. Hình th c k toán ......................................................................................... 9 Ph n II. Báo cáo th c t p t t nghi p môn k toán doanh nghi p................................ 12 Chương I: Tình hình th c t công tác k NVL, CCDC c a Công ty Phương Mai ..... 12 I. c i m qu n lý, phân lo i, ánh giá NVL, CCDC ..................................................... 12 1. c i m NVL, CCDC ..................................................................................... 12 2. Công tác b o qu n v t tư .................................................................................. 12 3. Phân lo i VL - CCDC ....................................................................................... 13 4. Phương pháp ánh giá v t li u - CCDC ............................................................ 13 4.1. ánh giá NVL - CCDC nh p kho ............................................................... 13 4.2. ánh giá NVL xu t kho ............................................................................... 18 II. Công tác k toán VL, CCDC ....................................................................................... 21 1. K toán chi ti t NVL, CCDC ............................................................................ 21 2. Phương pháp h ch toán t ng h p nguyên v t li u công c d ng c .............................27 2.1. TK s d ng. ................................................................................................. 27 2.2. Phương pháp h ch toán. ............................................................................. 27 chương ii. nh n xét, ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán nguyên v t li u, công c d ng c c a ơn v th c t p ..................................................................................... 36 I. Nh n xét chung v ơn v th c t p công tác k toán NVL, CCDC c a ơn v th c t p. 36 II. V công tác t ch c k toán ã n m b t ư c nh ng thay i c a b tài chính nên ã áp d ng hình th c m i làm cho công vi c thu n ti n, phù h p. ....................................... 36 III. M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác k toán NVL. ............................................. 37 Phân tích tình hình ho t ng tài chính c a doanh nghi p ................................ 40 i. m c ích ý nghĩa c a ho t ng tài chính. .................................................................... 40 1. Ho t ng tài chính c a doanh nghi p. ............................................................. 40 2. ý nghĩa c a quá trình phân tích qu n lý tài chính............................................... 40 Tư ng Th Di p Anh 2
 3. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán II. Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p . .......................................................... 41 1. Phân tích b ng cân i k toán. (B01- DN).................................................... 41 1.1. Ph n tài s n .................................................................................................. 41 1.2. Ph n ngu n v n ........................................................................................... 41 2. Phân tích tình hình u tư c a doanh nghi p .................................................... 49 2.1. T su t u tư v TSC h u hình và u tư dài h n ................................ 49 2.2. T su t tài tr TSC HH và u tư dài h n................................................ 50 2.3. T su t t tài tr t ng quát ......................................................................... 50 3. Phân tích tình hình r i ro v tài chính c a doanh nghi p .................................. 51 3.1. H s n trên tài s n. ................................................................................... 51 3.2. H s n ng n h n........................................................................................ 51 4. Phân tích báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a công ty may xu t kh u Phương Mai..................................................................................................................... 52 5. Phân tích tình hình m b o v n cho s n xu t kinh doanh ................................ 55 6. Phân tích kh năng thanh toán........................................................................... 57 6.1. H s kh năng thanh toán t ng quát. ....................................................... 57 6.2. H s thanh toán hi n hành: th hi n kh năng m c m b o c a TSL i v i n ng n h n. ...................................................................................................... 58 6.3. H s thanh toán t c th i = Error! ........................................................... 58 7. Phân tích hi u qu s d ng v n lưu ng. ........................................................ 58 7.1. Phân tích s c s n xu t và s c sinh l i c a v n lưu ng . .......................... 58 7.1.1. Hi u su t s d ng v n lưu ng (m c doanh thu tính cho m t ng v n lưu ng bình quân). ............................................................................................................ 58 7.1.2. Hi u su t sinh l i (hi u qu s d ng v n lưu ng)..................................... 59 7.2. Hi u su t tình hình luân chuy n v n lưu ng .......................................... 59 7.2.1. S l n luân chuy n v n lao ng ................................................................. 59 72.2 dài vòng luân chuy n. ............................................................................. 60 7.2.3.M c m nhi m c a v n lưu ng (Hq) ....................................................... 60 K t lu n............................................................................................................... 62 Tư ng Th Di p Anh 3
 4. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán L im u Vi t Nam ang chuy n sang n n kinh t th trư ng dư i s qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c ng th i v i chính sách m r ng quan h v i các nư c trong khu v c và trên th gi i. Vì v y ngày càng có nhi u cách doanh nghi p thành l p. Do nhi u doanh nghi p ra i nên s c nh tranh ngày càng kh c li t, mu n ng v ng và phát tri n ư c m i doanh nghi p c n ph i năng ng, nghiên c u th trư ng và th hi u c a khách hàng nh m mang l i l i nhu n cao. Mu n v y doanh nghi p ph i quan tâm hàng u ny ut u vào, c bi t là v t li u, ây là s s ng còn c a doanh nghi p. h u h t các doanh nghi p, NVL chi m t tr ng l n trong giá thành s n ph m. Vì v y NVL có ý nghĩa quan tr ng trong vi c qui nh s lư ng và ch t lư ng s n ph m s n xu t ra i. Công ty may xu t kh u Phương Mai là công ty thu c B Nông nghi p và phát tri n nông thôn chuyên may hàng xu t kh u Vi t Nam cũng như trên th gi i. Trên th trư ng Vi t Nam hi n nay có không ít công ty may nên vi c c nh tranh di n ra gay g t. các s n ph m c nh tranh ư c trên th trư ng, Công ty ph i quan tâm c bi t n NVL và vi c t ch c công tác k toán v t li u vì nó là cơ s , là ti n qui nh n s n ph m u ra. Trên ây ta ã th y vai trò c a NVL quan tr ng t i m c nào trong quá trình s n xu t. Do ó, sau quá trình h c trư ng và trong quá trình th c t p t i Công ty may xu t kh u Phương Mai em ã quy t nh ch n tài: "T ch c công tác k toán NVL, CCDC t i Công ty may xu t kh u Phương Mai" N i dung ư c chia làm 3 ph n chính: Ph n I: c i m tình hình chung t i ơn v th c t p. Ph n II: Báo cáo th c t p t t nghi p môn k toán doanh nghi p Chuyên : K toán nguyên v t li u công c d ng c Ph n III: Báo cáo th c t p môn phân tích ho t ng tài chính Do trình và th i gian có h n nên chuyên này không tránh kh i nh ng thi u sót. Em mong s giúp c a các th y cô giáo và các cán b c a công ty chuyên c a em t t hơn, thi t th c v i th c t . Em xin chân thành c m ơn! H c sinh Tư ng Di p Anh Tư ng Th Di p Anh 4
 5. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Ph n I c i m tình hình chung t i ơn v th c t p 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a ơn v th c t p Kinh t ngày càng phát tri n kéo theo nhu c u xã h i cũng cao lên nh t là nhu c u v may m c. Chính vì v y ho t ng may ngày càng chi m v trí quan tr ng trong xã h i. Hi n nay các công ty may ra i ngày càng nhi u áp ng nhu c u c a con ngư i. Công ty may xu t kh u Phương Mai ra i cũng nh m m c ích ó. Công ty may xu t kh u Phương Mai thu c T ng Công ty xây d ng Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Công ty có tên giao d ch là: Công ty may xu t kh u Phương Mai. a i m: Khu D phư ng Phương Mai, qu n ng a, Hà N i. Công ty ư c thành l p theo Q 02NN- TCCB/Q ngày 02/01/1990 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p xí nghi p may xu t kh u. Công ty là m t ơn v có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p, có TK ti n Vi t và TK ngo i t g i t i ngân hàng. TK ti n Vi t: 431101000010 t i Ngân hàng Nông nghi p Hà N i TK ngo i t : 43210137000010 t i Ngân hàng Nông nghi p Hà N i Công ty ư c thành l p v i nhi m v ch y u s n xu t qu n áo b o h lao ng và qu n áo Jacket xu t kh u. Công ty trư ng thành và phát tri n trong i u ki n khó khăn, nhưng dư i s ch o và qu n lý tr c ti p c a T ng công ty, các công nhân viên ã d n kh c ph c khó khăn i vào n nh, làm ăn ngày càng t hi u qu cao. Cơ s v t ch t ban u c a công ty r t sơ sài và thi u th n. Công ty g m có 1 dãy nhà kho khung Ti p, 1 dãy nhà c p 4 h ng nát và m t s thi t b máy móc như contenek, máy khâu, mãy ch … Trong quá trình ho t ng công ty ư c u tư c i t o l i nhà kho thành 1 xư ng s n xu t g m 2 t ng: T ng 1 ch a nhiên li u thành ph m. T ng 2 làm phân xư ng s n xu t và Công ty xây d ng thêm 1 dãy nhà t ng m i. Ngoài ra máy móc thi t b cũng ư c mua s m thêm (100% là máy may công nghi p), máy thùa khuy, máy v t s , máy c t, máy là… V iv nc nh vào kho ng: 1.500.000.000 và 200.000 USD V n lưu ng kho ng: 300.000.000 phù h p v i trình phát tri n c a n n kinh t th trư ng Công ty ph i tăng cư ng a d ng hoá s n ph m, m u mã, nâng cao ch t lư ng s n ph m, k thu t và m thu t h p th i trang. Tháng 3/1993 theo ngh nh s 388/H BT/Q ngày 24/3/1993 Nhà nư c s p x p l i s n xu t i tên xí nghi p thành Công ty may xu t kh u Phương Mai. Tư ng Th Di p Anh 5
 6. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh áp ng nhu c u th trư ng Công ty ã không ng ng u tư mua s m thi t b , máy móc hi n i. Công ty ã ký k t h p ng v i nhi u khách hàng trên th gi i như: Hàn Qu c, H ng Kông, Singapo, Nh t B n… B ng k t qu 3 năm g n ây c a Công ty TT Ch tiêu Năm 1999 2000 2001 1 Doanh thu 8.516.789.436 9.050.879.230 10.150.371.450 2 T ng chi phí 8.036.247.430 8.700.118.780 9.730.010.750 3 K t qu 480.542.006 350.760.450 420.360.700 4 T ng s cán b CNV 423 410 420 5 V n 3.131.347.737 3.241.347.737 3.364.019.787 + V n lưu ng 1.987.604.266 2.037.604.266 2.103.494.766 +V nc nh 1.143.743.471 1.203.743.471 1.260.524.021 Công ty có c i m là gia công hàng may xu t kh u nên NVL ch y u là v i, ch , cúc… do các ch hàng t gia công cung c p. NVL chính là v i, bông lót, mex… còn NVL ph là ch , cúc. Còn NVL d tr c a Công ty r t ít nên công ty thư ng xuyên g p khó khăn trong vi c s n xu t. ó là tình tr ng thi u v n lưu ng vì khi ký h p ng v i khách hàng hình th c thanh toán thư ng là sau 2 tháng công ty m i nh n ư c ti n công. Do ó công ty không có s n v n lưu ng theo yêu c u áp ng cho s n xu t. Công ty ph i vay ng n h n ngân hàng áp ng k p th i cho nhu c u s n xu t và tiêu th s n ph m. Là công ty may nên i ngũ công nhân thư ng là tr và n ang tu i sinh nên ngày công lao ng không m b o, có nhi u l n ph i làm thêm gi m i áp ng ti n s n xu t, giao hàng úng th i h n ( c bi t nh ng ngày óng gói vào thùng contener). i v i nh ng khó khăn ó, v lâu dài công ty ã và ang có bi n pháp c th áp d ng. Công ty không ng ng nâng cao năng l c s n xu t, kh ng nh s t n t i và phát tri n i lên trong môi trư ng c nh tranh ngày càng gay g t. 2. c i m t ch c và s n xu t t ch c và s n xu t t t công ty chia ra làm 4 phân xư ng. Các phân xư ng có m i quan h m t thi t v i nhau t o thành m t dây chuy n công ngh khép kín và s n xu t hàng lo t ho c ơn chi c tuỳ theo yêu c u c a các ơn t hàng. Phân xư ng c t có nhi m v tr i v i, s c m u, c t bán thành ph m. Phân xư ng 1,2 chuyên may các lo i qu n áo (b o h ) Phân xư ng thêu chuyên v thêu các lo i Tư ng Th Di p Anh 6
 7. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Sơ t ch c s n xu t Công ty Phân Phân Phân Phân xư ng c t xư ng may xư ng may xư ng thêu 1 2 Tư ng Th Di p Anh 7
 8. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Sơ quy trình công ngh v i các lo i May Tr i L v i sư n R c May G p m u tay C t phá May Đóng c túi C tg t … KCS V ts Thùa Đóng khuy gói K toán Kho T các lo i v i, tr i v i bán u sau ó là c t phá, c t g t v i theo m u và ánh s cm th nh s . th nh ph m ph m Bư c u tiên là may sư n, may tay, may c và may cho hoàn thành s n ph m, sau ó thùa khuy. Khi ã may và thùa khuy xong ti p theo là ph i là, g p, óng túi, cho vào kho tr cho khách hàng. 3. c i m t ch c qu n lý c a ơn v Công ty may xu t kh u Phương Mai ã t ch c b máy qu n lý c a mình phù h p v i i u ki n tình hình c a công ty. - ng u là giám c v a là ngư i i di n cho nhà nư c v a là ngư i i di n cho CNV toàn công ty v ho t ng k t qu s n xu t kinh doanh, l p k ho ch tri n khai m u may. - Các phòng ban khác: + Phòng k toán: tham mưu cho giám c trong lĩnh v c tài chính, t ch c i u hành k toán theo quy nh c a nhà nư c. Ghi chép và ph n ánh trung th c v s bi n ng hàng hoá trong s n xu t kinh doanh và trong m i kỳ h ch toán. + Phòng k thu t: tri n khai và th c hi n các ơn t hàng, may s n s n ph m. Tham gia v i phân xư ng thi t k b trí s p x p dây chuy n s n xu t phù h p v i t ng mã hàng. Tư ng Th Di p Anh 8
 9. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán + Phòng k ho ch: tham mưu cho giám c xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v s n xu t. Cung c p v t tư ph c v cho s n xu t, ki m tra, ôn c và th c hi n k ho ch, ph trách kho. + Phòng t ng h p: Giúp vi c cho giám c trong công tác t ch c, lao ng ti n lương, t ch c b máy qu n lý s n xu t, tri n khai v i nih m v c a công ty t i các b ph n khác. Lo vi c hành chính, qu n lý phương ti n v t tư, y t . + T thi t b : L p t s a ch a, b o dư ng MMTB, b o m cho ho t ng s n xu t kinh doanh di n ra bình thư ng, qu n lý s a ch a i n nư c cho vi c ph c v s n xu t. + T b o v : B o v tài s n cho công ty. Sơ t ch c b máy qu n lý Giám đ c Phòng Phòng Phòng Phòng T T k k k t ng thi t b o toán ho ch thu t h p b v 4. Công tác t ch c k toán c a ơn v th c t p 4.1. hình th c t ch c công tác k toán B máy k toán là t p h p nh ng cán b k toán cùng v i nh ng trang thi t b k thu t tính toán th c hi n công tác k toán c a doanh nghi p. Vi c t ch c b máy k toán ph c t p ho c g n nh tuỳ thu c vào quy mô, kh i lư ng nghi p v k toán c a doanh nghi p. Công ty may xu t kh u Phương Mai t ch c b máy k toán theo hình th c t p trung. 4.2. Cơ c u t ch c công tác k toán - K toán trư ng kiêm trư ng phòng: T t nghi p i h c, là ngư i có nhi m v h t s c quan tr ng. Ch u trách nhi m trư c giám c và cơ quan tài chính c p trên v các v n liên quan n tài chính c a công ty. T ch c ho t ng tài chính huy ng và s d ng v n sao cho có hi u qu . Ch o chuyên môn các nhân viên trong phòng. T ch c i u hành toàn b h th ng k toán, giúp vi c cho giám c v công tác chuyên môn. - Phó phòng k toán: Ph trách v ph n xu t nh p kh u các h p ng kinh t , theo dõi vi c thanh toán các h p ng, t ng h p s li u và báo cáo tài chính. Tư ng Th Di p Anh 9
 10. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán - K toán viên: + M t k toán viên theo dõi v ngân hàng thu, chi có nhi m v theo dõi các kho n v n vay, TGNH, các kho n thu chi c a công ty phát sinh hàng ngày b ng ti n m t và ti n séc. + M t k toán theo dõi TSC và XDCB: có nhi m v ghi chép và ph n ánh tình hình bi n ng c a các TSC c a công ty. + M t th qu kiêm th kho có nhi m v thu chi và b o qu n TM trong công ty. Giao nh n và xu t v t tư cho các t s n xu t, vào th kho theo dõi s lư ng N - X - T. + M t k toán theo dõi v ph n nh p - xu t thanh toán ti n lương và BHXH. Tư ng Th Di p Anh 10
 11. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Sơ t ch c b máy k toán. K toán trư ng - kiêm trư ng phòng Phó K toán K toán K toán Th qu phòng nh p xu t thu chi TSCĐ v kiêm th k toán thanh toán XDCB kho lương 4.3. Hình th c k toán a. H th ng thanh kho n k toán áp d ng - Tk 152 " Nguyên li u, v t li u" TK dùng ghi chép s li u, tình hình tăng, gi m NVL theo giá th c t . TK 152 có các TK c p hai sau: + TK 1521: NVL chính + TK 1522: NVL ph + TK 1523: Nhiên li u + KTK 1524: Ph tùng thay th + TK 1525: Thi t b XDCB + TK 1528: V t li u khác. - TK 151 " Hàng mua ang i ư ng" ph n ánh giá tr các lo i v t tư hàng hoá mà doanh nghi p ã mua, ch p nh n thanh toán v i ngư i bán, ngư i nh n th u nhưng hàng chưa v nh p kho. - Tk 331 "Ph i tr cho ngư i bán" ph n ánh QH thanh toán gi a doanh nghi p v i ngư i bán, ngư i nh n th u và các kho ng v t tư, hàng hoá, d ch v theo h p ng ã ký. - TK 133" Thu GTGT ư c kh u tr " ph n ánh s thu GTGT u vào ư c kh u tr , ã kh u tr và còn kh u tr . b. hình th c k toán và s sách k toán. Công ty t ch c h ch toán theo hình th c ch ng t ghi s . Hình th c này phù h p v i m i quy mô lo i hình doanh nghi p - s n xu t, m u s ơn gi n, d i chi u. Hàng ngày k toán căn c vào các ch ng t g c ã ki m kê l p b ng kê ch ng t g c, sau ó l p ch ng t ghi s và chuy n cho k toán trư ng ki m tra làm căn c cho vi c ghi vào s ăng ký ch ng t ghi s cu i cùng s cái. Tư ng Th Di p Anh 11
 12. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán i v i nh ng TK c n m s (th ) k toán chi ti t thì cănghiên c u vào ch ng t ghi s , ch ng t g c, b ng t ng h p ch ng t g c ghi vào b ng t ng h p chi ti t có liên quan. - S (th ) k toán chi ti t . + S chi ti t v t tư + S chi ti t thành ph m + S chi ti t TSC + S chi ti t theo dõi TGNH + S chi ti t công n cho t ng ơn v + S theo dõi qu TM, S Cái, BC - SPS, BC k toán Cu i tháng c ng S cái tính ra s dư phát sinh trong tháng c a t ng TK, l y k t qu l p b ng cân i SPS. C ng t ng s ti n phát sinh trong tháng trên s ăng ký ch ng t ghi s và i chi u v i b ng C SPS. Sau khi ã i chi u ki m tra m b o kh p nhau thì căn c vào b ng C SPS, b ng t ng h p chi ti t l p b ng t ng k t tài s n và báo cáo k toán. Tư ng Th Di p Anh 12
 13. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Trình t ghi s , k toán theo hình th c ch ng t ghi s Ch ng t g c B ng kê đ nh kho n S qu Ch ng t ghi s S k toán chi ti t S đăng ký S Cái ch ng t ghi s B ng t ng h p B ng CĐ - SPS s li u chi ti t Báo cáo k toán Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u ki m tra * Phương pháp tính thu GTGT Thu GTGT là 1 lo i thu gián thu ư c tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hoá d ch v phát sinh trong quá trình t s n xu t, lưu thông n tiêu dùng. - Phương pháp tính tr c ti p trên thu GTGT. S thu GTGT; ph i n p = Thu GTGT; c a hàng hoá d ch v x Thu su t ; thu GTGT Tư ng Th Di p Anh 13
 14. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Ph n II. Báo cáo th c t p t t nghi p môn k toán doanh nghi p Chuyên : K toán NVL, CCDC Chương I: Tình hình th c t công tác k NVL, CCDC c a Công ty Phương Mai I. c i m qu n lý, phân lo i, ánh giá NVL, CCDC 1. c i m NVL, CCDC Như trên chúng ta bi t ư c vai trò c a v t li u trong quá trình s n xu t kinh doanh. Nó là y u t c u thành lên th c th s n ph m dư i tác ng c a con ngư i t o thành nh ng s n ph m khác nhau. xí nghi p nào cũng v y, s lư ng và ch ng lo i NVL b quy t nh b i vi c s n xu t s n ph m c a xí nghi p y. Công ty may xu t kh u Phương Mai, NVL có nh ng c i m chung c a nguyên v t li u c trưng và cũng có nh ng c i m riêng theo nhi m v s n xu t s n ph m c a công ty. NVL c a công ty cũng mang c i m chung là: tài s n d tr thu c TSL , là i tư ng lao ng, 1 trong 3 y u t cơ b n c a quá trình s n xu t kinh doanh là cơ s v t ch t hình thành nên s n ph m m i. CCDC là d ng c lao ng tham gia vào nhi u chu trình s n xu t có giá tr nh hơn 5 tri u ng. Nhi m v ch y u c a công ty là may hàng xu t kh u theo ơn t hàng, NVL do khách hàng g i n nên không h ch toán s NVL ó. NVL ch y u c a công ty ch y u là v i, ch , cúc… nên vi c lưu trong kho d gây ra m m c hay có th gây cháy. Do ó vi c b o qu n NVL là m t v n có ý nghĩa quan tr ng v i công ty. 2. Công tác b o qu n v t tư Nh m b o qu n t t v t tư tránh hao h t t n th t thì c n ph i có nhà kho v i i u ki n k thu t an toàn. Vi c t ch c b o qu n v t li u nh p kho là m t khâu r t quan tr ng. m b o cho vi c s n xu t ư c liên t c tuy di n tích m t b ng, nhà xư ng còn ch t h p nhưng xí nghi p cũng ã t ch c kho tàng phù h p v i quy mô c a xí nghi p t i các kho cũng trang b y các phương ti n cân, o, m. ây là i u ki n quan tr ng ti n hành chính xác các nghi p v qu n lý, b o qu n h ch toán ch t ch . 3. Phân lo i VL - CCDC Trong doanh nghi p có nhi u lo i v t li u g m nhi u ch ng lo i, ph m c p khác nhau. M i lo i v t li u ư c s d ng l i có tính năng, vai trò công d ng khác nhau, nên theo dõi t t các lo i v t li u tránh m t mát k toán ã ti n hành phân lo i v t li u như sau: Tư ng Th Di p Anh 14
 15. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán a. NVL chính như: v i chính các lo i, v i lót, bông, m ch… b. Ph li u như: ch , khoá, cúc, chun… c. Nhiên li u: xăng d u… d. Ph tùng thay th : kim máy, chân v t máy khâu… Vi c phân lo i v t li u nói chung là phù h p v i c i m và vai trò c a t ng lo i v t li u trong s n xu t. 4. Phương pháp ánh giá v t li u - CCDC 4.1. ánh giá NVL - CCDC nh p kho Công ty may xu t kh u Phương Mai, NVL ư c ánh giá theo giá th c t . NVL ư c h ch toán là do mua ngoài. Giá th c t c a; NVL mua ngoài = Giá mua không;thu GTGT + CF v n chuy n; b c d ; (n u có) + Thu NK ; v t tư;(ph i n p) - Các kho n; ư c gi m tr Căn c vào hoá ơn GTGT, k toán v t tư ti n hành l p phi u nh p kho và l p thành 3 liên: - 1 liên lưu t i g c - 1 liên giao cho th kho - 1 liên giao cho k toán VD: Ngày 30/4/2003, Công ty mua v i lót Tapeta nh p kho 700m, ơn giá 10.000 . Chi phí v n chuy n là 200.000 . V y giá tr nh p kho: Giá mua ngoài + CF v n chuy n = (700m + 10.000 ) + 20.000 = 7.200.000 M u s 01-GTKT-3LL AV-99-B Hoá ơn GTGT Liên 2 (giao cho khách hàng) Ngày 30/4/2003 N0: 083011 ơn v bán hàng: Công ty d t 8/3 a ch : S 45 Minh Khai Mã s thu : 010113471 H tên ngư i mua: Nguy n Lan Anh Tư ng Th Di p Anh 15
 16. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán ơn v : Công ty may xu t kh u Phương Mai Hình th c thanh toán: Ti n m t Mã s thu : 010097821 STT Tên hàng hoá VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 V i lót Tapeta m 700 10.000 7.000.000 C ng ti n hàng 7.000.000 Thu GTGT 700.000 C ng thành ti n 7.700.000 Vi t b ng ch : B y tri u b y trăm ngàn ng ch n Ngư i mua hàng K toán trư ng Th trư ng ơn v Ký ghi rõ h tên Ký ghi rõ h tên Nguy n Lan Anh Tư ng Th Di p Anh 16
 17. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán T hoá ơn s : 083011 ta l p phi u chi s 01 ơn v : Cty may XK Phương Mai M u s 02-TT Phi u chi Ngày 30/4/2003 S 01 N TK152, 133 Có TK 111 H và tên ngư i nh n: Cty d t 8/3 a ch : 45 Minh Khai Lý do chi: Thanh toán ti n v i lót Tapeta S ti n: 7.000.000 (vi t b ng ch ) B y tri u b y trăm ngàn ch n Kèm theo 01 ch ng t g c. Công ty d t 8/3 ã nh n s ti n: B y tri u b y trăm ngàn ch n. Ngư i nh n ti n Th trư ng ơn v K toán trư ng Ký ghi rõ h tên Ký ghi rõ h tên Ký ghi rõ h tên Tư ng Th Di p Anh 17
 18. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán Hoá ơn (GTGT) Liên 2 (giao cho khách hàng) Ngày 30/4/2003 N0: 083011 ơn v bán hàng: Công ty v n t i Hoàng Anh a ch : Mã s thu : 010093278 H tên ngư i mua: Nguy n Vân Anh ơn v : Công ty may xu t kh u Phương Mai Hình th c thanh toán: Ti n m t Mã s thu : 010097821 STT Tên hàng hoá VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 V n chuy n v i lót Tapeta 200.000 C ng ti n hàng 200.000 Thu GTGT 20.000 C ng thành ti n 220.000 Vi t b ng ch : Hai trăm hai mươi ngàn ng ch n Ngư i mua hàng K toán trư ng Th trư ng ơn v Ký ghi rõ h tên Ký ghi rõ h tên Nguy n Lan Anh Tư ng Th Di p Anh 18
 19. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán T hoá ơn s : 083012 ta l p phi u chi s 02 ơn v : Cty may XK Phương Mai M u s 02-TT Q s 1141-TC/Q /C KT Phi u chi Ngày 30/4/2003 S 02 N TK152, 133 Có TK 111 H và tên ngư i nh n: Cty v n t i Hoàng Anh Lý do chi: Chi tr ti n v n chuy n v i lót Tapeta S ti n: 210.000 (vi t b ng ch ) Hai trăm mư i ngàn ng ch n Kèm theo 01 ch ng t g c. Công ty v n t i Hoàng Anh ã nh n s ti n: B y tri u b y trăm ngàn ch n. Ngư i nh n ti n Th trư ng ơn v K toán trư ng (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) Căn c vào 2 hoá ơn s 083011, 083012 và giá nh p kho c a v i lót Tapeta là: 7.200.000 k toán v t tư vi t phi u nh p kho như sau: Tư ng Th Di p Anh 19
 20. Báo cáo th c t p t t nghi p Khoa K toán M u s 01-VT Q s 1141-TC/Q /C KT Phi u Nh p kho v t tư S 1001 Ngày 30/4/2003 N TK152 Có TK 111 H tên ngư i giao hàng: Nguy n Lan Anh Nh p t i kho: Công ty may xu t kh u Phương Mai STT Tên nhãn hi u, quy cách Mã s VT S lư ng ơn giá Thành ti n v t tư Theo Th c ch ng t nh p 01 V i lót Tapeta m 700 700 10.000 7.000.000 02 V n chuy n v i lót 200.000 C ng ti n v t tư 7.200.000 Nh p ngày 30/4/2003 K toán v t tư Ngư i giao hàng Th kho Th trư ng ơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, óng d u) 4.2. ánh giá NVL xu t kho T i Công ty may xu t kh u Phương Mai ánh giá NVL xu t kho theo phương pháp bình quân gia quy n. Công th c tính giá th c t NVL, CCDC xu t kho ơn giá xu t kho;bình quân =Error! S lư ng VL Giá th c t NVL;CCDC xu t kho = x CCDC;xu t kho ơn giá xu t;kho bình quân VD: D a vào s chi ti t có tình hình nh p xu t t n v i lót Tapeta trong tháng 04/2003 như sau: -T n u tháng: 3000m, ơn giá 10.000 /m Ngày 7/4 nh p: 1000m, ơn giá 7.000 /m Tư ng Th Di p Anh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản