GIÁ TRỊ LỚN NHẤT –GIá TRỊ NHỏ NHẤT

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
12
download

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT –GIá TRỊ NHỏ NHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức:+ Biết các khái niệm giá trị lớn nhât giá trị nhỏ nhất của hàm số + Biết cách tìm giá trị lớn nhât giá trị nhỏ nhất của hàm số 2. VềKỹ năng:+ Biết cách tìm giá trị lớn nhât giá trị nhỏ nhất của hàm số dựa vào kiến thức đã học 3. Về thái độ và tư duy:Chủ động phát hiện kiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT –GIá TRỊ NHỏ NHẤT

  1. Ngaøy soaïn: 24/8/10 Tuaàn:3 ( lớp BÀI 3:GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT –GIÁ TRỊ NHOÛ NHAÁT 12C234) I.Muïc tieâu: :+ Bieát caùc khaùi nieäm giaù trò lôùn nhaâùt giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá 1.Veà kieán thöùc + Bieát caùch tìm giaù trò lôùn nhaâùt giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá ềKyõ naên g: Bieát caùch tìm giaù trò lôùn nhaâùt giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá döïa vaøo kieán 2. V + thöùc ñaõ hoïc 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy: Chủ động phát hiện kiến thức mới, coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoïc taäp, nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò: GV: bảng phụ……+ HS: Ñaõ ñoïc tröôùc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp :+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. + Baøi cuõ Caâu hoûi:1 tìm cöïc trò cuûa haøm soá y=x4-10x2+2 2. Baøi taäp 13 sgk trang 17 + Baøi môùi. Tg HĐ-Thầy HĐ-Trò Nội dung trình bày GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT, NHOÛ NHAÁT 1) Ñònh nghóa: Giaùo vieân trình baøy khaùi Cho haømsoáy=f(x)XaùcñònhtreânD nieäm GTLN,GTNN Hoïc sinh tieáp thu ghi nhôù Neáu Thì Kí hieäu M goïi laø 15’ f ( x ) ≤ M ∀x ∈ D GTLN cuûa haøm soá M = max f ( x) ∃x0 ∈ D ; f ( x0 ) = M D m goïi laø -Laáy ví duï minh hoaï höôùng f ( x ) ≥ m ∀x ∈ D GTLN cuûa haøm soá m = min f ( x) ∃x0 ∈ D ; f ( x0 ) = m D daãn hoïc sinh giaûi Ví duï: Taát caû chuù yù theo doõi Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y=x3- laøm vaøo nhaùp 3x+2 treân khoaûng (0;2) Gôïi yù caùch giaûi: y’= 3x2-3x Cho y’=0  x=1 Vx=-1
  2. -Goïi hoïc sinh leân trình Laäp baûng bieán thieân baøy x −∞ −1 1 +∞ -Cuøng nhaän xeùt chính y’ + 0 - 0 xaùc hoaù + Qua ví duï ta ruùt ra y 4 ñöôïc chuù yù: +∞ 2) Chuù yù: −∞ 0 Caùch tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá treân moät khoaûng: Cho haømsoálieântuïc treânkhoaûng(a;b) Vaäy min f ( x) = 0 ( 0; 2 ) Neáutreânkhoaûng(a;b)haømsoácoùduy Giaù trò lôùn nhaát khoâng nhaátmoätcöïc trò vaø 25’ xaùc ñònh @ Cöïc trò ñoùlaø cöïc ñaïi thì giaùtrò cöïc ñaïi Chia nhoùm thaûo luaän laø Goïi caùc nhoùm khaùc GTLN cuûahaømsoátreân(a;b) nhaän xeùt chính xaùc @ Cöïc trò ñoùlaø cöïc tieåuthì giaùtrò cöïc hoaù lôøi giaûi tieåulaø GTNN cuûahaømsoátreân(a;b) 5’ Baøi taäpthaûoluaän: -Ghi nhaän chuù yù Tìm giaùtrò lôùnnhaátgiaùtrò nhoûnhaátcuûa caùchaømsoá -Caùc nhoùm thaûo luaän a) y=-x 4-2x2+1 treân khoaûng (- VII. Cuûng coá vaø -Cöû ñaïi dieän leân trình baøy 1;1) höôùng daãn baøi taäp -Caùc nhoùm khaùc nhaän b) y= x3-3x2-9x+35 treân ñoaïn (- nhaø: xeùt cuøng thaûo luaän 1;1) *) Caùch tìm GTLN,GTNN 4 c) y = x + vôùi x>0 cuûa haøm soá treân x khoaûng (a;b) *) Baøi taäp : 4,5 trong Kí duyeät saùch giaùo khoa ngaøy:25/8/10 *) Ñoïc tieáp baøi GTLN,GTNN cuûa haøm soá caùch tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá treân
  3. ñoaïn [a;b] t Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng troø Noäi dung g thaày

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản