intTypePromotion=1

Giáo án môn Chính tả - Võ Thị Kim Dung

Chia sẻ: đặng Toàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
92
lượt xem
8
download

Giáo án môn Chính tả - Võ Thị Kim Dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Chính tả dành cho giáo viên và phụ huynh học sinh tham khảo, nhằm giúp các em học sinh tiểu học học tốt môn tiếng Việt và viết chính tả đúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Chính tả - Võ Thị Kim Dung

 1. Môn: Chính taû        Giáo viên :Võ Thị Kim Dung
 2. TROØ CHÔI: TÌM SOÁ MAY MAÉN 1 2 3 4 5 6 7 81 9 10 11 12 13CHUÙC 14 15 16 17 18 MÖØNG 19 BAÏN 20 21 22 28  baïn. 23Chuùc möøng 24 Em haõy neâu quy taéc vieát hoa teân ngöôøi,  teân ñòa lí nöôùc ngoaøi? 25 26 27 28 29 baïn. 30 Nêu cách vi 31 32 ết hoa tên ng 33 34 ười, tên đ 35 a lí nước  ị36 ngoài phiên âm theo âm Hán Việt. PHAÀN THÖÔÛNG CUÛA BAÏN LAØ “ÑIEÅM 10”
 3. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng (Töø: “Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát...ñeán heát”) Qua hình aûnh cöûa soâng, taùc giaû muoán noùi leân ieàu gì?   Qua hình aûnh cöûa soâng, taùc giaû ngôïi ca tình caûm thuûy chung, uoáng nöôùc nhôù nguoàn.
 4. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát Nôi con taøu chaøo maët ñaát Baèng con soùng nhôù baïc ñaàu Coøi ngaân leân khuùc giaõ töø Chaát muoái hoøa trong vò ngoït Cöûa soâng tieãn ngöôøi ra bieån Thaønh vuøng nöôùc lôï noâng saâu.Maây traéng laønh nhö phong thö. Nôi caù ñoái vaøo ñeû tröùng  Duø giaùp maët cuøng bieån roäng Nôi toâm raûo ñeán buùng caøng Cöûa soâng chaúng döùt coäi nguoàn Caàn caâu uoán cong löôõi soùng Laù xanh moãi laàn troâi xuoáng Thuyeàn ai laáp loùa ñeâm traêng. Boãng…nhôù moät vuøng nuùi non…                       QUANG HUY
 5. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Töø khoù: uốn cong lö ô õ i  s oùng lấp lóa
 6. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát Nôi con taøu chaøo maët ñaát Baèng con soùng nhôù baïc ñaàu Coøi ngaân leân khuùc giaõ töø Chaát muoái hoøa trong vò ngoït Cöûa soâng tieãn ngöôøi ra bieån Thaønh vuøng nöôùc lôï noâng saâu.Maây traéng laønh nhö phong thö. Nôi caù ñoái vaøo ñeû tröùng  Duø giaùp maët cuøng bieån roäng Nôi toâm raûo ñeán buùng caøng Cöûa soâng chaúng döùt coäi nguoà Caàn caâu uoán cong löôõi soùng Laù xanh moãi laàn troâi xuoáng Thuyeàn ai laáp loùa ñeâm traêng. Boãng…nhôù moät vuøng nuùi non…                       QUANG HUY
 7. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Choã söûa ( Tö ø : “ N ô i b ie å n  t ìm  v e à  v ô ù i      loãi ñ a á t . . . ñ e á n  h e á t ” )
 8. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát Nôi con taøu chaøo maët ñaát Baèng con soùng nhôù baïc ñaàu Coøi ngaân leân khuùc giaõ töø Chaát muoái hoøa trong vò ngoït Cöûa soâng tieãn ngöôøi ra bieån Thaønh vuøng nöôùc lôï noâng saâu.Maây traéng laønh nhö phong thö. Nôi caù ñoái vaøo ñeû tröùng  Duø giaùp maët cuøng bieån roäng Nôi toâm raûo ñeán buùng caøng Cöûa soâng chaúng döùt coäi nguoàn Caàn caâu uoán cong löôõi soùng Laù xanh moãi laàn troâi xuoáng Thuyeàn ai laáp loùa ñeâm traêng. Boãng…nhôù moät vuøng nuùi non…                       QUANG HUY
 9. Ba ø i t a ä p : 2.  Tìm caùc teân rieâng trong nhöõng ñoaïn  trích sau vaø cho bieát caùc teân rieâng ñoù ñöôïc vieát nhö theá  naøo.   a)  Ngöôøi  ñaàu  tieân  phaùt  hieän  ra  chaâu  Mó  laø  Cri­xtoâ­ phoâ­roâ  Coâ­loâm­boâ  (1451­1506),  moät  nhaø  haøng  haûi  ngöôøi I­ta­li­a. Coâ­loâm­boâ töôûng nhaàm vuøng ñaát naøy laø  AÁn  Ñoä.  Veà  sau,  ngöôøi  ñoàng  höông  cuûa  oâng  laø  nhaø  haøng  haûi  A­meâ­ri­goâ  Ve­xpu­xi  (1454­1512)  ñaõ  ñính  chính  sai  laàm  aáy  vaø  khaúng  ñònh  vuøng  ñaát  Coâ­loâm­boâ  tìm  ñöôïc laø moät vuøng ñaát hoaøn toaøn môùi laï. Chính vì vaäy,  taäp baûn ñoà xuaát baûn ôû Lo­ren (Phaùp) naêm 1507 ñaõ goïi  chaâu luïc naøy laø A­meâ­ri­ca (chaâu Mó), döïa theo teân cuûa  b)    Ñænh  E­vô­reùt   A­meâ­ri­goâ . trong  daõy  Hi­ma­lay­a  laø  ñænh  nuùi  cao nhaát theá giôùi. Nhöõng ngöôøi ñaàu tieân chinh phuïc ñoä  cao  8848  meùt  naøy  laø  EÙt­maân  Hin­la­ri  (ngöôøi  Niu  Di­ laân)  vaø  Ten­sinh  No­rô­gay  (moät  thoå  daân  vuøng  Hi­ma­ lay­a). Ngaøy noùc nhaø theá giôùi naøy bò chinh phuïc laø 29­ 5­1953.
 10. ÑÆNH E­VÔ­REÙT
 11. Th a û o  lu a ä n Tìm  c a ù c  t e â n  rie â n g  t ro n g  n h ö õ n g   ñ  a)  o aNgöôøi  ïn  t ríc h  stieân  ñaàu  a u : phaùt  hieän  ra  chaâu  Mó  laø  Cri­xtoâ­ phoâ­roâ  Coâ­loâm­boâ  (1451­1506),  moät  nhaø  haøng  haûi  ngöôøi I­ta­li­a. Coâ­loâm­boâ töôûng nhaàm vuøng ñaát naøy laø  AÁn  Ñoä.  Veà  sau,  ngöôøi  ñoàng  höông  cuûa  oâng  laø  nhaø  haøng  haûi  A­meâ­ri­goâ  Ve­xpu­xi  (1454­1512)  ñaõ  ñính  chính  sai  laàm  aáy  vaø  khaúng  ñònh  vuøng  ñaát  Coâ­loâm­boâ  tìm  ñöôïc laø moät vuøng ñaát hoaøn toaøn môùi laï. Chính vì vaäy,  taäp baûn ñoà xuaát baûn ôû Lo­ren (Phaùp) naêm 1507 ñaõ goïi  chaâu luïc naøy laø A­meâ­ri­ca (chaâu Mó), döïa theo teân cuûa    b)    Ñænh  E­vô­reùt  A­meâ­ri­goâ . trong  daõy  Hi­ma­lay­a  laø  ñænh  nuùi  cao nhaát theá giôùi. Nhöõng ngöôøi ñaàu tieân chinh phuïc ñoä  cao  8848  meùt  naøy  laø  EÙt­maân  Hin­la­ri  (ngöôøi  Niu  Di­ laân)  vaø  Ten­sinh  No­rô­gay  (moät  thoå  daân  vuøng  Hi­ma­ lay­a). Ngaøy noùc nhaø theá giôùi naøy bò chinh phuïc laø 29­ 5­1953.
 12. Tên riêng Giải thích cách viết •Tên  người:  Cri­xtô­phô­ rô  Cô­lôm­bô,  A­mê­ri­gô   Ve­xpu­xi,  Ét­mân  Hin­la­ ri, Ten­sinh No­rơ­gay. •Tên  địa  lí:  I­ta­li­a,  Lo­ ren,  A­mê­ri­ca,  Ê­vơ­rét,  Hi­ma­lay­a, Niu Di­lân. . Mĩ, Ấn Độ, Pháp
 13. Tên riêng Giải thích cách viết •Tên  người:  Cri­xtô­phô­ ­Vie á t   h o a   c h ö õ   c a ù i  rô  Cô­lôm­bô,  A­mê­ri­gô   ñ a à u   c u û a   m o ã i  b o ä   Ve­xpu­xi,  Ét­mân  Hin­la­ p h a ä n   t a ïo   t h a ø n h   ri, Ten­sinh No­rơ­gay. t e â n   rie â n g   ñ o ù .   Ca ù c   t ie á n g   t ro n g   m o ä t   b o ä   •Tên  địa  lí:  I­ta­li­a,  Lo­ p h a ä n   cuûa  te ân  ren,  A­mê­ri­ca,  Ê­vơ­rét,  rie â n g   ñ ö ô ïc   n g a ê n   Hi­ma­lay­a, Niu Di­lân. caùch  baè ng   daáu  g a ïc h  n o á i. . Mĩ, Ấn Độ, Pháp ­Vie á t   g io á n g   nhö  caùch  v ie á t   te ân  rie â n g   Vie ä t   Na m  
 14. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng    Em haõy neâu quy taéc vieát hoa teân ngöôøi,  teân ñòa lí nöôùc ngoaøi?
 15. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Giáo viên:Võ Thị Kim Dung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản