intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

144
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trỡnh; - Biết ngụn ngữ lập trỡnh dựng cấu trỳc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thoả món; - Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while...do… trong Pascal. II. Chuẩn bị - GV: Giỏo ỏn, mỏy chiếu, mỏy tớnh. - HS: Sỏch, vởđọc trước bài ở nhà. III. Tiến trỡnh dạy - học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

  1. BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC I.Mục tiờu - Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trỡnh; - Biết ngụn ngữ lập trỡnh dựng cấu trỳc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thoả món; - Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while...do… trong Pascal. II. Chuẩn bị - GV: Giỏo ỏn, mỏy chiếu, mỏy tớnh. - HS: Sỏch, vởđọc trước bài ở nhà. III. Tiến trỡnh dạy - học Hoạt động 1: Kiểm tra bài củ Viết thuật toán tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên 1,2,3,…,99,100 Bước 1. SUM  0; i  0. Bước 2. i  i + 1. Bước 3. Nếu i ≤ 100, thỡ SUM  SUM + i và quay lại bước 2. Bước 4. Thụng bỏo kết quả và kết thỳc thuật toỏn. Đặt vấn đề: Với bài toỏn trờn, trong TP ta sử dụng vũng lặp for…to…do thỡ sẽ thực hiện dễ dàng . Nhưng nếu ta thay số 100 bởi
  2. n ( tính tổng n số tự nhiên đầu tiên ) thỡ ta sẽ gặp nhiều khú khăn trong việc sử dụng vũng lặp for…to…do bởi lỳc này số lần lặp khụng biết trước. Vậy ta phải làm như thế nào ? Giới thiệu bài mới . Hoạt động 2: Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 1. CỎC HOạT độNG LặP VớI Số LầN CHưA BIếT TRướC a/ Vớ dụ 1(sgk). + G : y/c hs đọc ví dụ + Hs : 2-3 hs đọc ví dụ sgk 1sgk/67 + Hs : Chỳ ý lắng nghe + G : Phõn tớch vớ dụ b/ Vớ dụ 2 : Nếu cộng lần lượt n số tự + G : Hướng dẫn hs xây nhiên đầu tiên (n = 1, 2, 3,...), Cần cộng bao dựng thuật toán nhiêu số tự nhiên đầu tiên để ta nhận được + G : Chạy tay cho học tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000? sinh xem ( Chỉ nờn + Hs : Nghe giáo viên hướng dẫn, sau đó chạy tay thử từ 1 đến 10 tự xây dựng thuật toán ) + Hs : Chỳ ý nghe . Hs ghi vở vớ dụ 2 Giải : Kớ hiệu S là tổng cần tỡm và ta cú thuật toỏn như sau: + Bước 1. S  0, n  0.
  3. + Bước 2. Nếu S ≤ 1000, n  n + 1; ngược lại chuyển tới bước 4. + Bước 3. S  S + n và quay lại bước 2. + Bước 4. In kết quả : S và n là số tự nhiờn nhỏ nhất sao cho S > 1000. Kết thỳc thuật + G : Giới thiệu sơ đồ toỏn. khối * Ta có sơ đồ khối : * Nhận xét : Để viết chương trỡnh chỉ dẫn mỏy tớnh thực hiện cỏc hoạt động lặp như trong các ví dụ trên, ta có thể sử dụng câu + G : Nờu nhận xột lệnh có dạng lặp với số lần chưa biết trước 2. VỚ Dụ Về LệNH LặP VớI Số LầN CHưA BIếT TRướC + G : Có thể sử dụng lệnh lặp với số lần lặp Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa chưa biết trước trong biết trước có dạng: while do ; các chương trỡnh lập
  4. trỡnh . Sau đây ta xét trong đó: câu lệnh và ví dụ trong điều kiện thường là một phép so - TP sánh; cõu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản - + G : Giới thiệu cỳ hay câu lệnh ghép. phỏp lệnh Cõu lệnh lặp này được thực hiện như sau: while … do ….; Bước 1 : Kiểm tra điều kiện. Bước 2 : Nếu điều kiện SAI, cõu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thỳc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện cõu lệnh và quay lại bước 1. Vớ dụ 3. + Hs : Đọc ví dụ 3 + Hs : quan sỏt + G : Xột vớ dụ 3 1 Chỳng ta biết rằng, nếu Với giỏ trị nào của n ( n>o ) thỡ < 0.005 n 1 n càng lớn thỡ càng hoặc 1 < 0.003? Chương trỡnh dưới đây n n nhỏ, nhưng luôn luôn 1 tính số n nhỏ nhất để nhỏ hơn một sai số n lớn hơn 0. Với giá trị cho trước : 1 nào của n thỡ < 0.005 n 1 hoặc < 0.003 ? uses crt; n ( Gv đưa phim trong vớ var x: real;
  5. dụ 3 ) n: integer; + G : giới thiệu chương const sai_so=0.003; trỡnh mẫu sgk ( Giỏo begin viờn in chương trỡnh clrscr; mẫu trờn phim trong ) x:=1; n:=1; + G : Chạy tay cho học while x>=sai_so do begin n:=n+1; sinh xem x:=1/n end; + G : Yêu cầu học sinh writeln('So n nho nhat de 1/n < mở máy tính và mở ',sai_so:5:4, 'la ',n); chương trỡnh vớ dụ 3 ( readln giỏo viờn chuẩn bị end. chương trỡnh mẫu và + Hs : thực hiện đưa lên các mỏy ) + G : Cho học sinh chạy chương trỡnh trờn mỏy + G : Yêu cầu hs thay điều kiện sai_so = 0.003 thành 0.002 ; 0.001 ; 0.005 ; ... Hoạt động 3: Củng cố - Giáo viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà - Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.
  6. - Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang71. - Đọc trước Bài 8: lặp với số lần chưa biết trước.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2