intTypePromotion=1

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 2

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
347
lượt xem
90
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

huẩn bị: - HS mỗi nhóm : 1 bộ thí nghiệm gồm: giá đỡ, xe lăn, nam châm thẳng, 1 thỏi sắt. - Giáo viên: Hình 4.1 , 4.2 SGK phóng to để học sinh quan sát. III – Phương pháp: Thực nghiệm, hoạt động nhóm, vấn đáp IV – Các bước lên lớp: A. ổn định tổ chức: 8A: 8B: B. Kiểm tra 15 phút: (Dùng C5 bài 3) Tóm tắt: Đường dốc: S1 = 120m; t1 = 30 s Đường ngang: S2 = 60m; t2 = 24 s v1 = ? ; v2 = ? ; v =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 2

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 II – ChuÈn bÞ: - HS mçi nhãm : 1 bé thÝ nghiÖm gåm: gi¸ ®ì, xe l¨n, nam ch©m th¼ng, 1 thái s¾t. - Gi¸o viªn: H×nh 4.1 , 4.2 SGK phãng to ®Ó häc sinh quan s¸t. III – Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p IV – C¸c b­íc lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B. KiÓm tra 15 phót: (Dïng C5 bµi 3) Tãm t¾t: §­êng dèc: S1 = 120m; t1 = 30 s §­êng ngang: S2 = 60m; t2 = 24 s v1 = ? ; v2 = ? ; v = ? Gi¶i: VËn tèc cña xe trªn ®o¹n ®­êng dèc lµ: v1 = S1 / t1 = 120/3 = 4 (m/s). VËn tèc cña xe trªn ®o¹n ®­êng ngang. v2= S2 / t2 = 60/24 = 2,5 (m/s). VËn tèc trung b×nh trªn c¶ hai ®o¹n ®uêng: vtb = S/t = ( s1+ s2 )/(t1+t2 ) = =(120+60)/(30+24)=3,3 m/s. C. Bµi míi: T¹o t×nh huèng häc tËp - Ph­¬ng ¸n 1 : Cã thÓ ®Æt t×nh huèng nh­ SGK. - Ph­¬ng ¸n 2 : Mét vËt cã thÓ chÞu t¸c ®éng cña 1 hoÆc ®ång thêi nhiÒu lùc. VËy lµm thÕ nµo ®Ó biÓu diÔn lùc ? §Ó biÓu diÔn lùc cÇn t×m hiÓu quan hÖ gi÷a lùc vµ sù thay ®æi vËn tèc cña vËt, em h·y nªu t¸c dông cña lùc. LÊy vÝ dô. Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của giáo viªn và học sinh I. ¤n kh¸i niÖm lùc - Lùc t¸c dông : + vËt biÕn d¹ng T×m hiÓu quan hÖ gi÷a lùc vµ sù thay ®æi cña hoÆc + thay ®æi V vËn tèc (nhanh hoÆc chËm ®i, cßn ®æi Cho lµm TN h×nh 4.1 vµ tr¶ lêi C1. h­íng HS: Lµm thÝ nghiÖm nh­ h×nh 4.1. M« t¶ h×nh 4.2. VËy t¸c dông lùc lµm cho vËt biÕn ®æi chuyÓn Gi¸o ¸n vËt lý 8 chuyÓn ®éng ®éng hoÆc bÞ biÕn d¹ng II. BiÓu diÔn lùc - T¸c dông cña lùc ngoµi phô thuéc vµo ®é lín 1. Lùc lµ ®¹i l­îng vÐct¬ cßn phô thuéc vµo yÕu tè nµo kh«ng ? - T¸c dông cña lùc phô thuéc : - Träng lùc cã ph­¬ng vµ chiÒu nh­ thÕ nµo ? c­êng ®é ; ph­¬ng vµ chiÒu t¸c -11- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - H·y nªu vÝ dô t¸c dông cña lùc phô thuéc vµo ®é dông (h­íng). - VÝ dô : lín, ph­¬ng vµ chiÒu ? F - NÕu HS ch­a tr¶ lêi ®Çy ®ñ th× GV cã thÓ yªu cÇu HS nªu t¸c dông cña lùc trong c¸c tr­êng hîp sau. FF kÐo lªn kÐo sang ph¶i kÐo sang tr¸i - KÕt qu¶ t¸c dông lùc cã gièng nhau kh«ng ? Nªu nhËn xÐt. - ®¹i l­îng vÐc t¬ : võa cã ®é lín HS: KÕt qu¶ cïng ®é lín nh­ng ph­¬ng chiÒu kh¸c ; võa cã ph­¬ng vµ chiÒu (h­íng) ur nhau th× t¸c dông lkùc còng kh¸c nhau - VÐct¬ lùc F kÝ hiÖu : F ur 2. C¸ch biÓu diÔn vÐct¬ lùc F a) BiÓu diÔn : SGK - GV th«ng b¸o cho HS biÓu diÔn lùc b»ng : (®é dµi) c­êng ®é - HS ®äc th«ng b¸o. (gèc) ®iÓm ®Æt ph­¬ng, ®é dµi chiÒu gãc ph­¬ng, chiÒu b) VÝ dô : H×nh 4.3 SGK. - HS nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm cña mòi tªn biÓu diÔn yÕu tè nµo cña lùc. 10 N - GV th«ng b¸o : ur VÐc t¬ lùc ký hiÖu F - GV cã thÓ m« t¶ l¹i cho HS lùc ®­îc biÓu diÔn trong h×nh 4.3 hoÆc III. VËn dông A - Yªu cÇu tÊt c¶ HS lµm vµ m« t¶ vµo vë bµi tËp C2 : BiÓu diÔn C2. a) Träng lùc vËt m = 5 kg  P = 50N HS: Trao ®æi kÕt qu¶ cña HS, thèng nhÊt, ghi vë. b) Lùc kÐo F = 15000N Ph­¬ng : ngang ChiÒu :urTr¸i sang ph¶i F ur F 5000 N C3 : DiÔn t¶ - Yªu cÇu tÊt c¶ HS lµm vµ m« t¶ vµo vë bµi tËp C3. HS: Trao ®æi kÕt qu¶ cña HS, thèng nhÊt, ghi vë. D. Cñng cè - Lùc lµ ®¹i l­îng v« h­íng hay cã h­íng ? V× sao ? -12- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Lùc ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo ? E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Häc phÇn ghi nhí. - Lµm bµi tËp tõ 4.1 ®Õn 4.5 SBT. TuÇn TiÕt 5 S: Bµi 5 : Sù c©n b»ng lùc - qu¸n tÝnh G: I. môc tiªu KiÕn thøc : - Nªu ®­îc mét sè vÝ dô vÒ hai lùc c©n b»ng, nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña hai lùc c©n b»ng vµ biÓu thÞ b»ng vÐc t¬ lùc. - Tõ kiÕn thøc ®· n¾m ®­îc tõ líp 6, HS dù ®o¸n vµ lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra dù ®o¸n ®Ó kh¼ng ®Þnh ®­îc "VËt ®­îc t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng th× vËn tèc kh«ng ®æ i, vËt sÏ ®øng yªn hoÆc chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu m·i m·i". - Nªu ®­îc mét sè vÝ dô vÒ qu¸n tÝnh. Gi¶i thÝch ®­îc hiÖn t­îng qu¸n tÝnh. KÜ n¨ng : - BiÕt suy ®o¸n. - KÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ph¶i cã t¸c phong nhanh nhÑn, chuÈn x¸c. Th¸i ®é : Nghiªm tóc ; hîp t¸c khi lµm thÝ nghiÖm. II. chuÈn bÞ - C¶ líp : B¶ng phô kÎ s½n b¶ng 5.1 ®Ó ®iÒn kÕt qu¶ mét sè nhãm ; 1 cèc n­íc + 1 b¨ng giÊy (10 x 20 cm), bót d¹ ®Ó ®¸nh dÊu. - Mçi nhãm 1 m¸y Atót - 1 ®ång hå bÊm gi©y hoÆc ®ång hå ®iÖn tö ; 1 xe l¨n, 1 khóc gç h×nh trô (hoÆc 1 con bóp bª). III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, thuyÕt tr×nh, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p. IV. tiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A. æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B. KiÓm tra bµi cò: - HS1 : VÐc t¬ lùc ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo ? Ch÷a bµi tËp 4.4. - HS2 : BiÓu diÔn vÐc t¬ lùc sau : Träng lùc cña vËt lµ 1500 N, tØ xÝch tuú chän C. Bµi míi: T¹o t×nh huèng häc tËp HS tù nghiªn cøu t×nh huèng häc tËp (SGK). Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của giáo viªn và học sinh - ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng ? 1. Hai lùc c©n b»ng lµ g× ? HS: tr¶ lêi b»ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 6. - 2 lùc c©n b»ng khi t¸c dông vµo vËt ®ang ®øng VËt ®øng yªn chÞu t¸c dông cña yªn sÏ lµm vËn tèc cña vËt ®ã cã thay ®æi ntn ? 2 lùc c©n b»ng th× vÉn ®øng yªn  vËn tèc kh«ng ®æi = 0. -13- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Xem h×nh 5.1 Q lµ ph¶n lùc cña - Ph©n tÝch lùc t¸c dông lªn quyÓn s¸ch vµ qu¶ bãng. ur BiÓu diÔn c¸c lùc ®ã. bµn lªn quyÓn Q HS: Ph©n tÝch c¸c lùc t¸c dông lªn quyÓn s¸ch, qu¶ s¸ch. ur uu r cÇu, qu¶ bãng (cã thÓ th¶o luËn trong nhãm). s¸ch  P vµ Q lµ 2 - Yªu cÇu lµm C1. lùc c©n b»ng. u r - GV : VÏ s½n 3 vËt trªn b¶ng ®Ó HS lªn biÓu diÔn P V=0 lùc (cho nhanh). - Yªu cÇu 3 HS lªn tr×nh bµy trªn b¶ng : + BiÓu diÔn lùc. ur ur u + So s¸nh ®iÓm ®Æt, c­êng ®é, ph­¬ng, chiÒu cña 2 P c©n b»ng T ur u r lùc c©n b»ng. P lµ träng lùc T ur u HS: Cïng mét lóc 3 HS lªn b¶ng, mçi em biÓu diÔn T lµ søc c¨ng cña d©y ur ur u 1 h×nh theo tØ xÝch tuú chän. q. cÇu P vµ T lµ 2 lùc c©n b»ng u r ur P Q q.bãng u r t­¬ng tù quyÓn P s¸ch GV: Chèt l¹i ®Æc ®iÓm cña 2 lùc c©n b»ng NhËn xÐt : HS: Ghi vë + Khi vËt ®øng yªn chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng sÏ ®øng yªn m·i m·i (V = 0). + §Æc ®iÓm cña 2 lùc c©n b»ng. - T¸c dông vµo cïng 1 vËt. - Cïng ®é lín (c­êng ®é) - Ng­îc h­íng (cïng ph­¬ng, - NÕu lùc t¸c dông lªn vËt mµ c©n b»ng nhau (Fhl = ng­îc chiÒu) 0)  vËn tèc cña vËt cã thay ®æi kh«ng ? 2. T¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng HS: §­a ra dù ®o¸n lªn vËt ®ang chuyÓn ®éng - Yªu cÇu ®äc néi dung thÝ nghiÖm (b) h×nh 5.3. - Yªu cÇu m« t¶ bè trÝ vµ qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm. a) HS dù ®o¸n HS: §äc, th¶o luËn, ®­a ra ý kiÕn. - M« t¶ l¹i qu¸ tr×nh ®Æc biÖt l­u ý h×nh d. - GV yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm chøng. -14- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 HS: TiÕn hµnh TN theo nhãm b) ThÝ nghiÖm kiÓm chøng. - §äc thÝ nghiÖm theo h×nh. - §¹i diÖn nhãm m« t¶ thÝ nghiÖm. - Lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. C2. - Y/c tr¶ lêi C2 ; C3 ;. T×nh huèng a. HS: th¶o luËn tr¶ lêi C2 ; C3 ; C4 ma mB PA PB PA = F = PB  VA = 0 C3: BÊm ®ång hå sau 2 s th× - Yªu cÇu HS ®äc C4, C5 nªu c¸ch lµm thÝ nghiÖm ®¸nh dÊu.  môc ®Ých ®o ®¹i l­îng nµo ?  V1 = ? DÞch lç K lªn cao. §Ó qu¶ nÆng A, A' chuyÓn V2 = ? ®éng, qua K A' gi÷ l¹i  tÝnh vËn tèc khi A' bÞ gi÷ C4, l¹i. §Ó HS th¶ 2 – 3 lÇn råi b¾t ®Çu ®o - NhËn xÐt chuyÓn ®éng cña A lµ chuyÓn ®éng C5. ................ dÇn. V1' = ........... - Ph©n c«ng trong nhãm tr­íc khi lµm C5 (em ®äc giê, V2' = .......... em ®¸nh dÊu trªn th­íc, em ghi kÕt qu¶, em bÊm m¸y - NhËn xÐt : V1' ........... V2' tÝnh c¸ nh©n...). D. Cñng cè - Nªu ®Æc ®iÓm cña hai lùc c©n b»ng? Cho vÝ dô minh ho¹? - Nªu 3 vÝ dô vÒ qu¸n tÝnh? E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Häc thuéc ghi nhí - Lµm BT trong SBT TuÇn TiÕt 6 S: Bµi 6 : Lùc ma s¸t G: I. môc tiªu KiÕn thøc : - NhËn biÕt lùc ma s¸t lµ mét lo¹i lùc c¬ häc. Ph©n biÖt ®­îc ma s¸t tr­ît, ma s¸t nghØ, ma s¸t l¨n, ®Æc ®iÓm cña mçi lo¹i ma s¸t nµy. - Lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ma s¸t nghØ. -15- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Ph©n tÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng vÒ lùc ma s¸t cã lîi, cãh¹i trong ®êi sèng vµ kÜ thuËt. Nªu ®­îc c¸ch kh¾c phôc t¸c h¹i cña lùc ma s¸t vµ vËn dông Ých lîi cña lùc nµy. KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ®o lùc, ®Æc biÖt lµ ®o Fms ®Ó rót ra nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm Fms. Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm II. chuÈn bÞ - C¶ líp : 1 tranh vÏ c¸c vßng bi ; 1 tranh vÏ diÔn t¶ ng­êi ®Èy vËt nÆng tr­ît vµ ®Èy vËt trªn con l¨n. - Mçi nhãm HS gåm cã : Lùc kÕ ; miÕng gç (1 mÆt nh¸m, 1 mÆt nh½n) ; 1 qu¶ c©n ; 1 xe l¨n ; 2 qua l¨n. III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y vµ häc A, æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B, KiÓm tra bµi cò: - HS1 : H·y nªu ®Æc ®iÓm cña hai lùc c©n b»ng. Ch÷a bµi tËp 5.1, 5.2 vµ 5.4. - HS2 : Qu¸n tÝnh lµ g× ? Ch÷a bµi tËp 5.3 vµ 5.8. - HS3 : Ch÷a bµi tËp 5.5 vµ 5.6. Cã thÓ ®ång thêi gäi 3 HS lªn cïng tr×nh bµy trªn b¶ng. C, Bµi míi: T¹o t×nh huèng häc tËp - HS ®äc t×nh huèng cña SGK, cã thÓ sau khi ®äc tµi liÖu HS nªu ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. - GV th«ng b¸o cho HS biÕt trôc b¸nh xe bß ngµy x­a chØ cã æ trôc vµ trôc b»ng gç nªn kÐo xe bß rÊt nÆng. - VËy trong c¸c æ trôc tõ xe bß ®Õn c¸c ®éng c¬, m¸y mãc ®Òu cã æ bi, dÇu, mì. VËy æ bi, dÇu, mì cã t¸c dông g× ? Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của giáo viªn và học sinh I- Nghiªn cøu khi nµo cã lùc - §äc tµi liÖu nhËn xÐt Fms tr­ît xuÊt hiÖn ë ®©u ? ma s¸t ? HS: tr¶ lêi 1. Lùc ma s¸t tr­ît - Fms tr­ît xuÊt hiÖn ë m¸ phanh - y/c hoµn thµnh C1 Ðp vµo b¸nh xe ng¨n c¶n chuyÓn ®éng cña vµnh. (Hoµn thµnh C1) - Fms tr­ît xuÊt hiÖn ë gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng. C1: -16- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Chèt l¹i : Lùc ma s¸t tr­ît xuÊt hiÖn khi vËt NhËn xÐt : - Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề chuyÓn ®éng tr­ît trªn mÆt vËt kh¸c. (Ghi vë) mặt của vật khác. - Lực ma sát có thể có hại hoặc có ích. - Kiến thức môi trường: - Biện pháp bảo vệ môi trường: + Trong quá trình lưu thông của các phương tiện + Để giảm thiểu tác hại này cần giao thông đường bộ, ma sát giữa bánh xe và mặt giảm số phương tiện lưu thông đường, giữa các bộ phận cơ khí với nhau, ma sát trên đường và cấm các phương giữa phanh xe và vành bánh xe làm phát sinh các tiện đã cũ nát, không đảm bảo bụi cao su, bụi khí và bụi kim loại. Các bụi khí này chất lượng. Các phương tiện gây ra tác hại to lớn đối với môi trường: ảnh tham gia giao thông cần đảm hưởng đến sự hô hấp của cơ thể người, sự sống bảo các tiêu chuẩn về khí thải và của sinh vật và sự quang hợp của cây xanh. an toàn đối với môi trường. + Nếu đường nhiều bùn đất, xe đi trên đường có + Cần thường xuyên kiểm tra thể bị trượt dễ gây ra tai nạn, đặc biệt khi trời chất lượng xe và vệ sinh mặt mưa và lốp xe bị mòn. đường sạch sẽ. 2. Lùc ma s¸t l¨n HS ®äc th«ng b¸o vµ tr¶ lêi c©u hái: - Fms l¨n xuÊt hiÖn khi hßn bi l¨n C2: Fms l¨n xuÊt hiÖn gi÷a hßn bi vµ mÆt ®Êt khi trªn mÆt sµn. nµo ? C2 : (C¸ nh©n tr¶ lêi) NhËn xÐt : Lùc ma s¸t l¨n xuÊt - Chèt l¹i hiÖn khi vËt chuyÓn ®éng l¨n trªn (Ghi vë) mÆt vËt kh¸c. - Cho HS ph©n tÝch h×nh 6.1 vµ tr¶ lêi c©u hái C3 C3 : (Th¶o luËn, tr¶ lêi C3) Fms tr­ît lµ h×nh 6.1a'. F l¨n lµ h×nh 6.1b. - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm nhËn xÐt nh­ h×nh ms NhËn xÐt : 6.1 F vËt trong tr­êng hîp cã Fms FK trong tr­êng hîp cã ma s¸t tr­ît vµ cã ma s¸t K l¨n nhá h¬n tr­êng hîp cã Fms l¨n. tr­ît. (C¸c nhãm tiÕn hµnh TN, rót ra N.xÐt) (Fms l¨n < Fms tr­ît) 3. Lùc ma s¸t nghØ Yªu cÇu : - §äc h­íng dÉn thÝ nghiÖm. (HS ®äc h­íng dÉn thÝ nghiÖm.) C4 - Tr×nh bµy l¹i th«ng b¸o yªu cÇu lµm thÝ nghiÖm VËt kh«ng thay ®æi vËn tèc : nh­ thÕ nµo ? Chóng tá vËt chÞu t¸c dông cña 2 - HS lµm thÝ nghiÖm. lùc c©n b»ng. (TiÕn hµnh TN theo nhãm) -17- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Cho tr¶ lêi C4. Gi¶i thÝch ? FK = Fms nghØ (Th¶o luËn, hoµn thµnh C4) FK > 0  vËt ®øng yªn Fms nghØ xuÊt hiÖn khi vËt chÞu V = 0 kh«ng ®æi t¸c dông cña lùc mµ vËt vÉn ®øng Fms nghØ chØ xuÊt hiÖn trong tr­êng hîp nµo? yªn. (§¹i diÖn tr¶ lêi) II- Nghiªn cøu lùc ma s¸t trong ®êi sèng vµ kÜ thuËt Y/c lµm C6. 1. Lùc ma s¸t cã thÓ cã h¹i (Lµm C6.) C6: Trong h×nh vÏ 6.3 m« t¶ t¸c h¹i cña ma s¸t, em h·y a) Ma s¸t tr­ît lµm mßn xÝch ®Üa nªu c¸c t¸c h¹i ®ã. BiÖn ph¸p lµm gi¶m ma s¸t ®ã ; kh¾c phôc : tra dÇu. lµ g× ? b) Ma s¸t tr­ît lµm mßn trôc c¶n (Th¶o luËn, ®­a ra KQ) trë chuyÓn ®éng b¸nh xe ; kh¾c GV chèt l¹i t¸c h¹i cña ma s¸t vµ c¸ch lµm gi¶m phôc : l¾p æ bi, tra dÇu. ma s¸t. c) C¶n trë chuyÓn ®éng thïng ; kh¾c - BiÖn ph¸p tra dÇu mì cã thÓ gi¶m ma s¸t tõ 8 - 10 phôc : l¾p b¸nh xe con l¨n. lÇn. 2. Lùc ma s¸t cã thÓ cã Ých - BiÖn ph¸p 2 gi¶m tõ 20 - 30 lÇn. * Ých lîi cña ma s¸t. - Cho lµm C7. C7: (Th¶o luËn, tr¶ lêi C7) - Fms gi÷ ??? trªn b¶ng. - H·y quan s¸t h×nh 6.4 vµ cho biÕt Fms cã t¸c dông - Fms cho vÝt vµ èc gi÷ chÆt vµo g× ? nhau. ( HS tr¶ lêi). - Fms lµm nãng chç tiÕp xóc ®Ó GV chuÈn l¹i hiÖn t­îng  cho c¸c em ghi vë. ®èt diªm. (Ghi vë) - Fms gi÷ cho « t« trªn mÆt. - BiÖn ph¸p t¨ng ma s¸t nh­ thÕ nµo ? * C¸ch lµm t¨ng lùc ma s¸t : (C¸ nh©n tr¶ lêi) - BÒ mÆt sÇn sïi, gå ghÒ. GV chèt l¹i : - èc vÝt cã r·nh. + Ých lîi cña ma s¸t : - Lèp xe, ®Õ dÐp khÝa c¹nh. + C¸ch lµm t¨ng ma s¸t : - Lµm b»ng chÊt nh­ cao su. (Ghi vë) III- VËn dông: Yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi C9. C9. (Nghiªn cøu tr¶ lêi C9) BiÕn Fms tr­ît  Fms l¨n  gi¶m Fms  m¸y mãc chuyÓn ®éng dÔ dµng. D, Cñng cè: - Cã mÊy lo¹i ma s¸t, h·y kÓ tªn. -18- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - §¹i l­îng sinh ra Fms tr­ît, Fms l¨n, Fms nghØ. - Fms trong tr­êng hîp nµo cã lîi - c¸ch lµm t¨ng. E, H­íng dÉn vÒ nhµ: - Häc phÇn ghi nhí. - Lµm l¹i C8 SGK. - Lµm bµi tËp tõ 6.1 ®Õn 6.5 SBT. - HD néi dung «n tËp chuÈn bÞ cho giê sau KT 1 tiÕt TuÇn TiÕt 7: KiÓm tra 1 tiÕt S: KT: I. môc tiªu KiÕn thøc : KiÓm tra viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc cña HS tõ ®Çu n¨m häc, tõ ®ã gióp GV ph©n lo¹i ®­îc ®èi t­îng HS ®Ó cã biÖn ph¸p båi d­ìng phï hîp KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng lµm bµi viÕt t¹i líp Th¸i ®é: Nghiªm tóc , trung thùc, tù gi¸c khi lµm bµi kiÓm tra. II. chuÈn bÞ - GV: Ph« t« ®Ò bµi cho HS ra giÊy A4 - HS: §å dïng häc tËp, kiÕn thøc ®· ®­îc häc tõ ®Çu n¨m häc. III. Ph­¬ng ph¸p: - GV ph¸t ®Ò kiÓm tra tíi tõng HS - HS lµm bµi ra giÊy kiÓm tra IV. tiÕn tr×nh kiÓm tra A, æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B, KiÓm tra: (GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ ë nhµ cña HS) C. §Ò bµi: PhÇn I: Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng cña c¸c c©u sau: 1, Theo d­¬ng lÞch, mét ngµy ®­îc tÝnh lµ thêi gian chuyÓn ®éng cña Tr¸i §Êt quay mét vßng quanh vËt lµm mèc lµ: A. Trôc Tr¸i §Êt C. MÆt Trêi B. MÆt Tr¨ng D. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu sai 2, ChuyÓn ®éng cña ®Çu van xe ®¹p so víi vËt mèc lµ trôc b¸nh xe khi xe chuyÓn ®éng th¼ng trªn ®­êng lµ: A. ChuyÓn ®éng th¼ng C. ChuyÓn ®éng cong B. ChuyÓn ®éng trßn D. Võa chuyÓn ®éng th¼ng, võa chuyÓn ®éng trßn 3, Hai xe löa chuyÓn ®éng cïng chiÒu vµ cïng vËn tèc trªn 2 ®­êng day song song. Mét ng­êi ngåi trªn xe löa thø nhÊt sÏ: -19- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 A. §øng yªn so víi xe löa thø nhÊt C. §øng yªn co víi xe löa thø hai B. ChuyÓn ®éng so víi xe löa thø 2 D. C¶ A vµ C ®Òu ®óng 4, Mét em häc sinh ®i bé tõ nhµ ®Õn tr­êng, nhµ c¸ch tr­êng 3,6 km vµ ®i hÕt thêi gian lµ 40 phót. VËn tèc cña em häc sinh ®ã lµ: A. 19,44 m/s C. 1,5 m/s B. 15 m/s D. 6,71 m/s PhÇn II: §iÒn tõ (HoÆc côm tõ ) thÝch hîp vµo chç trèng cña c¸c c©u sau: 1, ý nghÜa cña vßng bi.................. 2, tay ta cÇm n¾m ®­îc c¸c vËt lµ nhê cã......................... 3, MÆt lèp xe « t«, xe m¸y, xe ®¹p v..v..cã khÝa r·nh ®Ó.................. 4, Hai lùc c©n b»ng víi nhau lµ 2 lùc.................. PhÇn III: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1, Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vÒ chuyÓn ®éng ®Òu vµ chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu? 2, ViÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu ? Gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc? PhÇn IV: Gi¶i c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Mét ng­êi ®i xe m¸y xuÊt ph¸t t¹i A lóc 7 giê 20 phót vµ ®Õn B lóc 8 giê 5 phót. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña ng­êi ®ã theo ®¬n vÞ km/h vµ m/s. BiÕt qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B dµi 24,3 km. Bµi 2: Mét vËt cã khèi l­îng 2 tÊn ®ang chuyÓn ®éng ®Òu trªn mÆt ®­êng. TÝnh lùc ma s¸t t¸c dông lªn vËt khi ®ã. BiÕt lùc kÐo vËt chØ b»ng 30% träng l­îng cña vËt. ........................................................................................ §¸p ¸n - Thang ®iÓm PhÇn I: (2®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5® 1 2 3 4 A B D C PhÇn II: (2®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5® 1, ChuyÓn ®æi tõ ma s¸t tr­ît thµnh ma s¸t l¨n 2, Lùc ma s¸t gi÷a vËt vµ tay 3, T¨ng lùc ma s¸t 4, Cïng t/d vµo 1 vËt, cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu, cïng ®é lín PhÇn III: (2®) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 1® Bµi1:- ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín kh«ng thay ®æi theo thêi gian - ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian Bµi 2: C«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu: v: VËn tèc TB (m/s) S v= S: Qu·ng ®­êng ®i ®­îc (m) t t: T/g chuyÓn ®éng hÕt qu·ng ®­êng ®ã (s) PhÇn IV: (4®) Mçi c©u lµm ®óng ®­îc 2® -20- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2