intTypePromotion=4

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 5

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
329
lượt xem
78
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước lên lớp: A, ổn định lớp: 8A: 8B: B, Kiểm tra: HS1 : Chữa bài tập 12.1, 12.2 HS2 : Chữa bài tập 12.5 HS3 : Chữa bài tập 12.7 C. Bài mới: 1. Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập Tạo tình huống học tập như SGK, GV có thể thông báo thêm là trong thực tế, mọi công sức bỏ ra để làm 1 việc thì đều thực hiện công. Trong công đó thì công nào là công cơ học ? 2. Hoạt động 2 : Khi nào có công cơ học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 5

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : Ch÷a bµi tËp 12.1, 12.2 HS2 : Ch÷a bµi tËp 12.5 HS3 : Ch÷a bµi tËp 12.7 C. Bµi míi: 1. Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp T¹o t×nh huèng häc tËp nh­ SGK, GV cã thÓ th«ng b¸o thªm lµ trong thùc tÕ, mäi c«ng søc bá ra ®Ó lµm 1 viÖc th× ®Òu thùc hiÖn c«ng. Trong c«ng ®ã th× c«ng nµo lµ c«ng c¬ häc ? 2. Ho¹t ®éng 2 : Khi nµo cã c«ng c¬ häc Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc ? VD1 : 1, NhËn xÐt: - Ph©n tÝch th«ng b¸o . VD1 : - NhËn xÐt Con bß kÐo xe : Bß t¸c dông lùc vµo xe : F >0 Xe chuyÓn ®éng : S > 0 Ph­¬ng cña lùc F trïng víi ph­¬ng chuyÓn ®éng.  Con bß ®· thùc hiÖn c«ng c¬ häc. VD2 : VD2 : Fn lín - HS ph©n tÝch lùc : GV chó ý cho HS khi qu¶ t¹ S dÞch chuyÓn = 0  C«ng c¬ häc = 0 ®øng yªn. C1 : Muèn cã c«ng c¬ häc th× - HS tr¶ lêi c©u C1. ph¶i cã lùc t¸c dông vµo vËt lµm - GV ®Ó 3 em HS ph¸t biÓu ý kiÕn cña c¸ nh©n. GV cho vËt chuyÓn dêi. chuÈn l¹i kiÕn thøc. - GV cã thÓ ®­a ra thªm 3 vÝ dô kh¸c. 2, KÕt luËn - HS nghiªn cøu c©u C2 trong 3 phót vµ ph¸t biÓu + ChØ cã c«ng c¬ häc khi cã lùc lÇn l­ît tõng ý, mçi ý gäi 1, 2 HS tr¶ lêi. t¸c dông vµo vËt vµ lµm vËt + ChØ cã c«ng c¬ häc khi nµo ? chuyÓn dêi. + C«ng c¬ häc cña lùc lµ g× ? + C«ng c¬ häc lµ c«ng cña lùc + C«ng c¬ häc gäi t¾t lµ g× ? (hay khi vËt t¸c dông lùc vµ l­c ®ã sinh c«ng gäi lµ c«ng cña vËt) + C«ng cã häc gäi t¾t lµ c«ng. -41- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 3, VËn dông C©u C3 : - HS lµm viÖc c¸ nh©n c©u C3 Tr­êng hîp a : - Yªu cÇu HS ph©n tÝch tõng yÕu tè sinh c«ng cña - Cã lùc t¸c dông F>0 mçi tr­êng hîp. - Cã chuyÓn ®éng S> 0  Ng­êi cã sinh c«ng c¬ häc Tr­êng hîp b : Häc bµi : S = 0  C«ng c¬ häc = 0 Tr­êng hîp c : F>0 S>0  Cã c«ng c¬ häc A > 0 Tr­êng hîp d : F>0 S>0  Cã c«ng c¬ häc A > 0 C©u C4 : C4 : - Khi nµo lùc thùc hiÖn c«ng c¬ häc ? Lùc t¸c dông vµo vËt lµm cho vËt chuyÓn ®éng. Tr­êng hîp a : F t¸c dông lµm S > 0  AF > 0 Tr­êng hîp b : P t¸c dông lµm h > 0  AP > 0 Tr­êng hîp c : Fk t¸c dông  h > 0  AF > 0 II. C«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc 3. Ho¹t ®éng 3 : X©y dùng c«ng thøc tÝnh c«ng c¬ 1, BiÓu thøc tÝnh c«ng c¬ häc häc - HS nghiªn cøu tµi liÖu rót ra biÓu thøc tÝnh c«ng a- BiÓu thøc : F>0 c¬ häc.  A = F.S S>0 - Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸c ®¹i l­îng cã mÆt trong F lµ lùc t¸c dông lªn vËt. S lµ qu·ng ®­êng vËt dÞch biÓu thøc. chuyÓn. - Khi có lực tác dụng vào vật nhưng vật không di chuyển thì không có công cơ học nhưng con người và máy Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: Lực tác móc vẫn tiêu tốn năng lượng. dụng và quãng đường di chuyển. Trong giao thông vận tải, các -42- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 đường gồ ghề làm các phương tiện di chuyển khó khăn, máy móc cần tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Tại các đô thị lớn, mật độ giao thông đông nên thường xảy ra tắc đường. Khi tắc đường các phương tiện tham gia vẫn nổ máy tiêu tốn năng lượng vô ích đồng thời xả ra môi trường nhiều chất khí độc hại. - Giải pháp: Cải thiện chất lượng đường giao thông và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm ách tắc giao thông nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. A lµ c«ng cña lùc F. F - V× lµ ®¬n vÞ suy diÔn nªn yªu cÇu HS nªu ®¬n vÞ b- §¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng trong biÓu thøc. v §¬n vÞ F lµ niut¬n (N) - GV th«ng b¸o cho HS tr­êng hîp ph­¬ng cña lùc §¬n vÞ S lµ mÐt (m) kh«ng trïng víi ph­¬ng chuyÓn ®éng th× sö dông §¬n vÞ A lµ N.m c«ng thøc A = F.S. Jun (J) 1 J = 1 Nm - Yªu cÇu HS ghi phÇn chó ý vµo vë. kil« Jun (kJ) 1 kJ = 1000J HS: Ghi chó ý vµo vë Chó ý : A = F.S chØ ¸p dông trong tr­êng hîp ph­¬ng cña lùc F trïng víi ph­¬ng chuyÓn ®éng. Ph­¬ng cña lùc vu«ng gãc víi ph­¬ng chuyÓn ®éng  A cña C«ng cña lùc > 0 nh­ng kh«ng tÝnh theo A = F. S. lùc ®ã = 0. C«ng thøc tÝnh c«ng cña lùc ®ã ®­îc häc tiÕp ë líp v VD 1 : sau. P C«ng cña lùc P = 0 2, VËn dông F 4. Ho¹t ®éng 4 : VËn dông C5 : - §Ó tÊt c¶ HS lµm bµi tËp vµo vë. v F = 5000N HS: Th¶o luËn C5 S = 1000m - GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ tÝnh bµi. -43- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 HS: §¹i diÖn tr¶ lêi A=? Gi¶i - GV h­íng dÉn HS trao ®æi, thèng nhÊt vµ ghi vµo vë. A = F.S = 5000N . 1000m = 5.106 J - HS ph¶i ghi ®ñ th«ng tin : + Tãm t¾t, ®æi ®¬n vÞ vÒ ®¬n vÞ chÝnh. C6 : P v m = 2kg P = 20N + ¸p dông ®Ó gi¶i h = 6m A=? Gi¶i v A = P.h = 20N.6m = 120J P D. Cñng cè : - ThuËt ng÷ c«ng c¬ häc chØ sö dông trong tr­êng hîp nµo ? - C«ng c¬ häc phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? - C«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc khi lùc t¸c dông vµo vËt lµm vËt dÞch chuyÓn theo ph­¬ng cña lùc ? - §¬n vÞ c«ng ? E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Hoµn thµnh C7 vµo vë - Häc phÇn ghi nhí - Lµm bµi tËp SBT. - §äc tr­íc bµi §Þnh luËt vÒ c«ng TuÇn TiÕt 15 S: Bµi 14 : §Þnh luËt vÒ C«ng G: I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt vÒ c«ng d­íi d¹ng : Lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ ®­êng ®i. - VËn dông ®Þnh luËt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp vÒ mÆt ph¼ng nghiªng, rßng räc ®éng (nÕu cã thÓ gi¶i ®­îc bµi tËp vÒ ®ßn bÈy). 2. KÜ n¨ng Quan s¸t thÝ nghiÖm ®Ó rót ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè : Lùc t¸c dông vµ qu·ng ®­êng dÞch chuyÓn ®Ó x©y dùng ®­îc ®Þnh luËt vÒ c«ng. 3. Th¸i ®é -44- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 CÈn thËn, nghiªm tóc, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS * HS : Mçi nhãm - 1 th­íc ®o cã GH§ : 30 cm ; §CNN : 1mm - 1 gi· ®ì - 1 thanh n»m ngang - 1 rßng räc - 1 qu¶ nÆng 100 - 200g - 1 lùc kÕ 2,5N - 5N - 1 d©y kÐo lµ c­íc * GV : - 1 ®ßn bÈy - 2 th­íc th¼ng - 1 qu¶ nÆng 200g - 1 qu¶ nÆng 100g III. Ph­¬ng ph¸p: Lµm TN, ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : - ChØ cã c«ng c¬ häc khi nµo ? - ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng c¬ häc, gi¶i thÝch kÝ hiÖu vµ ghi râ ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng cã mÆt trong c«ng thøc. - Ch÷a bµi tËp 13.3 HS2 : Ch÷a bµi tËp 13.4 C. Bµi míi: 1- Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp ë líp 6 c¸c em ®· ®­îc häc m¸y c¬ ®¬n gi¶n (MC§G) nµo ? M¸y c¬ ®ã gióp cho ta cã lîi nh­ thÕ nµo ? - MC§G cã thÓ gióp ta n©ng vËt lªn cã lîi vÒ lùc. VËy c«ng cña lùc n©ng vËt cã lîi kh«ng ? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi c©u hái ®ã. 2- Ho¹t ®éng 2 : Lµm thÝ nghiÖm ®Ó so s¸nh c«ng cña MC§G víi c«ng kÐo vËt khi kh«ng dïng MC§G Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh Yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ nghiÖm SGK, tr×nh bµy I- ThÝ nghiÖm tãm t¾t c¸c b­íc tiÕn hµnh : KÕt qu¶: HS: ho¹t ®éng nhãm, tr¶ lêi c©u hái C¸c ®¹i l­îng KÐo trùc Dïng B1 : TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh­ thÕ nµo ? cÇn x¸c ®Þnh tiÕp rßng räc B2 : TiÕn thµnh thÝ nghiÖm nh­ thÕ nµo ? Lùc (N) S (m) - GV yªu cÇu HS quan s¸t, h­íng dÉn vµ lµm thÝ C«ng (J) -45- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 C1 : F2  1/2F1 nghiÖm. HS: tiÕn hµnh c¸c phÐp ®o nh­ ®· tr×nh bµy. Ghi C2 : S2 = 2S1 kÕt qu¶ vµo b¶ng. C3 : A1= F1.S1 = 1.0,05 = 0,05(J) - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1, C2, C3? A2 = F2.S2 = 0,5.0,1= 0,05(J)  A1 = A2 HS: Th¶o luô© nhãm C!, C2, C3 - Do ma s¸t nªn A2 > A1. C4 NhËn xÐt : Dïng rßng räc ®éng ®­îc lîi 2 GV: Bá qua ma s¸t vµ träng l­îng rßng räc, d©y th× lÇn vÒ lùc th× thiÖt 2 lÇn vÒ ®­êng ®i. NghÜa lµ kh«ng cã lîi g× vÒ A1 = A2  HS rót ra nhËn xÐt C4. HS: Rót ra nhËn xÐt C4. c«ng. Ho¹t ®éng 3 : §Þnh luËt vÒ c«ng II- §Þnh luËt vÒ c«ng - GV th«ng b¸o cho HS : TiÕn hµnh thÝ nghiÖm t­¬ng tù ®èi víi c¸c MC§G kh¸c còng cã kÕt qu¶ t­¬ng tù. - VÝ dô ë ®ßn bÈy. - Em cã thÓ ph¸t biÓu ®Þnh luËt vÒ c«ng ? h2 HS: ph¸t biÓu ®Þnh luËt vÒ c«ng. P2 - NÕu ®Ó HS ph¸t biÓu, ®a phÇn c¸c em sÏ chØ ph¸t h1 biÓu : Dïng MC§G cho ta lîi vÒ lùc .... nh­ng P1 thiÕu côm tõ "vµ ng­îc l¹i". P1>P2 - GV th«ng b¸o cã tr­êng hîp cho ta lîi vÒ ®­êng ®i h1< h2 nh­ng l¹i thiÖt vÒ lùc. C«ng kh«ng cã lîi vµ ®­a ra VD. - GV:ph¸t biÓu ®Çy ®ñ vÒ ®Þnh luËt vÒ c«ng.. - §Þnh luËt vÒ c«ng : Kh«ng cã MC§G nµo cho ta lîi vÒ c«ng. HS: Ghi vë §­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ ®­êng ®i vµ ng­îc l¹i. Ho¹t ®éng 4 : VËn dông III- VËn dung - Yªu cÇu C5 vµ C6 C5 : - HS: ph¶i ghi l¹i tãm t¾t th«ng tin råi míi gi¶i bµi P = 500N tËp vµ tr¶ lêi. h = 1m l1 = 4m l2 = 2 m GV: Cã thÓ gîi ý : + Dïng mÆt ph¼ng nghiªm n©ng vËt lªn cã lîi nh­ thÕ nµo ? a) Dïng mÆt ph¼ng nghiªng kÐo vËt lªn cho ta lîi vÒ lùc, chiÒu dµi l cµng lín th× lùc kÐo cµng nhá. VËy tr­êng hîp 1 lùc kÐo nhá -46- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 h¬n. b) Tr­êng hîp nµo c«ng lín h¬n ? F1 < F2 HS: So s¸nh c«ng trong 2 TH råi tr¶ lêi F1 = F2/2 c) TÝnh c«ng b) C«ng kÐo vËt trong 2 tr­êng hîp lµ b»ng nhau (theo ®Þnh luËt vÒ c«ng). A = P.h = 500N. 1m = 500J D. Cñng cè: - Cho HS ph¸t biÓu l¹i ®Þnh luËt vÒ c«ng. - Trong thùc tÕ dïng MC§G n©ng vËt bao giê còng cã søc c¶n cña ma s¸t, cña träng lùc rßng räc, cña d©y ... Do ®ã c«ng kÐo vËt lªn A2 bao giê còng lín h¬n c«ng kÐo vËt kh«ng cã lùc ma s¸t .... (tøc lµ c«ng kÐo vËt kh«ng dïng MC§G). - HD C6: C6 : Gi¶i P = 420N S = 8m a) Dïng rßng räc ®éng lîi 2 lÇn vÒ lùc : a) F = ? h = ? F = P/2 = 210(N) b) A = ? Qu·ng ®­êng dÞch chuyÓn thiÖt 2 lÇn h = S/2 = 4 (m) b) A = P.h hoÆc A = F.S - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". A A2 > A1 ; H = 1 .100%  H < 1 A2 E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Häc thuéc ®Þnh luËt vÒ c«ng. - Lµm bµi tËp SBT. - ¤n l¹i toµn bé lý thuyÕt vµ bµi tËp ®· häc tõ ®Çu n¨m häc Hai tiÕt sau «n tËp chuÈn bÞ cho kiÓm tra HKI -47- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TuÇn TiÕt 16 S: «n tËp (TiÕt 1) G: I. Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: ¤n lai vµ cñng cè toµn bé lý thuyÕt trong ch­¬ng tr×nh m«n vËt lý 8 ®· häc tõ tiÕt 1 ®Õn tiÕt 15 2, Kü n¨ng: ¤n tËp 3, Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: GV: Néi dung cÇn «n tËp HS: ¤n l¹i lý thuyÕt ®· ®­îc häc tõ ®Çu n¨m häc III. Ph­¬ng ph¸p: Tæng hîp, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B. KiÓm tra bµi cò: (KÕt hîp trong bµi) C. Bµi míi: Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh I. Lý thuyÕt: H§1 : ¤n t¹p lý thuyÕt 1, - ChuyÓn ®éng c¬ häc lµ GV : Nªu k/n vÒ chuyÓn ®éng c¬ häc ? vµ nªu c¸c chuyÓn ®éng mµ vÞ trÝ cña vËt so d¹ng C§ th­êng gÆp ? víi vËt mèc thay ®æi theo thêi HS : §øng t¹i chç tr¶ lêi gian. - C¸c d¹ng chuyÓn ®éng th­êng gÆp: C§ th¼ng, C§ cong, C§ trßn. 2, - Ch­yÓn ®éng ®Òu lµ C§ mµ GV : THÕ nµo lµ C§ ®Òu vµ C§ kh«ng ®Òu ? vËn tèc cã ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian HS : §øng t¹i chç tr¶ lêi - Ch­yÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ C§ mµ vËn tèc cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian. 3, C¸ch biÓu diÔn 1 vect¬ lùc GV : Nªu c¸ch biÓu diÔn 1 vect¬ lùc ? gåm cã: - Gèc: §iÓm ®Æt cña lùc HS : §øng t¹i chç nªu c¸ch biÓu diÔn - Ph­¬ng, chiÒu: Trïng víi ph­¬ng, chiÒu cña lùc - C­êng ®é lùc: BiÓu diÔn theo mét tû xÝch cho tr­íc. 4, Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc GV : ThÕ nµo lµ 2 lùc c©n b»ng ? cïng ®Æt lªn mét vËt, cã c­êng HS : §øng t¹i chç tr¶ lêi ®é b»ng nhau, cïng ph­¬ng, -48- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 ng­îc chiÒu GV : Ph¸t biÓu §/N vÒ ¸p suÊt ? vµ c¸ch lµm t¨ng 5, - ¸p só©t lµ ®é lín cña ¸p lùc ¸p suÊt ? trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp . - Cã 3 c¸ch lµm t¨ng ¸p suÊt: HS : §øng t¹i chç tr¶ lêi + T¨ng ¸p lùc + Gi¶m diÖn tÝch mÆt bÞ Ðp + Thùc hiÖn c¶ 2 ph­¬ng ¸n trªn 6, §/l vÒ c«ng: Kh«ng 1 m¸y c¬ GV : Ph¸t biÓu néi dung §/L vÒ c«ng ? ®¬n gi¶n nµo cho ta lîi vÒ c«ng. §­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× HS : §øng t¹i chç ph¸t biÓu §/L thiÖt bÊy nhiªu lµn vÒ ®­êng ®i vµ ng­îc l¹i H§2 : ¤n l¹i mét sè c«ng thøc II. Mét sè c«ng thøc: 1, C«ng thøc tÝnh: GV : ViÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ vËn tèc TB ? VËn tèc VËn tèc TB S1  S2  ...  S n HS : 1 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp viÕt ra vë S v= vTB = t t1  t2  ...  tn 2, C«ng thøc tÝnh: GV : ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt vµ ¸p suÊt chÊt ¸p suÊt ¸p suÊt chÊt láng láng ? F p  d.h p HS : 1 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp viÕt ra vë S 3, C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt khÝ GV : ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt khÝ quyÓn ? quyÓn: HS : 1 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp viÕt ra vë P0  d Hg .hHg GV : ViÕt c«ng thøc tÝnh ®é lín cña lùc ®Èy 4, C«ng thøc tÝnh ®é lín cña lùc Acsimet ? ®Èy Acsimet HS : 1 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp viÕt ra vë F A  d .V GV : ViÕt c«ng thøc tÝnh c«ng ? 5, C«ng thøc tÝnh c«ng: HS : 1 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp viÕt ra vë A  F .s D. Cñng cè: V×: A2  A1 ; A H = 1 . 100 % A  H  21 E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - Xem l¹i toµn bé c¸c bµi tËp trong SGK + SBT d· häc - ChuÈn bÞ cho giß sau «n tËp -49- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TuÇn TiÕt 17 S: «n tËp (TiÕt 2) G: I. Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp c¬ b¶n 2, Kü n¨ng: ¤n tËp, vËn dông, ho¹t ®éng nhãm 3, Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: GV: Néi dung cÇn «n tËp HS: lý thuyÕt ®· ®­îc häc tõ ®Çu n¨m häc III. Ph­¬ng ph¸p: Tæng hîp, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B. KiÓm tra bµi cò: (KÕt hîp trong bµi) C. Bµi míi: Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh C7 : GV : Y/c HS hoµn thµnh C7 Bµi 8 SGK h1 = 1,2m HS tr¶ lêi c©u C6 h2 = 1,2m-0,4m = 0,8m - GV th«ng b¸o : h lín tíi hµng ngh×n mÐt  p pA = d.h1 = 10000.1,2 = 12000(N/m2) chÊt láng lín. pB = d.(hA - 0,4) = 8000(N/m2) - Yªu cÇu HS ghi tãm t¾t ®Ò bµi. - Gäi HS lªn ch÷a bµi. 2, Ch÷a bµi tËp 8.6 GV : HDHS lµm BT 8.6 SBT Tãm t¾t : GV : Y/c HS tãm t¾t bµi to¸n h = 18 mm HS : §øng t¹i chç ®äc tãm t¾t d1 = 7,000 N/m3 d2 = 10.300 N/m3 h1 = ? Bµi gi¶i XÐt 2 ®iÓm A, B trong 2 nh¸nh n»m trong cïng 1 mÆt GV : C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng ? ph¼ng n»m ngang trïng víi mÆt HS : §äc c«ng thøc ph©n c¸ch gi÷a x¨ng vµ n­íc biÓn. Ta cã : pA = pB GV : HDHS suy ra c¸ch tÝnh h1 h1. d1. = h2 . d2 HS : TÝnh h1 theo HD h1. d1 = d2 (h1- h) -50- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2