Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

72
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp là tài liệu tham khảo có giá trị cả về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động; Phân tích kết quả kinh doanh; Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động

 1. TRUỜN6 ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. H . CHÍ MINH Biên soan: ThS. Ngô Kim Phượng (Chủ biên) TS. Lê Thị Thanh Hà - ThS. Lê Mạnh íiừng - ThS. Lê Hoàng Vinh PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Tái bản lần thứ 2) ٠
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH £0 ® G3 PHÂNTÌCH TÀI C É i DOANH NGHIỆP / ^Jái ٠ 7 - l/s>án íR ^ oLãn Ẩ! 9Ì B iên soạn: ٦ ٠:٠' ThS. Ngô Kim Phượng Chủ biên ٠:٠ TS. Lê Thị rhanh lỉà ٠:٠ ThS. Lô Mạnh Hưng ٠:٠ ^rhs. Lê Hoàng Vinh 4311 NIIÀ XUẤT BẢN LAO ĐÔNG .
 3. SÁCH Mới XUẤT BÀN Tên sách Tác giả Giáo trinh Thl trường Chứng khoán I PGS.TS. BÙI Klm Yê'n ThỊ trường Taĩỉ chỉnh ‫إ‬ PGS TS^ Nguy^nD^ng DOn ‫إ‬ Bai tạg và b 3i giải Wgh!‫ ؛‬p vụ Ngân Hàng PGS.TS. Nguygn D3ng Dơn Trung ương , ٠ I ‫ إ‬1‫ؤا‬ Ngt p vụNgơn hơng Truơg ương ‫إ‬ DGSTS. Nguygn Dơng Dơn l(la ib à n Ìẩ n l) I ‫ا‬Kinh tơ Duơơ t ế : Bai tập và Dap ấƠ ‫إ‬ ^^DA.Nguygn ^3n Duơg [Quản trĨBan hơơg “ “ DANg' ‫ ﻓ ﺎ‬-‫ ة آ‬n""Duơg''"-‫' آ‬٠-" iQuản Trị Marketing MBA. Nguyễn Vân Dung ỊBai tỢp va eơi giai Kế TOan Tơi Chinh Bộ mồn Kế toán ta! chinh Dạ! học Kinh tê' Thuế ” Ị ThS^ Khúc Dinh Nam Thuế............. Các Nghiệp vụ NHTM trông nền Kinh ĩế I Dương Hữu Hạnh 1 Toàn cẩu________________ _________ ................................. Quản trị Ngân hàng Thương mại Trong I Dương Hữu Hạnh Cạnh tranh Toàn cẩu Nguyẽn !ý Kế toán Bộ Môn Kê' toán ___________ __________________ Đại hoc Sài Gòn Tài chính Doanh nghiệp Căn bản (tập 1) TS. Đỗ Quang Trị Tài chinh Doanh nghigp Cẫn ơơn (tập 2) TS. Đô Duang Trị Đại học Hùng Vương tpHCM TS. Bùi Hữu Phước 'Giáơ trinh Marketing'Ngẫn hàng ‫؛‬ PGS TS. Trương Quang Thông . ‫ى‬ ‫ى‬ . , ‫ى‬ . , , ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ , , ‫ﻷ‬ ٠. Nơn'g caO LỌ thơ Cạnh tranh .cua D o a n h TS. ẹơ! T.h! ,Thanh ‫إ‬ nghiệp - Nghìễn cứu Trường hơp' cấc s ‫؛‬ẽu| TS. Nguyễn Xuãn Hiệp th! tại tp. HỔ Chi Minh - ứng dung Nghiêh cứu Định lượng trong Kinh doanh I Thuế ٠ Lý thuyết, Bài tập. Bài giải mẫu & I Ths. Nguyễn Thị Mỹ Linh Câu hòi õn tập______ I Ths. Phạm Thị Phươr.g Loan
 4. ‫؛ أ ؤ ة‬x s ^ ầ u Mục Uêu hoạt động của các doa^h nghiệp ta tốt da hOa tợt nhuận nhám gia ٤áng giá tri của công ty. Trong nền kinh ،ẻ' ،hị' trường, các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh đơn /ẻ một minh mà có quan hệ ướĩ các nha đầu tư, các chủ nợ, các cơ quan quản lý nha nước, khách hàng... Các nha đầu tư hiện hanh hag tiềm nâng khi quyết định dẩn ،ư uốn ٧ầơ doanh nghiệp ٢â'٤quan tâm dê'n khả nâng sinh íờí trên đồng uốn đầu tư uà mức độ rCii ro khi đầu tư uốn. Trong khi dó các chủ nợ ,ạí quan tâm dê'n khả năng trả gốc uà lãi ctia doanh nghiệp cO quan hệ tin dụng. Các co quan quản lý nha nước íạí quan tâm dể'n tinh h.ỉnh hoạ، động của doahh nghiệp dể đưa ra các chinh sách kinh tế - tài chinh phù hợp, sao cho các doanh nghiệp phát triển đúng hướng ٧á thực híện tô'، nghìa uụ đổi odi Nha nước. Nhln chung, các nhà guán trị doanh nghỉệp ٧à các hên cớ liên guan dề'n doanh nghíệp dều muốn biết ،ỉnh hỉnh ،àỉ' chinh cUa doanh nghíệp như thế nâo, cO cá'u uốn, khả nẩng sinh ،ờí, khả năng ،hanh toán... Đế cO cáu ،rá lời cho các uấn dể nêu ،rên họ ■phải ،hực híện uỉệc phán ،،ch ،ỉnh hỉnh ،ầ، ch،'nh cUa doanh ngh،ệp. Tài chinh là k ầ rất guan ،rọng ،rong hoạ٤dộng cUa doarih Íighíệp, bởi uì ٤à، chinh hao gồm các guá ،rỉnh liên guan dến uĩệc hug dộng uốn, sử dụng uốn ٧à làm thế nào dể đổng uốn đầu ٤ư uào doanh ngh،ệp dược lớn lên, cớ nghìa ،ầ dồng uốn đầu ،ư uâo doanh ngh،ệp dược sử dụng cO hỉệu guá. Để dạ، dược mục tiêu g،a íáng ،0، nhuận uầ duy ،rỉ hoạ، dộng cUa cdng ،g một cách ổn đính, đòi hỏỉ cống ،g phảí có một co cấu íâ،' chinh phU hợp uâ đảm háo dược khả náng ،hanh toán.
 5. Phàn tích tài chinh doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đố،' uới các nhà quản trị, các nhà dầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản ig nhà nước trong việc đưa ra các quyết dinh kinh íế. Vĩ vậy phàn tích tài chinh cung là một môn học quan trọng và cần ‫أرﺀ‬،'‫ ﺀ'خ‬trong chương trinh đầo tạo đại học, chuyên .ngành kinh tế Giao trinh Phân tích tà‫ ؛‬chinh doanh nghỉệp là tai 11‫ ﻻؤ‬tham ٧ề lý thuyết và ứng dụng thực khảo có g،'á trị cả ‫؛‬،'ễn. Ỉlgoàỉl ٧ể phán tích những lý thuyết cơ bản, chuyên sáu ‫؛‬á،' chínih doanh nghiệp, giáo trinh cỗn tập hợp các tinh huống phẫn líclh .trên cơ sở số í،'ệu thực ỉê' cCia nhiều ỉơạ،' hlnh doanh nghiệp ٥ạ،' học Ngan hàng Giáo trinh do tập thể giảng viên Trường TP. Hồ Ch،' Minh biên soạn, là ،à،' liệu hữu ich dCing dể học tập ٧à nghiên cứu cho sinh viên và những người dang ầ cõng fá،c thực ‫؛‬.ế fạ،' doanh nghiệp và ngan ầ g :Các giảng viên tham gia biên soạn giáo trinh gồm có (ThS. Ngô Kim Phượng (Chủ biên TS. Lê Thị Thanh Hà ThS. hê Mạnh Hưng ThS. hê Hoàng Vinh ٤á،' bản này, chCing Trong lần ٤ổ،' đá sửa chữa, bổ sung vầ ٧ớ،' lần ،áí bản thứ nhất. Tuty hoân thiện một số nội dung so ٧ơ،' những kếít nhỉên, chúng tỏi vẩn chưa hoần toàn hài lòng quả đạt dược và sẽ h'ê'p tục hoàn thiện trong thời gian tới. Rấĩt mong nhận dược những ý kiến đóng góp chán thành của bạm dọc dể cuốn sách dược hoán thiện hơn. Xin chán thanh cảm ơn. Tập thể tác gỉắ
 6. ٤Muc MỤC LỤC.................................................................................vii DANH MỤC BẢNG..................................................................xiii DANH MỤC HÌNH - sơ Đ ổ....................................................xvi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP....................... 1 1.1. KHÁI NIỆM, NỘI DƯNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP........................................ 1 1.1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp là một nội dung chính của phân tích hoạt động doanh nghiệp........................................................... 1 1.1.2. Khái niệm, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................................... 4 1.1.3. Sự cần thiết khách quan phải phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................... 6 1.1.4. Đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp......................................................... 8 1.2. NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP..................................... 11 1.2.1. Các bước chung khi phân tích một chỉ tiêu kỉnh tế tài chính................................................... 11 1.2.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp.... 14 1.3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG PHÂN TÍCH.............16 1.3.1. Xem xét các sự kiện kinh tế trong trạng thái vận động và phát triển................................ 16 1.3.2. Đi sâu vào từng bộ phận cấu thành các chỉ tiêu tài chính để xem xét tác động của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.......................................... 17
 7. viii ĨY lụ c đ iịc 1.3.3. N ghiên cứu các chỉ tiêu tài chính trong mối quan hệ biện chứng giữa chỉ tiêu đó với các chỉ tiêu khác........................................................IS 1.3.4. R ú t ra những kết luận và nhận xét về chỉ tiêu phân tích và đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tạ i........................... .......................... IB 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP v ụ ....... 20 1.4.1. Phương pháp so sá n h .......................................... 20 1.4.2. Phương pháp loại tr ừ ..........................................28 1.4.3. Phương pháp liên hệ cân đối..............................37 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1...............................................40 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ................................................................. 41 CHƯƠNG 2: PH ÂN TÍCH CHI PH Í VÀ ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG....................... 44 2.1. Ý NGHĨA, NHIỆM v ụ PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH s Ẩ n p h ẩ m .................................................. 44 2.1.1. Khái niệm và phân loại chi p h í.........................44 2.1.2. Giá thành sản p h ẩ m ............................................ 47 2.1.3. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích chi phí và giá thành sản p h ẩ m ............................................. 48 2.2. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM.... ......................................................... 50 2.2.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp...................................................................52 2.2.2. Chi phí nhân công trực tiế p ................................ 53 2.2.3. Chỉ phí sản xuất chung........................................■56 2.3. PHẤN TÍCH ĐIỂM HÒA V ốN VÀ ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG........................................................................ 62 2.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của điểm hòa v ố n ......... 'Ổ2 2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động.... ٠ổổ
 8. TÌĨMcẠ/u: ix 2.3.3. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hòa vốn..........................................................75 2.3.4. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro hoạt động kinh doanh.......................................... 76 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 .............................................. 78 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 ................................................................. 79 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH .............................83 3.1. M ự c ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH..................................................................... 83 3.2. NÔI DUNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH................................................. 84 3.2.1. Lợi nhuận từ bản hàng và cung ứng dịch vụ ...85 3.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài ch ín h .....................91 3.2.3. Lợi nhuận khác..................................................... 92 3.2.4. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (Earnings Before Interest and Taxes - EBIT)... 93 3.2.5. Tổng lợi nhuận trước thuế (Earnings Before Taxes - EBT).........................93 3.2.6. Lợi nhuận sau thuế (Earnings After Taxes - EAT)........................... 94 3.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH.. 95 3.3.1. Phân tích theo chiều ngang..............................95 3.3.2. Phân tích theo chiều dọc...................................100 3.4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU DOANH THU THUẦN T ừ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH v ụ ............... 103 3.5. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI n h u ậ n t ừ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH v ụ (LỢl NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH)........................ 107 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 ............................................115 BÀI TÂP CHƯƠNG 3 ............................................................... 116
 9. X ị ị iỂ ii é Ệ É Ể É à iii Ể è é Ể i N é iiả iii iiằ iiW N i ii;ii g iw iiM iỆ i M i i i i i i 'Mii i i i i i i i U Ệ i i i i g i i i iiiíi ΐ ϋ ϋ ΐ ΐ ΐ ϋ ϋ Ρ ϋ ΐ ϋ ΐ ϋ · ΐ ϋ ΐ ϋ ϋ ϋ ΐ ι ΐ № ί | „ ι ι ϋ ΐ ι ι CHƯƠNG 4‫ ؛‬PHÂN TÍCH C ơ CẤU NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN ... 122 4.1. NỘI DUNG BẢNG CÂN Dốl KẾ TOÁN.................... 1,2.1 4.1.1. PTiầĩi Tài San;..................................................... 124 4.1.2. Nguồn vốn ........................................................... 130 4.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT c ơ CẤU TÀI SẢN VÀ n g u On v ố n ................................................................1-37 4.2.1. DánK giá khái qnát cơ cần tai sản υα nguồn vốn của công ty........................................ 137 4.2.2. Phương pháp phân tích...................................... 139 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIE n DỘNG NGUOn v ố n VÀ SỬ DỤNG VỐN ...................................................... 1,42 4.4. PHÂN TÍCH Cơ GẤU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG Q٧ A VỐN L ư u DỘNG ỵÀ CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU DỘNG...... 1.48 4.4.1. Vốn lưu dộng CWorking Capital) ...................... 148 4.4.2. Cdc nguồn klnk tkànk υοη lưu dộng - Vốn lưu dộng ٣òng υα nợ caỵ ngdn kạ n .......... 1.51 4.5. PHÂN TÍCH CHU KỲ VốN L ư u DỘNG................... 1.67 4.5.7. Chu kỳ vốn lưu động.......................................... 7 67 4.5.2. Pkdn tick cku k‫ ﻵ‬υοη lưu dộng........................ 1'71 CÂU HỎI ÔN TẬP CHIÍƠNG 4 ......................................... 1 77 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 ........................................................... 1 78 CHƯƠNG 5‫ ؛‬PHÂN TÍCH LƯU C H l ^ N Ti E n Tệ .......................... 1Ỉ.83 5.1'. Ỷ NGHĨA VÀ'NỘI D l^ G CỦA BÁO CAO LƯU CHI^ỂNTIỀNTỆ.......................................... 184‫؛‬٠ δ.Ι'.Ι. Y ngkla сйа tlCn cố. báo cáo lưu c k u ể n tiền t ệ ................................................................... 7(64
 10. l ụ c
 11. xii_______________________________ _____________________ Ị ỵ u iđ ụ i 6.1.4. Tốc độ luâĩi cìiuỵểĩi Kàng tồ^ kVio....................236 6.1.5. KHd năĩig tlianh. toá^ từ ĩigâri lưu ròĩig hoạt động kinh doanh.......................................239 6.1.6. ^‫ رد‬lệ đảm bảo lãi vay .......................................241 6.2. CẤC CHÌ TIÊU SINH LỜI CỦA VỐN........................242 6.2.1. Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 6.2.2. T^ sưốt sinh, lơl trên tồng tai sàn (ROA) ........246 6.2.3. τ ‫ ﻵ‬sưầt sinh lờl trCn cốn chủ sở hữu ..............249 6.2.4. Thu nhẬp trèn mỗi cổ phlếư thương (Earnings per share - EPS)..............................258 6.2.5. H | sốgia thi trương so CƠI gia sổ sách (P!B).260 6.2.6. Gia tr‫ ؛‬glatdng thị trương................................ 261 6.2.7. τ ‫ ﻵ‬sốgia th‫ ؛‬trương so VƠI thư nhẠp trèn một cổ phiếu (Price- Earnings ratio - P/E).....26ỉ CÂU HỔI ÔN TẬP CHƯƠNG 6......................................... 263 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 ........................................................... 264 BÀI TẬP TỔNG H Ợ P ....................................................... 270 MỘT s ố BÀI GIẢI GỢI Ý................................................329 PH Ụ LỤC ....................................................................... 350 TÀI LIEU THAM K H Ả O ..................................................386
 12. .‫؛‬D anh ‫؛‬Xuc ٩B٥« g Bảng 1.1: Tình hình doanh thu của công ty ABC.........25 Bảng 1.2: Thông tin về chi phí vật liệu chính Y .......... 31 Bảng 1.3: Thông tin về chi phí vật liệu chính Y .......... 35 Bảng 1.4: Cân đối tiền tháng 12 năm N của công ty X...38 Bảng 1.5: • Bảng cân đối các nhân tố ảnh hưởng đến thu chi tiề n .............................................. 38 Bảng 2.1: Trường hợp khâh hao với thời gian 6 năm ..57 Bảng 2.2: Trường hợp khấu hao đều vứi thời gian 3 năm ................................................................ 58 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp giá thành đơn vị sản phẩm A . 59 Bảng 2.4: Ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động đến lợi nhuận hoạt động........................................67 Bảng 2.5: So sánh DOL của hai công ty có đòn bẩy hoạt động khác nhau - Tình huống 1 ......... 70 Bảng 2.6: So sánh DOL của 2 công ty có đòn bẩy hoạt động khác nhau - Tình huống 2 ......... 71 Bảng 2.7: So sánh DOL của 2 công ty có đòn bẩy hoạt động khác nhau - Tình huông 3 ......... 72 Bảng 2.8: Lợi nhuận và độ bẩy hoạt động ở những mức sản lượng khác n h au .................. 75 Bảng 3.1: Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.........................................91 Bảng 3.2: Lợi nhuận từ hoạt động tài c h ín h ................ 92 Bảng 3.3: Lợi nhuận khác................................................92 Bảng 3.4: Lợi nhuận trước thuế và lãi v a y ...................93
 13. xiv (P ểlụư :í6ả> t4 B ảng 3.5: Lợi nhuận trước th u ế .....................................94 B ảng 3.6: Lợi nhuận sau th u ế ........................................94 Bảng 3.7: Bấo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty ABC nãm Ν-2, Ν -1 và N..................97 B ảng 3.8: Bảng phân tích biến dộng của kết quả kinh doanh...................................................... 98 Bảng 3.9: Bảng phân tích hiệu quả tiết kiệm ch‫ ؛‬p h i.... 101 B ảng 3.10: Tinh hình tiêu thụ sản phẩm năm N và Ν -1 ................................................105 Bảng 3.11: Bảng xác định lợi nhuận hoạt dộng kinh doanh chinh......................................... 111 B ảng 3.12: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng dến lợi nhuận hoạt dộng kinh doanh chinh...... :111 B ảng 4.1: Kết cấu bảng cân dối kế to án ..................... 124 B ảng 4.2: Sự khác biệt giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài h ạ n ........................................ 125 B ảng 4.3: Sự khác biệt giữa nợ và vốn chủ sở hữu ....131 B ảng 4.4: Bảng cân dối kế toán dối chiếu công ty ABC 136 B ảng 4.5: Bảng cơ cấu tài sản và nguồn vốn công ty ABC.................................................. 140 Bảng 4.6: Bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn năm N... 145 B ảng 4.7: Bảng phân tích biến dộng nguồn vốn và sử dụng vốn năm N ................................. 1146 B ảng 4.8: Bdng cân dối kế toán rút gọn của công ty SRT............................................ 1157 B ẩng 4.9: Vốn lưu dộng và vốn lưu dộng rOng của công ty SRT..'.......................................... 1158 B ảng 4.10: Bảng cân dối kế toán rút gọn của công ty AMT ngày 31/12^.......................... 1.61
 14. < b ế lụ c a á n ạ XV Bảng 4.11 .. Phân tích cơ cấu tà‫ ؛‬chinh công ty AMT ... 162 Bảng 4.12 ‫ ؛‬Các nhân tố ảnh hưởng tơi vốn lưu động rOng......................................... 164 Bảng 4.13 ‫ ؛‬Bảng cân đối tóm tắt của công ty ABC...... 165 Bảng 4.14 ‫ ؛‬Vốn lưu động và vốn lưu dộng ròng............ 166 Bảng 4.15 : Các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả của công ty ABC..... 172 Bảng 4.16 ‫ ؛‬Doanh thu, giá vốn hàng bán và doanh số mua hàng của công ty năm N và N-1.........173 Bảng 4.17 ‫ ؛‬Chu kỳ vốn lưu dộng (Chu kỳ tiền m ặt)...... 174 Bảng 5.1 : So sánh lợi nhuận sau thuế với lufu chuyển tiền thuần hoạt dộng kinh doanh............... 194 Bảng 5.2 ‫ ؛‬Bảng cân dối kế toán công ty XYZ............. 197 Bảng 5.3 ‫؛‬ Báo cáo kết quả kinh doanh công ty XYZ .... 198 Bảng 5.4 : Bảng kê nguồn vốn, sử dụng vốn của công ty XYZ nảm N +1 ................................. 198 Bảng 5.5 ‫ ؛‬Lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiế p ......................................................... 200 Bảng 5.6 ‫ ؛‬Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty ABC năm N ............................................................. 202 Bảng 6.1 : Bảng phân tích kỳ thu tiền binh quân năm N so với năm N-1................................ 235 Bảng 6.2 ‫ ؛‬Phân tích tốc độ luân chuyển tồn kho .......238 Bảng 6.3 ‫ ؛‬Khả năng dảm bảo thanh toán lãi vay ......241 Bảng 6.4 ‫ ؛‬Phân tích ROI của công ty ABC năm N -1 và nâm N........................................................245 Bảng 6.5‫؛‬ Phân tích ROA công ty ABC nẳm N-1 và N .248 Bẳng 6.6 : Phân tích tác dộng của dOn bẩy tài chinh dến ROE của công ty ABC nãm N -1 và năm N ........................................................257
 15. (j)a n fi ٤٠ in f i ٠ s٥ 5 ). H inh 1 .1 : Doanh thu từ quý đến quý IV ^+ 1............25 H ình 1.2: Tỷ lệ biến động doanh thu trong 2 n ảm ........26 H inh 2.1: Điểm hoà vốn ................................................... 65 H ình 2.2: Quan hệ giữa sản lượng tiêu thụ và độ bẩy hoạt dộng.............................................. 76 Sơ dồ 3.1: Co cấu lợi n huận...............................................85 Sơ dồ 4.1: Vốn lưu dộng.................................................... 148 Sơ dồ 4.2: Chu kỳ luân chuyển vốn lưu dộng................ 152 Sơ dồ 4.3: Vốn lưu dộng rOng dư٠ơ ng............................... 156 Sơ dồ 4.4; Nguồn tài trự vốn lưu dộng........................... 156 Sơ dồ 4.5: Nguồn tài trợ vốn lưu dộng...........................157 Sơ dồ 4.6: Vốn lưư dộng rbng bằng 0 ............................. 160 Sơ dồ 4.7: Vốn 1‫ إﻋﺎ‬dộng rOng â m ................................... 161 Sơ dồ 4.8‫ ؛‬Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất............................................................ 168 Sơ dồ 4.9: Số ngày của một chu kỳ vốn lưu dộng.......... 169 Sơ dồ 4.10‫ ؛‬Chu kỳ vốn 1‫ س‬dộng.......................................171 Sơ dồ 5.1: Chu kỳ lưư chuyển tiền tệ dơn gidn.............. 186
 16. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp là một nội dung chính của phân tích hoạt động doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp bao gồm tấ t cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu mua các yếu tô" đầu vào, dự trữ, sản xuất và tiêu thụ. Các hoạt động của doanh nghiệp có thể phân chia thành các lĩnh vực như sản xuất, tiếp thị bán hàng và quản lý tài chính. Tâ"t cả những hoạt động của doanh nghiệp luôn luôn bị chi phối bởi các quy luật của thị trường như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và trên tấ t cả là sự chi phối của cơ chế quản lý kinh tế tài chính do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. Hoạt động của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Những nhân tố bên trong thường là những nhân tố chủ quan do quá trình tổ chức quản lý gây ra, là những nhân tố thể hiện tính đặc thù của từng doanh nghiệp riêng biệt. Những nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động của doanh nghiệp thường được gọi là những nhân tố khách quan, đó là những nhân tố chịu sự tác động của cơ chế chính sách, của sự biến động trong môi trường kinh tế vĩ mô ,như lạm phát, suy
 17. 2 ‫ واﻟﻌﺲ!ع‬1: ‫! ؤ‬ ٧ ٤ ‫ واﻳ ﻸ ? ﻻﻣ ﻞ؟‬.‫س‬..,(‫ !ﺳﺊ‬:.‫ﺳﺪيأ؟‬1:-?‫?ﺗﻶﺑﺠﺎاا‬ thoái k‫؛‬,nh tế, hoặc cO thố' là nhCfng nhân tố tác dộng tnong phạm vi từng ngành sản xuất kinh doanh như dịc.h hệnh hoặc sự ra dời của một cồng nghệ mới... Hoạt dộng của doanh nghiệp diễn ra hôn tục, rất pliong phú và phức tạp, dược thể hiện qua các số hộu kế toán, thống kồ. Các con số kế toán, thống kố phản ảnh kết quả sản xuất kinh, doanh của doanh nghiộp về mặt số lượng, chất lưựng, về m ặt giá trl, tinh hlnh sử dụng tà.i sản, nguồn vốn, chi phi của doanh nghiộp, thông qua dó cá: nhà quản lý cO thể phân tích đánh giá hiộu quả hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiộp dể dưa ra những l)iộn ph.áp quản l.ý ngày càng h,iộu quả hơn. Ih â n tích hoạt dộng doan,h nghỉộp bao trUm mọi lĩ:nb vực hoạt động của doanh nghiộp, gồm các nội dung sau: - Pìiân 'ttck ttnlì, IxìnH υΟ, kết quả 8‫ة‬.‫ اا‬xudt ciía doaìaìx nghiệp: kết quả sản xuất của doanh nghiệp thể hiện ở khối lượng sản phẩm sản xuất, chất lượng sản ph.ẩm, mặt hà'ng sản xuất và kết cấu m ặt hàng. Phân tích kết quả sản xưất nhằm đánh giá quá trinh tổ chức quản lý sản xuất, x:ác định nguyên nhân ản,h hưởng dến kết quả sản xuất c‫؛‬ủa doanh nghiệp và dề ra các biộn pháp khai thác tiềm năng nâng cao kết quả sản xuất cả về mặt số lượng và chất lượng. Nội dung phân tích. này dược th.ực h ‫؛‬ộn dốl vớ,i c‫؛‬ác doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. - Plxdn ttck các yếu tố cua qud trtulx sâ.u xudt: l\i \vi‫؛‬u lao dộng, dối tượng lao dộng và sức lao dộng là các yếu tô cơ bản của quá trinh sản xuất. Víệc sử dụng có hiệu q-uả các yếu tố của quá trinh sản xuất sẽ có tác dộng tích c‫؛‬ực dến .kệt.qưa sản .xụất..Phân tích các .yếu tố .của. quá trlin.h. sản xuất là tập trun.g đánh giá ảnh hưởng của chUng dtối với kết quả sản xuất, qua dó tim các biện ph.áp nâng c:ao hiộu quả sử dụng tài sản cố định, tiết kiệm nguycn vật li(ệu và tăng năng suất lao dộng trong hoạt dộng sản xuất.
 18. ChUííníỊ 1: Qiưui ưề (pAân JkJi Jd i c^útih (Doanh TlạhiẬp 3 - Phân tích giá thành sản phẩm: Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ là chí' tiêu chất lượng tổng hợp, phản ánh mọi ưu nhược điểm trong quá trình tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Tiôt kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phân tích giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được các chi phí sản xuất hợp lý và chi phí sản xuất bất hợp lý, từ đó có biện pháp cụ thể để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết. - Phân tích tình hình tiêu thụ: Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm, hàng hóa. Qua tiêu thụ tính hữu ích của sản phẩm được xác định, từ đó chứng tỏ năng lực kinh doanh và vỊ thế của doanh nghiệp trên thị trường. Phân tích tình hình tiêu thụ là tập trung đánh giá tình hình tiêu thụ từng loại sản phẩm, hàng hóa, tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và tìm các biện pháp để tăng doanh thu và lợi nhuận bán hàng. - Phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm các công việc như phân tích nhu cầu vốn, cơ cấu nguồn vốn huy động, hiệu quả sử dụng vô"n, bảo toàn và phát triển vốn... Phân tích tài chính doanh nghiệp tập trung vào việc đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp dưới nhiều góc độ khác nhau. Hoạt động doanh nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực, do đó phân tích hoạt động doanh nghiệp cũng phải bao trùm tấ t cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Các m ặt hoạt động của doanh nghiệp chỉ có tính độc lập tương đôi, chúng có môi liên hộ với nhau vô cùng ch ặt chẽ, mỗi lĩnh vực hoạt động là một m ắt xích trong dây ehuyền hoạt động sản xuất kinh doanh thống n h ất
 19. Chươnạ 1: Ịểnq Qmuí ơề fihAn Jkh J à i Chính (Di^anh TlạhiỊp của doanh nghiệp. Tương tự như vậy, phân tích hoạ: động của doanh nghiệp nếu tách bạch I iên g từng mảng ١ sẽ kém hiệu quả. Vỉ vậy, phân tích hoạt động doanh nghiệp chính là quá trình đi sâu nghiên cứu nội dung, két cấu ưà mối ảnh hưởng qua lại của các nhân tố đến kết quả hoạt động sản, xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các số liệu phản ảnh của bộ phận kế toán, thống kề, để làm cơ sở đưa, ra quyết định và biện pháp quản lý hiệu quả. 1.1.2. Khái niệm , nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp là một trong những nội dung phân tích hoạt động doanh nghiệp. Phân tích tài chính có ý nghĩa rấ t quan trọng trong việc đánh giá hiiệu quả quản lý chi phí, hiệu quả trong việc quản lý tài s.ản cũng như việc duy trì một cơ cấu tài chính phù hợp nhằm cân bằng giữa hai mục tiêu là gia tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình đi S iâ u nghiên cứu nội dung, kết cấu và mối ảnh hưởng qua ilại của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để có thể đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua việc so sá.nh với các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra hoặc so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, từ dỏ dưa ra quyết định và các giải pháp quản lý phù hợp. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể sau: - Phân tích chi phí, giá thành và kết quả kinh doámh: Đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp qua tốc độ tăng (giảm), xu hướng biến động của các chỉ tiêu doa:nh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, mức độ hiệu q(uả và hợp lý trong việc tiết kiệm chi phí...
 20. Q ỉìU cín ạ h ọ ề P h ân J í^ Jm Qhúnh (Doíu^ 5 - Phân tích cơ cấu tài chính: Đánh giá tính hợp lý trong việc phân bổ nguồn lực về cơ cấu nguồn vốn huy động hay còn gọi là cơ cấu tài chính qua việc xem xét biến động nguồn vốn, sử dụng vôn, vốn lưu động và nguồn tài trợ vốn lưu động. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: Lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính quan trọng mà tấ t cả các chủ thể có liên quan đến doanh nghiệp đều quan tâm. Tuy nhiên, dưới góc độ tài chính phải xem xét lợi nhuận trong môi quan hệ với các nguồn lực mà doanh nghiệp đã sử dụng để tạo ra lợi nhuận như; tài sản, vốn chủ sở hữu,... - Phân tích khả năng thanh toán: khả năng thanh toán thể hiện mức độ đáp ứng việc chi trả các khoản vay, nợ trong ngắn hạn và dài hạn. Xem xét khả năng thanh toán trong ngắn hạn để thấy được mức độ linh hoạt của doanh nghiệp trong việc chi trả các khoản nợ ngắn hạn đồng thời đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong dài hạn để thấy được sự vững vàng của doanh nghiệp trong sử dụng vốn vay. - Phân tích lưu chuyển tiền tệ: Phân tích lưu chuyển tiền tệ tập trung vào việc xem xét tình hình biến động các dòng tiền, qua đó đánh giá khả năng tạo tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng hoàn trả vôn vay và khả năng chi trả cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đánh giá trên cơ sở chênh lệch thu chi từ hoạt động kinh doanh thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các nguồn tài trợ vốn được sử dụng cho những mục đích nào cũng được thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp người phân tích hiểu rõ được tình hình tài chính của công ty hơn để có thể đưa ra những quyết định quản lý phù hợp hơn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2