intTypePromotion=1

Giáo trình quản lý chất thải sinh hoạt rắn part 10

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
85
lượt xem
20
download

Giáo trình quản lý chất thải sinh hoạt rắn part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tài liệu cần thiết cho công việc thiết kế Các tài liệu ban đầu cần thiết cho công việc thiết kế bao gồm: o Các tài liệu về quy hoạch đô thị. o Các tài liệu về dân số, điều kiện kinh tế- xã hội, hiện trạng và định hướng phát triển trong tương lai. o Các tài liệu về địa hình, địa chất công trình, thuỷ văn, điều kiện khí hậu khu vực. o Các tài liệu khác có liên quan. 9.7.1.2 Các công trình chủ yếu Bao gồm: -Dọn mặt bằng. -Định hướng nước chảy. -Lót đáy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình quản lý chất thải sinh hoạt rắn part 10

 1. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 9.7.1.1 Caùc taøi lieäu caàn thieát cho coâng vieäc thieát keá Caùc taøi lieäu ban ñaàu caàn thieát cho coâng vieäc thieát keá bao goàm: o Caùc taøi lieäu veà quy hoaïch ñoâ thò. o Caùc taøi lieäu veà daân soá, ñieàu kieän kinh teá- xaõ hoäi, hieän traïng vaø ñònh höôùng phaùt trieån trong töông lai. o Caùc taøi lieäu veà ñòa hình, ñòa chaát coâng trình, thuyû vaên, ñieàu kieän khí haäu khu vöïc. o Caùc taøi lieäu khaùc coù lieân quan. 9.7.1.2 Caùc coâng trình chuû yeáu Bao goàm: -Doïn maët baèng. -Ñònh höôùng nöôùc chaûy. -Loùt ñaùy (lôùp choáng thaám). -Ñöôøng ra vaøo. -Raøo chaén, bieåu hieäu. -Hình thaønh ñeâ, keø. -Heä thoáng thu gom nöôùc raùc vaø khí ga. -Nôi veä sinh gaàm xe. -Caùc coâng trình phuïc vuï: vaên phoøng, nhaø kho, heä thoáng ñieän nöôùc, coâng trình phong -- hoaû, traïm maùy phaùt, nôi baûo döôõng thieát bò, traïm caân. Boá trí vaø chuaån bò maët baèng Khi boá trí maët baèng baõi choân laáp caàn löu yù ñeán caùc yeáu toá sau: -Ñöôøng ra vaøo baõi thaûi. -Vò trí nhaø cöûa (goàm caàu caân, laùn che thieát bò, nhaø ñieàu haønh vaø nhaø nghæ cuûa nhaân vieân). -Kho chöùa vaät lieäu phuû baõi vaø lôùp treân cuøng. -Heä thoáng thoaùt nöôùc. -Raøo chaén. -Nôi xöû lyù nöôùc raùc hoaëc traïm bôm. -Caùc gieáng khoan kieåm tra nöôùc raùc. -Caùc khu vöïc choân laáp. -Khu vöïc choân laáp raùc ñaëc bieät. TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-30 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 2. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT -Nôi thu hoài pheá lieäu. Heä thoáng thu gom vaø xöû lyù nöôùc raùc heä thoáng thu gom nöôùc raùc cuõng nhö heä thoáng thoaùt nöôùc nhaát thieát phaûi ñöôïc laøm trong thôøi kyø chuaån bò baõi ban ñaàu vaø phaûi ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ tröôùc khi ñoå raùc, bôûi vì ñaøo haøng taán raéc leân ñeå söûa chöõa laø khoâng tinh teá. Neáu caàn thu khí ga thì caùc coâng vieäc chuaån bò cuõng neân ñöôïc laøm trong thôøi kyø naøy . thu gom nöôùc raùc: ñeå traùnh söï roø ræ nöôùc raùc ra xung quanh caàn phaûi coù moät heä thoáng raõnh thoaùt. Heä thoáng naøy daãn nöôùc raùc ra khoûi baõi tôùi nôi xöû lyù. Neáu vì moät lí do ruûi ro naøo ñoù, heä thoáng thu gom nöôùc raùc khoâng thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng cuûa noù thì seõ taïo ra söï tích tuï nöôùc raùc vôùi aùp löïc cao trong baõi, ñieàu ñoù daãn ñeán Thu gom nöôùc raùc heä thoáng thu gom nöôùc raùc khoâng thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng cuûa noù thì seõ taïo ra söï tích tuï nöôùc raùc vôùi aùp löïc cao trong baõi, ñieàu ñoù daãn ñeán söï roø ræ nöôùc raùc. Heä thoáng thoaùt nöôùc raùc taïi ñaùy baõi (heä thoáng thoaùt nöôùc ñaùy) : heä thoáng thoaùt nöôùc ñaùy naèm beân döôùi lôùp raùc vaø treân lôùp choâng thaám. Heä thoáng naøy coù chöùc naêng daãn nhanh nöôùc ñaùy coù theå ñöôïc laøm baèng soûi, vaät lieäu toång hôïp (vaûi ñòa chaát) vaø caùc ñöôøng oáng thoaùt nöôùc. Raõnh thoaùt nöôùc : raõnh thoaùt nöôùc coù theå laø raõnh hôû hoaëc raõnh kín, ñöôïc boá trí xung quanh baõi. Muïc ñích cuûa noù laø ñeå thu gom nöôùc raùc khoâng cho chaûy vaøo nguoàn nöôùc maët hoaëc maïch nöôùc ngaàm naèm gaàn beà maët ñaát. Ngay caû nhöõng baõi ñaõ coù heä thoáng thoaùt ñaùy cuõng caàn coù heä thoáng raõnh thoaùt nöôùc xung quanh baõi. Ñieàu kieän tieân quyeát ñeå heä thoáng raõnh thoaùt nöôùc coù theå thay theá heä thoáng thoaùt nöôùc ñaùy laø : baõi ñöôïc boá trí treân neàn ñaát chaët töï nhieân, raùc coù ñoä thaám nöôùc cao, baõi choân laáp nhoû vaø ñoä ngaám nöôùc vaøo baõi thaáp (khu vöïc coù löôïng möa nhoû vaø khaû naêng boác hôi cao). Bôm nöôùc raùc töø gieáng leân : vieäc thu gom baèng bieän phaùp bôm töø gieáng oáng maø chuùng ñöôïc ñaët beân trong hoaëc chung quanh baõi laø phöông phaùp töông ñoái deã laøm ôû nhöõng baøi ñang toàn taïi nôi maø thieáu heä thoáng thu gom nöôùc raùc khaùc hoaëc yeâu caàu phaûi boå sung theâm. Phöông phaùp naøy nguï yù laø nöôùc ngaàm beân döôùi baõi bò giaûm chaát löôïng vaø toaøn TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-31 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 3. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT boä nöôùc raùc phaùt sinh bôûi söï ræ nöôùc vaøo baõi vaø thaåm thaáu vaøo maïch nöôùc ngaàm ñöôïc bôm ra khoûi gieáng. Nhöôïc ñieåm nhaát laø trong haàu heát caùc tröôøng hôïp nöôùc raùc seõ bò pha loaõng baèng nöôùc ngaàm daãn ñeán löôïng nöôùc phaûi bôm lôùn quaù möùc caàn thieát. Thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc : heä thoáng thoaùt nöôùc ñaùy neân coù dieän tích tieáp xuùc vôùi raùc lôùn. Khoâng neân ñaët lôùp vaûi ñòa chaát ôû giöõa raùc vaø heä thoáng raõnh thoaùt. Heä thoáng raõnh thoaùt ñaùy neân laøm caøng thaúng caøng toát vaø ñöôïc laép khít vôùi ñöôøng oáng ngang naèm töø beân ngoaøi döôùi chaân doác cuûa baõi. Heä thoáng thoaùt ñaùy khoâng neân laøm daøi quaù 100m töø oáng ngang beân ngoaøi baõi. Raõnh hôû coù ñoä doác toái ña 1:1,5 vaø coù ñoä doác toái thieåu 1:100. Caùc coâng trình phuï trôï Vôùi baõi thaûi coù quy moâ lôùn vaø cöï lôùn (löôïng raùc haøng naêm treân 200.000 taán, dieän tích baõi töø 20ha trôû leân) caàn phaûi coù ñaày ñuû caùc coâng trình phuïc vuï: vaên phoøng, nhaø kho, heä thoáng ñieän nöôùc, traïm caân, nôi veä sinh gaàm xe, traïm baûo döôõng thieát bò, khu thu hoài pheá lieäu, khu phaân loaïi pheá thaûi… Hình 9.10 : Khu phaân loaïi chaát thaûi raén. Toaøn boä caùc coâng trình phuïc vuï cho baõi thaûi ñöôïc boá trí beân trong coång baõi. Thoâng thöôøng vaên phoøng ñieàu haønh, nhaø nghæ cho nhaân vieân vaø choã ñeå xe naèm laân caän loái vaøo coøn nhaø ñeå maùy moùc, choã röûa xe maùy, traïm baõo döôõng thieát bò boàn nöôùc … naèm ôû beân trong. TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-32 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 4. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Baûng 9.14 Nhöõng yeáu toá quan troïng caàn xem xeùt khi thieát keá baõi choân laáp Yeáu toá Ghi chuù Loái vaøo Laùt ñöôøng cho taát caû caùc loái vaøo baõi choân laáp thöôøng xuyeân, caùc ñöôøng taïm ñeán khu vöïc ñoå raùc. Dieän tích ñaát Dieän tích ñaát phaûi ñuû ñeå choân laáp chaát thaûi raén sinh hoaït ít nhaát laø 5 naêm, thích hôïp nhaát laø 10 ñeán 25 naêm keå caû vuøng ñeäm. Phöông phaùp choân laáp Phöông phaùp choân laáp thay ñoåi tuyø theo ñòa hình, ñòa theá vaø vaät lieäu che phuû saün coù; thoâng duïng nhaát laø phöông phaùp ñaøo thaønh töøng hoá choân raùc, khu vöïc choân raùc, choân theo töøng baäc Ñaëc ñieåm cuûa baõi Ñoä doác cuûa lôùp che phuû cuoái cuøng laø 3 – 6%, thieát keá nhieàu lôùp phuû choân laáp ñaõ ñoùng cöûa Thoaùt nöôùc beà maët Xaây döïng möông thoaùt nöôùc, duy trì ñoä doác 3-6% ñoái vôùi che phuû cuoái cuøng cuûa baõi choân laáp ñeå traùnh söï hình thaønh ao hoà treân khu vöïc baõi choân laáp. Xaây döïng phöông aùn thoaùt nöôùc möa ôû nhöõng khu vöïc chöa söû duïng cuûa baõi choân laáp. Lôùp che phuû trung Taän duïng trieät ñeå löôïng ñaát saün coù; nhöõng loaïi vaät lieäu khaùc nhö phaân gian compost saûn xuaát töø raùc vöôøn vaø chaát thaûi raén sinh hoaït coù theå söû duïng ñeå taêng toái ña coâng suaát cuûa baõi choân laáp; tyû leä giöõa chaát thaûi vaø vaät lieäu che phuû coù theå dao ñoäng töø 5:1 ñeán 10:1. Nhaø caân ñöôïc ñaët ôû loái vaøo ñeå coù theå kieåm soaùt ñöôïc löôïng raùc ñöa vaøo baõi haøng ngaøy. Loaïi can noåi treân maët ñaát ñöôïc xem laø deã laøm saïch nhaát khi raùc rôi vaøo. Heä thoáng maùy tính ñöôïc söû duïng ñeå ghi laïi vaø in ra theû can caùc thoâng tin veà soá xe, ngöôøi laùi, loaïi raùc, soá caân… troïng löôïng xe khoâng taûi cuûa töøng loaïi xe caàn ñöôïc ghi laïi trong heä thoáng maùy tính. TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-33 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 5. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Hình 9.11 Thi coâng xaây dựng baõi choân laáp Baûng 9.15 Nhöõng yeáu toá quan troïng caàn xem xeùt khi thieát keá baõi choân laáp Yeáu toá Ghi chuù Lôùp loùt ñaùy Lôùp ñaát seùt ñôn (2 – 4 ft hay 0,61 – 1,22 m) hoaëc thieát keá nhieàu lôùp coù söû duïng maøng ñòa chaát (geomembrane). Ñoä doác ñoái vôùi heä thoáng thu nöôùc roø ræ loaïi töøng baäc dao ñoäng töø 1-5%, khoaûng caùch lôùn nhaát giöõa hai baäc laø 100 ft (30 m), ñoä doác cuûa möông thoaùt nöôùc dao ñoäng trong khoaûng 0.5 – 1.0%. Ñoä doác ñoái vôùi heä thoáng thu nöôùc roø ræ daïng oáng dao ñoäng trong khoaûng 1-2%; ñöôøng kính oáng chaâm loã laø 4 in (10,16 cm); khoaûng caùch giöõa 2 oáng laø 20 ft (6 m). Thieát keá ñôn nguyeân Chaát thaûi raén moãi ngaøy ñoå thaønh moät ñôn nguyeân, che phuû vaøo cuoái ngaøy baèng moät lôùp ñaát hoaëc vaät lieäu thích hôïp daøy 6 in (15 cm). Chieàu roäng cuûa moät ñôn nguyeân dao ñoäng töø 10 ñeán 30 ft (3,0 – 9,0 m). Chieàu cao cuûa moät lôùp keå caû lôùp che phuû trung gian dao ñoäng trong khoaûng 10-14 ft (3,0 - 4,3 m). Ñoä doác cuûa beà maët laøm vieäc (maët beân) dao ñoäng töø 2:1 ñeán 3:1. Baûo veä nöôùc ngaàm Laép ñaët möông thoaùt nöôùc, heä thoáng gieáng hoaëc caùc phöông tieän kieåm soaùt khaùc. Quaûn lyù khí baõi raùc Xaây döïïng keá hoaïch quaûn lyù khí baõi raùc bao goàm caùc gieáng, heä thoáng thu khí taäp trung, thieát bò thu ngöng töï, quaït huùt chaân khoâng, vaø thieát bò ñoát khí, vaø/hoaëc thieát bò saûn xuaát naêng löôïng. Vaän haønh ôû aùp suaát chaân khoâng 10 in (3 m) nöôùc. Thu gom nöôùc roø ræ Xaùc ñònh löu löôïng cöïc ñaïi vaø kích thöôùc oáng hoaëc möông thu nöôùc roø ræ, TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-34 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 6. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT kích thöôùc traïm bôm nöôùc roø ræ, löïa choïn vaät lieäu laøm oáng coù theå laøm vieäc ñöôïc vôùi aùp suaát tónh töông öùng vôùi chieàu cao cöïc ñaïi cuûa baõi choân laáp. Xöû lyù nöôùc roø ræ Treân cô sôû löôïng nöôùc roø ræ vaø ñieàu kieän moâi tröôøng ñòa phöông, löïa choïn coâng ngheä thích hôïp ñeå xöû lyù nöôùc roø ræ. Yeâu caàu veà maët moâi Laép ñaët thieát bò giaùm saùt khí vaø nöôùc trong vuøng chòu aûnh höôûng (vadose tröôøng zone); laép ñaët thieát bò giaùm saùt chaát löôïng nöôùc ngaàm; ñaët traïm giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh. Duïng cuï, thieát bò caàn Soá löôïng vaø loaïi duïng cuï, thieát bò thay ñoåi tuyø theo töøng loaïi vaø coâng suaát baõi thieát choân laáp. Choáng chaùy Nöôùc taïi khu vöïc, neáu khoâng uoáng ñöôïc phaûi ghi chuù roõ raøng. Moãi hoá choân phaûi taùch rieâng ñeå traùnh chaùy lan trong tröôøng hôïp xaûy ra hoaû hoaïn. Khu vöïc nhaân vieân tuyø thuoäc vaøo soá löôïng nhaân vieân vaø möùc ñoä hoaït ñoäng cuûa baõi. Caàn thieát keá heä thoáng caáp nöôùc, raõnh thoaùt nöôùc vaø heä thoáng phaùt thanh , coù maùy phaùt ñieän ñiezen phoøng khi maát ñieän, traïm baõo döôõng thieát bò phuïc vuï baõi, heä thoáng phoøng hoaû hoaïn ñoàng boä vaø caùc bieän phaùp phoøng ngöøa söï coá. Khu thu hoài pheá lieäu neân ñaët ôû choã coù theå quan saùt ñöôïc, neân rieâng reõ vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc vaø coù loái ñi rieâng. Neân coù moät vaøi bôø doác thoai thoaûi ñeå deã daøng ñöa pheá lieäu thu hoài laïi vaøo caùc container, moãi container chöùa moät loaïi vaät phaåm thu hoài rieâng. Khu vöïc phaân loaïi raùc coâng nghieäp vaø raùc xaây döïng ñöôïc thieát keá coù neàn cöùng (beà maët cöùng) vaø ñöôïc raøo laïi. Neân ñaët khu kho ñeå vaät phaåm thu hoài ôû nhöõng khu vöïc coù heä thoáng thoaùt nöôùc möa toát. Sô ñoà baõi choân laáp hôïp veä sinh ñöôïc trình baøy ôû hình 7.2 9.7.2 Loaïi chaát thaûi Thoâng tin veà loaïi chaát thaûi phaûi xöû lyù ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình thieát keá vaø boá trí maët baèng baõi choân laáp nhaát laø khi coù maët nhöõng loaïi chaát thaûi ñaëc bieät. Caùch toát nhaát laø xaây duïng nhöõng khu vöïc choân laáp rieâng bieät cho nhöõng loaïi chaát thaûi ñaëc bieät (ví duï amiaêng) vì khu vöïc naøy caàn ñöôïc xaây döïng ñaëc bieät hôn. Neáu löôïng xaø baàn ñoå ra baõi choân laáp raát lôùn thì coù theå duøng ñaép ñeâ. 9.7.3 Söï caàn thieát cuûa traïm trung chuyeån Do vaán ñeà an toaøn vaø nhieàu haïn cheá môùi khi vaän haønh baõi choân laáp, nhieàu traïm trung chuyeån ñaõ ñöôïc xaây döïng taïi khu vöïc baõi choân laáp ñeå chöùa chaát thaûi vaø chuyeån daàn ra baõi choân laáp baèng nhöõng xe taûi nhoû (Hình 10.9 vaø Hình 10.11), nhôø ñoù, giaûm ñaùng keå TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-35 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 7. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT nguy cô xaûy ra taïi naïn taïi baõi choân laáp. Traïm trung chuyeån cuõng ñoàng thôøi laø nôi thu hoài nhöõng vaät lieäu coù theå taùi sinh taùi söû duïng ñöôïc. Chaát thaûi ñöôïc ñoå vaøo hai xe mooùc lôùn, laàn löôït chuyeån ra baõi choân laáp, ñoå boû vaø traû veà vò trí cuõ. Söï caàn thieát cuûa traïm trung chuyeån naøy tuyø thuoäc vaøo nhöõng tính chaát vaät lyù vaø phöông phaùp vaän haønh baõi choân laáp. 9.7.5 Xaùc ñònh söùc chöùa cuûa baõi choân laáp. Söùc chöùa cuûa baõi choân laáp döï kieán coù theå ñöôïc xaùc ñònh tröôùc heát döïa treân caùch boá trí maët baèng toång theå coù tính ñeán nhöõng thoâng soá thieát keá. Böôùc keát tieáp laø xaùc ñònh dieän tích beà maët cuûa moãi lôùp. Theå tích cuûa baõi choân laáp ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch nhaân dieän tích trung bình giöõa hai lôùp keá tieáp vôùi chieàu cao cuûa lôùp ñoù vaø tính toång cuûa caùc lôùp keá tieáp nhau. Neáu vaät lieäu che phuû ñöôïc laáy taïi khu vöïc baõi choân laáp, thí theå tích tính toaùn töông öùng vôùi theå tích chaát thaûi raén ñoå ôû baõi choân laáp. Neáu phaûi chuyeån chôû vaät lieäu che phuû töø nôi khaùc, khi ñoù theå tích tính toaùn phaûi bò tröø ñi heä soá keå ñeán theå tích bò chieám choã bôûi vaät lieäu che phuû. Ví duï, neáu tyû leä giöõa lôùp che phuû vaø lôùp chaát thaûi raén laø 1:5, thì söùc chöùa tính toaùn phaûi nhaân vôùi heä soá 0.833 (5/6). 9.8 HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG BAÕI CHOÂN LAÁP 9.8.1 Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng baõi choân laáp Coâng taùc giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng ôû khu vöïc baõi choân laáp hôïp veä sinh nhaèm baûo ñaûm raèng caùc chaát oâ nhieãm töø baõi choân laáp khoâng gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoeû coäng ñoàng vaø moâi tröôøng xung quanh. Yeâu caàu giaùm saùt goàm 3 noäi dung chính: (1) giaùm saùt khí vaø nöôùc thaûi, (2) giaùm saùt nöôùc ngaàm, vaø (3) giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän baèng caû hai phöông phaùp: phöông phaùp laáy maãu vaø phöông phaùp khoâng laáy maãu. Caùc duïng cuï thieát bò caàn thieát ñeå giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng baõi choân laáp. Phöông phaùp khoâng laáy maãu ñöôïc aùp duïng ñeå ñaùnh giaù nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc vaø lyù hoïc cuûa moâi tröôøng baèng caùch ño giaùn tieáp ví duï söï bieán ñoåi doøng ñieän. Caùc duïng cuï caàn thieát ñeå giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng baõi choân laáp ñöôïc trình baøy trong Baûng 9.15. Baûng 9.16 Caùc thieát bò ñaëc tröng duøng ñeå giaùm saùt khí thaûi vaø nöôùc roø ræ ôû baõi choân laáp Loaïi ÖÙng duïng/moâ taû TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-36 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 8. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT PHÖÔNG PHAÙP LAÁY MAÃU Chaát löôïng khoâng khí Thieát bò laáy maãu chuû ñoäng Laáy maãu lieân tuïc Tuùi thu khí Laáy maãu giaùn ñoaïn Bình chaân khoâng Laáy maãu giaùn ñoaïn Syrine khí Laáy maãu giaùn ñoaïn Nöôùc ngaàm Gieáng giaùm saùt moät ñoä saâu Laáy maãu nöôùc ngaàm ôû nhieàu ñoä saâu khaùc nhau vaø nhieàu ñoä saâu Thieát bò ño aùp suaát Laáy maãu nöôùc ngaàm (piezometer) ÔÛ baõi choân laáp Thieát bò ño aùp suaát Laáy maãu nöôùc roø ræ. Caùc thieát bò naøy coù theå ñöôïc laép ñaët tröôùc (piezometer) khi choân laáp raùc, hoaëc sau khi baõi choân ñaõ ñöôïc laáp ñaày. Baûng 9.17 Caùc thieát bò ñaëc tröng duøng ñeå giaùm saùt khí thaûi vaø nöôùc roø ræ ôû baõi choân laáp (tt) Vuøng Vadose Thaåm keá Laáy maãu chaát loûng phía döôùi lôùp loùt cuûa baõi choân laáp Gieáng thaêm khí ñaát, moät ñoä Giaùm saùt khí baõi raùc vaø caùc hôïp chaát höõu cô bay hôi ñöôïc saâu vaø nhieàu ñoä saâu (VOC) trong ñaát. Khí coù theå ñöôïc phaân tích taïi choã söû duïng maùy saéc kyù xaùch tay hoaëc phaân tích trong phoøng thí nghieäm sau khi cho haáp thuï qua than cuûi Thaåm keá daïng cheùn huùt Thu maãu trong vuøng vadose PHÖÔNG PHAÙP KHOÂNG LAÁY MAÃU Nöôùc ngaàm Teá baøo daãn ñieän Giaùm saùt bieán ñoåi ñoä daãn ñieän cuûa nöôùc ngaàm. Teá baøo daãn ñieän thöôøng ñöôïc ñaët beân trong hoaëc gaàn gieáng giaùm saùt. ÔÛ baõi choân laáp Thieát bò ño aùp suaát Ño ñoä saâu cuûa nöôùc roø ræ trong baõi choân laáp Baûng nhieät ñoä Ño nhieät ñoä Que ño nhieät ñoä Ño nhieät ñoä TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-37 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 9. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Xaùc ñònh ñoä maën cuûa vuøng vadose. Boán qua ñöôïc laép ñaët ñeå Que ñieän ño ñoä daãn ñieän cuûa ñaát. Baûn ño ñieän trôû Ño söï bieán thieân haøm löôïng nöôùc trong vuøng vadose. Baûn ñieän cöïc gaén vôùi vaät lieäu xoáp ñöôïc laép ñaët trong ñaát. Tính chaát ñieän thay ñoåi theo söï thay ñoåi haøm löôïng nöôùc trong vuøng vadose. Maùy ño ñoä giaûm tia gama Phaùt hieän söï bieán ñoåi ñoä aåm cuûa vuøng vadose. Döïa treân cô sôû ñoä giaûm tia gama söï lan truyeàn vaø phaân taùn tia gama. Theo phöông phaùp lan truyeàn, laép ñaët 2 gieáng caùch nhau moät khoaûng xaùc ñònh. Söû duïng gieáng ñôn trong tröôøng hôïp phöông phaùp phaân taùn. Thöôøng giôùi haïn ñoä saâu vì khoù laép hai gieáng song song. Caûm bieán nhieät Giaùm saùt haøm löôïng nöôùc cuûa vuøng vadose baèng caùch ño toác ñoä maát nhieät töø baûn ño ñeán ñaát xung quanh. Xaùc ñònh profile ñoä aåm cuûa ñaát phía döôùi baõi choân laáp. Maùy coù Maùy ño aåm nôtron theå ñöôïc laép ñaët döôùi baõi choân laáp hoaëc di chuyeån trong loã khoang gaàn baõi choân laáp. Giaùm saùt ñoä maën cuûa ñaát. Ñieän cöïc gaén vôùi cheùn söû xoáp ñöôïc Caûm bieán ño ñoä maën ñaët trong ñaát. Maùy ño söùc caêng Ño ñieän theá cuûa ñaát, ño aùp suaát aâm ôû vuøng ñaát khoâng baõo hoaø Maùy ño aåm nhieät ñieän Phaùt hieän bieán thieân ñoä aåm 9.8.2.1 Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc. Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc ôû vuøng vadose laø raát caàn thieát ñeå kieåm tra xem coù söï roø ræ nöôùc thaûi raùc (nöôùc roø ræ) töø ñaùy baõi choân laáp khoâng. Trong vuøng vadose, hôi aåm giöõ laïi trong caùc khe hôû cuûa caùc haït ñaát hoaëc ñaù xoáp luoân luoân ôû aùp suaát thaáp hôn aùp suaát khí quyeån. Do ñoù, ñeå taùch hôi aåm naøy caàn phaûi söû duïng aùp suaát aâm hay aùp suaát chaân khoâng ñeå taùch aåm ra khoûi caùc haït ñaát. Ñeå taùch hôi aåm khoûi ñaát trong vuøng vadose phaûi huùt, neân caùc gieáng thoâng thöôøng hoaëc nhöõng loã khoang hôû khoâng theå söû duïng ñeå laáy maãu trong vuøng naøy ñöôïc. Duïng cuï laáy maãu duøng ñeå trích maãu trong vuøng khoâng baõo hoaø ñöôïc goïi laø thaåm keá huùt. Ba loaïi thaåm keá thöôøng duøng laø (1) cheùn söù, (2) sôïi vaø (3) maøng loïc. Duïng cuï thoâng duïng nhaát ñeå laáy maãu ñoä aåm trong vuøng vadose laø thieát bò laáy maãu baèng cheùn söù), bao goàm moät cheùn xoáp hay moät voøng laøm baèng söù gaén vaøo moät phaàn cuûa oáng ñaëc (ví duï oáng PVC). Khi ñöa vaøo ñaát, do coù caùc loã roãng, cheùn söù laøm giaõn nôû caùc khoaûng troáng trong ñaát. Hôi aåm cuûa ñaát ñöôïc thu vaøo caùc thaønh phaàn söù xoáp khi TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-38 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 10. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT huùt chaân khoâng. Khi ñaõ thu ñuû löôïng nöôùc caàn thieát, maãu ñöôïc keùo leân maët ñaát qua moät oáng heïp döôùi taùc duïng cuûa löïc huùt chaân khoâng hoaëc aùp suaát khí. Giaùm saùt khí trong vuøng vadose. Giaùm saùt khí trong vuøng vadose caàn thieát ñeå phaùt hieän söï phaùt taùn khí thaûi töø baõi choân laáp.. Trong nhieàu heä thoáng giaùm saùt, caùc maãu khí ñöôïc laáy töø nhieàu ñoä saâu khaùc nhau trong vuøng vadose. 9.8.2.2 Giaùm saùt nöôùc ngaàm Coâng taùc giaùm saùt nöôùc ngaàm caàn thieát nhaèm phaùt hieän söï thay ñoåi chaát löôïng nöôùc coù theå do nöôùc roø ræ vaø khí baõi raùc gaây ra. 9.8.3.3 Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí ôû baõi choân laáp Coâng taùc giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí ôû baõi choân laáp bao goàm (1) giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí taïi baõi choân laáp vaø khu vöïc xung quanh baõi, (2) giaùm saùt khí töø baõi choân laáp, (3) giaùm saùt khí thaûi töø caùc thieát bò hoaëc quaù trình xöû lyù khí thaûi. 9.8.3.4 Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí xung quanh. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí ôû baõi choân laáp nhaèm kieåm soaùt quaù trình phaùt taùn caùc khí oâ nhieãm töø baõi choân laáp ñeán khu vöïc xung quanh. Duïng cuï laáy maãu khí coù theå chia thaønh 3 loaïi: (1) thuï ñoäng, (2) giaùn ñoaïn, vaø (3) töï ñoäng. Laáy maãu thuï ñoäng nghóa laø laáy maãu khí baèng caùch cho doøng khí ñi qua thieát bò laáy maãu, trong ñoù, caùc chaát nhieãm baån chöùa trong doøng khí bò khöû ñeå phaân tích tieáp sau. Ngaøy nay, phöông phaùp laáy maãu thuï ñoäng ít ñöôïc söû duïng. Caùc maãu laáy theo phöông phaùp giaùn ñoaïn ñöôïc thu trong caùc bình chaân khoâng, syrine khí, hoaëc tuùi thu khí laøm baèng vaät lieäu toång hôïp (Hình 11.62). Thieát bò thu khí töï ñoäng coù khaû naêng laáy maãu vaø phaân tích khí töø doøng khí moät caùch lieân tuïc. 9.8.3.5 Giaùm saùt khí töø baõi choân laáp. Khí baõi choân laáp ñöôïc giaùm saùt ñeå ñaùnh giaù thaønh phaàn khí, vaø xaùc ñònh söï coù maët cuûa caùc thaønh phaàn vi löôïng coù nguy cô gaây haïi ñeán söùc khoeû coäng ñoàng vaø moâi tröôøng. TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-39 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 11. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 9.8.3.6 Giaùm saùt khí thaûi. Coâng taùc giaùm saùt khí thaûi töø caùc thieát bò xöû lyù vaø thu hoài naêng löôïng ñöôïc thöïc hieän nhaèm baûo ñaûm thoaû maõn quy ñònh kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí cuûa ñòa phöông. Trong tröôøng hôïp naøy, caû hai phöông phaùp laáy maãu giaùn ñoaïn vaø laáy maãu lieân tuïc ñöôïc aùp duïng. TS: Nguyeãn Trung Vieät 9-40 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2