intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu IP version 4

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

345
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu ip version 4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu IP version 4

 1. ÀDFKºLSY*LÏLWKL¸XFKXQJ 1K} FK¶QJ WD ~Å EL›W ,QWHUQHW O P­W PƒQJ P‚\ W¢QK WRQ FŽX GR KQJ QJKQPƒQJP‚\W¢QKW¸NK‡SP¨LQ|LQ¬LOƒLWƒRQzQ.K‚FY±LF‚FKWªFK»FWKHR F‚FF‘SQ­LKƒWOLzQWžQKTX¬FW›F´DP­WPƒQJYLšQWK{QJQK}PƒQJWKRƒLFK…QJ KƒQPƒQJ,QWHUQHWWªFK»FFKžF§P­WF‘SF‚FPƒQJP‚\W¢QKG³QK¥G³WRNKL Q¬LYR,QWHUQHW~˜XEQK~…QJY±LQKDX'RF‚FKWªFK»FQK}Y’\QzQWUzQ,QWHUQHW F§F‘XWU¶F~£DFKžF‚FK~‚QK~£DFKž~FELœWWURQJNKLF‚FK~‚QK~£DFKž~¬LY±L PƒQJYLšQWK{QJOƒL~|QJL€QK|QQKL˜X w¬LY±LPƒQJYLšQWK{QJQK}PƒQJWKRƒLFK…QJKƒQNK‚FKKQJ¯F‚FY³QJ NK‚F QKDX KRQ WRQ F§ WK™ F§ F³QJ V¬ ~LœQ WKRƒL SKyQ ELœW Y±L QKDX E„QJ PÅ Y³QJPÅWžQKKD\PÅTX¬FW›w¬LY±LPƒQJ,QWHUQHWGRF‚FKWªFK»FFKžF§P­W F‘SQzQP«LP­WNK‚FKKQJKD\P­WP‚\FK´ +RVW
 2. KRF5RXWHU~˜XF§P­W ~£DFKž,QWHUQHWGX\QK‘WPNK{QJ~}²FSK–SWU³QJY±LE‘WN½DL'RY’\P~£D FKžWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OP­WWLQJX\zQ +QJ FK·F WULœX P‚\ FK´ WUzQ KQJ WUxP QJKQ PƒQJ w™ ~£D FKž NK{QJ ~}²FWU³QJQKDXFŽQSK€LF§F‘XWU¶F~£DFKž~FELœWTX€QOÀWK¬QJQK‘WYP­W 7ª FK»F F´D ,QWHUQHW J¨L O 7UXQJ WyP WK{QJ WLQ PƒQJ ,QWHUQHW 1HWZRUN ,QIRUPDWLRQ&HQWHU 1,&
 3. FK´WUSKyQSK¬L1,&FKžSKyQ~£DFKžPƒQJ 1HW,'
 4. F¤Q~£DFKžP‚\FK´WUzQPƒQJ~§ +RVW,'
 5. GRF‚F7ªFK»FTX€QOÀ,QWHUQHW F´DW¸QJTX¬FJLDP­WW¼SKyQSK¬L 7URQJWK¼FW›~™F§WK™~£QKWX\›Q URXWLQJ
 6. WUzQPƒQJ,QWHUQHWQJRL~£DFKž,3F¤QFŽQ~›QWzQULzQJF´DF‚FP‚\FK´ +RVW
 7. 'RPDLQ1DPH
 8. &‚FSKŽQWL›SWKHRFK¶QJWDKÅ\QJKLzQF»XF‘XWU¶F~FELœWF´D ~£DFKž,QWHUQHW ,&¬XWUÕFÀDFKº,3&KLWL›W D7KyQKSKƒQYyK’QKG}QJF§Dx–DFK“,3 w£DFKž,3~DQJ~}²FV¹G·QJKLœQWƒL ,3Y
 9. F§ELWFKLDWKQK2FWHW P«L2FWHWF§ELWW}|QJ~}|QJE\WH
 10. F‚FK~›P~˜XW¸WU‚LTXDSK€LE¢WFKR ~›QE¢WF‚F2FWHWW‚FKELœWQKDXE„QJG‘XFK‘P 
 11. EDRJ©PF§WKQKSKŽQ FK¢QK c la s s Net ID Host ID b it %LW %LWQK’QGƒQJO±S &ODVVELW
 12. w£DFKžF´DPƒQJ 1HW,'
 13. w£DFKžF´DP‚\FK´ +RVW,'
 14. 
 15. *KLFK¡7lQOqiŽDFK‹Pt\FKŸQKoQJWK§FWˆNKmQJFK‹F’Pt\FKŸPq W~WFrFtFPt\FRQ :RUNVWDWLRQ
 16. FtFF•QJWUX\QKSYYp…XF{QF’pŽDFK‹ %LWQK’QGƒQJO±S &ODVVELW
 17. ~™SKyQELœW~£DFKž¯O±SQR w£DFKž,QWHUQHWEL™XKLœQ¯GƒQJELWQK£SKyQ [\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\ [\ KRF 9¢G· ELW QK’Q GƒQJ 2FWHW 2FWHW 2FWHW 2FWHW w£DFKž,QWHUQHWEL™XKLœQ¯GƒQJWK’SSKyQ[[[[[[[[[[[[ [OV¬WK’SSKyQW¸~›Q 9¢G· 'ƒQJYL›W~Ž\~´F´D~£DFKž,3OFRQV¬WURQJW¸QJ2FWHW9¢G·~£DFKž,3 WK}®QJ WK‘\ WUzQ WK¼F W› F§ WK™ O QK}QJ GƒQJ ~Ž\ ~´ O E&|FO¤Sx–DFK“,3 w£DFKž,3FKLDUDO±S$%&'(+LœQWƒL~ÅG³QJK›WO±S$%YJŽQ K›WO±S&F¤QO±S'Y(7ªFK»FLQWHUQHW~DQJ~™GQKFKRP·F~¢FKNK‚FNK{QJ SKyQQzQFK¶QJWDFKžQJKLzQF»XO±S~ŽX
 18. octet 1 octet 2 octet 3 octet 4 class a : 1 8 16 24 32 0 net id host id class b 1 0 net id host id class c 1 1 0 net id host id Class d 8 16 24 32 1110 class e 8 16 24 32 11110 4XDF‘XWU¶FF‚FO±S~£DFKž,3FK¶QJWDF§QK’Q[–WVDX %LWQK’QGƒQJOQKºQJELW~ŽXWLzQF´DO±S$OF´DO±S%OF´D O±S&O
 19. /±S'F§ELW~ŽXWLzQ~™QK’QGƒQJOF¤QO±S(F§E¢W~ŽXWLzQ ~™QK’QGƒQJO w£DFKžO±S$w£DFKžPƒQJ¢WY~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJQKL˜X w£DFKžO±S%w£DFKžPƒQJY¸DSK€LY~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJ Y¸DSK€L w£DFKžO±S&w£DFKžPƒQJQKL˜X~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJ¢W iŽD FK‹ 9žQJ pŽD FK‹ 6— PuQJ W—L pD 6— Pt\ FKŸ W—L pD OœS O« WKX\ˆW V¤ G¢QJ WUlQ W£QJ PuQJ $ W¸~›Q  % W¸~›Q  &W¸~›Q  'W¸~›Q.K{QJSKyQ (W¸~›Q.K{QJSKyQ iŽD FK‹ 9žQJ pŽD FK‹ %LW QKQ GuQJ 6— ELW GžQJ p† OœS V¤ G¢QJ 3KkQ FKR PuQJ $ W¸~›Q  % W¸~›Q &W¸~›Q ' ( 1K}Y’\Q›XFK¶QJWDWK‘\~£DFKž,3F§QK§PV¬F‚FKQKDXE„QJG‘XFK‘P Q›X WK‘\ QK§P V¬ WK» QK‘W QK¥ K|Q EL›W ~£D FKž Q\ ¯ O±S $ Q„P WURQJ NKR€QJ~›QEL›W~£DFKžQ\¯O±S%YW¸~›QEL›W~£DFKžQ\¯ O±S& ,L‰ÀDFKºP›QJFRQFÓD,QWHUQHW ,3VXEQHWWLQJ
 20. D1JX\tQQKsQ 1K}~ÅQzXWUzQ~£DFKžWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OP­WWLQJX\zQP­WPƒQJ NKLJLDQK’S,QWHUQHW~}²F7UXQJWyPWK{QJWLQPƒQJ,QWHUQHW 1,&
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=345

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2