GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 27

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
45
download

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 27', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 27

  1. !!! Để hàm có thể làm việc , bạn phải định nghĩa nó với tối đa 4 tham số , ngược lại thì hàm sẽ không được gọi !!! Ví dụ : Func MySortFunction($nListViewID, $LParam1, $LParam2, $nColumn) ... EndFunc hoặc Func MySortFunction($nListViewID, $LParam1, $LParam2) ... EndFunc Khi hàm được gọi thì 4 tham số trên sẽ mang các giá trị sau : Vị trí Tham số Ý nghĩa 1 controlID ID của ListView mà hàm cần sử dụng 2 lParam1 Giá trị của mục đầu tiên (theo mặc định là mục controlID). 3 lParam2 Giá trị của mục thứ hai (theo mặc định là mục controlID). 4 column Cột sẽ được nhấp để sắp xếp (cột đầu tiên là 0). Những giá trị sau sẽ được trả về để thay đổi cách chạy của hàm Giá trị trả về Ý nghĩa -1 Mục thứ nhất đặt trước mục thứ hai 0 Không đổi
  2. 1 Mục thứ nhất đặt sau mục thứ hai. Xem thêm ví dụ trong file help để rõ cách làm việc. GUICtrlSetBkColor Thay đổi màu nền hiện tại của control sang một màu khác GUICtrlSetBkColor ( controlID, backgroundcolor ) Các tham số ID của control muốn đổi màu nền. ID này được trả về bởi hàm controlID GUICtrlCreate…. backgroundcolor Màu RGB muốn sử dụng Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0 Chú ý Chỉ có Button, Label, Checkbox, Group, Radio, Edit, Input, List, Listview, ListviewItem, Treeview, TreeviewItem, Graphic, Progress và Slider là có thể được thay đổi màu nền. Control Progress sẽ không được vẽ với màu khác nếu sử dụng "Windows XP style" Các nút bấm (button) sẽ luôn được vẽ lại theo style của Windows Classic. Mặc khác hàm này chỉ có tác dụng nếu các nút bấm này không được tạo với style $BS_ICON.
  3. Những phiên bản trước của AutoIt (v3.0.102) sử dụng định dạng màu BGR , những phiên bản mới hơn sử dụng RGB theo mặc định. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi điều này bằng lựa chọn ColorMode. Cờ đặc biệt $GUI_BKCOLOR_TRANSPARENT có thể được dùng với control Label để có được nền trong suốt. Các control Picture thì luôn có một màu trong suốt. Cờ đặc biệt $GUI_BKCOLOR_LV_ALTERNATE có thể được dùng với control ListView để làm màu nền xen kẽ cho từng dòng. - Các dòng lẻ sẽ lấy màu từ GUICtrlSetBkColor của control ListView - Các dòng chẳn sẽ lấy màu từ GUICtrlSetBkColor của control ListViewItem GUICtrlSetColor Thay đổi màu chữ cho control GUICtrlSetColor ( controlID, textcolor) Các tham số controlID Định danh của control , được trả về bởi hàm GUICtrlCreate…. textcolor Màu RGB muốn dùng Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0 Chú ý
  4. Chỉ có Button, Label, Checkbox, Group, Radio, Edit, Input, List, Listview, ListviewItem, Treeview, TreeviewItem, Graphic và Progress là có thể được thay đổi màu chữ Checkbox, Radio hoặc Progress sẽ không được vẽ lại nếu sử dụng Windows XP style Button luôn được vẽ lại trong "Windows Classic style". Những phiên bản trước của AutoIt (v3.0.102) sử dụng định dạng màu BGR , những phiên bản mới hơn sử dụng RGB theo mặc định. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi điều này bằng lựa chọn ColorMode. GUICtrlSetData Chỉnh sửa dữ liệu hiển thị trên control. GUICtrlSetData ( controlID, data [, default] ) Các tham số controlID Định danh của control , được trả về từ GUICtrlCreate… Đối với Combo, List, ListView, ListViewItem : văn bản của mỗi item được ngăn cách bởi Opt("GUIDataSeparatorChar",...) Đối với Progress : giá trị % (phần trăm) Slider : giá trị data Group, Label, Button, Checkbox, Radio, Combo, List, Input, Edit, TabItem : văn bản muốn hiển thị Date : ngày hoặc thời gian phụ thuộc vào style của control TreeViewItem: văn bản cần hiển thị Dummy : giá trị [tùy chọn] default với Combo, List : giá trị sẽ làm mặc định
  5. Với Edit, Input : nếu bạn định nghĩa nó không phải là chuỗi rỗng "" , chuỗi "data" được sẽ được chèn vào vị trí của con nháy (caret) , không viết đè chuỗi gốc. Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0 Trả về -1 nếu data không hợp lệ Chú ý Đối với control Combo hoặc List : - Nếu "data" trùng với một mục nhập đã tồn tại , nó sẽ được gán như mặc định - Nếu "data" bắt đầu với một ký tự ngăn cách (GUIDataSeparatorChar) hoặc chuỗi rỗng , danh sách trước đó sẽ bị hủy. Đối với control ListView, ListViewItem : Để cập nhật văn bản cho một cột chỉ định , thì chỉ cần bỏ qua những cột khác. Ví dụ , muốn cập nhật tiêu đề cho cột thứ ba , ta gán "||new_text" Nếu "new_text" là rỗng , cột và mục con (subitem) trong cột sẽ bị xóa. Ví dụ , "|" sẽ xóa cột và subitem thứ hai , "" sẽ xóa cột/subitem thứ nhất. GUICtrlSetData Chỉnh sửa dữ liệu hiển thị trên control. GUICtrlSetData ( controlID, data [, default] ) Các tham số
Đồng bộ tài khoản