intTypePromotion=1
ADSENSE

hệ thống thông tin vệ tinh 2011 phần 10

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

115
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hệ thống thông tin vệ tinh 2011 phần 10', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hệ thống thông tin vệ tinh 2011 phần 10

 1. Laø quaù trình xaáp xæ bieân ñoä cuûa tín hieäu ñaõ ñöôïc laáy maãu theo caùc möùc ñònh saün cuûa boä löôïng töû hoùa (Töùc laø bieán ñoåi tín hieäu lieân tuïc theo thôøi gian thaønh tín hieäu bieân ñoä rôøi raïc ) nhö hình veõ: Goïi: + N: laø soá böôùc cuûa boä löôïng töû hoùa thì seõ coù (N+1) trò theàm xaùc ñònh + Y1…Yn laø tín hieäu xuaát töông öùng vôøi N möùc Vôùi löôïng töû hoùa tuyeán tính caùc böôùc löôïng töû hoùa baèng nhau vaø coù cuøng kích thöôùc. 2V 2V Q= ------ = ----- 2n-1 N-1 (vaø N=2n) Tín Bieân ñoä hieäu Xq(t) X7ä vaøo m7ä X(t) X5 m5 X3 a m3 X1 m1 Q X0 -m1 0 Ts 2TS 3Ts 4Ts 5Ts 6Ts 7Ts X1 -m3 X3 a -m5 X5 -m7 X7 Vôùi: - (n) laø chieàu daøi töø maõ cuûa moät ñôn vò thoâng tin -V: Taàm bieân ñoä cöïc ñaïi ( n caøng taêng thì sai soá löôïng töû hoùa caøng giaûm) + Sai soá löôïng töû hoùa: -Xaûy ra khi löôïng töû hoùa chæ toàn taïi moät soá höõu haïn möùc ñeå xaáp xæ caùc bieân ñoä rôøi raïc cuûa tín hieäu. - Sai soá tuyeät ñoái khi löôïng töû hoùa Vq2 Va Step Vq1
 2. eq = ⏐Va-Vq⏐≤ ½ Step Va: laø bieân ñoä maãu cuûa tín hieäu rôøi raïc ñang xeùt. -Sai soá töông ñoái cöïc ñaïi khi löôïng töû hoùa [q] Step Vn Q = ----------- = ------------------- 2 ⏐Va⏐ (W-1). ⏐Va⏐ Chieàu daøi töø maõ: 100 .Vm n = 3.32 log10 ( --------------- + 1) % q .| Va| +) Maõ hoùa: Laø maõ hoùa moãi möùc löôïng töû hoùa coá ñònh baèng moät daõy nhò phaân goïi laø töø maõ. Ta bieát soá löôïng möùc löôïng töû hoùa : N=2n. Töùc 1 töø maø coù 2n bit. Ví duï: Neáu coù 16 möùc löôïng töû thì (n) =4 goàm caùc töø maõ: 0000 = 0v 0001 =1v ---------- 1111 = 12v Theo khuyeán nghò cuûa CCITT caùc heä thoáng PCM coù 8 bit cho moät töø maõ nghóa laø coù 256 töø maõ (256 möùc). Tín hieäu soá PCM coù theå truyeàn tröïc tieáp ôû cöï ly ngaén hoaëc phaûi xöû lyù ôû baêng taàn cô baûn hoaëc duøng ñeå ñieàu cheá soùng mang. +) Ñoä roäng baèng taàn trong PCM {BW} br BW = ---------- 2 br : toác ñoä truyeàn kyù hieäu PCM vaø: br = n.fs Vôùi : n laø soá bit truyeàn fs laø taàn soá laáy maãu (KHz) 2/ Ñieàn xung maõ vi sai (DPCM): Moät phöông phaùp laøm giaûm ñoä roäng baêng taàn [BW]coøn moät nöûa laø giaûm soá bit (n) cuûa töø maõ ñi moät nöûa. Ngöôøi ta ñöa ra phöông phaùp DPCM , trong ñoù chæ truyeàn ñi ñoä cheânh leäch giöõa caùc maãu caïnh nhau ñaõ ñöôïc maõ hoùa . Vì ñoä cheânh leäch giöõa caùc maäu caïnh nhau thöôøng nhoû hôn trò soá bieân ñoä cuûa xung laáy maãu neân ñaëc tröng cho ñoä cheânh leäch naøy caàn soá bit ít hôn. Ñaëc bieät ñieàu naøy xaûy ra trong caùc tín hieäu video , trong ñoù aâm neàn hoaëc caùc trò soá aâm thay ñoåi khoâng roõ reät giöõa caùc thôøi ñieåm laáy maãu. Ví duï: Tín hieäu truyeàn hình ñen traéng söû duïng PCM coù 256 möùc vaø töø maõ 8 bit. Khi söû duïng DPCM coù cuøng chaát löôïng nhö PCM chæ söû duïng 8 möùc löôïng töû vaø töø maõ laø 3 bit. Nhö vaäy BW (DPCM) = 3/8 (PCM)
 3. Tuy nhieân phöông phaùp naøy sai soá löôïng töû lôùn do tín hieäu analog coù söï thay ñoåi raát nhanh töø möùc naøy sang möùc khaùc. Maët khaùc maùy thu giaûi maõ ñoä cheânh leäch cuûa tín hieäu ñaõ göûi ñi, tích phaân laïi vaø coäng noù vôùi tín hieäu ñaõ khoâi phuïc tröôùc ñoù. Vì theá chæ caàn 1 loãi laø coù theå coäng vaøo suoát trong quaù trình phuïc hoài caáu truùc. 3/ Ñieàu cheá DELTA: Trong kyõ thuaät PCM cho pheùp caùc boä A/D taïo ra 8 bit song song ñeå bieåu dieãn moät möùc PCM nhö vaäy toác ñoä maõ hoùa chaäm, Ñeå naâng cao khaû naêng A/D ngöôøi ta duøng phöông phaùp ñeàu cheá Delta Ñieàu cheá Delta laø loaïi ñieàu xung maõ vi sai 1 bít ñeå bieåu dieãn giaù trò töông ñoái cuûa möùc bieân ñoä PAM baèng caùch laáy möùc bieân ñoä thöù Mi hoài tieáp veà so saùnh vôùi möùc Mi+1, neáu keát quûa Mi+1 > Mi thì e(t) = 1 ngöôïc laïi thì e(t) = 0. Nhö vaäy ôû ñaàu thu neáu e(t) = 1 thì taïo ra moät möùc môùi coù bieân ñoä lôùn hôn möùc cuõ. Sô ñoà maïch vaø daïng tín hieäu ñieàu cheá nhö sau: S(t),f(in) e(t) Comparator DQ Latch S'(t) CK fs Keânh truyeàn Intearator ∫e(t)d t (OSC) Tín hieäu keø Intearator ∫e(t)d t S'(t) (OSC) Trong ñoù: S(t) laø tín hieäu Analog coù phoå taàn fin daïng xung PAM S’(t) laø tín hieäu hoài tieáp veà ñeå so saùnh laø xung bieân ñoä tröôùc ñoù e(t) laø tín hieäu soá haøi
 4. +)-Nhieãu löôïng töû: Laø do tín hieäu vi phaân l(t) taêng hay giaûm töø ñoù sinh ra tín hieäu S’(t) dao ñoäng keø xung quang tín hieäu analog (khoâng theå traùnh ñöôïc), Ñeå khaéc phuïc ta taêng fs(Ts giaûm) thì Step giaûm. Tuy nhieân BW taêng vaø phöùc taïp khi thieát keá. +)-Quaù taûi ñoä doác: Khi α < β : Tín hieäu keø theo khoâng kòp sinh quaù taûi ñoä doác neân tín hieäu bò meùo daïng. Khaéc phuïc: Giaûm Ts vaø giaûm Step (h) vaø choïn: fs .h fin = 2π .Vm Baêng thoâng toái thieåu cho pheùp = π.Vm . fin/h BW Raát lôùn khoâng theå laø chæ tieâu thieát keá (do fs quaù lôùn) Nngöôøi ta duøng loaïi ñieàu cheá Delta coù ñoä doác bieán ñoåi (VSDM), vaø loaïi ñieàu cheá Delta coù ñoä doác bieán ñoåi lieân tuïc (CVSD): Baèng caùch kieåm tra 3 bit (1) hoaëc 3 bit (0) ñeå taêng hay giaûm (h) baét kòp S(t) , khi S(t) thay ñoåi ñoät ngoät. Soùng cuûa heä thoáng CVSD Nguyeân taéc : Taïo S’(t) coù ñoä doác bieán ñoåi sao cho noù ngaøy caøng keø theo S(t) [ h bieán ñoåi]. +[ h] taêng khi tín hieäu S(t) bieán ñoåi. +[ h] giaûm khi tín hieäu S(t) ít bieán ñoåi.
 5. Phuï luïc B BAÛNG TRA CÖÙU CAÙC ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA CAÙC THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG TRONG THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THU CATV
 6. BAÛNG BAÛNG GOÙC NGAÅNG, GOÙC PHÖÔNG VÒ VAØ SAI LEÄNH KINH TUYEÁN Sai leäch kinh tuyeán Goùc ngaång θe Goùc phöông vò ϕ a Teân veä tinh Toaï ñoä veä ΦE - ΦS tinh HN SG HN SG HN SG 1160E -10060 -9038 630 73029 1530 1400 Asiasat 1 1130E -7016 -6038 640 75033 1640 1520 Palapa B2 1100E -4016 -3038 64090 75056 168050 160028 Chinasat 2 1080E -2016 -1038 65020 77023 1740 172090 Palapa B1 950E +10084 +11062 620 71040 2060 227086 Stationar 14 900E +15084 +16062 59040 66082 2170 2380 Stationar 6 8705E +18034 +19012 57070 64035 222070 241074 Chinasat 1 800E +25084 +26062 510 56061 2320 2480 Stationar 13 7805E +27034 +28012 490 560 234062 249060 Thaicom 1 630E +42084 +43062 370 38048 2480 258092 Intelsat VI 600E +45084 +46062 340 360 2510 2600 Intelsat V F7 570E +48084 +49062 310 320 252050 2610 Intelsat VA Ghi chuù : 0E laø ñoä kinh ñoâng.
 7. BAÛNG VUØNG PHUÛ SOÙNG CUÛA VEÄ TINH TRUYEÀN HÌNH Goùc ngaång θ (0) Nöôùc Thaønh phoá Coâng suaát phuû Ñöôøng kính soùng (dBW) anten thu caù nhaân (m) Haøn Quoác Seoul 40 35 4,5 Trung Quoác Baéc Kinh 40 35 4,5 Quaûng Chaâu 60 35 4,5 Chengdu 55 36 4,5 Nhaät Toâkyo 35 30 8,1 Osaka 40 33 5,5 Moâng Coå Ulan Bator 25 31 7,0 Hoàng Koâng 60 35,4 4,5 Ñaøi Loan Taipei 55 34 5,0 Philipin Manila 65 28 9,0 Vieät Nam Haø Noäi 65 33-35 4,5 TP. HCM 75 35 4,5 Laøo Vieâng Chaên 70 30-36 4,5 Campuchia Phnom Peânh 75 36,5 3,7 Thaùi Lan Bangkok 75 37 3,7 Malaysia Kuala Lumper 85 33 5,5 Singapo 89 32 ,0 Brunei BSB 80 29 8,1 Inñonesia Medan 85 23 5,5 Jakarta 80 24 13,0 Mieán Ñieän Rangoân 70 26-36 4,5 Banglades Danka 60 32-33,5 5,0 Nepal Katmadu 50 33,4-33,5 5,0 Aán Ñoä Delhi 45 32-37 3,7 Bombay 45 33 5,5 Madras 50 25 13,0 Pakistan Karachi 40 35 4,5 Iran Islamabad 35 31,5-33,5 3,7 Teheran 25 33 5,5 Irac Baghdad 15 30 7,0 Oman 30 30 8,1 Gulf States 25 30 8,1 Syria Damacus 10 29 8,1 Thoå Nhó Kyø Ankara 5 28 9,0 Saudi Arabia Riyadh 20 28 9,0
 8. BAÛNG CAÙC KEÂNH VEÄ TINH ASIASAT 1 (Cho maùy thu) Keânh Taàn soá maùy thu (GHz) Taàn soá maùy phaùt töø maët ñaát leân veä tinh (GHZ) 1H 3,720 5,965 2H 3,760 6,005 3H 3,800 6,045 4H 3,840 6,085 5H 3,880 6,125 6H 3,920 6,165 7H 3,960 6,205 8H 4,000 6,245 9H 4,040 6,285 10H 4,080 6,325 11H 4,120 6,365 12H 4,160 6,405 1V 3,740 5,945 2V 3,780 5,985 3V 3,820 6,025 4V 3,860 6,065 5V 3,900 6,105 6V 3,940 6,145 7V 3,980 6,185 8V 4,020 6,225 9V 4,060 6,265 10V 4,100 6,305 11V 4,140 6,345 12V 4,180 6,385 Ghi chuù : H laø phaân cöïc ngang (Horiziontal). V laø phaân cöïc ñöùng (Vectical). Ví duï 1H laø keânh 1 phaân cöïc ngang. 2V laø keânh 2 phaân cöïc ñöùng.
 9. BAÛNG CAÙC KEÂNH VEÄ TINH PALAPA-B Keânh Taàn soá maùy thu (GHz) Taàn soá maùy phaùt töø maët ñaát leân veä tinh (GHZ) 1H 3,720 5,965 2H 3,760 6,005 3H 3,800 6,045 4H 3,840 6,085 5H 3,880 6,125 6H 3,920 6,165 7H 3,960 6,205 8H 4,000 6,245 9H 4,040 6,285 10H 4,080 6,325 11H 4,120 6,365 12H 4,160 6,405 1V 3,740 5,945 2V 3,780 5,985 3V 3,820 6,025 4V 3,860 6,065 5V 3,900 6,105 6V 3,940 6,145 7V 3,980 6,185 8V 4,020 6,225 9V 4,060 6,265 10V 4,100 6,305 11V 4,140 6,345 12V 4,180 6,385 Chuù thích : 1V laø keânh 1 phaân cöïc ñöùng (Vectical). 1H laø keânh 1 phaân cöïc ngang (Horiziontal).
 10. Phuï luïc C CAÙC THOÂNG SOÁ BOÅ SUNG CHO PHAÀN LYÙ THUYEÁT KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN VEÄ TINH
 11. SÔ ÑOÀ KHOÁI BOÄ ÑIEÀU CHEÁ QPSK: I(t) Tín hieäu ñieàu cheá Boä dao ñoäng ∑ QPSK π/2 Q(t) Q(t) vaø I(t) laø tín hieäu baêng goác coù daïng soùng nhö sau: I(t) b7 b5 b1 b3 Q(t) b2 b4 b8 b6 SÔ ÑOÀ KHOÁI BOÄ GIAÛI ÑIEÀU CHEÁ QPSK: LPF D I(t) BPF CR CLR π/2 Q(t) D LPF
 12. Phuï luïc D CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT VAØ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 13. CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT FDMA Frequency Division Multiple Access TDMA Time Division Multiple Access CDMA Code Division Multiple Access INTELSAT International Telecommunications Satellite Organization INMARSAT International Marine Satellite Organization FM: Frequency Modulation ( Ñieàu cheá taàn soá ) PM: Phare Modulation ( Ñieàu cheá pha ) AM: Amplitude Modulation ( Ñieàu cheá bieân ñoä ) DSB: Double Side Band ( Ñieàu cheá song bieân ) SSB: Single Side Band ( Ñieàu cheá ñôn bieân ) PAM: Pulse Amplitude Modulation ( Ñieàu cheá bieân ñoä cuûa xung ) PFM: Pulse Frequency Modulation ( Ñieàu cheá taàn soá cuûa xung ) PPM: Pulse Phare Modulation ( Ñieàu cheá pha cuûa xung ) PWM: Pulse Width Modulation ( Ñieàu cheá ñoä roäng cuûa xung ) ASK: Amplication Shift Key ( Khoùa dòch chuyeån veà bieân ñoä ) FSK: Frequency Shift Key ( Khoùa dòch chuyeån veà taàn soá ) PSK: Phare Shift Key ( Khoùa dòch chuyeån veà pha ) PCM: Pulse Code Moduation ( Ñieàu cheá xung maõ ñöôïc söû duïng thoâng duïng trong ñieàu cheá vaø gheùp keânh ) DPCM: Differential PCM ( Ñieàu cheá xung maõ visai ) DM: Delta Modulation ( Duøng nhieàu trong truyeàn soá lieäu ) C/N Carrier To Noise Ratio S/N Signal To Noise Ratio EIRP Equivalent Istropic Radiated Power DBS Direct Broadcating Satellite CATV Cable Television HDTV High Difinition Television CAMC Combined Multiplexed Analogue Component VSWR Voltage Standing Waves Ratio HPA High Power Amplifier LNA Low Noise Amplifier LNB Low Noise Blockconverter FEC Forward Error Correction ARQ Automatic Repeat Request U/C Up Converter MOD Modulation AKM Apogee Kick Motor BER Bit Error Rate PN Rseudnoise SS-TDMA Satellite Swiched TDMA SCPC Single Chanel Per Carrier XPD Cross-polarization Discrimination
 14. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Coâng Ngheä Thoâng Tin Veä Tinh. Bieân dòch: KS Nguyeãn Ñình Löôïng NXB. Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät 2. Truyeàn Hình Soá Vaø HDTV. Gs Ts Nguyeãn Kim Saùch NXB. Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät 3. Satellite Communications. Timothy Pratt – Charles W.Bostian 4. Thu Truyeàn Hình Tröïc Tieáp Töø Veä tinh. Gs Ts Nguyeãn Kim Ñính 5. Truyeàn Hình Qua Veä Tinh. Rene Besson
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2