intTypePromotion=3

Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent(Phan VII.2.3)

Chia sẻ: Nguyen Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
140
lượt xem
31
download

Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent(Phan VII.2.3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thư mục lưu các gói thay đổi phần mềm hay cấu hình được download.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent(Phan VII.2.3)

  1. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent VII. 2. 3. Distribution Manager Registry Key VII - 109
  2. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Registry key ý nghĩa Kiểu dữ liệu Giá trị mặc định Ghi chú Config Manager Base Dir Thư mục lưu các gói thay đổi phần chuỗi C:\ClarentServer\C mềm hay cấu hình được download. onfgurations Config Manager Base Địa chỉ để các thành phần mạng chuỗi Đặt tham số Base Load URL download các gói. URL ở Gateway tab trong Clarent Gateway Configuartion Tool. Config Manager Enable Có/không sử dụng dịch vụ SNMP 1: Có sử 1 SNMP của Windows NT. dụng. 0: Không. Config Manager Set Base Cho/không cho phép thay đổi URL 1: Không 0 URL Once cơ sở bằng lệnh SNMP set khi đã cho. được đặt. 0: Cho phép. Configmgr Error Source Giá trị tham số này không thay đổi được. Configmgr Error To Log Chỉ định file syslog daemon nào 16 – 25 16 được dùng. Configmgr filelog- Thư mục mà trong đó tạo toàn bộ chuỗi C:\ClarentServer\lo directory các log file của Clarent Distribution g Manager. Configmgr filelog- Số lượng file log tối đa mà Clarent 0 – 10.000 0 (Không hạn chế maxnumber Distribution Manager được phép tạo số lượng) ra. Configmgr filelog- Chuỗi ký tự đứng trước tên file log chuỗi prepend để nhận dạng tên file duy nhất. Định dạng: _.log VII - 110
  3. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Configmgr filelog- Kích thước file log (KByte) 10 – 65535 1024 rollover Configmgr Logfile Cho/không cho phép ghi lại các sự 1: Cho phép. 1 Logging Enabled kiện xảy ra trên thiết bị cài Clarent 0: Không Distribution Manager. cho. Config,gr Địa chỉ IP của một tiến trình syslog địa chỉ IP syslog_error_ip daemon chạy trên một thiết bị khác. Clarent Distribution sẽ ghi lại thông tin về lỗi cho một server cụ thể. Configmgr Số tiến trình syslog daemon để ghi 16 – 25 16 syslog_num_errors lại lỗi. Configmgr Số tiến trình syslog daemon để ghi 16 – 25 16 syslog_num_traces lại vết Configmgr Địa chỉ IP của một tiến trình syslog địa chỉ IP syslog_trace_ip daemon chạy trên một thiết bị khác. Clarent Distribution Manager sẽ ghi lại thông tin về vết cho một server cụ thể. Configmgr System Cho phép/không cho phép một tiến 1: Cho phép. 0 Logging Enabled trình syslog daemon chạy trên một 0: Không máy tính khác. cho. Một tiến trình daemon là một tiến trình chạy trên nền sau được sử dụng để kiểm soát các nhiệm vụ hoạt động ở mức thấp (VD: ghi vào đĩa). Configmgr Giá trị tham số này không thay đổi systrace_com_file được. VII - 111
  4. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Configmgr Trace sourceGiá trị tham số này không thay đổi được. Configmgr Trace ToLog File syslog daemon nào dùng để ghi 16 – 25 16 lại vết. SNMP Agent allowed to Chỉ định SNMP Agent có được phép TRUE: Cho FALSE start DM khởi động Clarent Distribution phép. Manager một cách tự động hay FALSE: không. Không. VII - 112

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản