intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỏi đáp về quỹ đầu tư cân bằng

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

344
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu hỏi và giải đáp được nhiều người quan tâm nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỏi đáp về quỹ đầu tư cân bằng

  1. Baøi 10: Hoûi ñaùp veà Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential Sau khi ñaêng baøi “Quyõ ñaàu tö caân baèng Prudential” (PRUBF1) , chuùng toâi nhaän ñöôïc raát nhieàu caâu hoûi cuûa baïn ñoïc veà caùch thöùc tham gia Quyõ PRUBF1 vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán Quyõ. Trong soá baùo naøy, chuùng toâi xin traû lôøi moät soá caâu hoûi ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm nhaát. 1. Xin cho bieát thôøi haïn phaân phoái chöùng chæ Quyõ PRUBF1 ra coâng chuùng. Ngaøy 19 thaùng 7 naêm 2006, UÛy Ban Chöùng Khoaùn Nhaø Nöôùc ñaõ caáp Giaáy pheùp phaùt haønh chöùng chæ quyõ ra coâng chuùng cho quyõ PRUBF1. Giaáy pheùp naøy coù giaù trò töø ngaøy kyù. Theo quy ñònh trong Baûn Caùo Baïch ñaõ ñöôïc UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc pheâ duyeät, - thôøi haïn toái thieåu phaân phoái chöùng chæ Quyõ laø 15 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy Giaáy pheùp chaøo baùn ra coâng chuùng coù hieäu löïc (töùc laø töø ngaøy 19 thaùng 7 ñeán heát ngaøy 8 thaùng 8 naêm 2006) - thôøi haïn toái ña laø 90 ngaøy keå töø ngaøy Giaáy pheùp chaøo baùn ra coâng chuùng coù hieäu löïc (töùc töø ngaøy 19 thaùng 7 cho ñeán heát ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2006). Nhö vaäy, thôøi ñieåm ñoùng Quyõ seõ laø baát cöù ngaøy naøo naèm trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 8 thaùng 8 ñeán heát ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2006, khi maø taøi khoaûn phong toûa cuûa Quyõ taïi Ngaân haøng Giaùm saùt ñaõ nhaän ñuû soá Voán Ñieàu leä döï kieán huy ñoäng. 2. Toâi coù theå ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ PRUBF1 ôû ñaâu? Quyõ PRUBF1 baét ñaàu ñöôïc chaøo baùn ra coâng chuùng baét ñaàu töø ngaøy 24 thaùng 7 naêm 2006 thoâng qua caùc Nhaø phaân phoái ñöôïc chæ ñònh cho Quyõ PRUBF1. Vì vaäy, baïn coù theå ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ PRUBF1 taïi caùc vaên phoøng vaø caùc chi nhaùnh cuûa caùc Nhaø phaân phoái theo danh saùch ñính keøm. Caùc Nhaø phaân phoái Quyõ PRUBF1 Coâng ty Chöùng khoaùn Ngaân haøng AÙ Chaâu (ACBS) 9 Leâ Ngoâ Caùt, Phöôøng 7, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh ÑT: 08 930 2428 Fax: 08 933 0429
  2. 6 Nguyeãn Thaùi Hoïc, Ba Ñình, Haø Noäi ÑT: 04 747 0959 Fax: 04 747 0960 Coâng ty Chöùng khoaùn Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam (VCBS) 70 Phaïm Ngoïc Thaïch, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh ÑT: 08 820 8116, maùy nhaùnh 305/306 Fax: 08 820 8117 Taàng 17, VCB Tower 198 Traàn Quang Khaûi, Haø Noäi ÑT: 04 934 3137, maùy nhaùnh: 2010 Fax: 04 936 0262 Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn Saøi Goøn (SSI) 180 - 182 Nguyeãn Coâng Tröù, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh ÑT: 08 821 8567 Fax: 08 291 0574 25 Traàn Bình Troïng, Haø Noäi ÑT: 04 942 6718 Fax: 04 942 6719 Formatted: Italian (Italy) Khi ñaêng kyù mua chöùng chæ quyõ PRUBF1, baïn chæ caàn thöïc hieän nhöõng böôùc sau ñaây: Böôùc 1: Ñoïc kyõ noäi dung baûn Caùo Baïch vaø Döï thaûo Ñieàu leä Quyõ; Böôùc 2: Ñieàn thoâng tin vaøo Phieáu ñaêng kyù mua chöùng chæ quyõ theo höôùng daãn cuûa Nhaø phaân phoái; Böôùc 3: Noäp Phieáu ñaêng kyù cuøng caùc chöùng töø caàn thieát theo quy ñònh; Böôùc 4: Noäp tieàn vaøo taøi khoaûn ñaõ ñöôïc chæ ñònh cuûa Quyõ thoâng qua Nhaø phaân phoái.
  3. Ñoái vôùi Nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, ngoaøi vieäc thöïc hieân caùc böôùc treân, Nhaø Ñaàu tö caàn phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh veà quaûn lyù ngoaïi hoái trong vieäc kinh doanh chöùng khoaùn theo quy ñònh cuûa Luaät phaùp Vieât Nam. 3. Laøm theá naøo ñeå bieát Phieáu ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ cuûa toâi ñöôïc chaáp nhaän hay khoâng? Theo quy ñònh trong Baûn Caùo Baïch Quyõ PRUBF1, trong voøng 15 ngaøy laøm vieäc sau khi keát thuùc giai ñoaïn chaøo baùn ra coâng chuùng, Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Ñaàu Tö Prudential Vieät Nam seõ göûi Thö xaùc nhaän sôû höõu chöùng chæ Quyõ tôùi töøng Nhaø ñaàu tö. Thoâng tin veà vieäc keát thuùc giai ñoaïn chaøo baùn ra coâng chuùng cuõng seõ ñöôïc coâng boá coâng khai treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. 4. Taïi sao Quyõ PRUBF1 quy ñònh möùc toái thieåu ñaàu tö ban ñaàu laø 10 trieäu ñoàng? Nhö chuùng ta ñaõ bieát, moät trong nhöõng öu theá cuûa quyõ coâng chuùng laø khaùch haøng khoâng caàn coù voán lôùn maø vaãn coù theå tham gia ñaàu tö. Theo nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, 10 trieäu ñoàng laø möùc phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa raát nhieàu ngöôøi. Ñoàng thôøi, 10 trieäu ñoàng cuõng laø möùc ñaàu tö toái thieåu giuùp Coâng ty quaûn lyù quyõ coù theå ñieàu phoái vaø quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa Quyõ moät caùch hieäu quaû hôn vì quyeàn lôïi cuûa nhaø ñaàu tö. 5. Taïi sao Quyõ PRUBF1 quy ñònh möùc ñaêng kyù toái ña laø 25 tyû ñoàng? Tröôùc heát xin ñöôïc nhaéc laïi raèng Quyõ PRUBF1 laø moät quyõ coâng chuùng, theâm vaøo ñoù, vôùi uy tín vaø thöông hieäu Prudential, chuùng toâi ñöôïc bieát hieän coù raát nhieàu khaùch haøng quan taâm tôùi Quyõ PRUBF1. Vì theá, vôùi quy ñònh möùc ñaêng kyù toái ña laø 25 tyû ñoàng, Quyõ PRUBF1 mong muoán taïo ñieàu kieän cho nhieàu khaùch haøng coù cô hoäi tham gia ñaàu tö vaøo Quyõ. 6. Sö khaùc bieät giöõa Phí phaùt haønh vaø Phí quaûn lyù Quyõ laø gì? Moãi quyõ ñaàu tö ñeàu coù quy ñònh rieâng veà caùc loaïi phí maø nhaø ñaàu tö phaûi traû cho Coâng ty quaûn lyù quyõ cuõng nhö chi phí maø Quyõ phaûi thanh toaùn cho Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø caùc nhaø cung caáp dòch vuï cho Quyõ. Taát caû caùc chi phí naøy ñeàu ñöôïc trình baøy roõ raøng, chi tieát trong Baûn caùo baïch vaø Ñieàu leä Quyõ. Phí phaùt haønh laø phí do Ngöôøi Ñaàu tö traû cho Coâng ty quaûn lyù quyõ ñeå trang traûi caùc chi phí lieân quan ñeán vieäc laäp vaø phaùt haønh chöùng chæ quyõ. Phí naøy chæ phaûi traû moät
  4. laàn ngay khi phaùt haønh chöùng chæ quyõ vaø seõ khoâng phaùt sinh veà sau. Ñoái vôùi Quyõ PRUBF1, phí phaùt haønh ñöôïc quy ñònh laø 3% treân meänh giaù ñôn vò Quyõ. Phí quaûn lyù quyõ laø phí maø Quyõ ñaàu tö thanh toaùn cho Coâng ty quaûn lyù quyõ ñeå Coâng ty quaûn lyù quyõ cung caáp dòch vuï quaûn lyù Quyõ. Phí quaûn lyù ñöôïc tính theo tyû leä phaàn traêm treân giaù trò taøi saûn roøng cuûa Quyõ vaø ñöôïc tính vaø thanh toaùn ñònh kyø. Ñoái vôùi PRUBF1, phí naøy ñöôïc quy ñònh laø 2% /naêm, ñöôïc tính vaø thanh toaùn haøng thaùng cho Coâng ty Quaûn lyù Quyõ. 7. Taïi sao Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential phaûi thanh toaùn khoaûn Thöôûng Hoaït Ñoäng cho Coâng ty quaûn lyù quyõ trong khi ñaõ traû phí quaûn lyù 2% moãi naêm? Khoaûn Thöôûng Hoaït Ñoäng nhaèm muïc ñích gaén keát quyeàn lôïi vaø taïo ñoäng löïc khuyeán khích Coâng ty quaûn lyù quyõ toái ña hoùa lôïi nhuaän cho Quyõ ñaàu tö. Prudential aùp duïng tieâu chuaån chaët cheõ hôn tieâu chuaån hieän haønh treân thò tröôøng ñeå tính khoaûn Thöôûng Hoaït Ñoäng naøy. Khoaûn thöôûng naøy chæ ñöôïc thanh toaùn cho Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Ñaàu Tö Prudential Vieät Nam khi: o Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa 1 ñôn vò quyõ cao hôn Meänh giaù Chöùng Chæ Quyõ, vaø o Tyû suaát lôïi nhuaän töø ñaàu tö cuûa Quyõ vaøo cuoái naêm cao hôn möùc tyû suaát lôïi nhuaän chuaån (laø tæ suaát lôïi nhuaän so saùnh + 1%). Vieäc aùp duïng 2 ñieàu kieän naøy ñaûm baûo raèng caùc nhaø ñieàu haønh Quyõ phaûi noã löïc heát mình ñeå ñoàng voán cuûa baïn laøm vieäc hieäu quaû hôn so vôùi thò tröôøng tröôùc khi hoï coù theå ñöôïc höôûng baát cöù khoaûn thöôûng hoaït ñoäng naøo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=344

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2