intTypePromotion=1
ADSENSE

KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH ATM

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

683
lượt xem
283
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển mạch kênh là dựa trên nguyên lý đa hợp phân chia thời gian TDM. Một kết nối luôn sử dụng cùng 1 khe thời gian trong các khung truyền được lập lại định kỳ. Sự chuyển mạch thực hiện chuyển nội dung của khe thời gian trên một liên kết vào đến 1 khe thời gian trên liên kết ra khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH ATM

 1. KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH ATM
 2. Noäi dung : Phaân tích caùc coâng ngheä chuyeån maïch Moâ hình chuyeån maïch Kieán truùc chuyeån maïïch ATM y Moät soá phaàn töû chuyeån maïch thöïc teá Khung chuyeån mach ATM g y ï
 3. PHAÂÂN TÍCH CAÙÙC COÂÂNG NGHEÄÄ Í CHUYEN MAÏCH CHUYEÅN MACH
 4. CHUYEN MACH KEÂNH CHUYEÅN MAÏCH KENH Döïa treân nguyeân lyù ña hôïp phaân chia thôøi gian TDM Moät keát noái luoân söû duïng cuøng moät khe thôøi gian trong caùc khung truyeàn ñöôïc laäp laïi ñònh kyø. Söï chuyeån maïch thöïc Sö chuyen mach thöc hieän chuyen noäi dung cua khe chuyeån cuûa thôøi gian treân moät lieân keát vaøo ñeán moät khe thôøi gian treân lieân keát ra khaùc
 5. CHUYEÅN MAÏCH KEÂNH t Timeslot x v z y x v I1 O1 x a b x a b I2 O2 Frame v z v z • • • • • • Frame In Synchronization Og a l b a f c y f c y Incoming link /Timeslot Outcoming link /Tomeslot Timeslot / link translation table
 6. CHUYEÅN MAÏCH KEÂNH Moät soáá ñaëc ñieååm Ñoä trì hoaõn treân moät keânh truyeàn laø nhỏ Ñoä bieán ñoäng treå raát nhoû vaø coá ñònh Toác ñoä truyeàn coá ñònh (ví duï 64kbps) => khoâng phuø hôï h p vôùùi caùùc dò h vuï coùù toáác ñ ä bi bi án ñ åi dòch ñoä bit bieá ñoå Chæ coù moät loaïi toác ñoä (64kbps) => khoâng phuø hôïp cho tat ca cac loaïi taát caû caùc loai dòch vu vuï
 7. CHUYEÅN MAÏCH KEÂNH ÑA TOÁC ÑOÄ
 8. CHUYEÅN MAÏCH KEÂNH ÑA TOÁC ÑOÄ
 9. CHUYEÅN MAÏÏCH KEÂNH ÑA TOÁC ÑOÄÄ Cuõng döïa treân nguyeân lyù TDM Moät keát noái coù theå duøng n keânh cô sô ket noi co the dung kenh sôû Moät soá khoù khaên vaø phöùc taïp: N keânh cho moät keát noái phaûi ñöôc ñoàng boä nhau trong kenh ket noi phai ñöôïc ñong khi caùc keânh naøy laïi ñöôïc chuyeån maïch rieâng bieät. Khoù choïn löïa caùc toác ñoä cô baûn ñeå phuø hôïp vôùi moïi loaïi dòch vuï
 10. CHUYEN MACH KEÂNH CHUYEÅN MAÏCH KENH ÑA TOÁC ÑOÄ TOC Van con Vaãn coøn moät so han cheá soá haïn che Söû duïng taøi nguyeân khoâng hieäu suaát Khoù phuø hôp vôùi ñaëët tính caùc dòch vuï trong töông lai. p ïp ò g g Khoâng ñaùp öùng hieäu quaû ñoái vôùi söï dao ñoäng vaø ñoät bieán thoâng tin
 11. CHUYEN MACH CHUYEÅN MAÏCH NHANH Taøi nguyeân maïng chæ ñöôïc caááp cho moät keáát noáái khi coù thoâng tin truyeàn La Laø moät cai tieán cuûa chuyeån mach kenh ñeå ñaùp öùng caûi tien cua chuyen maïch keânh ñe ñap öng cho löu thoâng ñoät bieán
 12. CHUYEN MACH CHUYEÅN MAÏCH NHANH Cac han cheá Caùc haïn che : Söï phöùc taïp cho thieát keá vaø ñieàu khieån heä thoáng. Coù theå xaûy ra tröôøng hôïp heä thoáng khoâng thoûa maõn nhöõng yeâu caàu ñoàng thôøi cuûa nhieàu keát noái
 13. CHUYEN MACH GOÙI CHUYEÅN MAÏCH GOI Döï treâ höô Dö a t ân phöông thöùc t truyeààn PTM (P k t T f (Packet Tranfer Mode) Thoâng tin truyeàn ñöôc ñoùng thaønh caùc goùi coù chieàu daøi y ï g thay ñoåi => quaûn lyù caùc boä ñeäm phöùc taïp Coù cô cheá ñieàu khieån löu löôïng vaø söûa sai treân töøng lieâ k li ân keáát => ñoää treåå cao khoââng phuøø hôïp vôùi caùùc dò h vuï ñ t kh h hô ôù dòch thôøi gian thöïc
 14. CHUYEN MACH GOÙI CHUYEÅN MAÏCH GOI The Theá heä keá tieáp cuûa chuyeån maïch goùi la chuyeån tieáp khung (Frame ke tiep cua chuyen mach goi laø chuyen tiep Relay) vaø chuyeån maïch khung
 15. CHUYEÅN MAÏÏCH GOÙI NHANH- Phöông thöùc g truyeàn baát ñoàng boä (ATM) Co nhieu ten goïi khac Coù nhieàu teân goi khaùc nhau : Chuyen mach goi Chuyeån maïch goùi nhanh, Phaân chia thôøi gian baát ñoàng boä ATD (Asynchronous Time Division) vaø ATM. Coù khaû C ù kh û naêêng vaään chuyeåån vaøø chuyeåån maïch cho b át k ø h h h baá kyø loaïi dòch vuï naøo (ñoäc laäp dòch vuï).
 16. CHUYEÅN MAÏÏCH GOÙI NHANH- Phöông thöùc g truyeàn baát ñoàng boä (ATM) Thích hôïp cho maïng bang roäng ña dòch vu vì nhöng öu hôp mang baêng vuï nhöõng ñieåm sau : o Toác ñoä cao o Meàm deûo vaø an toaøn trong töông lai o Söû duïng taøi nguyeân maïng hieäu suaát o M ng t ång th å Maï toå theå
 17. MOÂ HÌNH CHUYEÅN MAÏCH
 18. CẤU TRUC TE BAØO ATM TRUÙC TEÁ BAO Bit 8 1 Byte GFC VPI 1 VPI VCI 2 Header VCI 3 (5 b t ) bytes) VCI PT CLP 4 HEC 5 6 PAYLOAD . (48 bytes) . 53
 19. KET NOI AÛO KEÁT NOÁI AO Keát noái aûo coù 2 loaïi : VCC (Virtual Channel Connection) VPC (Vi (Virtual P h C l Path Connection) i )
 20. MO MOÂ HÌNH CHUYEN MAÏCH CHUYEÅN MACH Co moâ Coù 3 mo hình : Chuyeån maïch VP Chuyeåån maïch VC Chuyeån maïch VP + VC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2