Lập trình C# - Code đăng nhập

Chia sẻ: Hoang Van Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
751
lượt xem
164
download

Lập trình C# - Code đăng nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình C# - Code đăng nhập

  1. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace BAIBACCAO { public partial class notepad : Form { public notepad() { InitializeComponent(); } String filename = ""; private void deleteToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Clear(); } private void newToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Text = ""; this.Text = "Untitled"; filename = ""; } private void openToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { openFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|Word Documents" + "(*.doc)|*.doc|All Files (*.*)| *.*"; try { if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { filename = openFileDialog1.FileName; this.Text = filename; StreamReader strReader;// bien dung de doc du lieu ra strReader = File.OpenText(filename); txtnoidung.Text = strReader.ReadToEnd(); strReader.Close(); } } catch { MessageBox.Show("Lỗi chương trình ?");
  2. } } private void saveToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { if (filename == "") { saveFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|Word Documents" + "(*.doc)|*.doc|All Files (*.*)| *.*"; saveFileDialog1.FileName = "Untitled"; if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { //'Luu noi dung filename = saveFileDialog1.FileName; FileStream fStream;//chua ten moi StreamWriter strWriter;//dung doc fStream = File.Create(filename); fStream.Close(); strWriter = File.AppendText(filename); strWriter.Write(txtnoidung.Text); strWriter.Close(); this.Text = filename; } } else { //'Luu noi dung FileStream fStream; StreamWriter strWriter; fStream = File.Create(filename); fStream.Close(); strWriter = File.AppendText(filename); strWriter.Write(txtnoidung.Text); strWriter.Close(); this.Text = filename; } } private void saveAsToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { saveFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|Word Documents" + "(*.doc)|*.doc|All Files (*.*)| *.*"; saveFileDialog1.FileName = "Untitled"; if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { filename = saveFileDialog1.FileName;
  3. FileStream fStream; //bien chua ten file can tao de luu StreamWriter strWriter; //bien dung de ghi du lieu vao fStream = File.Create(filename); fStream.Close(); //tao song roi dong lai strWriter = File.AppendText(filename); //gan noi dung vao cho bien strWriter.Write(txtnoidung.Text); //thuc hien ghi strWriter.Close(); } } private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); } private void notepad_Load(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Size = new Size(this.ClientRectangle.Width - 4, this.ClientRectangle.Height - 28); txtnoidung.Location = new Point(2, 26); } private void notepad_Resize(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Size = new Size(this.ClientRectangle.Width - 4, this.ClientRectangle.Height - 28); txtnoidung.Location = new Point(2, 26); } private void unduToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Undo(); } private void cutToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Cut(); } private void pastToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Paste(); } private void copyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.Copy();
  4. } private void selectAllToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { txtnoidung.SelectAll(); } private void dataTimeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { System.DateTime currentTime = System.DateTime.Now; txtnoidung.Text = txtnoidung.Text + " " + DateTime.Now; } private void fontToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { txtnoidung.Font = fontDialog1.Font; } } private void fontcolorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { txtnoidung.ForeColor = colorDialog1.Color; } } private void backGoundToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { txtnoidung.BackColor = colorDialog1.Color; } } private void wordWrapToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { if (wordWrapToolStripMenuItem.Checked) { txtnoidung.WordWrap = true; txtnoidung.ScrollBars = ScrollBars.Vertical; } else { txtnoidung.WordWrap = false; txtnoidung.ScrollBars = ScrollBars.Both; }
  5. } private void saveWithKeyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { //MessageBox.Show("Nhóm em chưa làm được ?"); } private void menuStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e) { } } }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản