intTypePromotion=1

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 10

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
365
lượt xem
187
download

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 10', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 10

 1. CHƯƠNG 9 TH M ð NH D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1. Khái ni m, ý nghĩa và s c n thi t c a th m ñ nh d án__________________________ 245 1.1. Khái ni m ________________________________________________________________ 245 1.2. M c ñích c a th m ñ nh d án ________________________________________________ 245 1.3. ý nghĩa c a th m ñ nh d án ñ u tư ____________________________________________ 245 2. T ch c th m ñ nh d án __________________________________________________ 246 2.1. H sơ trình duy t___________________________________________________________ 246 2.2. Nguyên t c th m ñ nh d án ñ u tư ____________________________________________ 246 2.3. Phân c p th m ñ nh d án ñ u tư ______________________________________________ 247 2.4. T ch c th m ñ nh d án ñ u tư _______________________________________________ 247 3. Phương pháp th m ñ nh d án _____________________________________________ 248 3.1. Th m ñ nh theo trình t _____________________________________________________ 248 3.2. Th m ñ nh theo phương pháp so sánh các ch tiêu _________________________________ 249 4. N i dung th m ñ nh d án xây d ng giao thông ________________________________ 249 4.1. Th m ñ nh các ñi u ki n pháp lý ______________________________________________ 249 4.2. Th m ñ nh m c tiêu c a d án ________________________________________________ 250 4.3. Th m ñ nh v s c n thi t c a d án____________________________________________ 250 4.4. Th m ñ nh v k thu t, công ngh c a d án _____________________________________ 250 4.5. Th m ñ nh v tài chính c a d án ______________________________________________ 251 4.6. Th m ñ nh v kinh t - xã h i ________________________________________________ 253 4.7. Th m ñ nh v tác ñ ng môi trư ng _____________________________________________ 254 4.8. Th m ñ nh k ho ch t ch c tri n khai th c hi n d án _____________________________ 254 Câu h i ôn t p ____________________________________________________________ 254 244
 2. 1. KHÁI NI M, Ý NGHĨA VÀ S C N THI T C A TH M ð NH D ÁN 1.1. Khái ni m Các d án ñ u tư khi ñư c so n th o xong m c dù ñư c nghiên c u tính toán r t k thì cũng ch m i qua bư c kh i ñ u. ð ñánh giá tính h p lý, tính hi u qu , tính kh thi c a d án và quy t ñ nh d án có ñư c th c thi hay không c n ph i có m t quá trình xem xét, ki m tra, ñánh giá m t cách ñ c l p, tách bi t v i quá trình so n th o d án. Quá trình ñó g i là th m ñ nh d án. V y th m ñ nh d án ñ u tư là vi c th m tra, so sánh, ñánh giá m t cách khách quan, khoa h c, toàn di n c cơ s pháp lý và các n i dung c a d án, ho c so sánh ñánh giá các phương án c a m t hay nhi u d án ñ ñánh giá tính h p lý, tính hi u qu và tính kh thi c a d án. T ñó có nh ng quy t ñ nh ñ u tư và cho phép ñ u tư. 1.2. M c ñích c a th m ñ nh d án - ðánh giá tính h p lý c a d án: Tính h p lý ñư c bi u hi n m t cách t ng h p (bi u hi n trong tính hi u qu và tính kh thi) và ñư c bi u hi n t ng n i dung và cách th c tính toán c a d án (h p lý trong xác ñ nh m c tiêu, trong xác ñ nh các n i dung c a d án, v v n ñ k thu t - công ngh , kh i lư ng công vi c c n ti n hành, các chi phí c n thi t và các k t qu c n ñ t ñư c). - ðánh giá tính hi u qu c a d án: bao g m c hi u qu tài chính và kinh t - xã h i. - ðánh giá tính kh thi c a d án: ñây là m c ñích h t s c quan tr ng trong th m ñ nh d án. M t d án h p lý và hi u qu c n ph i có tính kh thi. T t nhiên h p lý và hi u qu là hai ñi u ki n quan tr ng ñ d án có tính kh thi. Nhưng tính kh thi còn ph i xem xét v i n i dung và ph m vi r ng hơn c a d án (xem xét các k ho ch t ch c th c hi n, môi trư ng pháp lý c a d án...). Ba m c tiêu trên ñ ng th i là nh ng yêu c u chung ñ i v i m i d án ñ u tư n u các d án mu n ñư c ñ u tư và tài tr . Tuy nhiên, m c ñích cu i cùng c a th m ñ nh d án ñ u tư ph thu c vào ch th th m ñ nh d án. - Ch ñ u tư th m ñ nh d án nh m ñưa ra quy t ñ nh ñ u tư. - Các ñ nh ch tài chính th m ñ nh d án kh thi ñ quy t ñ nh cho vay v n. - Cơ quan qu n lý Nhà nư c các d án ñ u tư th m ñ nh d án ñ xét duy t c p gi y phép ñ u tư. 1.3. Ý nghĩa c a th m ñ nh d án ñ u tư Th m ñ nh d án ñ u tư có nhi u ý nghĩa khác nhau tuỳ thu c các ch ñ khác nhau: - Giúp cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c ñánh giá ñư c tính h p lý c a d án ñ ng trên giác ñ hi u qu kinh t xã h i. - Giúp cho các ch ñ u tư l a ch n ñư c phương án ñ u tư t t nh t theo quan ñi m hi u qu tài chính và kh thi c a d án. - Giúp cho các ñ nh ch tài chính ra quy t ñ nh xác ñ nh v cho vay ho c tài tr cho d án theo các quan ñi m khác nhau. 245
 3. - Giúp m i ngư i nh n th c và xác ñ nh rõ nh ng cái l i, cái h i c a d án trên các m t ñ có các bi n pháp khai thác và kh ng ch . - Xác ñ nh rõ tư cách pháp nhân c a các bên tham gia ñ u tư. 2. T CH C TH M ð NH D ÁN 2.1. H sơ trình duy t V nguyên t c ch th m ñ nh các d án ñã làm ñúng hư ng d n, ñ y ñ và ñúng các th t c. Tuỳ theo t ng d án ñ u tư, t ng c p th m ñ nh mà h sơ trình duy t có nh ng quy ñ nh c th . Tuy nhiên h sơ trình duy t thư ng bao g m các lo i ch y u sau: - T trình xin xét duy t do ch ñ u tư trình (k c ñ i v i d án ti n kh thi và d án kh thi). - Ý ki n ñ ngh c a cơ quan ch qu n d án. - B nd án, báo cáo tóm t t, b n v , b n ñ và các tài li u liên quan khác. - Ý ki n khác c a các cơ quan qu n lý ngành, lãnh th . - Căn c pháp lý v kh năng huy ñ ng các ngu n v n. ð i v i ñ u tư tr c ti p c a nư c ngoài h sơ g m: - T trình xin c p gi y phép ñ u tư c a ch ñ u tư g i cơ quan c a B K ho ch và ð u tư, ho c UBND t nh, thành ph ñư c phân c p. - Văn b n pháp lý v tư cách pháp nhân, năng l c tài chính c a các bên ñ i tác. - H p ñ ng h p tác kinh doanh quy t ñ nh thành l p các công ty liên doanh. - ði u l công ty. - Lu n ch ng kinh t - k thu t, b n v , b n ñ và các tài li u liên quan khác. 2.2. Nguyên t c th m ñ nh d án ñ u tư Trên giác ñ qu n lý Nhà nư c các d án ñ u tư, vi c th m ñ nh c n tuân th các nguyên t c sau ñây: - T t c các d án ñ u tư thu c m i ngu n v n và m i thành ph n kinh t t i khi ra quy t ñ nh và c p gi y phép ñ u tư ph i qua khâu th m ñ nh v hi u qu kinh t xã h i, v qui ho ch xây d ng, các phương án ki n trúc, công ngh , s d ng ñ t ñai, tài nguyên. Nguyên t c này ñ m b o hi u qu kinh t - xã h i cho các d án ñ u tư. Tránh th c hi n nh ng d án ch ñơn thu n có l i v hi u qu tài chính. Các cơ quan Nhà nư c v i tư cách là ch th qu n lý Nhà nư c các d án ñ u tư trư c h t ph i b o ñ m s hài hoà gi a l i ích kinh t xã h i và l i ích c a các ch ñ u tư. - ð i v i các d án ñ u tư s d ng v n Nhà nư c ph i ñư c th m ñ nh v phương di n tài chính c a d án ngoài phương di n kinh t xã h i ñã nêu nguyên t c trên. Nhà nư c v i tư cách v a là ch ñ u tư v a là cơ quan qu n lý chung các d án th c hi n c hai ch c năng qu n lý d án: qu n lý d án v i ch c năng là ch ñ u tư và qu n lý d án v i ch c năng qu n lý vĩ mô (qu n lý Nhà nư c). Th c hi n nguyên t c này nh m ñ m b o s d ng có hi u qu nh t ñ ng v n c a Nhà nư c. Trong m i d án ñ u tư không th tách r i gi a l i ích c a ch ñ u tư và l i ích xã h i. Các d án không s d ng v n Nhà nư c, các ch ñ u tư quan tâm ñ c 246
 4. bi t ñ n hi u qu tài chính mà ít quan tâm ñ n hi u qu kinh t xã h i, Nhà nư c c n quan tâm ñ n phương di n kinh t xã h i. - ð i v i nh ng d án s d ng v n ODA và v n ñ u tư tr c ti p c a nư c ngoài, khi th m ñ nh d án c n chú ý ñ n nh ng thông l qu c t . - C p nào có quy n ra quy t ñ nh cho phép và c p gi y phép ñ u tư thì c p ñó có trách nhi m th m ñ nh d án. Th m ñ nh d án ñư c coi như là ch c năng quan tr ng trong qu n lý d án c a Nhà nư c. Th m ñ nh ñ m b o cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c các c p khác nhau ra quy t ñ nh cho phép và c p gi y phép ñ u tư ñư c chính xác theo th m quy n c a mình. - Nguyên t c th m ñ nh có th i h n: Theo nguyên t c này các cơ quan qu n lý ñ u tư c a Nhà nư c c n nhanh chóng th m ñ nh, tránh nh ng th t c rư m rà, ch m tr , gây phi n hà trong vi c ra quy t ñ nh và c p gi y phép ñ u tư. 2.3. Phân c p th m ñ nh d án ñ u tư V nguyên t c, t t c các d án ñ u tư ñ u ph i th m ñ nh trư c khi ra quy t ñ nh cho phép và c p phép ñ u tư. ð ñ m b o tính hi u qu và tính linh ho t trong qu n lý các d án ñ u tư, các d án ñư c th m ñ nh nh ng c p khác nhau tuỳ thu c vào v trí, tính ch t và qui mô c a chúng. C p th m ñ nh d án ph thu c vào th m ñ nh quy t ñ nh cho phép và c p gi y phép ñ u tư. Các d án thu c c p nào ra quy t ñ nh, cho phép và c p phép ñ u tư ph thu c vào: - Ngu n v n c a d án: Các d án trong nư c s d ng v n Nhà nư c và các d án trong nư c không s d ng v n Nhà nư c. Các d án s d ng v n nư c ngoài: các d án ODA và các d án ñ u tư tr c ti p. - Quy mô c a d án: Nh ng d án có qui mô l n, v a và nh . Các d án có qui mô l n do c p cao quy t ñ nh và ngư c l i. - Tính ch t t m quan tr ng c a d án: Nh ng d án có quy mô nh nhưng t m quan tr ng l n c n ñư c các cơ quan c p cao quy t ñ nh và cho phép ñ u tư. nư c ta theo qui ñ nh các d án trong nư c k c d án BOT và ODA ñư c chia thành 4 nhóm là các d án quan tr ng qu c gia và các nhóm A, B, C và quy ñ nh c th th m ñ nh cho phép và c p gi y phép ñ u tư cho t ng nhóm. 2.4. T ch c th m ñ nh d án ñ u tư Các c p ra quy t ñ nh cho phép và c p phép ñ u tư bao g m: - Th tư ng Chính ph - B trư ng, th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Các T ng c c và C c tr c thu c các B . - H i ñ ng qu n tr các T ng công ty thành l p theo quy t ñ nh 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph . - Ch t ch UBND t nh. - S K ho ch và ð u tư. 247
 5. Theo th m quy n v ra quy t ñ nh, cho phép và c p phép ñ u tư các c p c n t ch c công tác th m ñ nh d án trư c khi ra quy t ñ nh, cho phép và c p gi y phép ñ u tư. Có các hình th c t ch c th m ñ nh d án sau: Th nh t, c p có trách nhi m th m ñ nh d án t ch c ra h i ñ ng th m ñ nh d án c p mình. H i ñ ng này có nhi m v ph i h p v i các cơ quan h u quan th m ñ nh d án giúp Th tư ng ra ñư c các quy t ñ nh ñúng ñ n. Theo hình th c này, có th t ch c ra h i ñ ng th m ñ nh d án c p Trung ương, c p ngành ñ a phương và c p công ty. Theo qui ñ nh hi n hành Vi t Nam ch s d ng hình th c này c p Trung ương, các c p khác không thành l p h i ñ ng th m ñ nh. Th hai, s d ng các cơ quan ch c năng ñ th m ñ nh d án theo t ng n i dung và m c ñích nh t ñ nh. Th ba, h p ñ ng v i các t ch c tư v n ñ th m ñ nh. Vi t Nam các d án nhóm B và C ñư c s d ng hai hình th c th 2 và th 3 ñ th m ñ nh. 3. PHƯƠNG PHÁP TH M ð NH D ÁN Phương pháp th m ñ nh d án là cách th c th m ñ nh d án nh m ñ t ñư c các yêu c u ñ t ra ñ i v i công tác th m ñ nh d án. Vi c th m ñ nh d án có th s d ng các phương pháp khác nhau: - Th m ñ nh theo trình t . - Th m ñ nh theo phương pháp so sánh các ch tiêu. 3.1. Th m ñ nh theo trình t Theo phương pháp này vi c th m ñ nh ñư c ti n hành theo m t trình t bi n ch ng t t ng quát ñ n chi ti t, t k t lu n trư c làm ti n ñ cho k t lu n sau. 3.1.1. Th m ñ nh t ng quát D a vào các ch tiêu c n th m ñ nh ñ xem xét t ng quát, phát hi n các v n ñ h p lý hay chưa h p lý. Th m ñ nh t ng quát cho phép hình dung khái quát d án, hi u rõ quy mô, t m quan tr ng c a d án. Th m ñ nh t ng quát ít khi phát hi n ñư c v n ñ c n bác b , b i vì tr trư ng h p nh ng ngư i so n th o trình ñ quá y u, không n m ñư c nh ng m i liên h cơ b n gi a các n i dung d án m i ñ x y ra các sai sót. ða s các d án, sau khi th m ñ nh chi ti t nh ng sai sót m i ñư c phát hi n. Tuy nhiên ngoài vi c hình dung khái quát d án, th m ñ nh khái quát còn cho phép ñưa ra nh ng nh n ñ nh t ng quát v d án, s ñánh giá sau khi ñ i chi u t ng v n ñ riêng bi t. K t qu này thư ng có ñư c sau khi th c hi n các bư c th m ñ nh chi ti t. 3.1.2. Th m ñ nh chi ti t Là th m ñ nh ñi sâu vào t ng n i dung c a d án. Trong t ng n i dung th m ñ nh, ñ u có nh ng ý ki n nh n xét, k t lu n v s ñ ng ý hay bác b , v ch p nh n hay s a ñ i. Khi th c hi n th m ñ nh chi ti t c n lưu ý nh ng n i dung c n th m ñ nh sau: 248
 6. 1. M c tiêu c a d án 2. Các công c tính toán (các tiêu chu n k thu t, quy trình công ngh , ñ nh m c kinh t - k thu t...), các phương pháp tính toán. N i dung này ñư c bi u hi n các ph n tính toán ñ có các con s , các ch tiêu. 3. Kh i lư ng công vi c, chi phí và s n ph m c a d án. 4. Ngu n v n và s lư ng v n. 5. Hi u qu c a d án (hi u qu v tài chính và hi u qu kinh t xã h i). 6. K ho ch ti n ñ và t ch c tri n khai d án. Th m ñ nh chi ti t các n i dung trên theo trình t sau: Th m ñ nh (1+2+5) n u h p lý ho c ch ph i s a ch a nh , ti p t c th m ñ nh (3+4), ngư c l i có th bác b d án. Khi th m ñ nh (3+4) n u th y h p lý ho c ch có sai sót nh ti p t c th m ñ nh (6), ngư c l i có th bác b không c n th m ñ nh ti p (6). 3.2. Th m ñ nh theo phương pháp so sánh các ch tiêu Phương pháp so sánh các ch tiêu là phương pháp c th khi th m ñ nh t ng quát và th m ñ nh chi ti t. So sánh các ch tiêu nh m ñánh giá tính h p lý và tính ưu vi t c a d án ñ có s ñánh giá ñúng khi th m ñ nh d án. So sánh các ch tiêu trong các trư ng h p sau:  Các ch tiêu trong trư ng h p có d án và chưa có d án.  Các ch tiêu c a d án tương t (ñã ñư c phê duy t hay th c hi n).  Các ñ nh m c, h n ch , chu n m c ñang ñư c áp d ng. Trư ng h p trong nư c không có ch tiêu ñ ñ i chi u thì ph i tham kh o c a nư c ngoài. V k thu t tính toán và tiêu chu n so sánh các ch tiêu ñã ñư c ñ c p ph n n i dung d án. C n lưu ý, trư ng h p có nhi u ch tiêu c a d án, tuỳ t ng lo i d án có th l a ch n ra nh ng ch tiêu quan tr ng, cơ b n ñ xem xét k . ði u ñó giúp cho ngư i th m ñ nh ñi ñúng tr ng tâm, rút ng n ñư c th i gian mà v n ñáp ng ñư c yêu c u ch t lư ng c a công tác th m ñ nh. Trong vi c l a ch n ch tiêu, chú ý ñ n các ch tiêu ph n ánh b n ch t d án, các ch tiêu liên quan ñ n v n ñ khó khăn thư ng gây ra các tranh lu n hay các v n ñ ñang ñư c xã h i quan tâm. 4. N I DUNG TH M ð NH D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG 4.1. Th m ñ nh các ñi u ki n pháp lý Các ñi u ki n pháp lý ñ quy t ñ nh xét duy t d án bao g m các văn b n và th t c sau: - H sơ trình duy t có ñ theo quy ñ nh và có h p l hay không? - Tư cách pháp nhân và năng l c c a ch ñ u tư, g m: o Quy t ñ nh thành l p, thành l p l i các doanh nghi p Nhà nư c ho c gi y phép ho t ñ ng ñ i v i các thành ph n kinh t khác. 249
 7. o Ngư i ñ i di n chính th c. o Năng l c kinh doanh: ch y u th m ñ nh các văn b n th hi n năng l c tài chính (bi u hi n kh năng v ngu n v n t có, ñi u ki n th ch p khi vay v n...) o ð a ch liên h , giao d ch. Trong ñi u ki n d án ñ u tư c a nư c ngoài, c n có thêm các văn b n: o B n cam k t th c hi n d án n u ñư c phê duy t. o B n cam k t ñã cung c p thông tin chính xác v nh ng v n ñ liên quan ñ n liên doanh. o M t s văn b n v tho thu n. o B n cam k t tuân th lu t pháp Vi t nam c a phía nư c ngoài. 4.2. Th m ñ nh m c tiêu c a d án Th m ñ nh m c tiêu d án c n xem xét trên các khía c nh và v n ñ sau: - M c tiêu c a d án có phù h p v i quy ho ch, chương trình, k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a c nư c, vùng hay ñ a phương, ngành hay không? - Ngành ngh trong d án có thu c nhóm ngành ngh Nhà nư c cho phép ho t ñ ng hay không? - Có nhóm ngành ưu tiên hay không? N u thu c nhóm ngành ưu tiên thì d án s ñư c hư ng các ch ñ ưu ñãi và khi xét duy t s thu n l i hơn. 4.3. Th m ñ nh v s c n thi t c a d án N i dung th m ñ nh s c n thi t c a d án bao g m: 1. S c n thi t ph i ñ u tư: - Ý nghĩa kinh t -xã h i c a d án khi ñưa vào ho t ñ ng. - Nghiên c u, xem xét, ñánh giá tính c p bách c a vi c tri n khai xây d ng công trình giao thông, th i h n h p lý ñưa công trình vào s d ng theo t ng giai ño n ñ u tư và giai ño n quy ho ch cu i cùng. 2. Các tài li u cơ b n dùng trong quá trình nghiên c u: - ðánh giá các s li u v kinh t - xã h i (hi n tr ng và d báo). - ðánh giá các s li u ñi u tra kh o sát v lưu lư ng xe trên các tuy n ñư ng hi n có trong vùng thi t k , các y u t hình h c c a công trình, ch t lư ng khai thác công trình và các công trình có liên quan khác. - ðánh giá k t qu d báo lưu lư ng xe cho năm tính toán công trình. - ðánh giá các tài li u kh o sát ñ a hình, ñ a ch t, th như ng, thu văn, v t li u xây d ng (v s lư ng, m c ñ chi ti t và ñ tin c y c a tài li u). 4.4. Th m ñ nh v k thu t, công ngh c a d án N i dung th m ñ nh bao g m: 250
 8. - Ki m tra công c s d ng trong tính toán. Trong ñó lưu ý ñ c bi t ñ n các ñ nh m c kinh t - k thu t, các quy trình, quy ph m, các quy chu n, tiêu chu n ñư c phép s d ng. ð i v i ñ nh m c kinh t - k thu t ph i rà soát cho phù h p v i ñi u ki n c th c a d án. - Ki m tra nh ng sai sót trong tính toán; tính toán không ñúng, không ñ và không phù h p. - Ki m tra tính phù h p c a công ngh , thi t b ñ i v i d án. ð c bi t trong ñi u ki n c a Vi t nam (ñi u ki n th i ti t, khí h u), các m i liên h , các khâu t ch c th c hi n d án, tính toán kh năng phát tri n trong tương lai và ñi u ki n v n hành, b o dư ng... - Th m ñ nh ñ a ñi m xây d ng t văn b n pháp lý ñ n ñ a ñi m c th . Lưu ý ñ c bi t nh hư ng c a d án ñ n môi trư ng, m t tích c c và tiêu c c. Chú ý: - Vi c l a ch n thi t b và nguyên v t li u theo hư ng t l ñư c s n xu t trong nư c càng nhi u càng t t. - Vi c th m ñ nh k thu t công ngh ph i có ý ki n c a chuyên ngành k thu t. N u có chuy n giao công ngh ph i ñ i chi u v i Lu t chuy n giao công ngh và các văn b n pháp quy có liên quan. Trong th m ñ nh các d án ñ u tư xây d ng công trình giao thông c n chú ý các v n ñ c th sau: - Các quy trình, quy ph m, các quy chu n, tiêu chu n ñư c phép s d ng. - L a ch n c p ñư ng, tiêu chu n hình h c áp d ng chung cho toàn tuy n và t ng ño n tuy n theo ch c năng, nhu c u giao thông và ñ a hình (như bán kính t i thi u ñư ng cong n m, ñư ng cong ñ ng, ñ d c d c l n nh t, hình d ng và kích thư c m t c t ngang, kh c u, c ng, t i tr ng thi t k v.v...). - L a ch n phương án tuy n, v trí vư t sông l n và trung, lo i hình nút giao nhau v i ñư ng s t và ñư ng b mà tuy n ñi qua. - Các gi i pháp k thu t cơ b n ñ i v i các n n ñư ng lo i ñ c bi t, m t ñư ng, các công trình c u, c ng, h th ng rãnh thoát nư c, công trình gia c ch ng xói l n n ñư ng, ch ng s t l v.v... - K ho ch gi i phóng m t b ng, ñ n bù, tái ñ nh cư. - Nh ng v n ñ liên quan ñ n an ninh qu c phòng. 4.5. Th m ñ nh v tài chính c a d án - Ki m tra các phép tính toán. Khi ki m tra lưu ý các công c , căn c tính toán (các ñ nh m c, ñơn giá, giá c nguyên li u, thi t b và s n ph m...). - Ki m tra t ng v n ñ u tư, cơ c u các lo i v n. o Khi ki m tra t ng v n ñ u tư ph i lưu ý: trong các d án phát tri n, m c ñích c a ngư i l p d án là nh n ñư c ngu n tài tr . Vì v y, khi tính toán thư ng có tình tr ng tính r t ñ y ñ các kho n m c (ñôi khi tính tr i lên) n m trong danh m c tài 251
 9. tr . Trong khi ñó các kho n m c thu c ngu n v n t có ho c v n vay thư ng ñư c tính toán m t cách sơ lư c. Tình tr ng trên ñã d n ñ n không tính h t nhu c u v n. Vì v y khi tính toán hi u qu kinh t d án thư ng có nh ng sai l ch. M t khác khi tri n khai th c hi n d án s g p ph i nh ng khó khăn. o Khi ki m tra cơ c u v n ph i ki m tra xem xét t ng lo i v n ñã ñư c tính ñúng, tính ñ chưa? C n lưu ý ñ c bi t ñ n ngu n v n t có. - Th m tra ñ an toàn v tài chính: th m ñ nh m c ñ ch ñ ng v tài chính c a d án trong x lý các b t thư ng khi th c hi n d án. ð an toàn v tài chính ñư c xem xét thông qua các ch tiêu sau: * T l v n t có/v n ñ u tư. Ch tiêu này ph n ánh m c ñ ch ñ ng tài chính c a d án. Khi t l v n t có/v n ñ u tư có giá tr l n hơn 0,5 ñ an toàn c a d án ñư c ñ m b o. *An toàn v kh năng tr n c a d án: Kh năng tr n = ngu n tr n hàng năm/n ph i tr hàng năm (c g c và lãi) Ngu n tr n hàng năm g m l i nhu n sau thu và kh u hao cơ b n. N ph i tr hàng năm ch y u g m ti n tr v n g c và ti n lãi ph i tr hàng năm. Khi xây d ng d án, căn c vào kh i lư ng các công vi c ñ u tư th c hi n, ngư i so n th o d án tính toán t ng nhu c u v v n theo su t chu kỳ d án và trong t ng th i ñi m c a d án. Căn c vào k t qu c a d án s tính toán ñư c thu nh p c a d án t ng th i ñi m và c chu kỳ c a d án. Trên cơ s ñó, ngư i so n th o d án xây d ng k ho ch vay v n và hoàn tr v n. ð tính toán ñư c các ch tiêu trên, ngư i th m ñ nh ph i d a vào h th ng tính toán c a d án làm căn c th m ñ nh. - Ki m tra và so sánh các ch tiêu hi u qu . Trong b n d án khi tính toán hi u qu v m t tài chính c a d án, tuỳ theo nh ng ñi u ki n c th khác nhau mà h th ng ch tiêu và phương pháp tính toán s ñư c v n d ng m c ñ nh t ñ nh. T i ưu nh t là các d án tính toán ñư c m t h th ng ñ y ñ các ch tiêu v i phương pháp tính có xem xét t i các y u t bi n ñ ng (giá c , tác ñ ng c a các y u t th i ti t, cung c u trên th trư ng...). + Th m tra s tính toán, phát hi n nh ng b t h p lý, nh ng sai sót và s không ñ y ñ c a d án. + N u các v n ñ trên ñ u t t, th c hi n so sánh ñánh giá hi u qu tài chính c a d án. Trư ng h p có sai sót, có th ñi u ch nh (n u không l n) và tính toán l i các ch tiêu là cơ s cho vi c so sánh ñánh giá hi u qu tài chính c a d án. Khi ñánh giá hi u qu tài chính nên t p trung vào các ch tiêu chính v i m c ñánh giá c th sau: + Giá tr hi n t i thu n (NPV). Nguyên t c xem xét là NPV < 0 thì d án không ñư c ch p nh n. Ch ch p nh n d án khi NPV ≥ 0. N u có nhi u d án c n l a ch n thì ch p nh n d án có NPV l n nh t. + Su t thu l i n i t i (IRR). + Th i h n thu h i v n ñ u tư. Ch tiêu này ph thu c vào t ng d án. 252
 10. + T l l i nhu n/v n ñ u tư. V nguyên t c ch tiêu này càng cao càng t t. N u có nhi u phương án c n l a ch n thì ch n phương án t l cao nh t. + T l l i ích/chi phí (B/C) V nguyên t c chung, B/C ≥ 1 là có th ch p nh n ñư c, B/C càng l n hơn 1 càng t t. Ph n l n các d án khi phân tích tài chính ngư i so n th o ñã tính IRR. Sau khi ki m tra phép tính toán c a ngư i so n th o, ngư i th m ñ nh rà soát, ñánh giá theo qui t c ñã nêu trong chương 5. Trong trư ng h p có m t d án, IRR ñư c ch p nh n khi có tr s cao hơn m c lãi su t năm th i ñi m nh t ñ nh d án. Trên ñây là nh ng ch tiêu ch y u dùng ñ th m ñ nh hi u qu tài chính c a d án ñ u tư. Nh ng d án s d ng v n Nhà nư c, các ch tiêu này c n ñư c th m ñ nh m t cách k càng. ð ng th i các ch tiêu này ñư c xem xét m t cách có h th ng, ñ ng b ñ l a ch n ñư c nh ng d án mà các ch tiêu hi u qu tài chính ñ u ho c trên m c ch p nh n ñư c. 4.6. Th m ñ nh v kinh t - xã h i ð i v i m i d án ñ u c n ñ c bi t quan tâm ñ n khía c nh kinh t xã h i. ðánh giá d án v kinh t xã h i v i m c tiêu: - D án có s d ng h p lý ngu n tài nguyên ñ t nư c không? ðã mang l i l i ích kinh t gì cho ñ t nư c? - D án có t o công ăn vi c làm, nâng cao thu nh p, c i thi n ñ i s ng, c i t o n p s ng, t p quán hay không? - M c tiêu c a d án có phù h p v i m c tiêu c a xã h i không? Khi ñánh giá c n xem xét các ch tiêu sau: + Giá tr gia tăng: bao g m giá tr gia tăng tr c ti p và gián ti p. Khi xem xét ch tiêu giá tr gia tăng c a d án c n chú ý ñ n cơ c u c a nó. C n quan tâm c ph n giá tr m i t o ra và ti n lương. Các d án có giá tr gia tăng càng cao càng t t. + T l giá tr gia tăng/v n ñ u tư. + M c ñ gi i quy t vi c làm: nguyên t c chung là d án càng gi i quy t ñư c nhi u vi c làm bao nhiêu càng t t b y nhiêu. + Ti t ki m ho c thu nh p ngo i t : tính toán ngo i t ti t ki m trong trư ng h p d án có s n xu t các m t hàng thay th nh p kh u. Vi c tăng thu nh p ngo i t ñư c tính toán khi d án có s n xu t xu t kh u, Vi t nam là nư c ñang thi u ngo i t nên s ngo i t ti t ki m và thu nh p càng nhi u càng t t. + T l ñóng góp cho ngân sách/v n ñ u tư. + T giá h i ñoái th c t : t giá này càng cao càng t t. Ngoài ra có th còn ñánh giá các khía c nh như d án ñóng góp phát tri n ñ a phương, m c ñ s d ng nguyên v t li u trong nư c, phát tri n cơ s h t ng, góp ph n phát tri n các ngành khác, v n ñ phân ph i... ð c bi t là v n ñ môi trư ng. Các d án có tính toán các ch tiêu hi u qu t góc ñ kinh t - xã h i thì ñó cũng là nh ng ch tiêu c n th m ñ nh như ñã trình bày m c 4.5. 253
 11. 4.7. Th m ñ nh v tác ñ ng môi trư ng Th m ñ nh v tác ñ ng môi trư ng c a d án c n chú ý c hai chi u, hư ng tích c c và tiêu c c. Hư ng tích c c có th là: - B o v và c i t o ngu n nư c. - B o v và c i t o ngu n dư ng khí cho con ngư i. - B o v và c i t o ñ t, b o v các công trình ki n trúc khác. - T o c nh quan, tôn t o v ñ p thiên nhiên. - Gi m thi u nh ng thi t h i do môi trư ng sinh ra do thiên tai bão lũ... ðánh giá nh ng tác ñ ng tiêu c c c a d án c n ñ c bi t lưu ý m c ñ phá ho i môi trư ng do phá v cân b ng sinh thái, cũng c n quan tâm ñ n tác ñ ng tiêu c c ñ n môi trư ng xã h i. 4.8. Th m ñ nh k ho ch t ch c tri n khai th c hi n d án Th c hi n ki m tra trên các m t: - K ho ch cung c p các ñi u ki n d án: v n, ñ t ñai, thi t b , công ngh ... - K ho ch v bi n pháp th c hi n d án. - K ho ch và ti n ñ th c hi n d án. - Kh năng tri n khai xây d ng công trình, v n ñ cung c p nguyên v t li u, v t tư, máy móc, v n chuy n trong khi thi công... và ti n ñ th c hi n d án. ðánh giá m c ñ kh thi c a các k ho ch và bi n pháp ñã nêu. CÂU H I ÔN T P 1. T i sao ph i th m ñ nh d án ñ u tư? M c ñích, ý nghĩa c a th m ñ nh d án ñ u tư. 2. Nguyên t c th m ñ nh d án ñ u tư? 3. N i dung th m ñ nh? 4. Trình bày các phương pháp th m ñ nh. V n d ng ñ th m ñ nh d án c u Thanh trì. 254
 12. BÀI T P L N D ÁN BOT C I T O NÂNG C P CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ð BÀI Ngư i ta nâng c p m t ño n ñư ng dài 70 km, d ki n ñ n ñ u năm 2006 s ñưa vào khai thác. V n ñ u tư qui ñ i v th i ñi m ñ u năm 2006 là 1200 t VNð. D án ñư c ñ u tư theo hình th c BOT, ch ñ u tư ph i vay 1000 t v i lãi su t là 8% (phí môi gi i, hoa h ng không ñáng k ). N u không nâng c p thì phí duy tu, trung tu, ñ i tu ño n ñư ng cũ chia ñ u cho 1 năm là 5 t VNð, ñ i v i ño n ñư ng sau khi nâng c p thì s li u tương ng là 15 t VNð. D báo lưu lư ng các lo i xe và các s li u khác cho b ng sau. Lưu lư ng Phí c u Giá tr th i gian T c ñ xe ch y, km/gi Chi phí v n hành, xe/ng.ñ ñư ng c a hàng hóa ñ/xe.km ho c hành khách năm 2006 1000 ñ ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ñ/xe.phút chưa nâng nâng c p chưa nâng nâng c p cp cp Xe máy 60.000 1 30 25 40 300 270 Xe con 5.000 10 100 35 60 2.800 2.500 Xe khách 4.000 30 300 25 45 3.400 3.200 Xe t i 6.000 50 200 25 50 3.000 2.800 Bi t r ng: - Chi phí qu n lý tính b ng 10% t ng s phí c u ñư ng thu ñư c, thu su t thu VAT là 10%. - Các lo i xe d báo tăng trư ng theo qui lu t hàm s mũ v i h s tăng trư ng là 7.5%. - Chi phí kinh t l y b ng 93% chi phí tài chính. - Th i gian khai thác BOT là 20 năm. Th i gian tính kh u hao l y b ng 20 năm (tương ng v i th i gian s d ng TSCð và theo quy ñ nh v qu n lý s d ng và trích kh u hao TSCð, ñ i v i d án ñ u tư theo hình th c BOT ñư c tính tương ng v i th i gian k t th i ñi m ñưa TSCð vào s d ng ñ n khi k t thúc d án). Hãy tính các ch tiêu IRR, BCR, Thv t góc ñ l i ích c a ch ñ u tư và l i ích kinh t xã h i v i các ñi u ki n sau: - Thu thu nh p doanh nghi p 28% ñư c mi n trong 2 năm ñ u khai thác, gi m 50% trong 5 năm ti p theo. - Theo nh ng ñi u ki n ưu ñãi trong h p ñ ng vay v n, ti n v n g c ch b t ñ u ph i tr sau 5 năm khai thác. 255
 13. L I GI I Trong các d án xây d ng giao thông trong nư c thông thư ng không có ñ s li u, ñ c bi t v lưu lư ng xe d báo phân bi t cho 2 trư ng h p có và không có d án. B i v y, phân tích các d án xây d ng giao thông trong nư c chúng ta v n d ng các công th c ñã h c có ñi u ch nh theo s li u th c có. C th , ta ch có lưu lư ng xe d báo nói chung. V y l i ích kinh t xã h i c a d án s ñư c tính b ng lưu lư ng xe nhân v i hi u s chi phí v n hành (ho c hi u s giá tr th i gian xe ch y trên ñư ng) c a 2 trư ng h p có và không có d án. L i ích ch ñ u tư thu ñư c là t ngu n thu phí c u ñư ng trong th i gian khai thác BOT. Giác ñ l i ích c a ch ñ u tư: Theo b ng 15 ta có: Doanh thu t phí c u ñư ng năm 2005 (quy v cu i năm 2005, ñ u năm 2006), sau khi tr thu VAT: B1=174 105 tr. VNð Chi phí duy tu, trung tu, ñ i tu chia ñ u hàng năm Cdt=15000 tr. VNð Chi phí qu n lý năm 2005 (quy v cu i năm 2005, ñ u năm 2006): Cql1=17 410 tr. VNð K t qu tính toán th hi n các b ng 1, 2 và 3. Giác ñ l i ích KT-XH: T b ng 4 ta có: L i ích: Ti t ki m phí duy tu ñư ng cũ, tính b ng 93%. ðây là m t ñ i lư ng không ñ i: Bdt=0.93*5000=4650 tr. VNð Ti t ki m th i gian c a hàng hóa và hành khách: ðây là m t ñ i lư ng tăng trư ng theo qui lu t hàm s mũ. Giá tr c a ñ i lư ng này, năm th nh t (cu i năm 2005, ñ u năm 2006) b ng lưu lư ng xe năm 2005 nhân v i ti t ki m th i gian c a hàng hóa n u là xe t i), v i ti t ki m th i gian c a hành khách, n u là các lo i xe còn l i. T b ng 1: Btg1=120 012 tr. VNð Ti t ki m chi phí v n hành: Bvh1=135 415 tr. VNð Chi phí: V n ñ u tư l y b ng 93% v n ñ u tư tài chính và b ng: V=1 116 000 tr. VNð Phí duy tu hàng nămCdt=13 950 tr. VNð. ðây là m t ñ i lư ng không ñ i. Chi phí cơ h i c a v n ch s h u l y b ng lãi su t ti n vay và b ng 8%. Do ñó su t chi t kh u tài chính b ng 8%. Su t chi t kh u kinh t – xã h i l y b ng 12%. Ta có công th c tính nhanh: 256
 14. ) (1+ q) − (1+ i) + ( )(1+ i ) − 1 ( n n n vh tg + B1 NPW = −V + B dt dt −C 1 B (1+i ) i ( +i) q−i n n 1 V y hi u s thu chi kinh t quy v hi n t i c a d án b ng: (135,4 + 120) * 1.075 25 25 25 − 1.12 −1 + (4,65 − 13,95) * 1.12 = −1116 + ENPW 0,075 − 0,12 25 25 1.12 0.12*1.12 = 2451 Các k t qu tính toán khác th hi n trên b ng 1, 4 và 5. B¶ng 1. TÝnh c¸c sè liÖu xuÊt ph¸t n¨m 2006 Gi¸ trÞ thêi T èc ®é xe ch¹y Chi phÝ vËn hµnh TiÕt km/giê ®/xe.km L l−îng gian cña Lîi Ých kiÖm xe n¨m PhÝ cÇu hµng hãa, Ch−a Sau Ch−a Sau tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng n©ng n©ng n©ng Thu phÝ thêi gian vËn hµnh 2005 ® −êng h µnh kh¸ch, cÊp cÊp cÊp cÊp tr.® x e/ng.® 1000 ® ® /xe.phót tr.® tr.® Xe m¸y 60000 1 30 25 40 300 270 19710 41391 45990 Xe con 5000 10 100 35 60 2800 2500 16425 9125 38325 Xe kh¸ch 4000 30 300 25 45 3400 3200 39420 32704 20440 Xe t¶i 6000 50 200 25 50 3000 2800 98550 36792 30660 1 74105 120012 135415 Tæng Thêi ®iÓm qui ®æi lÊy ®Çu n¨m 2005. Thu nhËp b¾t ®Çu tõ ®Çu n¨m 2006. 257
 15. B¶ng 2. TÝnh c¸c dßng tiÒn BOTcña dù ¸n, tû VN§ Doanh thu Thu TiÒn Chi phÝ thu phÝ Vèn §T, Thu nhËp Nî n¨m TiÒn nhËp ®em Nî (Ct) ®Ó kh«ng kÓ phÝ duy KhÊu tr−íc tr−íc l·i ThuÕ sau tr¶ chuyÓn tÝnh c¸c N¨m N¨m VAT Chi phÝ tu, trung hao thuÕ chuyÓn ph¶i thu thuÕ vèn n¨m chØ tiªu thø lÞch (Bt) qu¶n lý tu... c¬ b¶n vµ l·i sang tr¶ nhËp vµ l·i gèc sau hiÖu qu¶ 5=1-2 7=6* 8=(5-7)* 10=1-2- -3-4 l·i suÊt thuÕ suÊt 9=5-7-8 3-7-8 11=6-10 12=2+3+8 1 2 3 4 6 0 2005 1200 1200 1 2006 174 17 15 60 82 1000 80 0 2 0 1000 32 2 2007 187 19 15 60 93 1000 80 0 13 0 1000 34 3 2008 201 20 15 60 106 1000 80 4 22 0 1000 39 4 2009 216 22 15 60 120 1000 80 6 34 0 1000 42 5 2010 233 23 15 60 134 1000 80 8 47 0 1000 46 6 2011 250 25 15 60 150 1000 80 10 60 120 880 50 7 2012 269 27 15 60 167 880 70 14 83 143 737 55 8 2013 289 29 15 60 185 737 59 35 91 151 586 79 9 2014 311 31 15 60 204 586 47 44 113 173 413 90 10 2015 334 33 15 60 225 413 33 54 139 199 214 102 11 2016 359 36 15 60 248 214 17 65 166 226 0 116 12 2017 386 39 15 60 272 0 0 76 196 256 0 130 13 2018 415 41 15 60 298 0 0 83 215 275 0 140 14 2019 446 45 15 60 326 0 0 91 235 295 0 151 15 2020 479 48 15 60 356 0 0 100 257 317 0 163 16 2021 515 52 15 60 389 0 0 109 280 340 0 175 17 2022 554 55 15 60 423 0 0 119 305 365 0 189 18 2023 595 60 15 60 461 0 0 129 332 392 0 204 19 2024 640 64 15 60 501 0 0 140 361 421 0 219 20 2025 688 69 15 75 529 0 0 148 381 456 0 232 Thêi gian tr¶ hÕt nî: hÕt n¨m 2016 (nÕu kh«ng tÝnh ®Õn viÖc dïng thu nhËp sau thuÕ vµ quü khÊu hao cña c¸c n¨m giai ®o¹n 2006 - 2010 ®Ó tr¶ nî) 258
 16. B¶ng 3. TÝnh NPW, IRR cho ph©n tÝch tµi chÝnh Qui ®æi Qui ®æi N¨m N¨m Quy ®æi Céng Nt víi Nt víi thø lÞch Bt Ct Nt (i=8%) dån i=15% i=17% 0 2005 0 1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 1 2006 174 32 142 131 -1069 123 121 2 2007 187 34 153 132 -937 116 112 3 2008 201 39 162 129 -808 107 101 4 2009 216 42 174 128 -680 100 93 5 2010 233 46 187 127 -553 93 85 6 2011 250 50 200 126 -427 87 78 7 2012 269 55 213 124 -303 80 71 8 2013 289 79 210 113 -189 69 60 9 2014 311 90 220 110 -79 63 54 10 2015 334 102 232 107 28 57 48 11 2016 359 116 243 104 132 52 43 12 2017 386 130 256 102 234 48 39 13 2018 415 140 275 101 335 45 36 14 2019 446 151 295 100 435 42 33 15 2020 479 163 317 100 535 39 30 16 2021 515 175 340 99 634 36 28 17 2022 554 189 365 99 733 34 25 18 2023 595 204 392 98 831 32 23 19 2024 640 219 421 97 929 30 21 20 2025 688 232 456 98 1026 28 20 NPW = 1026 Thv = 10 n¨m (®Õn hÕt n¨m 2014) NPW (i=0.15)= 78 NPW (i=0.17)= -79 IRR= 0.1600 Th i gian tr h t n tính toán trong b ng 2 dài hơn th i gian hoàn v n tính theo phương pháp hi n giá Thv b ng 3 vì khi tính toán th i gian tr h t n trong b ng 2 ñã không tính ñ n vi c dùng qu kh u hao và thu nh p sau thu và lãi vay c a các năm giai ño n 2006 - 2010 ñ tr n .
 17. B¶ng 4. B¶ng tÝnh c¸c dßng tiÒn ph©n tÝch kinh tÕ - x· héi (tû VN§) TiÕt kiÖm TiÕt TiÕt kiÖm Tæng hîp Tæng hîp N¨m N¨m phÝ duy kiÖm chi phÝ c¸c lîi Ých Vèn PhÝ duy c¸c chi phÝ thø lÞch tu thêi gian vËn hµnh Bt ®Çu t− tu Ct 0 2005 0 0 0 0 1116 1116.00 1 2006 4.65 120 135 260 13.95 13.95 2 2007 4.65 129 146 279 13.95 13.95 3 2008 4.65 139 156 300 13.95 13.95 4 2009 4.65 149 168 322 13.95 13.95 5 2010 4.65 160 181 346 13.95 13.95 6 2011 4.65 172 194 371 13.95 13.95 7 2012 4.65 185 209 399 13.95 13.95 8 2013 4.65 199 225 428 13.95 13.95 9 2014 4.65 214 242 460 13.95 13.95 10 2015 4.65 230 260 494 13.95 13.95 11 2016 4.65 247 279 531 13.95 13.95 12 2017 4.65 266 300 571 13.95 13.95 13 2018 4.65 286 323 613 13.95 13.95 14 2019 4.65 307 347 659 13.95 13.95 15 2020 4.65 330 373 708 13.95 13.95 16 2021 4.65 355 401 760 13.95 13.95 17 2022 4.65 382 431 817 13.95 13.95 18 2023 4.65 410 463 878 13.95 13.95 19 2024 4.65 441 498 944 13.95 13.95 20 2025 4.65 474 535 1014 13.95 13.95 21 2026 4.65 510 575 1090 13.95 13.95 22 2027 4.65 548 618 1171 13.95 13.95 23 2028 4.65 589 665 1259 13.95 13.95 24 2029 4.65 633 715 1353 13.95 13.95 25 2030 4.65 681 768 1454 13.95 13.95 2
 18. B¶ng 5. B¶ng tÝnh c¸c chØ tiªu NPW, IRR trong ph©n tÝch kinh tÕ - x· héi (tû VN§) TÝnh NPW TÝnh IRR N¨m N¨m Nt qui ®æi Nt qui ®æi Nt qui ®æi thø lÞch Bt Ct Nt 12% Céng dån 29% 31% 0 2005 0 1116 -1116 -1116 -1116 -1116 -1116 1 2006 260 13,95 246,13 219,76 -896,24 190,80 187,88 2 2007 279 13,95 265,28 211,48 -684,76 159,42 154,59 3 2008 300 13,95 285,88 203,48 -481,28 133,17 127,16 4 2009 322 13,95 308,02 195,75 -285,53 111,23 104,59 5 2010 346 13,95 331,81 188,28 -97,25 92,89 86,01 6 2011 371 13,95 357,40 181,07 83,82 77,56 70,72 7 2012 399 13,95 384,90 174,11 257,93 64,75 58,14 8 2013 428 13,95 414,47 167,40 425,33 54,05 47,79 9 2014 460 13,95 446,25 160,92 586,25 45,11 39,28 10 2015 494 13,95 480,41 154,68 740,93 37,65 32,28 11 2016 531 13,95 517,14 148,67 889,59 31,41 26,52 12 2017 571 13,95 556,63 142,87 1032,47 26,21 21,79 13 2018 613 13,95 599,07 137,29 1169,76 21,87 17,90 14 2019 659 13,95 644,70 131,92 1301,68 18,24 14,71 15 2020 708 13,95 693,75 126,75 1428,42 15,22 12,08 16 2021 760 13,95 746,48 121,77 1550,19 12,69 9,92 17 2022 817 13,95 803,16 116,98 1667,16 10,59 8,15 18 2023 878 13,95 864,09 112,37 1779,53 8,83 6,69 19 2024 944 13,95 929,60 107,93 1887,46 7,36 5,50 20 2025 1014 13,95 1000,02 103,67 1991,13 6,14 4,51 21 2026 1090 13,95 1075,72 99,57 2090,70 5,12 3,71 22 2027 1171 13,95 1157,09 95,62 2186,33 4,27 3,04 23 2028 1259 13,95 1244,57 91,83 2278,16 3,56 2,50 24 2029 1353 13,95 1338,61 88,19 2366,35 2,97 2,05 25 2030 1454 13,95 1439,71 84,69 2451,04 2,47 1,68 Tæng céng: 2451,04 27,57 -66,80 NPW = 2451,04 NPW (i=29%) 27,57 NPW (i=31%) -66,80 IRR= 0,2958 Thv=6 n¨m (®Õn hÕt n¨m 2010) 3
 19. TÀI LI U THAM KH O 1. GS. TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh và t p th tác gi , Kinh t xây d ng công trình giao thông, NXB GTVT – 2000. 2. Ph m Ph , Kinh t – k thu t. Phân tích và l a ch n d án ñ u tư, Trư ng ð i h c Bách khoa Tp. HCM – 8/1993. 3. GS. TSKH Nguy n Văn Ch n, Kinh t ñ u tư, NXB Th ng kê - 2001. 4. GS. TSKH Nguy n Văn Ch n, Kinh t ñ u tư xây d ng, NXB Xây d ng – 2003. 5. GS. TSKH Nguy n Văn Ch n, Phương pháp l p d án ñ u tư trong ngành xây d ng, NXB Xây d ng – 1998. 6. GS. TSKH Nguy n Văn Ch n, Nh ng v n ñ cơ b n v kinh t ñ u tư và thi t k xây d ng, NXB Khoa h c và K thu t – 1998. 7. GS. TS. Dương H c H i, Thi t k ñư ng ô-tô. T p 4. NXB Giáo d c - 2003. 8. GS. TSKH. Nguy n Xuân Tr c (ch biên), S tay thi t k ñư ng ô-tô. T p m t. NXB Giáo d c - 2003. 9. PGS. PTS. Bùi Văn Yêm, Phương pháp ñ nh giá s n ph m xây d ng, NXB Xây d ng - 1997. 10. PTS Lưu Th Hương, Giáo trình tài chính doanh nghi p, NXB Giáo d c – 1998. 11. Nguy n H i S n, Qu n tr tài chính doanh nghi p, NXB Th ng kê - 2001. 12. Harold Bierman và Seymour Smidt, Quy t ñ nh d toán v n ñ u tư, NXB Th ng kê - 2001. 13. VS. TS. Nguy n Văn ðáng, Qu n lý d án xây d ng, NXB Th ng kê - 2002 14. TS. Nguy n B ch Nguy t, Giáo trình l p và qu n lý d án ñ u tư, NXB Th ng kê - 2000. 15. PGS. PTS. Nguy n Ng c Mai, Giáo trình kinh t ñ u tư, NXB Giáo d c – 1998. 16. TS. Bùi Minh Hu n, Th.S. Chu Xuân Mai, T ch c qu n lý ñ u tư, xây d ng và s a ch a h th ng k t c u h t ng giao thông v n t i, NXB GTVT – 2002. 17. TS. Ph m Văn V ng, TS. ð ng Th Xuân Mai, ði u tra kinh t k thu t và quy ho ch giao thông v n t i, NXB GTVT - 2003. 18. TS. Mai Văn Bưu (ch biên), Giáo trình hi u qu và qu n lý d án Nhà nư c, NXB Khoa h c và k thu t – 2001. 19. TS. Nguy n Văn Thu n (ch biên), ð u tư tài chính, NXB Th ng kê - 2000. 20. Belli và các tác gi khác, Phân tích kinh t các ho t ñ ng ñ u tư. Công c phân tích và ng d ng và th c t . NXB Văn hoá - 2002. 21. GS. VS. TSKH Volkov. B. A. Ekonomichexkaia effektivnoxt invextixyi na gielejnom tranxporte v uxloviax rưnka, NXB “Tranxport” Mat-xcơ-va 1996. 22. GS. VS. TSKH Volkov. B. A. Ekonomichexkie igiưxkanhia i oxnôvư proektrirovanhia gielejnưkh ñorog, NXB “Tranxport” Mat-xcơ-va 1990. 4
 20. 23. GS. TSKH. Sunga V. Ia, Ekonomika gielejnovo xtroichenxtva, NXB “Tranxport” Mat-xcơ-va 1982. 24. GS. TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh – TS. Ph m Văn V ng, ðánh giá d án ñ u tư trong giao thông v n t i, Bài gi ng các l p cao h c ngành QTKD giao thông v n t i. Trư ng ðH GTVT – 1999. 25. TS. Nguy n Xuân Thu , Qu n tr d án ñ u tư. Lý thuy t và bài t p. NXB. Th ng kê 2003. 26. Trư ng ðH Kinh t Thành ph HCM, Nh p môn phân tích l i ích - chi phí. NXB ðH Qu c gia Tp. HCM - 2003. 27. TS. ð ng Minh Trang, Tính toán d án ñ u tư (kinh t k thu t). NXB Th ng kê - 2002. 28. TS. Nguy n Bính. Kinh t máy xây d ng và x p d . NXB Xây d ng - 2004. 29. Lê Văn Nãi, B o v môi trư ng trong XD cơ b n, NXB Khoa h c k thu t - 1999. 30. Lê Trình, ðánh giá tác ñ ng môi trư ng, phương pháp và ng d ng, NXB Khoa h c k thu t - 2000. 31. PGS. PTS. Nguy n Vi t Trung, KS. Vũ Phư c Lương, Môi trư ng và giao thông v n t i, Trư ng ðH GTVT - 1997. 32. PGS. TS. Nguy n ð c Khi n, Kinh t môi trư ng, NXB Xây d ng - 2002. 33. Thi t k chi ti t d án xây d ng c u Thanh trì và ño n tuy n phía nam ñư ng vành ñai 3 Hà n i. Tóm t t báo cáo cu i cùng. 34. B Xây d ng, Hư ng d n l p d toán công trình xây d ng theo Lu t thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p, NXB Xây d ng- 1999. 35. B Xây d ng, B ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng, NXB Xây d ng - 1998. 36. B Xây d ng, ð nh m c d toán xây d ng cơ b n, NXB Xây d ng - 1999. 37. B Xây d ng, ð nh m c v t tư trong xây d ng cơ b n, NXB Xây d ng - 1999. 38. KS. Doãn Hoa, Qu n lý khai thác ñư ng ô-tô, NXB Xây d ng - 2004. 39. TS. Bùi Ng c Toàn, M t s v n ñ v chi t kh u các dòng ti n trong phân tích d án ñ u tư. T p chí Khoa h c GTVT. Trư ng ðH GTVT, S 1/2002. 40. TS. Bùi Ng c Toàn, M t s v n ñ v ph n ánh ti n tr lãi v n vay trong công th c tính các ch tiêu ñ ng c a d án ñ u tư. T p chí Khoa h c GTVT. Trư ng ðH GTVT, S 6/2004. 41. TS. Bùi Ng c Toàn, M t s v n ñ v l ch tr n trong phân tích d án ñ u tư. T p chí Khoa h c GTVT. Trư ng ðH GTVT, S 8/2004. 42. U ban Châu Âu EC, Văn phòng tư v n và xây d ng Vương qu c Anh (BCCB), Hi p h i tư v n xây d ng Vi t Nam (VECAS): C m nang qu n lý vòng ñ i d án. 3/2001. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2