intTypePromotion=1

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 2

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
615
lượt xem
307
download

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 2

 1. - D án bao g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s ; - Các văn b n th m ñ nh c a cơ quan có th m quy n; - Văn b n cho phép ñ u tư ñ i v i d án quan tr ng qu c gia; văn b n ch p thu n b sung quy ho ch ñ i v i d án nhóm A chưa có trong quy ho ch ngành. 2.2.2. ð c ñi m c a vi c l p D án ñ u tư xây d ng công trình - Phân tích k , chi ti t m i m t v k thu t, tài chính, môi trư ng, kinh t , th ch và ñi u ki n xã h i. - Phân tích mang tính ch t ñ ng, xem xét ñánh giá su t c ñ i d án, các tính toán ñư c ti n hành cho t ng năm ho t ñ ng. - ði u tra k , xác ñ nh rõ tính hi u qu c a d án. D án ñ u tư xây d ng công trình là tài li u ñánh giá toàn di n, là cơ s cho các c p phê duy t d án. Sau khi hoàn thành d án ñ u tư xây d ng công trình ngư i ta có th hình dung ñư c toàn c nh v xây d ng và khai thác công trình trong su t th i gian t n t i ho c vòng ñ i d án. 2.2.3. ð c ñi m c a D án ñ u tư xây d ng công trình giao thông 2.2.3.1. M c ñích, nhi m v , phương pháp th c hi n Nhi m v c a giai ño n l p d án ñ u tư xây d ng công trình giao thông là thu th p tài li u, tính toán, nghiên c u nh m m c ñích: - Xác ñ nh s c n thi t ph i ñ u tư xây d ng công trình; - L a ch n hình th c ñ u tư (xây d ng m i hay nâng c p, c i t o...); - Xác ñ nh c th ph m vi b trí công trình; - Xác ñ nh quy mô công trình, l a ch n phương án tuy n và công trình t i ưu; - ð xu t các gi i pháp thi t k h p lý; - Tính t ng m c ñ u tư và ñánh giá hi u qu ñ u tư xây d ng công trình. V phương pháp th c hi n: ngoài vi c d a vào b n ñ và các tài li u thu th p trong phòng, trong giai ño n l p d án ñ u tư xây d ng công trình còn ph i ti n hành các công tác kh o sát, thăm dò, ñi u tra th c ñ a (ño ñ c sơ b ñ a hình, thăm dò sơ b ñ a ch t, ñi u tra thu văn, v t li u xây d ng và sơ b c m tuy n, ñ nh v công trình trên th c ñ a...) ñ l y tài li u nghiên c u, l p d án. 2.2.3.2. H sơ D án ñ u tư xây d ng công trình giao thông A. Thuy t minh d án: 1. Gi i thi u chung 1.1. Tên d án, tên ch ñ u tư và ñ a ch liên l c. 1.2. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u. 1.3. T ch c th c hi n d án: phân công t ch c th c hi n d án gi a các ñơn v tư v n kh o sát - thi t k (n u công trình ñư c nhi u ñơn v th c hi n). 28
 2. 1.4. Các căn c pháp lý xác ñ nh quy mô và s c n thi t ph i ñ u tư: - Gi y phép ñ u tư xây d ng công trình. - Quy t ñ nh duy t ñ cương l p d án ñ u tư xây d ng công trình có kèm theo ñ cương ñã ñư c thông qua, t trình c a ch ñ u tư xin duy t ñ cương l p d án ñ u tư xây d ng công trình. - H p ñ ng kinh t gi a ch ñ u tư và ñơn v tư v n kh o sát - thi t k th c hi n vi c l p d án. - Các Thông tư, Quy t ñ nh và các văn b n khác có liên quan ñ n d án. 1.5. Các quy chu n, tiêu chu n áp d ng. 1.6. Các ngu n tài li u s d ng ñ l p d án ñ u tư xây d ng công trình thu th p trong th i gian ñi u tra, kh o sát. 2. ð c ñi m kinh t - xã h i vùng nghiên c u 2.1. Tình hình phát tri n dân s trong vùng - S phát tri n dân s , t l phát tri n dân s hàng năm. - Phân b dân s theo gi i tính và tu i. - Quy mô các h gia ñình: s h 1 ngư i, 2 ngư i, 3 ngư i... và t l % c a m i lo i. 2.2. Tình hình lao ñ ng và vi c làm Lao ñ ng và vi c làm ñư c phân chia theo 3 khu v c: Khu v c I: thu c các ngành khai thác tr c ti p tài nguyên thiên nhiên không qua khâu ch bi n như các ngành tr ng tr t, ñánh cá, tr ng r ng... Khu v c II: thu c các ngành khai thác (m các lo i) và các ngành công nghi p khác. Khu v c III: thu c các ngành thương nghi p, d ch v , v n t i, hành chính s nghi p. 2.3. Nông lâm nghi p (khu v c I): - Lo i cây tr ng; - Lo i hình s h u, quy mô, di n tích; - Tình hình phát tri n nh ng năm g n ñây và ñ nh hư ng phát tri n trong tương lai. 2.4. Công nghi p (khu v c II): - Phân lo i các xí nghi p, nhà máy trong khu v c nghiên c u và các vùng ph c n thu c khu v c h p d n c a tuy n giao thông; - V trí c a các cơ s công nghi p, tình hình phát tri n nh ng năm g n ñây và k ho ch phát tri n tương lai. 2.5. Thương nghi p, d ch v , hành chính s nghi p (khu v c III): 29
 3. - Phân lo i lao ñ ng theo các nhóm có tính ch t tương t v yêu c u ñi l i: hành chính s nghi p, giáo d c ñào t o, buôn bán nh , buôn bán l n và trung bình, thương c ng, sân bay; - Tình hình phát tri n nh ng năm g n ñây và d báo tương lai. 2.6. Tình hình kinh t - xã h i c a các vùng ph c n ho c c a các nư c có liên ñ n d án. 3. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng 3.1. ð nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i vùng nghiên c u. 3.1.1. ð nh hư ng phát tri n theo quy ho ch ng n h n, trung h n và dài h n. 3.1.2. D báo m t s các ch tiêu phát tri n kinh t chính. 3.1.3. D báo phát tri n dân s và lao ñ ng. 3.2. ð nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i các vùng lân c n và các vùng thu c khu v c h p d n. 4. Các quy ho ch xây d ng có liên quan t i d án 4.1. Quy ho ch và các d án phát tri n ñô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t m i... 4.2. Quy ho ch và các d án khác v GTVT có liên quan t i d án nghiên c u. 4.3. Quy ho ch và các d án v thu l i. 4.4. Quy ho ch và các d án v năng lư ng. 4.5. Quy ho ch và các d án v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 4.6. Quy ho ch và các d án phát tri n lâm nghi p. 4.7. Quy ho ch và các d án v d ch v , du l ch, khu b o t n, các di tích văn hoá, l ch s. 5. Hi n tr ng m ng lư i giao thông trong vùng nghiên c u 5.1. Tình hình chung hi n t i v m ng lư i GTVT trong vùng nghiên c u. 5.2. Hi n tr ng m ng lư i giao thông ñư ng b . 5.3. ðư ng s t. 5.4. ðư ng sông, ñư ng bi n. 5.5. ðư ng hàng không. 5.6. ðánh giá chung v tình hình GTVT khu v c nghiên c u. 6. D báo nhu c u v n t i trong tương lai 6.1. Xác ñ nh khu v c h p d n c a công trình giao thông và các ñi m l p hàng. 6.2. D báo nhu c u v n t i c a vùng nghiên c u và s phân công v n t i gi a các phương ti n (ñư ng b , ñư ng s t, ñư ng thu , hàng không...). 30
 4. 6.3. D báo nhu c u v n t i ñư ng b , xác ñ nh lưu lư ng xe và thành ph n xe ch y các năm tính toán tương lai (các năm th 5, 10, 15, 20) ph c v quy ho ch ng n h n, trung h n và dài h n. 7. Phân tích s c n thi t ph i ñ u tư xây d ng m i hay c i t o, nâng c p công trình giao thông hi n có. Các ñi u ki n thu n l i và khó khăn 7.1. Ý nghĩa, t m quan tr ng và tính c p bách c a vi c tri n khai d án ñ i v i quy ho ch phát tri n kinh t vùng nghiên c u và các vùng lân c n. 7.2. Ý nghĩa ph c v GTVT c a công trình trong quy ho ch phát tri n, hoàn ch nh m ng lư i giao thông qu c gia. 7.3. Ý nghĩa v m t an ninh qu c phòng 7.4. Nh ng khó khăn và thu n l i khi tri n khai d án. 8. ð c ñi m v ñi u ki n t nhiên c a vùng nghiên c u 8.1. ði u ki n khí h u và thu văn: nhi t ñ , lư ng mưa, ñ m, t c ñ và hư ng gió, vùng b ng p, th i gian nư c ng p, ñi u ki n nư c m t, nư c ng m, thu tri u, m c nư c l ch s , t c ñ nư c ch y, tình hình xói l và di n bi n lòng sông, tình hình bão, lũ... 8.2. ði u ki n v ñ a hình: ñ ng b ng, ñ i núi, ñ d c ñ a hình, v trí khe su i, sông, h , ao, v trí vư t sông, vư t ñèo, các vùng ñô th , khu dân cư ñông ñúc n m trong vùng, khu v c b o t n... 8.3. ði u ki n v ñ a ch t: c u t o ñ a ch t, th như ng, ñánh giá các vùng ñ t y u, vùng b s t l ... 8.4. V t li u xây d ng: lo i v t li u, v trí, tr lư ng và các ñ c trưng cơ lý c a nó. 8.5. Giá tr nông lâm nghi p c a khu v c tuy n ñi qua. 8.6. Nh ng khó khăn khi thi t k công trình d án. 9. L a ch n quy mô và tiêu chu n k thu t c a công trình d án 9.1. Các tiêu chu n, quy trình thi t k áp d ng. 9.2. L a ch n c p ñư ng và các tiêu chu n thi t k hình h c c a ñư ng. 9.3. L a ch n kh c u và t i tr ng xe tính toán. 9.4. L a ch n lo i k t c u m t ñư ng, t i tr ng xe tính toán. 10. Các gi i pháp k thu t, thi t k sơ b các phương án ñ ngh l a ch n, các phương án ki n trúc, k t lu n l a ch n phương án 10.1. Phương án tuy n, thi t k sơ b bình ñ tuy n, các y u t hình h c c a t ng ño n tuy n. 10.2. Thi t k sơ b m t c t d c ñư ng. 10.3. Thi t k sơ b m t c t ngang c a ñư ng. 10.4. Thi t k sơ b h th ng thoát nư c, c u c ng nh . 10.5. Thi t k m t ñư ng. 31
 5. 10.6. Thi t k sơ b c u l n và c u trung: kh u ñ c u, k t c u nh p, tr và m c u, ñư ng hai ñ u c u... 10.7. Phương án các công trình ñ c bi t như kè, tư ng ch n, công trình ch ng xói l , x lý n n ñ t y u, công trình ng m... 10.8. Thi t k sơ b các nút giao thông, các công trình an toàn giao thông, các công trình ph c v trên ñư ng. 11. Phương án gi i phóng m t b ng và tái ñ nh cư. 12. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng và các bi n pháp gi m thi u nh hư ng ñ i v i môi trư ng. 13. T ng m c ñ u tư và tri n khai d án. 13.1. T ng m c ñ u tư và phương án phân kỳ ñ u tư. 13.2. Ngu n v n (ho c lo i ngu n v n), kh năng tài chính, nhu c u v n theo ti n ñ , nhu c u v v t tư, MMTB và lao ñ ng. 13.3. T ch c tri n khai d án và phương án s d ng lao ñ ng. 13.4. Các m c th i gian chính th c hi n d án. Quy ñ nh th i gian kh i công ch m nh t, th i h n hoàn thành ñưa công trình vào khai thác s d ng (ch m nh t). 13.5. M i quan h và trách nhi m c a các cơ quan, ñơn v liên quan ñ n d án. 14. Phân tích hi u qu ñ u tư v m t tài chính (n u có) và v m t kinh t - xã h i c a d án: - Thuy t minh rõ phương pháp phân tích hi u qu ñ u tư; căn c c a các thông s ñưa vào tính toán: căn c tính toán các chi phí, l i ích c a vi c xây d ng công trình, căn c tính giá thành v n doanh, th i h n phân tích hi u qu kinh t ; k t qu phân tích hi u qu (các ch tiêu NPW, IRR, BCR, th i gian hoàn v n... c a m i phương án; - D a vào k t qu phân tích kinh t , tài chính k t h p v i các ch tiêu k thu t t ng h p và các ưu khuy t ñi m c a m i phương án ñưa ra k t lu n và ki n ngh l a ch n phương án; - ðánh giá hi u qu ñ u tư c a phương án ñư c ch n. 15. K t lu n và ki n ngh. 15.1. Các k t lu n chính: - Tên d án; - Ph m vi và n i dung nghiên c u; - S c n thi t ph i ñ u tư; - Các gi i pháp k thu t ki n ngh v quy mô, tiêu chu n k thu t, các phương án v v trí, k t c u công trình; - T ng m c ñ u tư; - K ho ch tri n khai d án, hình th c qu n lý th c hi n d án; 32
 6. - ðánh giá tác ñ ng môi trư ng và các bi n pháp gi m thi u các tác ñ ng x u; - M i quan h và trách nhi m c a các cơ quan, ñơn v liên quan ñ n d án. 15.2. Ki n ngh . B. Thi t k cơ s : 1. Bình ñ có v các phương án tuy n, v trí c u c ng, các công trình ñ c bi t, các m v t li u. 2. M t c t d c ñư ng. 3. M t c t ngang ñư ng. 4. C u l n. 5. C ng. 6. C u nh , c u trung. 7. K t c u áo ñư ng. 8. Công trình phòng h . 9. Nút giao nhau. 10. Công trình an toàn giao thông. 11. Công trình ng m (n u có). 12. Các công trình ph c v khai thác. C. Ph l c: 1. Các văn b n pháp lý: - Gi y phép ñ u tư xây d ng công trình; - Quy t ñ nh duy t ñ cương l p d án và ñ cương ñư c duy t; - T trình c a ch ñ u tư xin duy t ñ cương l p d án; - H p ñ ng kinh t gi a ch ñ u tư và ñơn v tư v n l p d án; - B n trích sao các quy t ñ nh v quy ho ch, chi n lư c c a ngành ho c vùng lãnh th liên quan ñ n d án; - Các văn b n làm vi c v i UBND các t nh, thành ph , các B , ngành Trung ương có liên quan ñ n hư ng tuy n, v trí c u l n và các ñi m kh ng ch khác. 2. Các b ng bi u thuy t minh tính toán: - T ng h p kh i lư ng công vi c cho các h ng m c; - Gi i phóng m t b ng; - D toán công trình, t ng m c ñ u tư; - Các b ng, bi u và thuy t minh v các s li u s d ng ñ phân tích hi u qu kinh t và tài chính c a d án. 3. H sơ kh o sát ph c v l p d án. 33
 7. 2.3. Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình là d án ñ u tư xây d ng công trình rút g n trong ñó ch ñ t ra các yêu c u cơ b n theo quy ñ nh. 2.3.1. N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình - S c n thi t ñ u tư, m c tiêu xây d ng công trình; - ð a ñi m xây d ng; - Quy mô, công su t, c p công trình; - Ngu n kinh phí xây d ng công trình; - Th i h n xây d ng; - Hi u qu công trình; - Phòng, ch ng cháy, n ; - B n v thi t k thi công và d toán công trình. 2.3.2. H sơ Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình - ðơn c a ch ñ u tư. - B n báo cáo ñ u tư. - M t s căn c pháp lý c n thi t t i thi u. - Các ý ki n c a các cơ quan và t ch c có liên quan n u c n thi t. 3. TRÌNH T L PD ÁN ð U TƯ Vi c so n th o m t d án ñ u tư ph i ñ t ñư c m c tiêu là cung c p cho ch ñ u tư và các cơ quan th m ñ nh nh ng tài li u, s li u, các gi i pháp, tính toán c n thi t và h p lý ñ h có th quy t ñ nh có nên ñ u tư hay không, có nên c p gi y phép hay không. N u qu th t vi c ñ u tư không có hi u qu ho c hi u qu th p thì nhà ñ u tư cũng có ñ căn c ñ hu b ý ñ nh ñ u tư, tránh ph i t n kém thêm ho c n u còn có th ñư c thì ti n hành ñi u ch nh s a ñ i l i d án ban ñ u. Như v y vi c so n th o d án là m t khâu quan tr ng, c n ph i ñ m b o n i dung qui ñ nh c a m t d án và ph i tuân theo m t trình t ch t ch . ð i v i các d án có s tham gia c a nư c ngoài thì Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình thư ng do bên Vi t Nam t so n th o, ñ i v i các D án ñ u tư xây d ng công trình c a các chương trình ñ u tư l n c a nư c ngoài thư ng do hai bên nư c ngoài và Vi t Nam cùng ph i h p ñ so n th o. Kinh phí l p D án ñ u tư xây d ng công trình do ch ñ u tư chi tr . Trình t l p d án kh thi g m các bư c sau: 3.1. C ch nhi m d án - Khi ch ñ u tư s d ng b máy c a mình ñ l p d án thì ch c n ch ñ nh ch nhi m d án. N u ch ñ u tư thuê cơ quan tư v n ñ u tư l p d án thì cơ quan này c ch nhi m d án và c n th ng nh t v i ch ñ u tư. - Ch nhi m d án là ngư i ch u trách nhi m chính v ch t lư ng d án, ti n ñ l p d án và là ngư i ñi u hành toàn b quá trình l p d án. 34
 8. - Ch nhi m d án có th thay m t ch ñ u tư, thay m t cơ quan tư v n ñ u tư ñ trình bày, b o v d án trư c các cơ quan th m ñ nh n u ñư c u nhi m. - Ch nhi m d án ph i là ngư i có trình ñ t ng h p, có kinh nghi m l p d án và là ngư i có uy tín trong ngành chuyên môn liên quan ñ n d án. - Ch nhi m d án c n ph i ñư c l a ch n c n th n ngay t ñ u và không nên thay ñ i n a ch ng vì kinh nghi m cho th y m i l n thay ñ i ch nhi m d án s gây ra r t nhi u khó khăn, ñ o l n. - C n chú ý r ng ch nhi m d án không ph i là m t ch c danh ñ i di n mà là m t ch c danh v a mang tính ch t lãnh ñ o, ñi u hành, ñ ng th i là ngư i tr c ti p so n th o nh ng ph n quan tr ng c a d án và là ngư i tr c ti p ñúc k t, vi t t ng thuy t minh cũng như b n tóm t t d án. Ch n ñư c m t ch nhi m d án t t ta có th hình dung ñư c k t qu c a d án. 3.2. L p nhóm so n th o - Ch nhi m d án ki n ngh m t danh sách các thành viên và l p m t nhóm so n th o d án. Tuỳ theo tính ch t và qui mô c a d án mà quy t ñ nh s lư ng các thành viên, ít nh t cũng ph i có các chuyên gia kinh t , k thu t, pháp lý. Các chuyên gia ñư c m i có th cùng m t cơ quan nhưng cũng có th t nhi u cơ quan khác nhau. Nhóm so n th o do ch nhi m d án ñ ng ñ u. - ð i v i các d án l n trong nhóm so n th o có th c ra các ch nhi m b môn. - Danh sách nhóm so n th o n u ñư c ch ñ u tư ho c th trư ng cơ quan tư v n ch p thu n thì càng thu n l i nhưng t t hơn h t các th trư ng nên dành quy n r ng rãi cho ch nhi m d án trong vi c l a ch n các thành viên. 3.3. Chu n b các ñ cương Có hai lo i ñ cương ph i chu n b : ñ cương t ng quát và ñ cương chi ti t. - ð cương t ng quát: bao g m m c ñích, yêu c u, n i dung cơ b n, th i h n, phương th c, các gi i pháp chính c a d án, phân công trong nhóm, l ch trình ti n hành, l ch trình thông qua sơ b , thông qua chính th c, hoàn ch nh h sơ. ð cương t ng quát do ch nhi m so n th o sau khi ñã trao ñ i v i các ch nhi m b môn ho c các chuyên gia chính. - ð cương chi ti t: do các ch nhi m b môn ho c các chuyên gia chính so n th o trên cơ s ñ cương t ng quát bao g m n i dung, phương pháp thu th p tài li u, s li u, x lý thông tin, l a ch n các gi i pháp, các phương án, phương pháp tính toán, so sánh và l ch trình th c hi n. Các ñ cương chi ti t ph i ñư c ch nhi m d án ch p thu n m i th c hi n. - ð i v i các d án l n có r t nhi u lo i ñ cương chi ti t khá ph c t p. Ph i có các chuyên gia m i so n th o ñư c. - ð có th vi t ñư c ñ cương t ng quát và các ñ cương chi ti t trư c h t nhóm so n th o c n ph i nh n d ng ñư c d án: xác ñ nh sơ b m c ñích, qui mô và các v n ñ kinh t - k thu t ch y u c a d án, ñ ng th i ph i xác ñ nh ñư c v trí c a d án, th t ưu tiên c a d án trong chi n lư c phát tri n kinh t c a Nhà nư c. Qua ñó ñ nh hư ng ñư c công vi c nghiên c u, ph m vi nghiên c u và t ñó m i vi t ñư c ñ cương. 35
 9. L p d toán kinh phí, so n th o và b o v d án. - ð i v i ñ u tư trong nư c có th tham kh o giá thi t k (% giá tr công trình) r i suy ra kinh phí l p lu n ch ng kinh t - k thu t (% giá thi t k ) theo hư ng d n c a B Xây d ng. - ð i v i ñ u tư nư c ngoài, riêng ph n l p và trình duy t các văn b n, h p ñ ng kinh doanh, ñi u l công ty liên doanh, lu n ch ng kinh t - k thu t, các văn b n pháp lý khác ñư c l y b ng 3% t ng v n ñ u tư. Kinh phí này thư ng không ñ ñ l p d án. Vì v y c n có d toán, d trù các kho n chi th c t và có s tho thu n th ng nh t gi a các bên tham gia ñ u tư. 3.4. Tri n khai so n th o d án ñ u tư Căn c vào ñ cương chi ti t ñ thu th p thông tin. M c dù hi n nay có nhi u cơ quan có th cung c p thông tin như T ng c c Th ng kê, các u ban Nhà nư c, b chuyên ngành... nhưng ñây v n là m t trong nh ng công vi c khó khăn nh t c a nhóm so n th o. Trư ng h p c n thi t ph i t ñi u tra b ng các phương pháp ph ng v n, l y m u... Ch ng h n ñ xác ñ nh lưu lư ng xe ch y trên ñư ng, ngoài các s li u th ng kê ta c n t ch c ñ m xe, cân xe... * Phân tích, x lý thông tin, d báo. Vi c phân tích x lý thông tin cũng như d báo ph i ñư c ti n hành b ng các phương pháp khoa h c c a toán th ng kê ñ ng th i ph i d a vào các kinh nghi m c a các chuyên gia. * L p các phương án, so sánh phương án. D án ph i ñ t ñư c các gi i pháp t t nh t. Vì v y quá trình l p các d án có th xem là quá trình l p các phương án và so sánh l a ch n phương án. M i gi i pháp nên có t i thi u hai phương án, qua tính toán so sánh ch n l y m t phương án. C n chú ý ñ n các lo i phương án sau ñây: - Các phương án tuy n. - Các phương án k t c u. - Phương án khu v c ñ a ñi m và ñ a ñi m c th . - Phương án công ngh , thi t b . - Phương án v t ch c th c hi n. - Phương án v x lý ch t th i. - Phương án v phân kỳ ñ u tư. Vi c so sánh các phương án v i nhau ph i d a vào các ch tiêu kinh t k thu t, ñ m b o tính khách quan và tính kh thi. * ðúc k t vi t t ng thuy t minh (thuy t minh chung). - Sau khi ñã có ñ s li u c a b ph n, l a ch n ñư c các gi i pháp h p lý c n t ch c h p chung trong nhóm ñ ñi u ch nh, s a ñ i, thông qua. - Ti p theo các b ph n vi t ph n thuy t minh c a mình lên các b ng bi u, b n v c n thi t. 36
 10. - Ch nhi m d án là ngư i tr c ti p t ng h p, ñúc k t, g n k t các b ph n và vi t t ng thuy t minh. T ng thuy t minh là m t văn ki n r t quan tr ng, ngoài ph n n i dung ra còn có chú ý ñ n c hình th c trình bày, văn phong, ch nghĩa. - Cu i cùng nên có m t cu c h p thông qua n i b v i thành ph n m r ng thêm các cán b có trách nhi m và các chuyên gia khác. T i cu c h p này c n ti n hành th o lu n ph n bi n c v n i dung l n hình th c trình bày c a d án. * Hoàn ch nh, l p h sơ, trình duy t: - D án c n ñư c hoàn ch nh d a trên các k t lu n h p lý c a h i ngh nói trên. Sau ñó có th hình thành h sơ chính th c ñ trình duy t. H sơ ph i nghiêm ch nh, ñúng qui cách, trình bày ñ p, in n rõ ràng, d ñ c, ñóng bìa c n th n. - Thông thư ng ngoài b n d án chính th c c n l p b n tóm t t d án ñ ti n làm vi c, giao d ch. - N i dung các văn b n trình duy t và làm th t c trình duy t s ñư c trình bày v các sơ s pháp lý c a công tác th m ñ nh d án ñ u tư. Ph i h p v i nư c ngoài ñ l p d án kh thi: ð i v i các d án ñ u tư tr c ti p b ng v n nư c ngoài có qui mô l n, ph c t p, hi n nay thư ng ph i ph i h p v i các cơ quan tư v n c a nư c ngoài ñ l p d án kh thi. Kinh phí l p d án kh thi cũng l n và thư ng do phía nư c ngoài tr là ch y u. Phía Vi t Nam thư ng không ñ ti n ñ làm vi c này mà ch góp thêm m t ph n kinh phí. N i dung ph i h p, tuỳ thu c vào các d án c th nhưng thư ng như sau: - Phía Vi t Nam ch u trách nhi m gi i quy t các v n ñ th t c, pháp lý phù h p v i lu t l c a Vi t Nam, ti n hành thu th p tài li u, s li u, ñi u tra kh o sát th trư ng, hi n trư ng, ti n hành các thí nghi m t i ch , cung c p qui trình, qui ph m, tiêu chu n c a Vi t Nam, thương lu n ñàm phán v i các cơ quan Vi t Nam, d ch thu t. - Phía nư c ngoài ph trách các khâu tính toán kinh t , k thu t, l p b n th o d án. - Ph i h p chung ñ thông qua, trình duy t d án. ð có th ñ t k t qu t t c n ph i: - Th ng nh t ñ cương t ng quát và kinh phí l p d án. - Th ng nh t qui trình, qui ph m, tiêu chu n ñư c s d ng trong khi l p d án. - C n t ch c cho c hai bên ñi kh o sát th trư ng, hi n trư ng nh t là ñ i v i ñ a ñi m xây d ng. - B o ñ m khâu thông tin liên l c k p th i chính xác. - L a ch n chuyên gia có ñ trình ñ ñ tham gia vào nhóm so n th o chung c a c hai bên. ðây là khâu có tính ch t quy t ñ nh nh t. 37
 11. CÂU H I ÔN T P 1. Khái ni m d án ñ u tư. Vai trò và yêu c u c a m t d án ñ u tư. Trình bày s c n thi t ph i ñ u tư theo d án. 2. N i dung, ý nghĩa c a Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình, D án ñ u tư xây d ng công trình? 3. Nêu ñ c ñi m c a vi c l p Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình và D án ñ u tư xây d ng công trình. Trình bày nh ng ñi m khác bi t. 4. N i dung h sơ c a Báo cáo ñ u tư xây d ng công trình và D án ñ u tư xây d ng công trình có nh ng ñi m nào khác nhau? 5. Trình bày các bư c cơ b n l p m t d án ñ u tư xây d ng công trình. 38
 12. CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP XÂY D NG CÁC N I DUNG C A D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG 1. Nh ng căn c xác ñ nh s c n thi t c a d án ________________________________ 40 1.1. Tình hình chung v phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c và ñ t v n ñ nghiên c u l p d án ________________________________________________________________________ 40 1.2. ði u tra giao thông và d báo lư ng giao thông _________________________________ 40 1.2.1. M c ñích, n i dung và các giai ño n th c hi n ñi u tra __________________________________40 1.2.2. Lư ng giao thông và thành ph n giao thông___________________________________________41 1.2.3. Các phương pháp ñi u tra giao thông ________________________________________________43 1.2.4. D báo lư ng giao thông _________________________________________________________50 2. Phân tích khía c nh k thu t c a d án ______________________________________ 58 3. Tính toán t ng m c ñ u tư và phân tích khía c nh kinh t - tài chính c a d án _____ 59 3.1. Tính toán T ng m c ñ u tư ñ i v i m i phương án ______________________________ 59 3.1.1. Khái ni m T ng m c ñ u tư _______________________________________________________59 3.1.2. Các thành ph n chi phí c a T ng m c ñ u tư __________________________________________59 3.1.3. Phương pháp xác ñ nh T ng m c ñ u tư _____________________________________________62 3.2. Xác ñ nh ngu n v n, lo i ngu n v n, nhu c u v n theo ti n ñ _____________________ 69 3.3. Phân tích hi u qu ñ u tư và l a ch n phương án t i ưu __________________________ 69 4. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ______________________________________________ 70 4.1. Khái ni m môi trư ng và ñánh giá tác ñ ng môi trư ng __________________________ 70 4.1.1. Khái ni m môi trư ng ____________________________________________________________70 4.1.2. Khái ni m ñánh giá tác ñ ng môi trư ng _____________________________________________70 4.2. L i ích c a ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ______________________________________ 72 4.2.1. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng như là m t công c qu n lý d án __________________________72 4.2.2. L i ích c a vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng _________________________________72 4.3. Vai trò c a c ng ñ ng trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ________________________ 73 4.4. Tri n khai th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ______________________________ 74 4.4.1. Các c p ñ th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng _____________________________________74 4.4.2. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng trong các d án xây d ng _________________________________75 5. Gi i thi u m t s n i dung d án c u Thanh trì________________________________ 80 Câu h i ôn t p ____________________________________________________________ 101 39
 13. 1. NH NG CĂN C XÁC ð NH S C N THI T C A D ÁN 1.1. Tình hình chung v phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c và ñ t v n ñ nghiên c u l p d án Trong ph n này, ngoài các n i dung như gi i thi u chung, ñ c ñi m kinh t - xã h i vùng nghiên c u c n chú tr ng các n i dung sau: - Sơ ñ m ng lư i giao thông khu v c; - Quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t khu v c; - Tình tr ng các ñư ng giao thông hi n có kèm các ñánh giá v tiêu chu n k thu t, tình hình khai thác và kh năng ñáp ng yêu c u v n chuy n hàng hoá và hành khách trư c m t cũng như tương lai. M c ñích c a ph n này là ph i ch ng minh ñư c s c n thi t và tính c p bách c a v n ñ xây d ng m i ho c nâng c p, c i t o h th ng giao thông. ðây chính là lý do ñ ti n hành l p d án xây d ng công trình giao thông. 1.2. ði u tra giao thông và d báo lư ng giao thông 1.2.1. M c ñích, n i dung và các giai ño n th c hi n ñi u tra ði u tra giao thông và d báo lư ng giao thông là nh m m c ñích thu th p các s li u dùng ñ ñánh giá s c n thi t c a d án ñ u tư xây d ng công trình giao thông, ñ xác ñ nh các tiêu chu n thi t k , gi i pháp thi t k , quy mô ñ u tư, ñ phân tích hi u qu ñ u tư. N i dung ñi u tra giao thông bao g m: 1. ði u tra, d báo lưu lư ng và thành ph n giao thông; 2. ði u tra t c ñ ch y xe và t c ñ hành trình; 3. ði u tra năng l c thông hành; 4. ði u tra d báo nhu c u ch ñ xe (giao thông tĩnh); 5. ði u tra và d báo v tai n n giao thông; 6. ði u tra d báo m c ñ ti ng n và ô nhi m khí th i do giao thông. Trong các n i dung trên thì ñi u tra d báo lưu lư ng và thành ph n giao thông, t c ñ ch y xe và t c ñ hành trình là 2 n i dung ñóng vai trò quan tr ng trong l p và phân tích d án ñ u tư xây d ng công trình giao thông. Có 2 lo i ñi u tra là ñi u tra t ng h p ph c v cho vi c quy ho ch và thi t k m ng lư i giao thông và ñi u tra riêng l ph c v cho vi c l p d án ñ u tư xây d ng các công trình. ði u tra riêng l thư ng g m 3 giai ño n: a. Giai ño n chu n b : - Nghiên c u nhi m v ; - Sơ b nghiên c u các tài li u ñã có; - Sơ b xác ñ nh ph m vi ñi u tra trên b n ñ , v ch các phương án có th , xác ñ nh kh i lư ng công tác và l p k ho ch th c hi n. 40
 14. b. Giai ño n công tác th c ñ a: - Hi u ch nh, xác minh l i các s li u ñã thu th p ñư c giai ño n trư c, xác ñ nh n i dung c a công tác th c ñ a; - Nghiên c u các ñi u ki n ñ a lý, thiên nhiên, v t li u xây d ng; - Nghiên c u các quan h v n t i, kh i lư ng v n t i, các tài li u tính lưu lư ng xe; - Xác ñ nh các ñi m dân cư, các ñi m l p hàng, v các phương án trên b n ñ ; - Xác minh l i các tài li u ñi u tra ñư c và th ng nh t ý ki n v các phương án ñưa ra. c. Ch nh lý s li u: - Xác ñ nh l i khu v c h p d n; - Phân tích các s li u v v n t i, l p quan h v n t i trong khu v c h p d n, xác ñ nh kh i lư ng v n chuy n, l p sơ ñ v n chuy n hàng hoá và hành khách, xác ñ nh lưu lư ng xe hi n t i và tương lai; - Xác ñ nh c p h ng k thu t c a công trình, lo i k t c u; - L p thuy t minh, các b n v , ñ th , b n ñ , ph l c tính toán. 1.2.2. Lư ng giao thông và thành ph n giao thông 1.2.2.1. Lư ng giao thông Lư ng giao thông là lưu lư ng xe ch y qua tuy n ñư ng ho c m ng lư i ñư ng nghiên c u, ñư c ñ c trưng b ng các s li u sau: - Lưu lư ng xe ch y ngày ñêm trung bình năm(AADT - Annual Average Daily Trafic); - Lưu lư ng xe ch y gi cao ñi m (PHV - Peak Hour Volume); - Lưu lư ng xe ch y gi cao ñi m th k trong năm (Nk) - nghĩa là trong năm ch có k gi có lư ng giao thông l n hơn ho c b ng Nk. Thông thư ng hay dùng Nk v i k=30÷50 ñ tính toán năng l c thông hành. Lư ng giao thông trên m t tuy n ñư ng ho c trên m t m ng lư i ñư ng là m t ñ i lư ng thay ñ i ph thu c vào không gian và th i gian. Do ñó, ñi u tra, d báo là ph i xác ñ nh ñư c lư ng giao thông ñ i v i t ng ño n tuy n ho c m ng lư i các th i ñi m khác nhau c a các năm: - Năm ti n hành ñi u tra; - Năm b t ñ u ñưa công trình vào khai thác (năm b t ñ u th i kỳ tính toán); - Năm cu i th i kỳ tính toán. 1.2.2.2. Thành ph n giao thông Ngoài lư ng giao thông thì ñi u tra d báo ph i xác ñ nh ñư c lưu lư ng c a m i thành ph n trong dòng xe v i phân lo i phương ti n càng t m càng t t. Ch ng lo i các phương ti n giao thông ñư ng b r t ña d ng, c n th ng nh t cách phân lo i. Có nhi u cách phân lo i tuỳ thu c lo i ñư ng và mô hình tính toán... Khái quát chung như sau: 41
 15. a. Lo i xe có ñ ng cơ: - Xe con (P - Passenger Car): t i tr ng dư i 1 t n - Xe t i ñơn (SU - Single Unit Truck) + Xe t i nh (LGV - Light Goods Vechile): t i tr ng 1 - 4 t n + Xe t i trung (MGV - Medium Goods Vechile): t i tr ng 4 - 7 t n + Xe t i n ng (HGV - Heavy Goods Vechile): t i tr ng 7 - 10 t n + Xe t i siêu n ng, tr ng t i trên 10 t n. - Xe buýt (BUS) + Xe buýt nh (mB - minibus): ch dư i 35 hành khách + Xe buýt trung (MB - mediumbus): ch 35 - 65 hành khách + Xe buýt l n (LB - largebus): ch trên 65 hành khách - Xe có rơ-moóc (SWB - Semitrailer) - Xe rơ-moóc (WB - Trailer) - Xe máy (M - Motor-byke) - Máy kéo, xe công nông (TR - Tractor) Ngoài ra còn m t s lo i xe khác như: xe lam, xích lô máy.... B ng 3.1. H s quy ñ i ra xe con tương ñương (m) Lo i xe 20TCN 104-83 22TCN 4054-1998 Xe con 1,0 1,0 Xe t i t i tr ng dư i 2 t n 1,5 2,0 t i tr ng 2-5 t n 2,0 2,0 t i tr ng 5-8 t n 3,0 3,0 t i tr ng 8-14 t n 3,5 3,0 t i tr ng trên 14 t n 3,5 3,0 Xe có rơ-moóc 6,0 3,0 Xe buýt 2,5 2,5-3,0 Ô tô ñi n 3,0 - Xe buýt và ôtô ñi n có khe n i co giãn 4,0 - Mô tô, xe máy 0,5 0,3 Xe ñ p 0,3 0,2 42
 16. Trong ñi u ki n Vi t nam, ngư i ta thư ng phân ra 4 lo i xe ch y u: xe t i, xe khách, xe con và xe máy. Tuỳ thu c nhu c u s li u và m c ñích s d ng, ngư i ta có th quy ñ i lưu lư ng các lo i xe ra lưu lư ng xe con tương ñương. H s quy ñ i lưu lư ng xe con tương ñương m có th xác ñ nh theo Quy ph m thi t k ñư ng ñô th 20TCN 104-83 và ñư ng ngoài ñô th 22TCN 4054-1998 (b ng 3.1). b. Xe không ñ ng cơ: - Xe ñ p (Bc - Bicycle) - Xe xích lô - Xe thô sơ - Xe súc v t kéo - Súc v t th - B hành 1.2.3. Các phương pháp ñi u tra giao thông 1.2.3.1. Phương pháp ñi u tra kinh t Mu n xác ñ nh lưu lư ng xe c n ph i bi t lư ng v n chuy n hàng hoá/hành khách. M t trong nh ng phương pháp tìm hi u lư ng v n chuy n là ñi u tra kinh t . ði u tra kinh t bao g m các công vi c ñi u tra lư ng v n chuy n ñi và ñ n; xác ñ nh li n h v n chuy n gi a các ñi m l p hàng; xác ñ nh hư ng tuy n và xác ñ nh lư ng v n chuy n hành khách. a. ði u tra lư ng v n chuy n ñi và ñ n. ði u tra lư ng v n chuy n ñi và ñ n (hàng hoá và hành khách) yêu c u ñ i v i t ng ñi m kinh t (ñi m l p hàng hoá/hành khách) phân b trong khu v c t i th i ñi m hi n t i ho c tương lai có kh năng s d ng công trình giao thông d án. B ng 3.2. K t qu ñi u tra kh i lư ng v n chuy n t i các ñi m kinh t t/t ði m Hàng ñi Hàng ñ n lp hàng Lo i Kh i lư ng (t n) ðn Qua Lo i Kh i lư ng (t n) ðn Qua hàng ñâu ñâu hàng ñâu ñâu năm năm năm năm ñu tương lai ñu tương lai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ... ð i tư ng ñi u tra là lu ng hàng (hàng v n chuy n t ñâu ñ n ñâu), lo i hàng và mùa v n chuy n. V tính ch t hàng hoá thư ng th ng kê theo 6 nhóm: công nghi p, nông nghi p, lâm nghi p, xây d ng cơ b n, thương nghi p và các lo i hàng khác. 43
 17. V lo i hàng c n ph i ñi u tra th ng kê riêng theo tính ch t và theo phương th c chuyên ch ñ sau này có th xác ñ nh ñư c cơ c u c a dòng xe và lưu lư ng xe. K t qu ñi u tra kh i lư ng v n chuy n ñư c ghi như b ng 3.2. b. Xác ñ nh liên h v n chuy n gi a các ñi m l p hàng. B ng 3.3. Liên h v n chuy n gi a các ñi m l p hàng tt ði m Khu Kh i lư ng hàng hoá (t n) ði m lp vc ñi hàng ng Nhóm hàng T ng c ng I II III IV V VI ñi ñn ñi ñn ñi ñn ñi ñn ñi ñn ñi ñn ñi ñn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... B ng 3.4. B ng liên h v n chuy n t ng h p theo t ng chi u ði m Lư ng hàng hoá (nghìn t n) ñ n các ñi m: T ng xu t phát c ng A B C ... hàng ñi A - B - C - ... T ng hàng ñ n B ng 3.5. Ma tr n liên h v n chuy n t ng h p theo c 2 chi u ði m l p hàng A B C ... A - B - C - ... 44
 18. D a vào k t qu ñi u tra lư ng v n chuy n ñi và ñ n m i ñi m kinh t có th xác ñ nh ñư c m i liên h v n chuy n tr c ti p gi a chúng (b ng 3.3), t ng h p các lo i hàng theo t ng chi u (b ng 3.4) và t ng h p các lo i hàng theo c 2 chi u ñi và ñ n b ng 3.5). c. Xác ñ nh hư ng tuy n. D a vào các b ng th hi n m i liên h v n chuy n có th v sơ ñ liên h v n chuy n c a khu v c ñi u tra kinh t th hi n v trí ñ a lý theo b n ñ khu v c c a các ñi m kinh t . Liên h v n chuy n gi a 2 ñi m th hi n b ng ñư ng th ng n i chúng l i v i nhau, trên ñó có ghi lư ng v n chuy n theo 2 chi u. Trên cơ s m i liên h v n chuy n chi m ưu th ngư i ta v ch hư ng m ng lư i giao thông ho c tuy n ñư ng thi t k . d. Xác ñ nh lư ng v n chuy n hành khách. V nguyên t c, cách xác ñ nh lư ng v n chuy n hành khách cũng tương t như cách xác ñ nh lư ng v n chuy n hàng hoá, nghĩa là cũng xu t phát t các s li u ñi u tra v nhu c u ñi l i các ñi m xu t phát và các ñi m thu hút hành khách. Tuy nhiên lư ng v n chuy n hàng hoá thư ng b kh ng ch b i k ho ch s n xu t còn lư ng v n chuy n hành khách r t bi n ñ ng và khó th ng kê hơn. ð có th ư c tính lư ng v n chuy n và hư ng v n chuy n hành khách cho hi n t i và d báo cho tương lai c n thu th p các s li u sau: - S li u các ñơn v v n t i hành khách và các ñơn v s n xu t có phương ti n v n chuy n cán b , công nhân ñi làm hàng ngày. - S ngư i ñ n ngh , tham quan hàng năm các cơ s du l ch, an dư ng, danh lam th ng c nh... - S hành khách ñi l i các ga t u ho , b n t u thu , sân bay... - Tình hình phân b dân cư, dân s và m c tăng dân s . Hư ng ñi l i thư ng xuyên ph thu c vào tính ch t m i ñi m dân cư: t i ñi m g n thành ph dân cư thư ng là cán b , công nhân hư ng ñi l i thư ng xuyên là vào thành ph ñi làm hàng ngày; t i các ñi m nông thôn ngư i dân ch y u là ñi lên huy n... Có th xác ñ nh m c ñ nhu c u ñi l i c a dân cư trong m t năm như sau: ∑V k Sk = (l n/năm.ñ u ngư i) (3.1) D trong ñó: ∑Vk - s hành khách v n chuy n trong 1 năm (nghìn ngư i/năm); D - t ng s dân c a khu v c ñi u tra ho c ñi m ñi u tra. Ch tiêu Sk có th tính chung cho c khu v c, có th tính riêng cho t ng lo i hành khách ho c riêng cho t ng vùng dân cư có tính ch t khác nhau trong khu v c ñi u tra. N u không có s li u v t ng s dân khu v c ñi u tra thì có th tính nó như tích s c a m t ñ dân v i di n tích. Khi ñã bi t ch tiêu m c ñ nhu c u ñi l i c a dân cư Sk ta có th ư c tính lư ng v n chuy n hành khách ∑Vk trong tương lai theo m c phát tri n dân s khu v c. Khi d báo lư ng v n chuy n hành khách tương lai c n ph i xét ñ n m t s nhân t nh hư ng: 45
 19. - Sau khi có công trình giao thông, ñi u ki n ñi l i thu n ti n hơn khi n cho Sk tăng (lư ng phát sinh); - S phát tri n c a phương ti n v n t i làm Sk tăng (xã h i phát tri n). Ví d khi tính nhu c u v n chuy n hành khách ñi làm vi c c n xét ñ n kho ng cách g n hay xa ñô th : ∑V = ∑ Di .S ktb .K i (3.2) k i trong ñó: S ktb - m c ñ nhu c u ñi l i ph c v s n xu t trung bình trong vùng; Ki - h s , l y b ng 1,5 v i ñi m dân cư g n thành ph và t 1,5 ÷ 0,5 ñ i v i các ñi m khác tuỳ m c ñ xa thành ph . Lư ng v n chuy n hành khách ñi l i ph c v các sinh ho t khác có th ư c tính b ng 2 ÷ 3 l n lư ng v n chuy n hành khách ñi làm tính theo (3.2). Ngoài ra, lư ng v n chuy n hành khách gi a các ñi m ñ i ng ñ c bi t có th xác ñ nh theo cách d báo riêng. Ví d lư ng v n chuy n hành khách ñ n các khu nhà ngh , du l ch... Vn có th xác ñ nh theo công th c: 2q.T .K Vn = (nghìn lư t khách/năm) (3.3) t trong ñó: q - s c ch a c a nhà ngh , khu du l ch, (nghìn ngư i); T - s ngày tính toán trong năm, l y b ng 300 ngày; t - th i gian trung bình cho m t l n ñi ngh c a m t ngư i, l y b ng 1,5 ÷ 20 ngày, tuỳ theo ngh ng n hay dài; K - h s xét ñ n kh năng kéo dài th i gian ngh l y b ng 0,4 ÷ 0,8; s 2 là tính c lư t ñi và v . 1.2.3.2. ði u tra giao thông theo phương pháp ñ m xe a. Thu th p các s li u ñ m xe ñã có S li u v lưu lư ng và thành ph n dòng xe lưu thông trên các tuy n ñư ng ñang khai thác có th thu th p t i các t ch c qu n lý và khai thác công trình giao thông, các h t giao thông. S li u ñ m xe t t nh t có ñư c trong 5 ÷ 10 năm; m i tháng ñ m 2 ngày (c năm 24 ngày) ho c m i quý ñ m m t tu n. Các s li u này r t có ích trong vi c ñánh giá v m c ñ tăng trư ng lư ng giao thông hàng năm và s phát tri n c a cơ c u dòng xe trong khu v c nghiên c u l p d án. Chúng còn ñư c dùng ñ ñ i chi u, ki m tra các s li u ñi u tra kinh t và ki m tra s li u lưu lư ng xe ch y xác ñ nh theo lư ng v n chuy n có ñư c t k t qu ñi u tra kinh t . b. T ch c vi c ñ m xe Có th t ch c ñ m xe theo các cách sau: 46
 20. b1. B trí tr m ñ m xe, dùng ngư i ñ m (có th ñư c trang b máy ñ m) theo t ng lo i xe Nên b trí ch ñ m xe t i các ño n (m t c t) có dòng xe thông qua tương ñ i n ñ nh. T i các nút giao nhau ph i b trí ñ m xe t t c các nhánh ra vào nút. L ch ñ m xe c n nghiên c u k ñ ch n ñư c quãng th i gian (mùa, ngày, gi ) ñi n hình (và c khi nhi u xe nh t). C n thi t có th t ch c ñ m sơ b ñ quy t ñ nh l ch ñ m xe. Thư ng ngư i ta b qua lư ng giao thông ban ñêm n u nó nh hơn 10% lưu lư ng t ng c ng. B ng 3.6. M u ñ m xe theo phương pháp th công trên ñư ng th ng, ñư ng nông thôn T nh Ngư i ñ m Ngày tháng Huy n V trí ñ m Ngày th Kho ng th i gian ñ m xe:.... Lo i phương ti n 09:00 12:00 15:00 18:00 t ng xe máy xe con, xe 4 bánh xe công nông, máy kéo xe khách xe t i ngư i ñi b , ch hàng ngư i ñi b khác xe súc v t kéo xe ñ p T ng Th i gian b t ñ u ñ m xe: .... Th i gian k t thúc ñ m xe: .... 47
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2