LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
334
lượt xem
118
download

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những thành phần hình học của ngôn ngữ kiến trúc: Những thành phần hình học của Kiến trúc đến với sự thụ cảm thẩm mỹ của con người bằng các biểu hiện hình thức.Đó chính là sự tổng hợp của các yếu tố. Hình khối hình học (các yếu tố điểm, tuyến, diện, hình khối). Không gian và thời gian. Ánh sáng ,bóng đổ, màu sắc và chất liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC

 1. LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC
 2. CHÆÅNG 2: NGÄN NGÆÎ KIÃÚN TRUÏCVAÌ MÄÜT SÄÚ VÁÚN ÂÃÖ LIÃN QUAN ÂÃÚN THÁØM MYÎ KIÃÚN TRUÏC 1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía ngän ngæî kiãún truïc:
 3. 1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía ngän ngæî kiãún truïc: 1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía Kiãún truïc âãún våïi sæû thuû caím tháøm myî cuía con ngæåìi bàòng caïc biãøu hiãûn hçnh thæïc.Âoï chênh laì sæû täøng håüp cuía caïc yãúu täú. - Hçnh khäúi hçnh hoüc (caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn, hçnh khäúi). - Khäng gian vaì thåìi gian. - AÏnh saïng ,boïng âäø, maìu sàõc vaì cháút liãûu . - Sæû kãút håüp giæîa ngän ngæî kiãún truïc våïi caïc loaûi hçnh nghãû thuáût taûo hçnh khaïc.
 4. 1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía ngän ngæî kiãún truïc: 1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía Nhæîng yãúu täú trãn chênh laì caïc thaình pháön cuía ngän ngæî kiãún truïc. Chuïng ta coï så âäö sau :
 5. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Âiãøm : Duìng âãø chè mäüt âëa âiãøm hay mäüt vë trê trong khäng gian. Âiãøm khäng coï phæång hæåïng nhæng coï tênh táûp trung, âiãøm khäng coï chiãöu daìi, chiãöu räüng, chiãöu sáu
 6. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Âiãøm (tiếp theo): Våïi tæ caïch laì mäüt thaình pháön cå baín cuía hçnh thaïi kiãún truïc, mäüt âiãøm coïthãø âæåüc thãø hiãûn dæåïi mäüt säú daûng. - Laì âiãøm cuäúi cuía mäüt âoaûn thàóng.
 7. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : - Laì giao nhau cuía 2 âæåìng thàóng. -
 8. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : - Laì goc cuía mäüt mặt phàóng bị giới hạn.
 9. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Âiãøm (tiếp theo): Vã ömàût hçnh aính âiãøm khäng coï khäúi læåüng, troüng læåüng nhæng khi âàût noï vaìo mäüt træåìng nhçn thç noï âæåüc nháûn thæïc.
 10. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : ÅÍ tám cuía mäüt mäi træåìng mäüt âiãøm äøn âënh vaì yãn ténh
 11. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Nãúu âàût lãûch vãö mäüt phêa, chuyãøn dëch thç træåìng nhçn seî tråínãn nàng âäüng vaì taûo nãn mäüt sæïc càng thë caím giæîa âiãøm vaì træåìng nhçn.
 12. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Âiãøm råìi khoíi vë trê troüng tám taûo nãn mäüt sæïc càng cuía træåìng nhçn
 13. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Mäüt âiãøm âæåüc xaû aính thanh mäüt yãúu täú thàóng âæïng trong khäng gian nhæ mäüt caïi cäüt.
 14. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Đài tưởng niệm Washington
 15. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Đài tưởng niệm Washington
 16. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : Ngoaìi ra nhæîng hçnh khäúi âæåüc sinh ra tæì mäüt âiãøm cuîng coï nhæîng âàûc tênh thë giaïc cuía âiãøm
 17. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc :
 18. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : * Tuyãún : Mäüt âiãøm keïo daìi taûo thaình mäüt tuyãún,tuyãún khäng coï chiãöu räüng, chiãöu sáu chè coï chiãöu daìi. Mäüt tuyãún coï khaí nàng biãøu diãùn chiãöu hæåïng,chuyãøn âäüng hay sæû phaït triãøn . Tuyãún laì mäüt thaình pháön quan troüng trong viãûc hçnh thaình báút kyì cáúu truïc thë giaïc naìo.
 19. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : * Tuyãún (tiếp theo) : Noï coï thãø phuûc vuû âãø : Näúi kãút, náng âåî hay bao boüc, chia càõt nhæîng thaình pháön thë giaïc khaïc. - Mä taí caïc caûnh vaì taûo nãn caïc diãûn, caïc bãö màût. Trong kiãún truïc coï nhiãöu loaûi tuyãún khaïcnhau : - Âoï coï thãø laì tuyãún ngang : gáy caím giaïc ãm âãöm, cán bàòng, ténh taûi, daìn traíi.
 20. 2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún truïc : * Tuyãún (tiếp theo) : Noï coï thãø phuûc vuû âãø : - Cuîng coï thãø laì tuyãún âæïng gáy caím nháûn sæû nàng âäüng âäüt khåíi, hæng pháún, taûo thaình dáúu áún,ghi nhåï nhæîng sæû kiãûn. Tuyãún nghiãng gáy caím giaïc âäüng, càng thàóng ; tàng täúc hoàûc giaím täúc dáön dáön.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản