intTypePromotion=1

luận văn:Xã hội hoá dịch vụ đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
75
lượt xem
21
download

luận văn:Xã hội hoá dịch vụ đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ là sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng của các phương tiện giao thông nói chung và phương tiện giao thông đường bộ nói riêng. Nhưng không phải tất cả các phương tiện khi được sản xuất ra đều đạt được các tiêu chuẩn được đặt ra, vì vậy mà trong những năm gần đây số lượng các vụ tai nạn do nguyên nhân kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông tăng lên đáng kể, cho nên kiểm định an toàn kỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:Xã hội hoá dịch vụ đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành

 1. Chuyên t t nghi p 1 GVHD: TS Bùi c Th LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Xã h i hoá d ch v ăng ki m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ang lưu hành.”
 2. Chuyên t t nghi p 2 GVHD: TS Bùi c Th M CL C NH NG T VI T T T……………….………………………………………...1 L IM U ........................................................................................................ 6 CHƯƠNG1: LÝ LU N CHUNG…..……………………………………............4 1.1. PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B . ............................ 8 1.1.1. nh nghĩa. ............................................................................................... 8 1.1.2. Phân lo i PTGTCG B. ............................................................................ 8 1.1.3. Tiêu chu n v an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a PTGTCG B. 9 1.2. ĂNG KI M PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B ANG LƯU HÀNH. ........................................................................................... 18 1.2.1. ăng ki m, ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành............................. 18 1.2.2. M c tiêu c a ăng ki m PTGTCG B. ................................................. 19 1.2.3. M t s quy nh v ăng ki m. .............................................................. 20 1.3. XÃ H I HOÁ D CH V ĂNG KI M PTGTCG B ANG LƯU HÀNH. .............................................................................................................................. 28 1.3.1. Khái ni m xã h i hoá. ............................................................................. 28 1.3.2. Xã h i hoá d ch v ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành. ................. 28 1.3.3. M c tiêu c a xã h i hoá d ch v ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành. ........................................................................................................................... 28 CHƯƠNG 2: TH C TR NG XÃ H I HOÁ D CH V ĂNG KI M PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B . ................................. 29 2.1. C C ĂNG KI M VI T NAM – HƠN 4O NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N....................................................................................................... 29 2.1.1. Gi i thi u chung v C c ăng ki m Vi t Nam...................................... 29 2.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n. ......................................................... 30 2.1.3. Cơ c u t ch c. ....................................................................................... 37 2.1.4. Nhi m v quy n h n. .............................................................................. 43 2.1.5. Ho t ng ăng ki m năm 2007. ............................................................ 45 2.2. TH C TR NG XÃ H I HOÁ D CH V ĂNG KI M PTGTCG B ANG LƯU HÀNH. ........................................................................................... 49 2.2.1. Th c tr ng quá trình xã h i hoá d ch v ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành. ........................................................................................................... 49
 3. Chuyên t t nghi p 3 GVHD: TS Bùi c Th 2.2.2. Thành t u. ............................................................................................... 55 2.2.3. H n ch . .................................................................................................. 57 CHƯƠNG 3: GI I PHÁP XÃ H I HOÁ D CH V ĂNG KI M PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B ANG LƯU HÀNH. ................ 60 3.1. B sung, hòan ch nh h th ng văn b n pháp lý. ........................................ 60 3.2. Tăng cư ng ho t ng qu n lý c a C c ăng ki m i v i các trung tâm ăng ki m. ......................................................................................................... 61 3.3. T o i u ki n thu n l i và h tr các trung tâm ăng ki m tư nhân…….58 DANH M C TÀI LI U THAM KH O……………………………………….59
 4. Chuyên t t nghi p 4 GVHD: TS Bùi c Th NH NG T VI T T T 1. VR C c ăng ki m Vi t Nam. 2. PTGT B Phương ti n giao thông ư ng b . 3. PTGTCG B Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b . 4. NQ Ngh quy t. 5. Q Quy t nh. 6. CP Chính ph . 7. GTVT Giao thông v n t i. 8. BGTVT B Giao thông v n t i. 9. TTg Th tư ng. 10.XCG Xe cơ gi i 11. KVN ăng ki m Vi t Nam
 5. Chuyên t t nghi p 5 GVHD: TS Bùi c Th
 6. Chuyên t t nghi p 6 GVHD: TS Bùi c Th L IM U Cùng v i s ti n b c a khoa h c công ngh là s phát tri n nhanh chóng c v s lư ng và ch t lư ng c a các phương ti n giao thông nói chung và phương ti n giao thông ư ng b nói riêng. Nhưng không ph i t t c các phương ti n khi ư c s n xu t ra u t ư c các tiêu chu n ư c t ra, vì v y mà trong nh ng năm g n ây s lư ng các v tai n n do nguyên nhân k thu t c a các phương ti n tham gia giao thông tăng lên áng k , cho nên ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a các phương ti n tham gia giao thông ngày càng óng m t vai trò quan tr ng. C c ăng ki m Vi t Nam là m t t ch c tr c thu c B giao thông v n t i , th c hi n ch c năng qu n lý v ăng ki m i v i các phương ti n giao thông và phương ti n thi t b x p d , thi công chuyên dùng, container, n i hơi và bình ch u áp l c s d ng trong giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng không dân d ng trong ph m vi c nư c. T ch c th c hi n công tác ăng ki m an tòan k thu t các lo i phương ti n thi t b giao thông v n t i và phương ti n, thi t b thăm dò, khai thác d u khí trên bi n theo quy nh c a pháp lu t. Tuy v y s quá t i các trung tâm ăng ki m xe cơ gi i d n t i m t s hi n tư ng tiêu c c trong ngành ăng ki m. Trư c tình hình C c ăng ki m ã xây d ng án xã h i hóa công tác ăng ki m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b nh m huy ng ti m năng ngu n l c c a xã h i u tư cho ho t ng ki m nh, áp ng nhu c u ki m nh do tăng trư ng phương ti n, nâng cao ch t lư ng ki m nh, t o i u ki n t i a cho ch phương ti n, gi m b t chi ngân sách nhà nư c, t o s c nh tranh lành m nh.
 7. Chuyên t t nghi p 7 GVHD: TS Bùi c Th Nh n th c ư c v n ó, sau m t kho ng th i gian th c t p t i C c ăng ki m Vi t Nam, cùng v i s hư ng d n c a TS Bùi c Th em ã m nh d n ch n tài “Xã h i hoá d ch v ăng ki m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ang lưu hành” làm báo cáo chuyên th c t p. M c ích nghiên c u: Trên cơ s v n d ng nh ng lý lu n và phân tích th c tr ng c a công tác xã h i hóa d ch v ăng ki m xe cơ gi i ang lưu hành t ó xu t ra nh ng gi i pháp, phương hư ng nh m hòan thi n hơn án án có th nhân r ng trong c nư c. Nhi m v nghiên c u: Lu n gi i cơ s lý lu n và kinh nghi m th c t v xã h i hóa công tác ăng ki m. ng th i phân tích th c tr ng công tác xã h i hóa ăng ki m và xu t ra phương hư ng và gi i pháp. Phương pháp nghiên c u: K t h p gi a ch nghĩa duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , gi a lý lu n và th c ti n, phân tích và t ng h p, l ch s và logic. ng th i trong bài còn s d ng phương pháp th ng kê so sánh nghiên c u. N i dung chính c a báo cáo g m 3 ph n: Chương 1: Lý lu n chung Chương 2: Th c tr ng xã h i hoá d ch v ăng ki m. Chương 3: Gi i pháp nâng cao công tác xã h i hoá d ch v ăng ki m.
 8. Chuyên t t nghi p 8 GVHD: TS Bùi c Th CHƯƠNG 1: LÝ LU N CHUNG 1.1. PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B . 1.1.1. nh nghĩa. Phương ti n giao thông ư ng b (PTGT B) bao g m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và phương ti n giao thông thô sơ ư ng b . Phương ti n giao thông thô sơ ư ng b còn g i là xe thô sơ g m các lo i xe không di chuy n b ng s c ng cơ như xe p, xe xích lô, xe súc v t kéo và các lo i xe tương t . Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b hay còn g i là xe cơ gi i g m các lo i xe ôtô, máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t như v y xe cơ gi i là xe di chuy n nh s c c a ng cơ. PTGTCG B ang lưu hành là xe cơ gi i có y tiêu chu n, gi y t ư c phép tham gia giao thông ư ng b . 1.1.2. Phân lo i PTGTCG B. Có r t nhi u tiêu th c phân lo i PTGTCG B, v i m i tiêu th c khác nhau ta l i có nh ng lo i PTGTCG B khác nhau. Phân lo i d a vào công d ng: Xe ôtô . Máy kéo. Xe môtô 2 bánh. Xe g n máy… Phân lo i theo ngu n g c:
 9. Chuyên t t nghi p 9 GVHD: TS Bùi c Th Xe cơ gi i ư c s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam. Xe cơ gi i ư c nh p kh u. Phân lo i theo tu i c a xe: Xe t 10 năm tr xu ng. Xe 10 năm t i 15 năm. Xe 15 năm t i 20 năm. Xe l n hơn 20 năm. Phân lo i theo tình tr ng s d ng: Xe cơ gi i m i chưa s d ng. Xe cơ gi i ang lưu hành. Xe cơ gi i không tiêu chu n ư c phép lưu hành. 1.1.3. Tiêu chu n v an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a PTGTCG B. Qua trên ta ã hi u ư c th nào là xe cơ gi i nhưng không ph i b t kỳ xe nào khi ư c s n xu t ra nó u ư c tham gia giao thông. Khi mu n tham gia giao thông thì các lo i xe này ph i tuân th nh ng quy nh v an toàn k thu t và b o v môi trư ng sau: 1.1.3.1. Nh n d ng, t ng quát. Bi n s ăng ký và bi u trưng: s lư ng, úng quy cách, rõ nét, không n t g y, l p ch t, úng v trí. S ng cơ, s khung: úng ký hi u và ch s ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký c a phương ti n. Hình dáng, b trí chung, kích thư c gi i h n: hình dáng, kích thư c ph i úng v i h sơ k thu t. Kích thư c không vư t quá quy nh cho phép hi n hành.
 10. Chuyên t t nghi p 10 GVHD: TS Bùi c Th Thân v , bu ng lái, thùng hàng. - Không ư c th ng rách, l p ghép ch c ch n v i khung xe, khung xương không có bi n d ng. - D m ngang và d m d c y , úng quy cách. i v i các d m b ng kim lo i không bi n d ng, n t, g thùng. i v i các d m b ng g không m c, v , g y. - C a xe ph i óng m nh nhàng, không t m . - Các cơ c u khoá (cabin, thùng hàng, khoang hành lý…) khoá m nh nhàng, không t m . - Các thi t b chuyên dùng ph c v v n chuy n hàng hoá úng h sơ k thu t, l p ghép ch c ch n, ho t ng bình thư ng. - Ch n bùn y theo thi t k , úng quy cách, l p ghép ch c ch n. - Tay v n, c t ch ng y , úng quy cách, l p ghép ch c ch n. - Giá hàng, khoang hành lý y , úng quy cách, l p ghép ch c ch n. Khung xe. Không có v t n t, không m t gi, không cong vênh m c nh n bi t b ng m t ư c. Móc kéo. Không r n n t, không bi n d ng, l p ghép ch c ch n. Cóc và ch t hãm không ư c t m . Xích ho c cáp b o hi m ( n u có) ph i ch c ch n. Mâm kéo và ch t kéo. - Mâm kéo ( yên ng a) c a ôtô u kéo nh v úng, l p ghép ch c ch n.Các g i không có v t n t, thanh hãm không mòn v t, cơ c u khoá và m ch t kéo ho t ng bình thư ng.
 11. Chuyên t t nghi p 11 GVHD: TS Bùi c Th - Ch t kéo c a sơ mi rơ moóc không cong vênh, không bi n d ng, r n n t, mòn v t. Ch t hãm container Ho t ng bình thư ng, không t m , không mòn v t. Kính ch n gió, kính c a. Là lo i kính an toàn, úng quy cách, không r n n t, m b o t m nhìn cho ngư i i u khi n. Kính ch n gió phía trư c ph i trong su t. G t nư c, phun nư c r a kính: Theo úng h sơ k thu t, ho t ng t t. Di n tích quét c a g t nư c m b o t m nhìn cho ngư i i u khi n. Gương quan sát phía sau. y , úng quy cách, không có v t n t, cho hình nh rõ ràng, ít nh t quan sát ư c chi u r ng 4m cho m i gương v trí cách gương 20 m v phía sau. Gh ngư i lái và gh hành khách. y , úng quy cách, l p t úng v trí, l p ghép ch c ch n, có kích thư c t tiêu chu n hi n hành; dây i an toàn c a ngư i i u khi n và ngư i ng i hàng gh phía trư c y theo h sơ k thu t, ho t ng t t, cơ c u khoá c a dây ai an toàn khoá m nh nhàng và không t m . Cơ c u i u ch nh gh ( n u có) ph i ho t ng t t. Thi t b phòng cháy ch a cháy y và còn th i h n s d ng theo quy nh hi n hành. 1.1.3.2. ng cơ và các h th ng b o m ho t ng c a ng cơ. Ki u lo i ng cơ và các h th ng m b o ho t ng c a ng cơ úng theo h sơ k thu t.
 12. Chuyên t t nghi p 12 GVHD: TS Bùi c Th ng cơ ph i ho t ng n nh ch vòng quya không t i nh nh t, không có ti ng gõ l . H th ng kh i ng ng cơ ho t ng bình thư ng. Ch t l ng không rò r thành gi t. Các h th ng l p gép úng và ch c chăn. B u gi m âm và ư ng ng d n khí th i ph i kín. Dây cu roa úng ch ng lo i, l p ghép úng, không ư c chùng l ng, ho c hư h ng. Thùng nhiên li u l p úng, ch c ch n, không rò r , n p kín khít. Các ng h , èn tín hi u c a ng cơ và các h th ng b o m ho t ng c a ng cơ ho t ng bình thư ng. 1.1.3.3. H th ng truy n l c. Các t ng thành úng v i h sơ k thu t, l p ghép úng, các chi ti t k p ch t và phòng l ng, không rò r ch t l ng thành gi t và không rò r khí nén. Ly h p óng nh nhàng, c t d t khoát. Bàn p ly h p ph i có hành trình t do theo quy nh c a nhà s n xu t. H p s không nh y s , không bi n d ng, không n t. Tr c các ăng không bi n d ng, không n t. rơ c a then hoa và các tr c ch th p n m trong gi i h n cho phép. C u xe không bi n d ng, không n t. 1.1.3.4. Bánh xe. Các chi ti t k p ch t và phòng l ng y , úng quy cách. Vành, ĩa, vòng hãm úng ki u lo i, không bi n d ng, không r n n t, không cong vênh, không có bi u hi n hư h ng. Vòng hãm ph i khít vào vành bánh xe. Moay ơ quay trơn, không bó k t, không có rơ d c tr c và hư ng kính.
 13. Chuyên t t nghi p 13 GVHD: TS Bùi c Th L p úng kích c và úng tiêu chu n k thu t cau t ng lo i xe, s lư ng, áp su , không ph ng r p, không n t v và không mòn t i s i m nh. L p c a bánh xe d n hư ng không s d ng l p p, cùng ki u hoa l p, chi u cao hoa l p ph i ng u và có tr s như sau: Stt Lo i xe Chi u cao hoa l p (mm) 1 Ôtô con n 09 ch ( k c ch ngư i lái), ôtô Không nh hơn 1.6 con chuyên dùng. 2 Ôtô khách trên 09 ch ( k c ch ngư i lái). Không nh hơn 2.0 3 Ôtô t i, ôtô chuyên dùng. Không nh hơn 1.6 1.1.3.5. H th ng treo. y , úng h sơ k thu t, l p ghép úng và ch c ch n, không n t g y, không rò r d u và khí nén, m b o cân b ng thân xe. 1.1.3.6. H th ng lái. Các c m, chi ti t úng h sơ k thu t, l p ghép úng và ch c ch n, y các chi ti t k p ch t và phòng l ng, các chi ti t ư c bôi trơn theo quy nh. Vô lăng lái. úng ki u lo i, không n t v , nh v úng và b t ch t vào tr c lái. Tr c lái. úng ki u lo i, l p ghép úng, và ch c ch n, không rơ d c tr c và rơ ngang. Cơ c u lái. úng ki u lo i, không rò r d u thành gi t, l p ghép úng và ch c ch n, chi ti t k p ch t và phòng l ng.
 14. Chuyên t t nghi p 14 GVHD: TS Bùi c Th Thanh và c n d n ng lái. úng ki u lo i, không bi n d ng, không có v t n t, các chi ti t k p ch t và phòng l ng, l p ghép úng và ch c ch n. Các kh p c u và kh p chuy n hư ng. úng ki u lo i, l p ghép úng và ch n ch n, chi ti t phòng l ng, không rơ, không có ti ng kêu khi l c vô lăng lái, không có v t n t. V b c ch n b i không ư c thùng rách. Ngông quay lái. úng ki u lo i, không bi n d ng, không có v t n t, không rơ gi a b c và tr c, không rơ kh p c u. L p ghép úng và ch c ch n. rơ góc c a vô lăng lái. rơ góc c a vô lăng lái không l n hơn: - 100 i v i ôtô con (k c ôtô con chuyên dùng), ôtô khách n 12 ch k c ch ngư i lái, ôtô t i có t i tr ng n 1.500kg. - 200 i v i ôtô khách trên 12 ch k c ch ngư i lái. - 250 i v i ôtô t i có t i tr ng trên 1.500 kg. - Gi i h n rơ góc vô lăng lái c a các lo i ôtô chuyên dùng tương ng v i gi i h n c a ôtô cơ s ho c theo tài li u k thu t c a nhà s n xu t. Tr l c lái. L p ghép úng và ch c chán, m b o ho t ng bình thư ng và có hi u qu , không rò r khí nén, không ư c có s khác bi t l n gi a l c lái trái và l c lái ph i. trư t ngang c a bánh xe d n hư ng. v trí tay lái th ng trư t ngang không l n ơn 5mm/m khi th trên băng th .
 15. Chuyên t t nghi p 15 GVHD: TS Bùi c Th Phương ti n 3 bánh có 1 bánh d n hư ng. Càng lái cân i, không có v t n t, không bi n d ng, i u khi n lái nh nhàng. Càng lái ph ư c bát ch t v i tr c lái. Gi m ch n c a càng lái ho t ng t t . Tr c lái không có rơ d c tr c và rơ hư ng kính. 1.1.3.7. H th ng phanh. Các c m, chi ti t úng h sơ k thu t, l p ghép úng và ch c ch n. y các chi ti t k p ch t và phòng l ng. Không ư c rò r u phanh ho c khí nén trong h th ng, các ng d n d u khí ho c khí không ư c r n n t. D n ng cơ khí c a phanh chính và phanh xe linh ho t, nh nhàng, không bi n d ng, r n n t, ho t ng t t. Bàn p phanh ph i có hành trình t do theo quy nh c a nhà s n xu t. Cáp phanh (n u có) không hư h ng, không chùng l ng khi phanh. i v i h th ng phanh d n ng khí nén ( phanh hơi), áp su t c a h th ng phanh hơi ph i t áp su t quy nh theo tài li u k thu t. Bình ch a khí nén s lư ng theo h sơ k thu t không r n n t. Các van y , ho t ng bình thư ng. Tr l c phanh úng theo h sơ k thu t, kín khít, ho t ng t t. Hi u qu c a phanh chính và phanh xe. Hi u qu phanh chính khi th trên ư ng: Th trên m t ư ng bê tông nh a ho c bê tông xi măng b ng ph ng và khô, h s bám φ không nh hơn 0.6. Hi u qu phanh ư c ánh giá b ng m t trong hai ch tiêu quãng ư ng phanh Sp (m) ho c gia t c ch m d n l n nh khi phanh Jpmax ( m/s2) v i ch phương ti n không tai t c 30 km/h và ư c quy nh như sau:
 16. Chuyên t t nghi p 16 GVHD: TS Bùi c Th Phân nhóm Quãng ư ng Gia t c phanh phanh Sp(m) Jpmax ( m/s2) Nhóm 1: ôtô con, k c ôtô con chuyên Không nh hơn 5,8 dùng n 09 ch ( k c ngư i lái) Không l n hơn 7,2 Nhóm 2: ôtô t i có tr ng lư ng toàn b Không l n hơn Không nh hơn 5,0 không l n hơn 8.000kg, ôtô khách trên 9,5 09 ch ng i ( k c ngư i lái ) có t ng chi u dài không l n hơn 7,5m. Nhóm 3: Ôtô ho c oàn ôtô có tr ng Không l n hơn Không l n hơn 4,2 lư ng toàn b l n hơn 8000kg, ôtô 11,0 khách trên 09 ch ng i ( k c ngư i lái có t ng chi u dài l n hơn 7,5m. Nhóm 4: Môtô ba bánh, xe lam và xích Không l n hơn lô máy 8,2 Khi phanh, qu o chuy n ng c a phương ti n không l ch quá 80 so v i phương chuy n ng ban u và không l hc kh i hành lang 3,50. Hi u qu phanh chính khi th trên băng th : Ch th : Phương ti n không t i. T ng l c phanh không nh hơn 50% tr ng lư ng phương ti n khôg t i G0 i v i t t c các lo i xe. Sai l ch l c phnh trên m t tr c ( gi a bánh bên phai và bên trái) :
 17. Chuyên t t nghi p 17 GVHD: TS Bùi c Th KSL = (PF l n - PF nh ) * 100% / PF l n KSL không ư c l n hơn hơn 25%. Phanh xe ( i u khi n b ng tay ho c chân ) Ch th : phương ti n không t i. D ng l i d c 20% i v i t t c các lo i xe khi th trên d c ho c t ng l c phanh PFT không nh hơn 16% tr ng lư ng phương ti n không t i G0 khi th trên băng th . Quãng ư ng phanh không l n hơn 6m khi th phanh trên ư ng v i v n t c xe ch y 15km/h. 1.1.3.8. H th ng chi u sáng, tín hi u. s lư ng, úng v i h sơ k thu t, l p ghép úng và ch c ch n, không n tv . èn chi u sáng phía trư c. - ng b , d i sáng xa và g n. - Khi ki m tra b ng thi t b : Cư ng sáng c a m t èn chi u xa ( pha ) không nh hơn 10.000 cd. Theo phương th ng ng chùm sáng không ư c hư ng lên trên và không ư c hư ng xu ng dư i quá 2%. Theo phương ngang chùm sáng cua èn bên ph i không ư c l ch trái quá 2% không ư c l ch ph i quá 1% ; chùm sáng c a èn bên trái không ư c l ch ph i ho c tr i quá 2%. - Khi ki m tra b ng quan sát: d i sáng xa ( pha ) không nh hơn 100m v i chi u r ng 4m, d i sáng g n không nh hơn 50m. Ánh sáng tr ng. Các èn tín hi u. ng b , s lư ng, úng v trí, l p ghép ch c ch n. Riêng èn xin ư ng ph i có t n s nháy t 60 n 120 l n/phút và th i gian kh i ng t lúc b t công t c n khi èn sáng không quá 3 giây. - Khi ki m tra b ng thi t b , tiêu chu n như sau:
 18. Chuyên t t nghi p 18 GVHD: TS Bùi c Th Lo i èn V trí Màu Cư ng sáng (cd) èn tín hi u xin ư ng Trư c Vàng 80 n 700 Sau Vàng 40 n 400 èn tín hi u kích thư c Trư c Tr ng 2 n 60 Sau 1 n 12 èn tín hi u phanh Sau 20 n 100 èn soi bi n Sau Tr ng 2 n 60 Còi i n. Âm lư ng o kho ng cách m tính t u xe, cao 1,2 m không nh hơn 90dB (A), không l n hơn 115 dB (A). 1.2. ĂNG KI M PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B ANG LƯU HÀNH. 1.2.1. ăng ki m, ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành. 1.2.1.1. ăng ki m. ăng ki m ư c ghép t 2 t ăng và ki m. ăng có nghĩa là ăng ký, ăng ký m t vi c m t v t gì ó, nó thư ng có tính ch t qu n lý, ki m tra ki m soát. Ví d như hi n nay chúng ta ph i ăng ký thuê bao i n tho i di ng tr trư c nh m giúp cho B Thông tin và Truy n thông qu n lý t t hơn ngư i s d ng tránh m t s hi n tư ng tiêu c c như: kh ng b i n tho i, … Ki m có nghĩa là ki m tra, ki m soát.
 19. Chuyên t t nghi p 19 GVHD: TS Bùi c Th V y ta có th hi u ăng ki m có nghĩa là ki m tra ki m soát m t s v t s vi c nào ó giúp cho quá trình qu n lý ư c t t hơn. ăng ki m thư ng mang tính ch t nh kỳ. 1.2.1.2. ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành. i v i b t kỳ lo i phương ti n giao thông nói chung và PTGTCG B nói riêng u ph i ki m nh. Nh ng PTGTCG B m i khi ư c s n xu t ho c khi ư c nh p kh u v u ư c ki m nh và ch ư c phép tham gia giao thông khi ã t y các tiêu chu n v an toàn k thu t và b o v môi trư ng như ã quy nh. Còn i v i nh ng PTGTCG B ang lưu hành thì sau m t kho ng th i gian s d ng nh t nh ư c g i là chu kỳ ki m nh ph i ư c ưa n các trung tâm ăng ki m ki m tra l i. N u t yêu c u thì ti p t c ư c lưu hành. Ngư c l i thì ch các phương ti n này ph i s a ch a ho c không ư c phép lưu hành n a. Chu kỳ ki m nh ư c quy nh c th , nó tuỳ vào t ng lo i xe và vào th i gian ã s d ng phương ti n này. N u xe có th i gian s d ng càng lâu thì chu kỳ ki m nh càng ng n. V y ăng ki m PTGTCG B ang lưu hành là vi c ki m tra nh kỳ các PTGTCG B ang lưu hành. 1.2.2. M c tiêu c a ăng ki m PTGTCG B. Như chúng ta th y v i s bùng n c a khoa h c công ngh ngày càng nhi u các nguyên v t li u,máy móc hi n i ư c sáng ch ra i cùng v i nó là ngày càng nhi u nh ng phương ti n giao thông nói chung và phương ti n giao thông ư ng b nói riêng không ng ng phát tri n, nhưng không ph i b t kỳ phương ti n nào khi ư c s n xu t ra u m b o nh ng ch s an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Chính nh ng phương ti n này là nguyên nhân vô cùng quan tr ng gây ra s tăng nhanh chóng c a các v tai n n giao thông và s hu
 20. Chuyên t t nghi p 20 GVHD: TS Bùi c Th ho i môi trư ng nghiêm tr ng ngày nay. Chính vì v y ăng ki m m t giai o n, quá trình nào ó lo i b nh ng phương ti n gây ra nh ng tác h i to l n này. V y m c tiêu bao quát c a công tác ăng ki m chính là b o v sinh m ng con ngư i và b o v môi trư ng. 1.2.3. M t s quy nh v ăng ki m. 1.2.3.1. Quy trình ăng ki m PTGTCG B. Quy trình ăng ki m PTGTCG B là quy trình ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a các PTGTCG B, bao g m 4 bư c: Th c hi n th t c ki m nh. Ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Thông báo k t qu ki m nh. Lưu tr h sơ ki m nh. Bư c 1: Th c hi n th t c ki m nh. Nh n và ki m tra h sơ ki m nh. Xe cơ gi i vào ki m nh có các gi y t h p l như sau: - Gi y ch ng nh n ăng ký bi n s do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p. - Gi y ch ng nh n ã tham gia b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c. - S ch ng nh n ki m nh cùng gi y ch ng nh n và tem ki m nh còn hi u l c. - Các gi y t có liên qua khác phù h p v i n i dung yêu c u ki m nh ( gi y ch ng nh n t m ng ng lưu hành, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i, gi y ch ng nh n ch t lư ng nh p kh u, gi y ch ng nh n ch t lư ng s n xu t, l p ráp, c i t o xe cơ gi i…).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2