intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

546
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  P H¸ S ¶ N  D O A N H  N G HI Ö P    §Ó   b¶o  Ö   v quyÒn  µ  î Ých  îp  v li   h ph¸p  ña  c c¸c  ñ  î,doanh  ch n   nghiÖp  m ¾ c   î vµ  ÷ng  êicã  ªnquan,x¸c ®Þnh  n   nh ng   li      tr¸chnhiÖ m   ña    c doanh  nghiÖp  m ¾ c   îkhigi¶i n       Õt viÖc    quy   ph¸ s¶n  doanh nghiÖp;gãp  Çn  óc ®Èy    ph th   doanh   nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ã  Öu  c hi qu¶  µ  v b¶o  ¶m   Ëttù,kû  ¬ng    ® tr     c x∙ héi; C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 84  Hi ph¸p nícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi Nam   n¨m  1992; LuËt nµy    quy  nh  Öc    ®Þ vi ph¸ s¶n  doanh nghiÖp.   CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G     §i Ò u 1. LuËt nµy    ông  i víi     ¸p d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  éc m äi  ×nh  thu   h thøc  ë  ÷u  sh ® îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    l v ho   theo ph¸p  Ëtníc Céng  µ    éi chñ  lu     ho x∙ h   nghÜa  ViÖtNam     ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n.   khil v t tr     Ch Ýnh  ñ    nh  ô  Ó  Öc    µnh  Ët  µy  i  íic¸c doanh  ph qui ®Þ c th vi thih Lu n ®è v     nghiÖp  ùc tiÕp  ôc  ô  èc  tr   ph v qu phßng, an    ninh  µ  Þch  ô  vd v c«ng  éng  c quan  träng. §i Ò u 2. Doanh  nghiÖp  ang  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  µ doanh  ® l vt tr     l  nghiÖp  gÆp   khã kh¨n hoÆc   Þ     b thua  çtrong ho¹t®éng  l     kinh doanh    sau    ∙    ông    khi® ¸p d c¸c biÖn ph¸p tµichÝnh  Çn  Õtm µ   Én  Êt     c thi   v m kh¶  n¨ng thanh    î®Õ n   ¹n. to¸nn   h §i Ò u 3. Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau  : 1­ "Chñ  îcã    n   b¶o  ¶m"  µchñ  îcã  ® l  n   kho¶n  î® îcb¶o  ¶m   n    ® b»ng  µis¶n  t  cña  doanh  nghiÖp  ¾ c   î. m n 2­  ñ  î cã  "Ch n   b¶o  ¶m   ét  Çn"  µ chñ  î cã  ® m ph l  n   kho¶n  î ® îc b¶o  ¶m   n    ® b»ng  µis¶n  ña  t  c doanh nghiÖp  ¾ c   î m µ     Þ tµis¶n  m n  gi¸tr     b¶o  ¶m   t  ¬n  ® Ýh kho¶n  î®ã. n  3­  ñ  î  "Ch n kh«ng  ã  c b¶o  ¶m"  µ chñ  î  ã  ® l  n c kho¶n  î  n kh«ng  îc b¶o  ®  ®¶m   b»ng  µi t  s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  ¾ c   î. m n 4­  ¹idiÖn  îp  "§   h ph¸p  ña  c doanh nghiÖp" lµ ngêi ® îc chñ  ë  ÷u        s h doanh  nghiÖp  û  Òn  u quy theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.  
 2. 2 §i Ò u 4 1­ Toµ    ©n  ©n    ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau ®©y  äi   g  chung  µ Toµ    µ  nh©n  ©n  èicao  µ c¬  l  ¸n),To ¸n  d t  l   quan  ã  Èm   Òn    c th quy gi¶i quyÕt yªu cÇu     tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. 2­ Phßng    µnh  thuéc  ë     thih ¸n  S T ph¸p,Côc    qu¶n  ýthihµnh  d©n  ù  l    ¸n  s thuéc  é     B T ph¸p  µ c¬  l   quan  ã  Èm   Òn    µnh  Õt  nh  c th quy thih quy ®Þ tuyªn bè    ph¸ s¶n    doanh  nghiÖp. §i Ò u 5 ViÖn  Ó m     ©n  ©n  Óm     Öc  ©n  Ki s¸tnh d ki s¸tvi tu theo  ph¸p  Ëttrong qu¸ lu      tr×nh gi¶i     Õt viÖc    quy   ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 6 ViÖc  µ    ùnguyÖn  ÷a c¸cchñ  îvµ  ho gi¶i   t gi     n   doanh nghiÖp  ¾ c   î,nhËn  m n  b¶o    l∙nh hoÆc  mua   ¹ c¸c kho¶n  î cña  li     n  doanh nghiÖp  ang  ©m   µo  ×nh  ® l vt tr¹ngph¸ s¶n  îc u      Õt  n   íc ngµy  µ  cã  Õt  nh  ë      ®   tiªngi¶iquy ®Õ tr   To ¸n  quy ®Þ m thñ tôcgi¶i       Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. CH ¬NG   II THñ   ôC  é P  ®¬ N   µ   ô   ý T N   V TH L ®¬ N   YªU  Ç U   C TUYªN  è   B PH¸  S¶N   DOANH  NGHI Ö P   §i Ò u 7 1­ Sau  êih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ ngµy  öi giÊy  ßi  î ®Õ n   ¹n  µ   th   ba      t  g  ® n  hm kh«ng  îc doanh  ®  nghiÖp thanh    î,chñ  î kh«ng  ã  to¸nn   n  c b¶o  ¶m   µ  ñ  î ® v ch n   cã  b¶o  ¶m   ét  Çn  ã  Òn  ép  n  n   µ    ¬i® Æt  ôsë  Ýnh  ® m ph c quy n ®¬ ®Õ To ¸n n   tr   ch cña doanh nghiÖp    Çu    Õt viÖc  yªu c gi¶i quy   tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp. 2­ §¬n    Çu    yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ph¶ighirâ :      a) Hä,    a    tªn,®Þ chØ  ña  êilµm  n; c ng   ®¬ b) Tªn  µ  ôsë  Ýnh  ña    v tr   ch c doanh  nghiÖp  Þ    Çu  b yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n. 3­ KÌm    theo ®¬n    ph¶igöib¶n     sao  Êy ® ßi  î,c¸cgiÊy tê,tµiliÖu chøng  gi   n          minh  doanh nghiÖp  Êt  m kh¶ n¨ng thanh    î®Õ n   ¹n. to¸nn   h 4­ Ng êinép  n      ®¬ ph¶inép  Òn t¹m    ti   øng  Ö  Ý  l ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 8 Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp kh«ng    îc l ng  êi lao  ng    tr¶ ®  ¬ ng   ®é ba th¸ng li   Õp,th× ®¹idiÖn    ªnti       c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êilao ®éng  ¬icha  ®¹   ng     n  cã  chøc  tæ  c«ng  oµn  ã  Òn  ép  n   n   µ   n¬i doanh  ® c quy n ®¬ ®Õ To ¸n    nghiÖp  ® Æt   ôsë  Ýnh  tr   ch yªu  Çu    Õt  Öc  c gi¶iquy vi tuyªn bè   ph¸ s¶n doanh nghiÖp.  Sau    ép  n,  idiÖn  khin ®¬ ®¹   c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êilao ®éng  ¬icha  ®¹   ng     n 
 3. 3 cã  chøc  tæ  c«ng  oµn  îc coilµ chñ  î vµ  ® ®      n   kh«ng ph¶inép  Òn  ¹m    ti t øng  Ö  l phÝ. §i Ò u 9 1­ Trong  êng  îp  ∙  ùc hiÖn    Ön  tr h ® th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ã  kh ph kh kh¨n  Ò  v tµichÝnh      ®Ó thanh  to¸n c¸c    kho¶n  î  n   ¹n, kÓ   ho∙n  î  µ   n ®Õ h   c¶  n m doanh  nghiÖp  Én  v kh«ng  tho¸tkháit×nh  ¹ngm Êt      tr   kh¶  n¨ng thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ®Õ n   ¹n,th×  ñ  h   ch doanh  nghiÖp  hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  ph¶inép  n  n   µ  n¬i® Æt  ôsë  Ýnh  ña    ®¬ ®Õ To ¸n    tr   ch c doanh  nghiÖp  cÇu  yªu  gi¶i   Õt viÖc  quy   tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. 2­ §¬n    ph¶ighirâ :      a) Tªn  µ  a   v ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp;hä  µ    ña  ñ    v tªnc ch doanh  nghiÖp  hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p cña  ng     h    doanh nghiÖp; b) C¸c  Ön    bi ph¸p  µ   m doanh nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  ng  Én  ® th   nh v kh«ng  ¾c  kh phôc  îct×nh  ¹ngm Êt  ®  tr   kh¶  n¨ng  thanh    î®Õ n   ¹n; to¸nn   h c) KÌm    theo  n  ®¬ ph¶icã    b¶n  danh  s¸ch c¸c chñ  î vµ  è  î ph¶itr¶cho     n  s n     m çi  ñ  î,®Þa  ch n   chØ  ña    ñ  î;b¶n êng  ×nh vÒ   c c¸c ch n   t tr   tr¸chnhiÖ m   ña    c gi¸m  ®èc, c¸c thµnh    éi  ng     viªnH ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  i  íit×nh  ¹ngm Êt  ®è v   tr   kh¶  n¨ng thanh    î ®Õ n   ¹n;b¸o  t×nh  ×nh  to¸nn   h  c¸o  h kinh doanh      s¸u th¸ng tr c   í  khikh«ng    îc nî ®Õ n   ¹n;b¸o    tr¶®     h  c¸o tæng  Õt  k n¨m  µichÝnh  ña      t  c hai n¨m cuèi cïng,n Õu       doanh nghiÖp  ¹t®éng  a  n     ho   ch ®Õ hai n¨m,  ×  öi b¸o    th g   c¸o tæng  Õt  µichÝnh  ña  thêigian  ¹t ®éng;  k t  c c¶    ho   c¸c  å  ¬  Õ   h s k to¸n cã  ªn   li   quan. 3­ Ng êinép  n      ®¬ ph¶inép  Òn t¹m    ti   øng  Ö  Ý  l ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 10 Trong      Õt    ô    ã  ªnquan  n   khigi¶iquy c¸cv ¸n c li   ®Õ doanh  nghiÖp,n Õu      ph¸t hiÖn doanh nghiÖp  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  ×  µ    l vt tr     th To ¸n th«ng  cho    b¸o  c¸c chñ  î,doanh  n  nghiÖp    Õt®Ó   ép  n  cÇu    Õt  Öc  ®ã bi   n ®¬ yªu  gi¶iquy vi tuyªnbè    ph¸ s¶n    doanh nghiÖp. §i Ò u 11 Ng êi lµm  n     ®¬ yªu  Çu  µ   gi¶iquyÕt  Öc  c To ¸n    vi ph¸  s¶n doanh nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éi dung  ∙      v n  ® ghi trong ®¬n  µ    Êy  ê,tµiliÖu   v c¸c gi t       ® îcgöikÌm     theo. Chñ  doanh nghiÖp hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  µ  êi v ng   lµm  n  ã  Üa  ô  ®¬ c ngh v cung  Êp  y      c ®Ç ®ñ c¸cb»ng  chøng  µ  µiliÖu cÇn  Õt v t    thi   theo  cÇu  ña  µ    yªu  c To ¸n trong qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt  cÇu        yªu  tuyªnbè        ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  µ  v ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña      vt ch x¸c c c¸c b»ng  chøng,tµiliÖu ®ã.      §i Ò u 12
 4. 4 Toµ   thô  ý ®¬n  ¸n  l  ph¶i vµo    µ  Êp    sæ v c cho  êi nép  n  Êy  ng   ®¬ gi b¸o  ∙  ® nhËn  îc®¬n  µ    Êy têkÌm  ®  v c¸cgi     theo ®¬n.   Trong  êih¹n  th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  ô  ý®¬n,  µ  ph¶ith«ng    ng   t   th l   To ¸n    b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  doanh nghiÖp  ¾ c   î biÕt,cã  m n    b¶n  sao  n  µ    µiliÖu ®¬ v c¸c t     li   ªnquan  Ìm  k theo. Trong  êih¹n  êi ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc th«ng  th   m    t  nh ®  b¸o  ña  µ     c To ¸n, doanh  nghiÖp  Þ   cÇu    Õt  Öc  b yªu  gi¶iquy vi tuyªnbè      ph¸ s¶n  ph¶igöicho  µ     To ¸n b¸o    Ò     c¸o v kh¶  n¨ng thanh    î.Trong  êng  îp doanh  to¸nn   tr h  nghiÖp  Êt    m kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õ n   ¹n,th×     h   doanh  nghiÖp ph¶igöi ®Õ n   µ  c¸c b¸o     To ¸n    c¸o  µ    µiliÖu    v c¸c t   nh quy  nh  ¹  iÓ m   vµ    ®Þ ti ® b  c, kho¶n  §iÒu  cña  Ët 2  9  Lu   nµy. §i Ò u 13 Trong  êih¹n  m ¬i ngµy,kÓ   õ ngµy  ô lý®¬n,  th   ba      t  th     Ch¸nh  µ  µ  to To kinh   tÕ  µ    ©n  ©n  To ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  äichung  µToµ    ph tr     ¬ (g   l  kinh tÕ  Êp   c tØnh) ph¶i xem   Ðt  n  ïng    Êy  ê,tµiliÖu  ã  ªnquan,     x ®¬ c c¸c gi t     c li     n Õu   Ðt  Êy  x th kh«ng    ®ñ c¨n    ×  quyÕt  nh   cø, th ra  ®Þ kh«ng  ë   ñ  ôc gi¶i m th t     quyÕt  cÇu  yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp.Quy Õt  nh  µy    ®Þ n ph¶inªu  â    r lýdo  µ    v ph¶i® îcgöicho  êilµm  n  µ      ng   ®¬ v doanh  nghiÖp  ¾ c   î biÕt.Trong  m n    thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh  ña    m   ng   t   nh ®   ®Þ c Ch¸nh  µ  µ  to To kinh tÕ  Êp    c tØnh,c¸c bªn  ã  Òn  Õu  ¹ivíiCh¸nh    µ    ©n  ©n      c quy khi n     ¸n To ¸n nh d cÊp  tØnh  Ò   Õt ®Þnh  µy.Trong  êih¹n bÈy  µy,kÓ   õngµy  Ën  îc v quy   n  th     ng   t   nh ®   ®¬n  Õu  ¹i,Ch¸nh  Toµ   nh©n  ©n  Êp  khi n   ¸n  ¸n  d c tØnh  ph¶i ra  ét    m trong    c¸c quyÕt ®Þnh    sau  y: ®© 1­ Gi÷    nguyªn quyÕt ®Þnh  ña      c Ch¸nh  µ Toµ  to   kinhtÕ  Êp    c tØnh. 2­  û   Õt  nh  ña  Hu quy ®Þ c Ch¸nh  µ  µ   to To kinh  Õ  Êp  tc tØnh  µ  v yªu  Çu  c xem   Ðt  ¹   x l iTrong  êih¹n  . th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  ng   t   Ch¸nh  Toµ    ©n  ©n   ¸n  ¸n nh d cÊp  tØnh  quyÕt  nh   ra  ®Þ Ch¸nh  µ  µ   to To kinh  Õ  t ph¶i ra    quyÕt  nh   íi. ®Þ m  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n ph¶i® îcgöicho      Ch¸nh    µ    µ    ® ¬ng  ù.Trong  ¸n To ¸n v c¸cbªn  s  thêih¹n  êi l¨m  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc quyÕt  nh  íi cña    m  ng k t   nh ®  ®Þ m  Ch¸nh  µ to   Toµ  kinh tÕ  Õu     n c¸c bªn cßn  Õu  ¹ith×  khi n   trong thêih¹n      b¶y  µy,Ch¸nh    ng   ¸n Toµ  nh©n  ©n  ¸n  d tØnh  ph¶ixem   Ðt,quyÕt  nh.    x  ®Þ Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Ch¸nh  ¸n Toµ    ©n  ©n    ¸n nh d tØnh  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h §i Ò u 14 Møc   Ö  Ý     l ph gi¶iquyÕt  Öc  vi ph¸ s¶n doanh nghiÖp  Toµ   quyÕt do  ¸n    ®Þnh theo ph¸p luËtvÒ   Ö  Ý.       l ph CH ¬NG   I II THñ   ôC  T GI¶IQUY Õ T     YªU  Ç U C TUYªN  è   B PH¸  S¶N   DOANH   NGHI Ö P     Mô C   I QUY Õ T   NH   ë   ñ   ôC ®Þ M TH T GI¶IQUY Õ T     YªU  Ç U   C TUYªN  è   B PH¸  S¶N  DOANH   NGHI Ö P    
 5. 5 §i Ò u 15 Trong  êih¹n  m ¬ingµy,kÓ   õ ngµy  ô lý®¬n  th   ba      t  th     hoÆc  sau b¶y  µy, ng   kÓ   õ ngµy  t  Ch¸nh  Toµ  ra  Õt  nh  ¸n  ¸n  quy ®Þ theo kho¶n  §iÒu  cña  Ët 2  13  Lu   nµy, n Õu   Ðt  Êy      x th ®ñ c¨n    cø, Ch¸nh  µ  µ   to To kinh  Õ  Êp  tc tØnh  quyÕt  ra  ®Þnh  ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt  m th t     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh  nghiÖp. Trong    quyÕt  nh  µy  ®Þ n ph¶inªu  â lýdo  ë   ñ tôcgi¶iquyÕt    Çu    r     m th       yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp, Ên  ®Þnh  thêi ®iÓ m  ngõng thanh to¸n î cña doanh       n nghiÖp; hä, tªn cña  È m       Th ph¸n  ô  ph tr¸chviÖc    Õt    gi¶iquy yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸ s¶n    doanh  nghiÖp  µ    ©n      v c¸cnh viªnTæ qu¶n  ýtµi l    s¶n  îcchØ  nh. ®  ®Þ Tuú  Ýnh  Êt cña  õng  Öc  ô  Ó, Ch¸nh  µ  µ  t ch   t vi c th   to To kinh tÕ  Êp    c tØnh  chØ  nh  ét  È m   ®Þ m Th ph¸n hoÆc   ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m   m t th g ba  ph¸n (sau  y   ®© gäichung  µThÈ m     l  ph¸n)vµ      Tæ qu¶n  ýtµis¶n      Õt  cÇu  l    ®Ó gi¶iquy yªu  tuyªn  bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp.Trong  êng  îp chØ  nh  ThÈ m     tr h  ®Þ ba  ph¸n  ×  ét  th m ThÈ m   ph¸n ® îcgiao nhiÖ m  ô  ô       v ph tr¸ch. Thµnh  Çn    ph Tæ qu¶n  ýtµis¶n  å m   ã    bé  ña  µ  l    g c : c¸n  c To kinh tÕ  Êp   c tØnh, Ch Êp  µnh    ña    h viªnc Phßng    µnh  thuéc  ë     thih ¸n  S T ph¸p,®¹idiÖn  ñ     ch nî,®¹idiÖn     doanh  nghiÖp  ¾ c   î,®¹idiÖn  m n    c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êi ®¹   ng   lao ®éng  ¬icha  ã  chøc    n  c tæ  c«ng  oµn, chuyªn viªnc¸c c¬  ®         quan  µichÝnh, t    ng©n  µng  Êp  h c tØnh  µ    µnh  v c¸c ng chuyªn m«n     kh¸c.Tæ     qu¶n  ýtµis¶n    l    do m ét    é  ña  µ  c¸n b c To kinh tÕ    tØnh  µm  tr ng. l tæ  ë Quy  Õ   µm  Öc  ña  Ëp  Ó  È m   ch l vi c t th Th ph¸n  Ch¸nh  Toµ   nh©n  do  ¸n  ¸n  d©n  èi t  cao quy  nh; quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña    ®Þ   ch tæ  v ho   c Tæ qu¶n  ýtµis¶n  l    do  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  ®Þ sau    èng  Êt ý  Õn  íiToµ  nh©n  ©n  èi khith nh   ki v   ¸n  d t  cao. Quy Õt  nh   ë   ñ  ôc    ®Þ m th t gi¶iquyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè     ph¸  s¶n doanh  nghiÖp ph¶i® îc®¨ng    a  ¬ng  ¬idoanh     b¸o ®Þ ph n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh  µ  ® tr   ch v b¸o hµng  µy  ña    ng c Trung  ng  ¬ trongba  è  ªntiÕp.   s li   §i Ò u 16 1­ ThÈ m     ph¸n cã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y:   nhi v  h  ®© a) Thu  Ëp  µi Öu,chøng  ®Ó   Ëp hå  ¬    Õt yªu cÇu    th t   li   cø  l   s gi¶i quy     tuyªnbè    ph¸ s¶n    doanh  nghiÖp; b) Gi¸m    µ  Óm    ¹t®éng  ña    ©n        s¸tv ki traho   c c¸cnh viªnTæ qu¶n  ýtµi l    s¶n; c) Ra  Õt  nh    ông  Ön    quy ®Þ ¸p d bi ph¸p  Èn  Êp  ¹m  êitrong tr ng  îp kh c t th    ê h   cÇn  Õt theo  thi   quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ®Ó   lu   b¶o  µn  µis¶n  ña  to t   c doanh  nghiÖp  ¾ c   î; m n d) Tæ     chøc  µ  ñ  ×héinghÞ  ñ  î; v ch tr     ch n ®)    Õt  nh  ¹m  nh  Ra quy ®Þ t ®× chØ,  nh  ®× chØ   Öc    Õt  vi gi¶iquy yªu  Çu  c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; e) Tuyªn bè        ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. 2­ Trong    ×nh gi¶iquyÕt  qu¸ tr     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n  doanh nghiÖp,  n Õu  ph¸thiÖn  ã  Êu  Öu  ¹m  éith×  È m     cd hi ph t  Th ph¸n  cung  Êp  µiliÖu    c t  cho ViÖn  Óm    ©n  ©n  ïng cÊp  ki s¸tnh d c  xem   Ðt ®Ó   ëitæ  Ò   ×nh  ù. x   kh   v h s
 6. 6 3­  È m   Th ph¸n  Þu  ch tr¸ch nhiÖm   íc Ch¸nh  Toµ   nh©n  ©n   Êp    tr   ¸n  ¸n  d c tØnh  Ò   Öc  ùc hiÖn  Ö m  ô,quyÒn  ¹n  ña  ×nh. v vi th   nhi v  hcm §i Ò u 17 Tæ   qu¶n  ýtµis¶n  ã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n  l    c nhi v  h sau  y: ®© 1­ LËp    b¶ng    µn  é  µis¶n  ña  kª to b t   c doanh  nghiÖp; 2­ Gi¸m    Óm     Öc  s¸t,ki travi qu¶n  ýtµis¶n  ña  l    c doanh  nghiÖp. Trong  ­   tr êng  îp  Çn  Õt,cã  Òn    Þ   È m   hc thi   quy ®Ò ngh Th ph¸n  Õt  nh  dông    quy ®Þ ¸p  c¸c biÖn  ph¸p khÈn  Êp  ¹m  êi®Ó     c t th   b¶o  µn  µis¶n  to t   cßn  ¹cña  l i doanh nghiÖp; 3­ TËp  îp danh    h  s¸ch c¸cchñ  îvµ  è  îph¶itr¶cho  õng chñ  î.    n  s n     t  n Tæ  qu¶n  ýtµis¶n  Þu  l    ch tr¸chnhiÖ m   ícThÈ m     tr   ph¸n  Ò   Öc  ùc hiÖn  v vi th   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh. v  h  m §i Ò u 18 1­ Trong    ×nh gi¶iquyÕt  qu¸ tr     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp,   gi¸m  c,    µnh    éi  ng  ®è c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  Én  v ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. M äi  ¹t   ho   ®éng  kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  Én  îctiÕn hµnh  ×nh  êng  ng  v ®    b th nh ph¶i   chÞu  ù  s gi¸m    Óm    ña  È m   s¸t,ki trac Th ph¸n vµ      Tæ qu¶n  ýtµis¶n. l    2­  Ó   õ  µy  Ën  îc quyÕt  nh   ë   ñ  ôc    K t ng nh ®  ®Þ m th t gi¶iquyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè     ph¸  s¶n doanh nghiÖp, nghiªm  Ê m     c doanh nghiÖp  ¾ c   î  Õn m n ti   hµnh    Öc  c¸cvi sau  y  ®© : a) C Êt  Êu,tÈu    µis¶n  ña    gi   t¸nt   c doanh  nghiÖp; b)  Ç m   è, thÕ  Êp,  C c  ch chuyÓn  îng, b¸n  µis¶n  ña  nh   t  c doanh  nghiÖp  hoÆc   thanh    îcã  to¸nn   b¶o  ¶m   õtµis¶n  ña  ® t    c doanh  nghiÖp  µ   m kh«ng  ã  ù  cs ®ång    ý b»ng    v¨n b¶n  ña  È m   c Th ph¸n. c) Thanh    Êt kú    to¸nb   kho¶n  î kh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   µo  ® n cho  Êt kú  ñ  î b   ch n   nµo. C¸c kho¶n  î míi ph¸tsinh tõ ho¹t®éng  n           kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  sau    ã  Õt  nh  ë   ñ tôcgi¶i khic quy ®Þ m th       Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  îcgi¶i ®     Õt theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy; quy     ®Þ t i 23  Lu   d) Tõ  á    b hoÆc   gi¶m  ítquyÒn  ßi  îcña  ×nh; b  ® n  m ®)  ¹o    ån  T ra ngu b¶o  ¶m   ® cho    c¸ckho¶n  îtr c®©y  n   í  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m; ® e) B¸n,chuyÓn  æi    Çn      ® cæ ph hoÆc  chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n  ña  quy s h t  c doanh  nghiÖp. §i Ò u 19 Tµis¶n  ña    c doanh  nghiÖp  bao  å m   µn  é  µis¶n  éc quyÒn  ë  ÷u  g to b t   thu   sh cña doanh nghiÖp hoÆc   éc  thu quyÒn  qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp  ®èi víi (    doanh nghiÖp  µ   íc), Nh n   trong ®ã   å m    g :
 7. 7 1­  µi s¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  ña  T  c ®Þ v t  l ®é c doanh nghiÖp  ang  ã    ® cë doanh  nghiÖp; 2­  Òn  Ti hoÆc   µis¶n  ãp  èn, li   t  g v   ªndoanh, li   Õt  íic¸ nh©n,    ªnk v     doanh  nghiÖp  hoÆc   chøc  tæ  kh¸c; 3­  Òn  Ti hoÆc   µis¶n  ña  t  c doanh nghiÖp  µ     ©n,  chøc  m c¸ nh tæ  doanh  nghiÖp  kh¸c®ang  îhoÆc   Õm  o¹t;   n  chi ® 4­ Tµis¶n  µ      m doanh  nghiÖp  ang  ® cho    thuªhoÆc   cho  în; m 5­ C¸c  Òn  Ò   µis¶n.   quy v t   Tµi s¶n  ña  c doanh nghiÖp   nh©n   t cßn  bao  å m   tµis¶n  ña  ñ  g c¶    c ch doanh  nghiÖp   ©n  tnh kh«ng  ùctiÕp dïng vµo  ¹t®éng  tr       ho   kinh doanh.   §i Ò u 20 Ngay sau      Õt  nh  ë   ñ tôcgi¶iquyÕt  cÇu  khira quy ®Þ m th       yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp, ThÈ m     ph¸n ph¶i yªu  Çu  ñ    c ch doanh  nghiÖp  hoÆc   i ®¹   diÖn  îp ph¸p cña  h    doanh nghiÖp  ©y  ùng  ¬ng    µ    µ      xd ph ¸n ho gi¶iv c¸c gi¶iph¸p   tæ chøc  ¹ kinh doanh.Thêih¹n  chøc  ¹ ho¹t®éng  l  i       tæ  l    i kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  héinghÞ  ñ  î quyÕt  nh, nhng  do    ch n   ®Þ   kh«ng      qu¸ hain¨m, kÓ   õngµy    t  héinghÞ  ñ  îth«ng    ch n   qua  ¬ng    µ  ph ¸n ho gi¶i. Ph¬ng  hoµ    µ      ¸n  gi¶iv c¸c gi¶iph¸p  chøc  ¹ kinh doanh  tæ  li     ph¶icã  Ön    bi ph¸p,kÕ   ¹ch cô  Ó  µ  Þch thêigian tr¶nî cho    ñ  î,tr¶l ng    ho   th v l          c¸cch n    ¬ cho  ­ ng êilao®éng.    Ph¬ng  hoµ    µ      ¸n  gi¶iv c¸c gi¶iph¸p  chøc  ¹  tæ  li kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ph¶i göi ®Õ n   È m      Th ph¸n  trong  êih¹n  th   s¸u  ¬i ngµy, kÓ   õ  µy  m    t ng ThÈ m  ph¸n yªu  Çu. H Õt  êih¹n  µy, n Õu  c   th   n  kh«ng  ã  ¬ng  hoµ    × c ph ¸n  gi¶ith   ThÈ m  ph¸n  quyÕt  nh  ra  ®Þ tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp  µ  chøc  éi v tæ  h  nghÞ  ñ  îbµn  ¬ng    ©n  ch n   ph ¸n ph chiagi¸trÞtµis¶n       cßn  ¹cña  l i doanh nghiÖp. §i Ò u 21 Trong  êih¹n    ¬i ngµy,kÓ   õ ngµy  u     ¨ng  th   s¸u m     t  ®Ç tiªn® b¸o  a   ¬ng  ®Þ ph vµ  hµng  µy  ña  b¸o  ng c Trung  ng  Ò   Õt  nh  ña  µ    ë   ñ tôc gi¶i ¬ v quy ®Þ c To ¸n m th       quyÕt yªu cÇu     tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp,c¸cchñ  îph¶igöigiÊy ® ßi  î    n       n  doanh  nghiÖp  n   µ    ¬n  ña  ñ  î ph¶ighi râ  è  î doanh  ®Õ To ¸n.§ c ch n       s n  nghiÖp  ph¶itr¶,trong ®ã   ©n  nh  è  î ®Õ n   ¹n  µ  è  î cha  n   ¹n,sè  î cã       ph ®Þ s n  h v s n  ®Õ h   n   b¶o  ¶m   µ  è  î kh«ng  ã  ® v s n  c b¶o  ¶m   ïng nh÷ng  µiliÖu vµ  ® c  t     chøng  chøng  cø  minh  Ò   è  î®ã. v s n  §i Ò u 22 Trong  êih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Õt  ¹n  öi giÊy  ßi  î,Tæ   th   m  ng   t   h h g  ® n  qu¶n  ýtµis¶n  l    ph¶ilËp    xong danh  s¸ch c¸c chñ  î vµ  è  î (sau  y   äi lµ    n  s n  ®© g     danh  s¸ch chñ  î).Danh    n  s¸ch nµy    ph¶ighirâ  è  î cña  çi  ñ  î,trong ®ã       s n  m ch n     ph©n  nh  î cã  ®Þ n   b¶o  ¶m,  î kh«ng  ã  ® n  c b¶o  ¶m,  î ®Õ n   ¹n,nî cha  n   ® n  h    ®Õ h¹n  µ  v ph¶i® îc niªm  Õt     y c«ng  khait¹  µ  cÊp   i To ¸n  tØnh,trôsë  Ýnh  µ        ch v c¸c chinh¸nh  ña    c doanh  nghiÖp trong thêih¹n  êingµy.Trong  êih¹n  µy,c¸c    m    th   n     chñ  î vµ  n   doanh  nghiÖp  ¾ c   î cã  Òn  Õu  ¹ivíiThÈ m   m n   quy khi n     ph¸n  Ò   v danh 
 8. 8 s¸ch chñ  î.ThÈ m     n  ph¸n xem   Ðt khiÕu  ¹i, Õu  Êy  ã      × söa  æi,   x  n  n th c c¨n cø, th   ®   bæ   sung  µo  v danh  s¸ch chñ  î.H Õt  êih¹n  µy,Tæ     n  th   n   qu¶n  ýtµis¶n  l    kho¸ sæ     danh  s¸ch  ñ  î,nh÷ng  ñ  î kh«ng  öi giÊy  ßi  î th×  Êt  Òn  ch n   ch n   g  ® n  m quy tham   giahéinghÞ  ñ  î.    ch n §i Ò u 23 K Ó   õ thêi®iÓ m   õng  t    ng thanh to¸n nî,doanh     nghiÖp kh«ng ph¶i tr¶l∙      i c¸c kho¶n  î;c¸c kho¶n  î cha  n   ¹n  îccoilµ ®Õ n   ¹n,nhng    n    n  ®Õ h ®       h  kh«ng  îc ®  tÝnh    i víi êigian cha  n   ¹n. l∙®è       i th   ®Õ h Trong  êigian    th   gi¶iquyÕt  Öc  vi tuyªn bè     ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp, c¸c    kho¶n  î míiph¸tsinh tõ ho¹t®éng  n           kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ   ¬ng  v tr¶l cho  êi lao  ng  ng   ®é trong  doanh nghiÖp  îc thanh  ®  to¸n díisù      gi¸m    ña  s¸tc ThÈ m   ph¸n. Mô C   II HéI  NGH Þ   ñ   î  CH N §i Ò u 24 Héi nghÞ  ñ  îcã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n    ch n   nhi v  h sau  y  ®© : 1­ Xem   Ðt, th«ng  x  qua  ¬ng  hoµ    chøc  ¹  ¹t ®éng  ph ¸n  gi¶itæ  l iho   kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp; 2­ Th¶o  Ën  µ  Õn  Þ  íiThÈ m     lu v ki ngh v   ph¸n  Ò   Öc  ©n  v vi ph chia gi¸trÞ tµi      s¶n cßn  ¹ cña  l  i doanh nghiÖp,n Õu    kh«ng  ã  ¬ng    µ    c ph ¸n ho gi¶ihoÆc   ¬ng  ph ¸n hoµ      gi¶ikh«ng  îcth«ng  ®  qua. §i Ò u 25 C¸  ©n,  nh doanh nghiÖp,tæ    chøc  ã    c tªntrong danh    s¸ch chñ  î ®Ò u   µ   n  l  thµnh    ña  éinghÞ  ñ  î. viªnc h   ch n Chñ   î cã  Ó  û  Òn  n   th u quy b»ng    v¨n b¶n  cho  êikh¸c tham    éinghÞ  ng     gia h   chñ  î;ngêi® îcuû  Òn  ã  Òn  µ  Üa  ô    ñ  î. n      quy c quy v ngh v nh ch n ChØ   ÷ng  ñ  î kh«ng  ã  nh ch n   c b¶o  ¶m   µ  ñ  î cã  ® v ch n   b¶o  ¶m   ét  Çn   ® m ph míicã  Òn  Óu  Õt t¹ héinghÞ  ñ  î.   quy bi quy       i ch n §¹idiÖn    c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êi lao ®éng  ¬i cha  ã  chøc  ®¹   ng     n  c tæ  c«ng  oµn  îcquyÒn  ® ®  tham  ù  éinghÞ  ñ  î,nhng  dh  ch n   kh«ng  ã  Òn  Óu  c quy bi quyÕt,trõtr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy.    ê h   ®Þ t i 8  Lu   §i Ò u 26 Ng êi b¶o      l∙nh sau    ∙    î thay  khi® tr¶n   cho doanh nghiÖp  ¾ c   î th×  ë m n  tr   thµnh  ñ  î kh«ng  ã  ch n   c b¶o  ¶m,  ã  Òn  µ  Üa  ô      ñ  î kh«ng  ® c quy v ngh v nh c¸c ch n   cã b¶o  ¶m   ® kh¸c,® îc tham    éi nghÞ  ñ  î vµ  îc ph©n     gia h   ch n   ®   chia gi¸trÞ tµi      s¶n cßn  ¹ cña  l  i doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªnbè      ph¸ s¶n theo  û lÖ ¬ng  t  t øng  íisè  v  nî®∙      tr¶cho  ñ  î. ch n
 9. 9 C¸c  ñ  î ® îc ngêi b¶o    ch n       l∙nhthanh to¸n m ét  Çn  î ® îc tham    µo    ph n    gia v viÖc  ©n  ph chiagi¸trÞtµis¶n       cßn  ¹ cña  l i doanh  nghiÖp  Þ  ¾ c   îtheo tØ  Ö  bm n   l t ng  ¬ øng  íi è  îcha  îctr¶. v   n  s ®  §i Ò u 27 Trong  êih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ  µy  th   ba      t ng kho¸    sæ danh s¸ch  ñ  î, ch n   ThÈ m  ph¸n tr ÖutËp  µ  ñ  ×héinghÞ  ñ  î.GiÊy  iÖutËp  éinghÞ  ñ    i   v ch tr     ch n   tr   h   ch nî ph¶i ® îc göi cho    µnh    µ  ÷ng  êi tham  ù  éi nghÞ   Ë m       c¸c th viªn v nh ng   dh  ch nhÊt  êi l¨m  µy  íc ngµy  m  ng tr   khaim¹c  éi nghÞ; kÌm    h    theo  Êy  iÖu tËp  éi gi tr   h  nghÞ  µy,ph¶icã  n    b¶n  sao  ¬ng    µ    µ      ph ¸n ho gi¶iv c¸c gi¶iph¸p  chøc  ¹ ho¹t tæ  l    i ®éng  kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. §i Ò u 28 Chñ  doanh nghiÖp  hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  ph¶icã    m Æt     éi nghÞ   ñ  î ®Ó   ×nh bµy  ¬ng  hoµ    µ      ëh   ch n   tr   ph ¸n  gi¶iv c¸c gi¶iph¸p    tæ chøc  ¹ ho¹t®éng  l    i kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp,tr¶lêi   Ên          v ®Ò nªu    ¹ c¸c ra t   i héinghÞ  ñ  î.Trong  êng  îp chñ    ch n   tr h  doanh  nghiÖp  hoÆc   idiÖn  îp ph¸p ®¹   h    cña doanh  nghiÖp  ×  ýdo  Ýnh  ¸ng  v l   ch ® kh«ng  n   îchéinghÞ  ñ  î,th× ®Õ ®     ch n     ph¶i uû  Òn    quy b»ng  v¨n b¶n cho  êi kh¸c tham    éi nghÞ.  êi ® îc uû  ng     gia h   Ng     quyÒn  ã  Òn  µ  Üa  ô    ñ  c quy v ngh v nh ch doanh  nghiÖp hoÆc   idiÖn  îp ph¸p  ®¹   h  cña  doanh  nghiÖp    éi nghÞ   ñ  î.Trong  êng  îp  ñ  ëh   ch n   tr h ch doanh  nghiÖp    t nh©n  Þ   Õt  ×  êithõa  Õ   îp ph¸p  b ch th ng   kh  thay chñ    doanh  nghiÖp    n   ù  ®ã ®Õ d héinghÞ  ñ  î.   ch n §i Ò u 29 Héi nghÞ  ñ  îchØ  îp lÖ    ã  ù    ch n   h   khic s tham    ña    öa  è  ñ  i giac qu¸ n s ch n     diÖn  cho  t  Êt haiphÇn  tæng  è  îkh«ng  ã  Ý nh     ba  s n  c b¶o  ¶m. ® Biªn b¶n  µ    µnh  Ò       ho gi¶ith v gi¶iph¸p  chøc  ¹ kinh doanh  ña  tæ  l  i   c doanh  nghiÖp  chØ  ã    Þ ph¸p  ýkhi® îcqu¸ nöa  è  ñ  î ®¹idiÖn  c gi¸tr   l        s ch n     cho  t  Êt Ý nh   hai phÇn  tæng  è  î    ba  s n kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® th«ng qua. Biªn b¶n  µ        ho gi¶i thµnh ph¶ighirâ nh÷ng  Ên    ∙  îctho¶ thuËn,ph¶icã  ÷  ý  ña  È m        v ®Ò ® ®         ch k c Th ph¸n  µ    ñ  î tham    éi nghÞ.  v c¸c ch n   gia h   C¨n  vµo  cø  biªn b¶n  µ    µnh,   ho gi¶ith   ThÈ m  ph¸n  quyÕt  nh  ¹m  nh  ra  ®Þ t ®× chØ   Öc    Õt  vi gi¶iquy yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸ s¶n    doanh  nghiÖp.C¸c    tho¶ thuËn    trong biªnb¶n  µ    µnh  ã  Öu     ho gi¶ith c hi lùcb ¾t  éc  i víi Êtc¶    ñ  îvµ    bu ®è       c¸cch n   doanh  t nghiÖp  ¾ c   î. m n §i Ò u 30 Héi nghÞ  ñ  îcã  Ó  îcho∙n m ét  Çn,n Õu    ch n   th ®     l  : 1­ Kh«ng      öa  è  ñ  î ®¹idiÖn    ®ñ qu¸ n s ch n     cho  t  Êt haiphÇn  tæng  Ý nh     ba  sè  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   ® tham  gia; 2­ §a  è  ñ  îcã  Æt     éinghÞ  Óu  Õt ho∙n héinghÞ.   s ch n   m ëh   bi quy     
 10. 10 §i Ò u 31 1­ Trong  êih¹n  m ¬i ngµy,kÓ   õ ngµy    th   ba      t  ho∙n héinghÞ  ñ  î,ThÈ m      ch n   ph¸n ph¶itr ÖutËp  ¹ héinghÞ  ñ  îvµ  ñ  ×héinghÞ. GiÊy  iÖutËp  éi     i   l    i ch n   ch tr       tr   h   nghÞ  ph¶i® îc®¨ng    a  ¬ng  µ    µng  µy  ña     b¸o ®Þ ph v b¸o h ng c Trung  ng  ét  Çn  ¬ml vµ ph¶i® îcgöicho    µnh    µ  ÷ng  êitham  ù  Ë m   Êt m êil¨m      c¸c th viªnv nh ng   d ch nh     ngµy  íc ngµy  tr   khaim¹c  éi nghÞ. Héi  Þ   µy    h    ngh n chØ   îp  Ö    ã  ù  h l khic s tham   gia cña  è  ñ  î ®ñ   idiÖn    s ch n   ®¹   cho  t  Êt haiphÇn  tæng  è  î kh«ng  ã  Ý nh     ba  s n  c b¶o  ¶m. ® Quy Õt  nh  ®Þ th«ng qua  ¬ng  hoµ    µ    ph ¸n  gi¶iv gi¶iph¸p  chøc  ¹ kinh tæ  li    doanh  ña  c doanh  nghiÖp    éi nghÞ   µy  ã    Þ ph¸p  ýkhi® îc sù  Êp  ëh   n c gi¸tr   l       ch thuËn  ña  ét  ñ  î ®¹idiÖn  c m ch n     cho  t  Êt haiphÇn  sè  î kh«ng  ã    Ý nh     ba  n   c b¶o ®¶m   ña    ñ  îcã  Æt. c c¸cch n   m C¸c tho¶  Ën  thu trong biªnb¶n  µ    µnh  ña  éinghÞ  ã  Öu  ùc    ho gi¶ith c h  c hi l   b ¾t  éc  i víi Êtc¶    ñ  îvµ  bu ®è       c¸cch n   doanh  t nghiÖp  ¾ c   î. m n 2­  Õ u   éi nghÞ   ñ  î kh«ng  µnh  kh«ng    è  ñ  î theo    N h  ch n   th do  ®ñ s ch n   quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy, th×  È m   1  n  Th ph¸n  quyÕt  nh  nh  ra  ®Þ ®× chØ   Öc  vi gi¶iquyÕt  cÇu    yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp  µ  v ph¶i® îc®¨ng  ®Þa      b¸o  ph¬ng,b¸o  µng  µy  ña   h ng c Trung  ng ¬ trongba  è  ªntiÕp.   s li   §i Ò u 32 Néi dung  ña  éi nghÞ  ñ  î ph¶i® îc ghi chÐp  y     µo        c h  ch n       ®Ç ®ñ v biªn b¶n héinghÞ. Biªnb¶n  éinghÞ        h  ph¶icã  ÷  ý  ña  È m     ch k c Th ph¸n,th ký,chñ       doanh  nghiÖp hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  µ    ñ  î cã  Æt   ¹  v c¸c ch n   m ti héinghÞ.   §i Ò u 33 ThÈ m   ph¸n ra quyÕt ®Þnh       c«ng  Ën    nh biªnb¶n  µ    µnh  Ò   ¬ng  ho gi¶ith v ph ¸n  µ    µ    ho gi¶iv gi¶iph¸p  chøc  ¹ ho¹t®éng  tæ  li     kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  cña  éinghÞ  ñ  îvµ  ¹m  nh  h  ch n   t ®× chØ    Õt  Öc    gi¶iquy vi ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp.  ThÈ m  ph¸n ph¶i®¨ng    b¸o  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v b¸o  µng  µy  ña  h ng c Trung  ng  Ò   ¬v quyÕt ®Þnh  µy    n trong ba  è  ªntiÕp.   s li   §i Ò u 34 Chñ  doanh  nghiÖp hoÆc   i diÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn        th   c¸c gi¶iph¸p  chøc  ¹ ho¹t®éng  tæ  l    i kinh doanh    theo  Õ   k ho¹ch vµ  êih¹n ®∙  îchéinghÞ  ñ  îth«ng    th     ®     ch n   qua. C¸c  ñ  î cã  Üa  ô  ùc hiÖn  ÷ng  ch n   ngh v th   nh tho¶  Ën  ¹ héinghÞ  ñ  î thu t i     ch n   vµ  theo dâidoanh     nghiÖp  ùc hiÖn    th   c¸ctho¶ thuËn  .   ®ã §i Ò u 35 Trong  êih¹n  chøc  ¹ kinh doanh,nÕu  th   tæ  l i    doanh nghiÖp  kinh doanh  ã    c hiÖu qu¶, thùc  Ön  îc c¸c nghÜa  ô  ña  × nh    hi ®     vc m theo  Õ   ¹ch  ∙  îc héi k ho ®®    nghÞ  ñ  î th«ng  ch n   qua  µ  v kh«ng  ã  Õu  ¹icña    ñ  î ®Õ n   µ    ×  c khi n   c¸c ch n   To ¸n,th chñ doanh nghiÖp  ã  Òn    Þ  È m   c quy ®Ò ngh Th ph¸n ®×nh    chØ  Öc    Õt  vi gi¶iquy
 11. 11 yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp. ThÈ m     ph¸n  quyÕt  nh  nh  ra  ®Þ ®× chØ  Öc    Õt yªu cÇu  vi gi¶i quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  µ  v ph¶i®¨ng      b¸o ®Þa   ¬ng  µ  ph v b¸o  µng  µy  ña  h ng c Trung  ng  ¬ trong ba  è  ªntiÕp  Ò   Õt    s li   v quy ®Þnh  µy. n Mô C   I II TUYªN  è   B PH¸ S¶N   DOANH   NGHI Ö P     §i Ò u 36 ThÈ m  ph¸n    Õt  nh  ra quy ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp trong c¸c tr    ­ êng  îp sau  y  h  ®© : 1­ Chñ    doanh  nghiÖp hoÆc   idiÖn  îp ph¸p cña  ®¹   h    doanh nghiÖp kh«ng  cã  ¬ng  hoµ    µ      ph ¸n  gi¶iv c¸c gi¶iph¸p  chøc  ¹ ho¹t®éng  tæ  li    kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy;   ®Þ t i 20  Lu   2­ Chñ    doanh  nghiÖp  hoÆc   idiÖn  îp ph¸p cña  ®¹   h    doanh  nghiÖp  kh«ng  thùc hiÖn      c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy; ®Þ t i 28  Lu   3­  éi nghÞ  ñ  î kh«ng  H  ch n   th«ng qua  ¬ng  hoµ    µ      ph ¸n  gi¶iv c¸c gi¶iph¸p  tæ  chøc  ¹ho¹t®éng  l    i kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp; 4­ H Õt  êih¹n  chøc  ¹ ho¹t®éng    th   tæ  l    i kinh doanh  µ     m doanh  nghiÖp  Én  v kinh doanh    kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  µ    ñ  î yªu  Çu  v c¸c ch n   c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; 5­ Trong  êih¹n  chøc  th   tæ  kinh doanh, doanh    nghiÖp    ¹m  vi ph nghiªm  träng nh÷ng    tho¶ thuËn  ¹ héinghÞ  ñ  î vµ    ñ  î yªu cÇu    ti     ch n   c¸cch n     tuyªnbè      ph¸ s¶n; 6­ Trong    ×nh gi¶i   qu¸ tr     Õt  Öc    quy vi ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  µ   ñ  m ch doanh  nghiÖp   ©n  á  ènhoÆc   Þ   Õt  µ  êithõa  Õ   õ chèithõa  Õ   tnh b tr   b ch v ng   k t    k hoÆc   kh«ng  ã  êithõa kÕ. c ng     §i Ò u 37 Quy Õt  nh   ®Þ tuyªn bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp ph¶i cã  ÷ng  éi dung    nh n  sau  y  ®© : 1­ Tªn  ña  µ    ä  µ    ña  È m     c To ¸n,h v tªnc Th ph¸n gi¶i     Õt    Çu  quy yªu c tuyªnbè    ph¸ s¶n    doanh nghiÖp; 2­ Ngµy  µ  è  ô lý®¬n    Çu    v s th     yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; 3­ Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  c doanh  nghiÖp  Þ  b tuyªnbè      ph¸ s¶n; 4­ Ngµy    tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; 5­ Lý  tuyªnbè      do    ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; 6­ Ph¬ng    ©n    ¸n ph chiagi¸trÞtµi      s¶n  ña  c doanh  nghiÖp. Quy Õt  nh  µy  ®Þ n ph¶i® îcgöicho    ñ  î,doanh      c¸cch n   nghiÖp  Þ  b tuyªnbè    ph¸ s¶n  µ  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp.   v Vi Ki s¸tnh d c 
 12. 12 §i Ò u 38 Trong  qu¸  ×nh    tr gi¶iquyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè     ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp,   ThÈ m   ph¸n ra quyÕt ®Þnh       b¶o  µn  µis¶n  Õ  Êp  to t   th ch hoÆc   Ç m   è,tæ  c c   chøc  viÖc    nh    Þ cña  ÷ng  µis¶n  .  Õ u     Þ tµis¶n  Õ  Êp  x¸c ®Þ gi¸tr   nh t  ®ã N gi¸tr     th ch hoÆc   Ç m   è  c c kh«ng   ®ñ thanh    è  î cña  ñ  î cã  to¸ns n   ch n   b¶o  ¶m,  ×  ñ  î ® th ch n   ®ã   îctham    µo  Öc  ©n  ®  gia v vi ph chiagi¸trÞ tµis¶n       cßn  ¹ cña  l i doanh nghiÖp  nh    ñ  î kh«ng  ã  c¸c ch n   c b¶o  ¶m   ® kh¸c.N Õ u     Þ cña  µis¶n  Ç m   è    gi¸tr   t  c c hoÆc   thÕ  Êp    ính¬n  è  î,th×  Çn  ch ®ã l   s n   ph chªnh  Öch  îcnhËp  µo    Þ tµis¶n  l ®  v gi¸tr     cßn  ¹cña  l i doanh  nghiÖp    ph¸ s¶n. §i Ò u 39 ViÖc  ©n  ph chia gi¸trÞ tµis¶n       cßn  ¹ cña  li  doanh nghiÖp theo thø  ù    tu tiªnsau  y:   ®© 1­ C¸c    kho¶n  Ö  Ý, c¸cchiphÝ  l ph       theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcho  Öc     vi gi¶i   Õt ph¸ s¶n  ña  quy     c doanh  nghiÖp; 2­ C¸c kho¶n  î l ng, trî Êp    Öc,b¶o  Ó m     éitheo  n  ¬     c th«ivi   hi x∙ h   quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvµ    Òn  îkh¸ctheo tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  µ  îp ®ång      c¸cquy l i         t th v h   lao®éng  ∙  ý  Õt;   ®kk 3­ C¸c    kho¶n  îthuÕ; n  4­ C¸c    kho¶n  îcho    ñ  îtrongdanh  n  c¸cch n     s¸ch chñ  î:   n a) N Õ u     Þtµis¶n    gi¸tr     cßn  ¹ cña  l i doanh nghiÖp    ®ñ thanh      to¸nc¸ckho¶n  nîcña    ñ  î,th× m çi chñ  î®Ò u   îcthanh      è  îcña  ×nh;   c¸cch n       n  ®  to¸n®ñ s n   m b) N Õ u     Þtµis¶n    gi¸tr     cßn  ¹ cña  l  i doanh  nghiÖp  kh«ng    ®ñ thanh      to¸nc¸c kho¶n  î cña    ñ  î,th×  çi  ñ  î chØ  îcthanh    ét  Çn  n  c¸c ch n   m ch n   ®  to¸nm ph kho¶n  nîcña  ×nh    m theo tûlÖ ¬ng     t øng. 5­ N Õ u     Þtµis¶n    gi¸tr     cßn  ¹ cña  l  i doanh  nghiÖp  sau    ∙  khi® thanh      to¸n®ñ sè  îcña    ñ  îm µ   Én  n  c¸cch n   v cßn  õa,th× phÇn  õa nµy  éc vÒ: th     th   thu   a) Chñ    doanh  nghiÖp,n Õu  µdoanh    l  nghiÖp   ©n; tnh b) C¸c  µnh    ña    th viªnc c«ng    Õu  µc«ng  ty,n l  ty; c)Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc,n Õu  µdoanh    n  l  nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u 40 1­ Trong  êih¹n  m ¬i ngµy,kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh    th   ba      t  c quy ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp, c¸c  ñ  î  µ    ch n v doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªn  è   b ph¸  s¶n  ã  c quyÒn  öi®¬n  Õu  ¹i  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp  ã  Òn  g  khi n , Vi Ki s¸tnh d c  c quy kh¸ng  nghÞ  quyÕt  nh   µy. H Õt  êi h¹n  ,  Õu   ®Þ n  th   ®ã n kh«ng  ã  Õu  ¹i  c khi n ,kh¸ng  nghÞ, th× quyÕt ®Þnh       tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h Trêng  îp cã  Õu  ¹i, h   khi n   kh¸ng  Þ, th×  ngh   trong thêih¹n     n¨m  µy,kÓ   õ ng   t   ngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i  nh ®   n, kh¸ng nghÞ, ThÈ m       ph¸n  ∙    Õt  nh  ® ra quy ®Þ tuyªnbè    ph¸ s¶n doanh  nghiÖp ph¶i göi hå  ¬      s ph¸  s¶n doanh nghiÖp    µ   óc  lªn To ph thÈm  µ    ©n  ©n  èi To ¸n nh d t  cao.
 13. 13 2­ Trong  êih¹n  th   s¸u  ¬i ngµy, kÓ   õ  µy  Ën  îc hå  ¬  m    t ng nh ®   s ph¸    s¶n doanh  nghiÖp,m ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m     t th g ba  ph¸n  Ch¸nh  µ Toµ  óc  Èm   do  to   ph th Toµ   nh©n  ©n  èicao  ¸n  d t  chØ   nh   ®Þ ph¶i gi¶iquyÕt     xong  Õu  ¹i  khi n ,kh¸ng  nghÞ.  Quy Õt  nh  ña  µ   óc  Èm   µ   nh©n  ©n  èicao  µ quyÕt  ®Þ c To ph th To ¸n  d t  l  ®Þnh  èicïng. cu   §i Ò u 41 Ch Ë m   Êt  µ m êi ngµy, kÓ   õ ngµy  quyÕt  nh  nh l       t  ra  ®Þ tuyªn bè    ph¸   s¶n doanh nghiÖp  ã  Öu  ùc,ThÈ m   c hi l   ph¸n ph¶i®¨ng    a  ¬ng  µ    µng      b¸o ®Þ ph v b¸o h ngµy  ña  c Trung  ng  ¬ trong ba  è  ªntiÕp vÒ   Õt ®Þnh  µy.   s li     quy   n B¶n  sao  Õt ®Þnh  quy   tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ph¶igöicho     : a) Phßng    µnh    ©n  ù  éc Së      thih ¸n d s thu   T ph¸p; b) C¸c  ñ  î,doanh    ch n   nghiÖp  Þ  b tuyªnbè      ph¸ s¶n; c)ViÖn  Ó m     ©n  ©n, c¬    Ki s¸tnh d   quan  µi Ýnh,lao®éng  ïng cÊp; t  ch    c  d) C¬     quan  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  c gi   th l  nghiÖp. §èivíiPhßng    µnh       thih ¸n,ph¶igöikÌm     theo b¶n sao  Õt  nh  quy ®Þ tuyªn   bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp, nh÷ng  µiliÖu cÇn  Õtcho  Öc    µnh  Õt   t    thi   vi thih quy   ®Þnh  . ®ã ThÈ m   ph¸n  µ    To ¸n kinh tÕ  Êp    c tØnh  ph¶igi¸m    Öc  µn    s¸tvi b giao tµis¶n     vµ    Êy tê,tµiliÖu cã  ªnquan  ÷a Tæ   c¸c gi         li   gi   qu¶n  ýtµis¶n  µ    l    v Tæ thanh    to¸n tµis¶n.   CH ¬NG   IV THI  µ NH   H QUY Õ T   NH   ®Þ TUYªN  è   B PH¸  S¶N  DOANH   NGHI Ö P     §i Ò u 42 1­  Öc    µnh  Vi thih quyÕt  nh   ®Þ tuyªn bè     ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  éc thu   thÈm  Õt  ña  quy c Phßng    µnh  thuéc  ë     thih ¸n  S T ph¸p  ¬i doanh  n  nghiÖp  Æt   ® trôsë  Ýnh.   ch 2­  ëng  Tr phßng    µnh  chØ   nh   Êp   µnh  thih ¸n  ®Þ Ch h viªn phô    tr¸ch thi    hµnh  Õt  nh  quy ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp,ra quyÕt  nh  µnh  Ëp     ®Þ th l Tæ  thanh    µis¶n  µ  Óm     to¸nt   v ki tra,gi¸m    s¸tc«ng  Öc  ña    vi c Tæ thanh    µi to¸nt   s¶n. 3­ Thµnh  Çn      ph Tæ thanh    µis¶n  å m   ã: to¸nt   g c a) ChÊp  µnh    h viªn,   é    b Phßng    µnh  c¸n thih ¸n; b) §¹idiÖn    ¬     c¸cc quan  µichÝnh,ng©n  µng  ïng cÊp; t    h c  c)§¹idiÖn  ñ  î,®¹idiÖn     ch n     c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êilao®éng  ¬i ®¹   ng     n  cha  ã  chøc  c tæ  c«ng  oµn; ® d) §¹idiÖn     doanh  nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n. Thµnh      viªnTæ qu¶n  ýtµis¶n  ã  Ó  îcchØ  nh  l    c th ®   ®Þ tham      gia Tæ thanh  to¸ntµi    s¶n.Tæ     thanh    µis¶n  Ch Êp  µnh    µm  tr ng. to¸nt   do  h viªnl tæ  ë
 14. 14 Q uy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña    ch tæ  v ho   c Tæ thanh to¸n tµis¶n  ChÝnh      do  phñ  quy  nh. ®Þ §i Ò u 43 Ch Êp   µnh  h viªn phô    tr¸ch viÖc    µnh    thih quyÕt  nh   ®Þ ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  ã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y: c nhi v  h  ®© 1­ Ra  Õt  nh    åivµ  ®Êu     µis¶n  ña    quy ®Þ thu h   b¸n  gi¸t   c doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªnbè      ph¸ s¶n; 2­ Thùc  Ön  ¬ng    ©n    hi ph ¸n ph chiatµis¶n     theo  Õt  nh  quy ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ña  È m   c Th ph¸n; 3­    Õt  nh  Ra quy ®Þ phong      µikho¶n  ña  to¶ c¸c t   c doanh  nghiÖp  ph¸    s¶n cã      ©n  µng;m ë   µikho¶n  íië  ©n  µng    öic¸ckho¶n  Òn thu ë c¸cng h   t  m   ng h ®Ó g     ti     ® îc tõ viÖc    åic¸c kho¶n     thu h     cho vay  ña  c doanh  nghiÖp    ph¸ s¶n  µ  õ viÖc  v t  b¸n ®Êu      µis¶n  ña    gi¸c¸ct   c doanh  nghiÖp    ph¸ s¶n. Ch Êp   µnh  h viªn ph¶i chÞu      tr¸ch nhiÖ m   íc Trëng    tr   phßng    µnh    thih ¸n trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh.        nhi v  h  m §i Ò u 44 Tæ   thanh    µi to¸nt   s¶n  ã  Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y: c nhi v  h  ®© 1­ Nh Ën  µn    b giao tµis¶n  µ    Êy tê,tµiliÖu cã  ªnquan  õTæ      v c¸cgi         li   t   qu¶n  lýtµis¶n;    2­ Thu  åivµ    h   qu¶n  ýtÊtc¶  µis¶n,giÊy tê,sæ   l    t         s¸ch kÕ     µ    to¸nv con  Êu  d cña  doanh  nghiÖp    ph¸ s¶n; 3­ Ph¸t hiÖn  µ    v yªu  Çu  Êp   µnh  c Ch h viªn cho    thu  åi l¹  µis¶n  ña  h   it   c doanh  nghiÖp hoÆc     Þ tµis¶n  gi¸tr     hay  Çn  ph chªnh  Öch    Þ tµis¶n  ña  l gi¸tr     c doanh  nghiÖp  ∙  hoÆc   ® b¸n  chuyÓn  giao bÊt hîp ph¸p      theo quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   45  ña  Ët  µy. Tæ   c Lu n   thanh  to¸n tµis¶n     thu  åi l¹ tµis¶n, gi¸trÞ tµis¶n  µ  h  i         v phÇn  chªnh  Öch    l ®ã theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  µnh      c Ch h viªn; 4­ Theo quyÕt  nh   ña  Êp   µnh  ®Þ c Ch h viªn,Tæ     thanh to¸n tµis¶n       tæ chøc  Öc  ®Êu      µis¶n  ña  vi b¸n  gi¸c¸c t   c doanh  nghiÖp.ViÖc  ®Êu      µi   b¸n  gi¸c¸ct   s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  ph¶icã    c«ng chøng  µ   ícchøng  Ën.N Õ u   µis¶n  Nh n   nh   t  ®em     u    µthiÕtbÞ  ng  é  × ph¶ib¸n  ng  é,trõkhikh«ng    b¸n ®Ê gi¸l     ®å b th     ®å b       b¸n ® îc ®ång  é  íi b¸n  ÕtbÞ   Π Öc  chøc    bm  thi   l . Vi tæ  b¸n  u     µis¶n  µ    ®Ê gi¸t   v gi¶i quyÕt quyÒn  ö  ông  t  ai cña    sd ®Ê ®   doanh  nghiÖp ph¶itheo ®óng      ph¸p luËt;   5­ G öi tÊtc¶          c¸ckho¶n  Òn thu ® îccña  ti       doanh  nghiÖp  µo  µikho¶n  íi v t  m  m ë   ¹ ng©n  µng; t  i h 6­  ùc  Ön thanh  Th hi to¸n theo    quyÕt  nh  tuyªn  è  ph¸  ®Þ b s¶n doanh  nghiÖp  ña  È m   c Th ph¸n. §i Ò u 45 1­ Ch Êp  µnh      Þ  µ      Õt ®Þnh    åil¹ tµis¶n,gi¸   h viªn®Ò ngh To ¸n ra quy   thu h       i    trÞ tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp hay  Çn  ph chªnh  Öch    Þ tµis¶n  ña  l gi¸tr     c doanh 
 15. 15 nghiÖp  Õu   n trong s¸u th¸ng tr c ngµy  ô  ý ®¬n    í  th l   yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸    s¶n doanh nghiÖp  µ   m doanh  nghiÖp  ∙  ã  ÷ng    ¹m  ® c nh viph sau  y  ®© : a) TÈu    µis¶n  ña    t¸nt   c doanh  nghiÖp  íi äi  ×nh  d  mh thøc; b) Thanh        to¸nc¸ckho¶n  îcha  n   ¹n; n  ®Õ h c)Tõ  á  Òn  ßi  î®èi víi     b quy ® n       kho¶n  î; c¸c n d) ChuyÓn      c¸ckho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   µnh  îcã  ® th n   b¶o  ¶m; ® ®)  B¸n  µi t  s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  Êp  ¬n  ùc gi¸. th h th   2­  íc khithu  åi l¹ tµis¶n  Tr     h       i hoÆc   Çn  ph chªnh  Öch    Þ tµis¶n  ña  l gi¸tr     c doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªn bè    ph¸  s¶n, Tæ     thanh to¸n tµis¶n  ã     c tr¸ch nhiÖ m     xuÊttr×nh quyÕt ®Þnh  ña  µ      Ých  â lýdo    åil¹tµis¶n        c To ¸n,gi¶i th r     thu h       i hoÆc   phÇn  chªnh  Öch    Þtµis¶n  l gi¸tr     doanh nghiÖp  cho  ¬ng  ù  Õt.Nh÷ng  ® s bi   tranh  chÊp  Ò   v thu  åi l¹  µis¶n  h  i  t hay  Çn  ph chªnh  Öch    Þ tµis¶n  ña  l gi¸tr     c doanh  nghiÖp  Toµ      Õt. do  ¸n gi¶iquy §i Ò u 46 Trong  êih¹n  m ¬ingµy,kÓ   õ ngµy  th   ba      t  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp,   chñ  ë  ÷u  µis¶n  s h t  cho  doanh  nghiÖp    thuªhoÆc   în ®Ó   ïng  µo  ¹t®éng  m  d v ho   kinh doanh    ph¶ixuÊt tr×nh giÊy  ê chøng        t  minh  Òn  ë  ÷u,hîp ®ång    quy sh     cho thuªhoÆc     cho  învíi Êp  µnh      Ën  ¹tµis¶n  ña  ×nh. m    Ch h viªn®Ó nh l     i cm Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp  ∙    íctiÒn thuªnhng  a  Õt  êih¹n  ® tr¶tr      ch h th   thuª,th× chñ  ë  ÷u     s h chØ  îcnhËn  ¹ tµis¶n  ®  l    i sau    ∙  khi® thanh    ¹ sè  Òn to¸nl   ti   i thuªcßn  õa  cha  Õt  êih¹n        th do  h th   ®Ó Tæ thanh    µis¶n  Ëp  µo  µis¶n  to¸nt   nh v t   cßn  ¹cña  l i doanh  nghiÖp. §i Ò u 47 Trong  qu¸  ×nh    µnh  Õt  nh  tr thih quy ®Þ tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh  nghiÖp,   ® ¬ng  ù  ã  Òn  Õu  ¹ilªnTrëng  s c quy khi n     phßng    µnh  thuéc  ë     thih ¸n  S T ph¸p.   Trong  êih¹n  th   b¶y  µy, kÓ   õ  µy  Ën  n,  ëng  ng   t ng nh ®¬ Tr phßng    µnh    thih ¸n thuéc  ë    S t ph¸p  ph¶i xem   Ðt,gi¶iquyÕt  µ    êicho  êi khiÕu  ¹i  Õ u     x   v tr¶l   ng   n .N kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  ëng  ®å ýv   ®Þ c Tr phßng    µnh  thuéc  ë     thih ¸n  S T ph¸p   th× ® ¬ng  ù  ã  Òn  Õu  ¹ilªnCôc  ëng  ôc    s c quy khi n     tr C qu¶n  ýthi µnh    ©n  ù  l    h ¸n d s thuéc Bé      T ph¸p.Trong  êih¹n  m ¬ingµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i,   th   ba      t  nh ®   n  Côc  ëng  ôc  tr C qu¶n  ýthihµnh    ©n  ù  l    ¸n d s ph¶ira m ét     trong c¸c quyÕt  nh      ®Þ sau  y  ®© : 1­  ÷  Gi nguyªn quyÕt  nh   ña  ëng  ®Þ c Tr phßng    µnh  thuéc  ë     thih ¸n  St ph¸p; 2­  û   Õt  nh  Þ   Õu  ¹ivµ  Hu quy ®Þ b khi n   giao cho  ëng  Tr phßng    µnh    thih ¸n thuéc Së      T ph¸p gi¶i     Õt l¹ . quy   i §i Ò u 48 K Õt  óc viÖc  th   thanh  to¸n, ëng   Tr phßng    µnh      Õt ®Þnh  Ê m   thih ¸n ra quy   ch døt viÖc    µnh  Õt  nh    thih quy ®Þ tuyªn bè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp.Quy Õt  nh     ®Þ
 16. 16 nµy ph¶i® îcgöi®Õ n   ¬      c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh          ®Ó xo¸ tªndoanh  nghiÖp  trongsæ   ¨ng  ý   ® k kinhdoanh.   CH ¬NG   V Xö   ý  PH¹ M   L VI    §i Ò u 49 1­ Ng êinµo  ã  ÷ng  µnh      ¹m  íi y,  × tuú theo møc    Ñ       c nh h viviph d   ®© th       ®é nh hoÆc  nÆng  µ   Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh,båith ng  Öth¹ihoÆc   Þ      m b x ph   ch     ê thi     b truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt:   a) Thùc  Ön    µnh    Þ     hi c¸c h vib nghiªm  Ê m   îcquy  nh  ¹  Òu  cña  c ®  ®Þ ti§i 18  LuËt  µy  n hoÆc   ã  µnh    ch vi gian    tr¸kh¸c trong    qu¸  ×nh    Õt  tr gi¶iquy yªu  Çu  c tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp; b)  do¹  §e  hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c ®Ó   p   éc    Ð bu doanh nghiÖp ph¶i nép    ®¬n    xintuyªnbè      ph¸ s¶n; c)Cè   ×nh  µm    ¹ihoÆc   û  ¹itµis¶n  ña   t l hh   hu ho     c doanh  nghiÖp. 2­  È m   Th ph¸n, thµnh        viªn Tæ qu¶n  ý tµis¶n, ChÊp   µnh  l      h viªn,thµnh    viªn Tæ     thanh to¸n tµis¶n     trong qu¸  ×nh    tr gi¶iquyÕt  Öc  vi ph¸  s¶n doanh  nghiÖp, n Õu  ã  µnh      ¹m  ÷ng    ch vi vi ph nh quy  nh  ña  Ët  µy  µ      ®Þ c Lu n v c¸c quy ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p  Ët, × tuú theo  lu       th møc    Ñ   ®é nh hoÆc   nÆng   µ   Þ  ö  ý m b x l  kû  ËthoÆc     lu   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 50 1­ Gi¸m  c,  ñ   Þch  µ  ®è Ch t v c¸c  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªn bè    ph¸  s¶n kh«ng  îc ®¶m   ¬ng    ®  ® c¸c chøc  ô      Êt  ú  v ®ã ë b k doanh nghiÖp  µo  n trong  êih¹n  õ  ét  n   n¨m,  Ó   õ  µy  th   tm ®Õ ba  k t ng doanh  nghiÖp  Þ  b tuyªnbè      ph¸ s¶n. 2­ Gi¸m  c,  ñ   Þch  µ  ®è Ch t v c¸c  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr doanh  nghiÖp  Þ     b ph¸ s¶n trong c¸c tr ng  îp  íi®©y      ê h d   kh«ng  Þ   ö  ýtheo  b x l  kho¶n    1 §iÒu  µy: n a) Doanh nghiÖp  Þ     b ph¸ s¶n  ×    ýdo  Êt  v c¸c l   b kh¶ kh¸ng  Ch Ýnh  ñ  do  ph quy  nh; ®Þ b) Gi¸m  c, Chñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång  ®è   t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ kh«ng  ùc tr   tr   tiÕp chÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   ýdo    v l   doanh  nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n; c) Gi¸m  c    ®è hoÆc   ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ ®∙  ù nguyÖn    n   tr   t   ®Ö ®¬ xin tuyªn bè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  ∙      î cho    lu   ® tr¶®ñ n   c¸c chñ  î. n CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u 51 ViÖc    Õt    gi¶iquy ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ¹ ViÖt Nam   ã  ªnquan  n     ti    c li   ®Õ c¸ nh©n,  chøc  íc ngoµi ® îc thùc hiÖn  tæ  n       theo  Ët nµy, trõtr ng  îp  Òu  c Lu       ê h §i í  
 17. 17 quèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  tm C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u 52 LuËt nµy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng7    c hi l     h t  01    n¨m  1994. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b∙ib Ch Ýnh  ñ,Toµ    ©n  ©n  èicao,ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èicao  ph   ¸n nh d t    Ki s¸tnh d t  quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti     h Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸IX,kú  äp  tth«ng      h thø   qua  µy  th¸ng12  ng 30    n¨m  1993.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2