Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng thường được biết tới là một phần quan trọng trong kết cấu toà nhà, đảm bảo che chắn nắng, gió, mưa bão và bảo vệ con người khi ở bên trong. Ngoài những vai trò đó thì hệ thống cửa sổ, cửa đi còn tác động tới việc tiêu thụ năng lượng của tòa nhà. Bài viết trình bày nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng

 1. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng Tập 11. Số 6 (2021) 1JKLrQFứu tính năng nhiệWFủDKệWKốQJFửDVổFửa đi và kếWFấXFKHQắQJ 1JX\ễQ7Kị7K\/LQK/r7Kị6RQJ/r&DR&KLếQ 7UXQJWkP7KLếWEị, Môi trường và An toàn lao độQJ9LệQ9ậWOLệX[k\GựQJQJ}1JX\ễQ7UmLS7KDQK;XkQ7UXQJT7KDQK;XkQ+j1ộL TỪ KHOÁ TÓM TẮT Cửa sổ +ệWKốQJFửDVổFửa đi và kếWFấXFKHQắng thường đượFELếWWớLOjPộWSKầQTXDQWUọQJWURQJNếWFấX Cửa đi toà nhà, đảPEảRFKHFKắQQắng, gió, mưa bão và bảRYệcon ngườLNKLởErQWURQJ1JRjLQKữQJYDLWUz Kết cấu che nắng đó thì hệWKốQJFửDVổFửa đi còn tác độQJWớLYLệFWLrXWKụnăng lượQJFủa tòa nhà. Các tác động đó có 8YDOXH WKể xác địQK WK{QJ TXD WK{QJ Vố QKLệW Yj TXDQJ KọF FủD WRjQ Eộ NếW FấX FửD Vổ Fửa đi, bao gồm: độ 6+*& 9/7 WUX\ềQ QKLệW 8value; độ KấS WKụ năng lượQJ PặW WUời (SHGC) và độ WUX\ềQ ViQJ 9/7
 2. &iF WK{QJ Vố :,1'2: WUX\ềQQKLệWQj\TXDPỗLVảQSKẩPFửDOjPộWKjPWKXậWWRiQUấWSKứFWạSFủDVựFKrQKOệFKQKLệt độ 7+(50 JLữa bên trong và bên ngoài và cường độEứF[ạnăng lượQJPặWWUờLWUrQVảQSKẩm. Đểđơn giảQKyDYj Wối ưu hóa quá trình tính toán, tránh việFWtQKWRiQEằQJWKủF{QJFyWKểJk\UDVDLVốGRQKầPOẫQNKy NLểPVRiWYjNKyWLếSFậQWtQKWRiQ3KzQJWKtQJKLệP/DZUHQFH%HUNHOH\1DWLRQDO/DERUDWRU\ +RDNỳ
 3. đã phát triểQFiFSKầQPềPWtQKWRiQOj237,&6:,1'2:Yj7+(50*LiWUịWtQKWRiQEằQJSKầQPềP YớLJLiWUịF{QJEốWURQJWLrXFKXẩn đảPEảRVDLOệFKNK{QJTXi% đáp ứQJFiFWLrXFKXẩQWtQKWRiQ 7&91,62,62$16,1)5& .(
 4. VRODU KHDW JDLQ FRHIILFLHQW 6+*&
 5. DQG YLVLEOH WUDQVPLWWDQFH 9/7
 6. 7KH WKHUPDO :,1'2: DQG RSWLF SURSHUWLHV WKURXJK HDFK GRRU SURGXFW DUH H[WUHPO\ FRPSOH[ DOJRULWKPLF IRUPXOD RI WKH 7+(50 WHPSHUDWXUHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHLQVLGHDQGRXWVLGHWKHEXLOGLQJDQGWKHVRODUUDGLDWLRQLQWHQVLW\RQWKH SURGXFW/DZUHQFH%HUNHOH\1DWLRQDO/DERUDWDU\ 86$
 7. KDVGHYHORSHGWKHFDOFXODWLRQVRIWZDUHDV237,&6 :,1'2: DQG 7+(50 WR VLPSOLI\ DQG RSWLPL]H WKH FDOFXODWLRQ SURFHVV DYRLGLQJ HUURUV RI FRQIXVLRQ GLIILFXOW WR FRQWURO DQG DSSURDFK WKH IRUPXOD IURP PDQXDO FDOFXODWLRQ 7KH UHVXOWV VKRZ WKDW WKH YDOXH FDOFXODWHG E\ WKH WZR VROIZDUH FRPSDUHG ZLWK WKH YDOXH DQQRXQFHG LQ WKH VWDQGDUGV 7&91 ,62 ,62$16,1)5&LVQRWPRUHWKDQWRPHHWWKHFDOFXODWLRQVWDQGDUGV  *LớLWKLệX Kệ Vố EứF [ạ WKấS SKảQ [ạ cao giúp điềX FKỉQK iQK ViQJ Wự QKLrP JLảm lượQJQKLệWKấSWKụYjRPDKqYjKạQFKếWKấWWKRiWQKLệWYjR 7ạL9LệW1DPWổQJPứFWLrXWKụnăng lượQJFủDFiFF{QJWUuQK mùa đông>@ GkQGụQJFKLếPJầQWổQJPứFWLrXWKụnăng lượQJFủDTXốFJLD Ở FiF WKjQK SKố đông đúc tạL +jQ 4XốF WUXQJ EuQK  trong khi đó mỗi năm có khoảQJ đếQ WULệX P VjQ F{QJ WUuQK lượQJSKiWWKảLkhí nhà kính đếQWừYLệFWLrXWKụnăng lượng, trong đó đượF [k\ PớL 1KX FầX WLrX WKụ năng lượQJ QJj\ FjQJ QKLều đồQJ  Oj Wừ YLệF Vử Gụng điều hòa và sưởL ấP FủD WzD QKj 1JX\rQ nghĩa Yới lượQJ SKiW WKảL NKt QKj NtQK ngày càng gia tăng. TrướF nhân đẩ\QKXFầXVửGụng điều hòa và sưởLấm tăng cao là do sựWUX\ềQ WKiFK WKứF Qj\ QKữQJ JLảL SKiS WLếW NLệm năng lượQJ FKR WzD QKj QKLệWWừbên ngoài vào bên trong nhà thông qua tường, đặFELệWOjTXD JLảLSKiS[k\Gựng môi trườQJVống xanh ngày càng đượFFK~WUọQJ FửDVổGRFyWK{QJVốđặc trưng nhiệWWKấp và độWUX\ềQQKLệW 8YDOXH
 8. YjSKiWWULểQYớLPụFWLrXJLảm lượQJSKiWWKảLNKtQKjNtQKEảRYệ FDR1JKLrQFứXFKỉUDUằQJWtQKFKấWYậWOLệXYjWKLếWNếFủDFửDVổFy môi trường, đáp ứQJ QKX FầX WKựF WLễQ Fủa con ngườL 1KLềX KRạW tác độQJWớLVựtăng giảPFủa độWUX\ềQQKLệW 8YDOXH
 9. FKRWKấ\NếW động đã đượF WULểQ NKDLWậSWUXQJ YjR WKLếW Nế WzD QKj YớL FiF WtQK TXả đo UYDOXH YớL FiF ORạL FửD Vổ NKiF QKDX /RạL FửD OắS OớS NtQK năng tậQ GụQJ iQK ViQJ JLy Wự QKLrQ Yj YậW OLệX Fy WtQK FiFK QKLệW /RZ( UD SKtD QJRjL Fy WK{QJVố8value đo đượF Oj :P. Yj WốWYtGụWzDQKj7UXQJWkP&{QJQJKệcao bưu chính viễQWK{QJứQJ :P.WKấp hơn nhiềXVRYớLORạLFửDOắSOớSNtQK/RZ(YjR GụQJKệWKống rèm che đi kèm vớLFửDVổVửGụQJNtQKKộS/RZ(Fy SKtDWURQJQKjYớL8YDOXHOj:P.GRNtQK/RZE có tính năng /LrQKệWiFJLảOLQKQ#JPDLOFRP JOMC 112 1KậQQJj\VửD[RQJQJj\FKấSQKậQđăng 
 10. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng Tập 11. Số 6 (2021) SKảQ [ạ OạL iQK QắQJ PặW WUờL SKiW [ạ QKLệW FKậP OjP JLảP VựSKiW WiQYjKấSWKụQKLệt lượQJ&ửDFyFjQJQKLềXOớSNtQKthì độWUX\ềQ QKLệWFjQJWKấS>@ 7ạL+RQJ.RQJQKLệt độQJRjLWUờLYjRPDKqFDRQKấWOj R& YjQKLệt độWURQJQKjEằQJKRặc cao hơn 22R&PộWVốnơi có lượQJEứF [ạ PặW WUờL Fy WKể Oớn hơn 1000W/m QrQ FKỉ FầQ Fửa có độ KấS WKụ năng lượQJ PặWWUời (SHGC) cao hơn sẽ làm tăng đáng kểlượQJQKLệW KấSWKụFủDFửa và tăng nhu cầXVửGụng điệQOjPPiW1JKLrQFứXFủD 6LX)XQJ)XQJYj/LQ/XFKRWKấ\NếWFấXYjYậWOLệXFủDFửa đóng vai trò TXDQWUọQJWURQJJLảPPứFKấSWKụQKLệWYjVửGụng điệQ9ớLORạLFửD +uQK'LệQWtFKWLếS[~FFửDFửDYớLiQKQắQJPặWWUờL [DQK[iPKDLFiQK GRXEOHVDJHJUHHQ
 11. FyNKảnăng làm giảPNKRảQJ % độ KấS WKụ năng lượQJ PặW WUờL 6+*&
 12. Yj JLảP  QKX FầX Vử Độ WUX\ền sáng (VLT) chính là lượQJ iQK ViQJ QKuQ WKấ\ Gụng điện, tương tự Oj ORạL FửD /RZ( KDL FiQK YớL NKRDQJ NKt Yj đượF WUX\ềQ TXD Fửa. Khi độ WUX\ềQ ViQJ WKấS Vẽ JL~S OjP JLảP Vự NKRDQJFKkQNK{QJJL~SJLảP6+*&Oần lượWOjYj%, độWUX\ềQ KấS WKụ EứF [ạ PặW WUời nhưng nếX WK{QJ Vố Qj\ TXi WKấS Vẽ NKLếQ ViQJ9/7OrQWớL>@ căn phòng trởQrQWốLYjKệTXảGẫQWớLOjFầQVửGụng đèn điệQQKLềX Như vậ\ Fy WKể KLểX FiF WK{QJ Vố đặc trưng nhiệW FủD FửD Vổ hơn và thường xuyên hơn. Fửa đi và kếWFấXFKHQắQJEDRJồm độWUX\ềQQKLệW8value; độKấS Để Wính toán độ WUX\ềQ QKLệW TXD VảQ SKẩP Fụ WKể KuQK WKụ năng lượQJ PặW WUời (SHGC) và độ WUX\ềQ ViQJ 9/7
 13. SKảQ iQK Gạng và kích thướFYậWOमFủDVảQSKẩPSKải đượFWKểKLệQWK{QJTXD GzQJQKLệWWUX\ềQTXDYjSKảQ[ạ EảQYẽWKLếWNếFKLWLết. ĐiềXQj\EDRJồm các đặFWtQKFủa kính (đặF ĐộWUX\ềQQKLệW 8value) đạLGLện cho độWUX\ềQQKLệWFủDWRjQ WtQKWUX\ền sáng, đặFWtQKEứF[ạPặWWUờLYjKồQJQJRại, và độGẫQ EộFửDNtQKJLiWUị8YDOXHFjQJWKấSWKuNKảnăng cách nhiệWFủDFửD QKLệW
 14. NKHKởNKt NK{QJNKtKRặc khí có độGẫn điệQWKấp) các đặF FjQJWốW+LểXPột cách đơn giảQWổQJQKLệWPất đi khi truyềQTXDKệ WtQKQKLệWYật lý, các đặFWtQKFủDWKDQKFKLDNKung, và điềXNLệQP{L WKốQJFửa đượFWtQKEằQJWtFKFủDJLiWUị8YDOXHYớLQKLệt độFKrQK trườQJ &iF WKXậW WRiQ WLrX FKXẩQ WURQJ ,62 7&91 
 15. OệFK JLữD ErQ QJRjL Yj ErQ WURQJ QKj Yj YớL GLệQ WtFK FủD WRjQ Eộ ISO 10077 đểWKựFKLệQWtQKWRiQWK{QJVốđặc trưng nhiệWFủDFửDUấW FửD.KLOựDFKọQFửDFyJLiWUị8YDOXHWKấSEằQJPộWQửDWKuWổQJ SKứFWạSGễJk\QKầPOẫQNKLWtQKWRiQWKủcông, do đó QKyPQJKLrQ QKLệWWUX\ềQTXDFửDcũng giảm đi mộWQửDVRYới ban đầX Fứu đã sử GụQJ FiF SKầQ PềP FủD SKzQJ WKt QJKLệP /DZUHQFH %HUNHOH\ 1DWLRQDO /DERUDWRU\ /%1/
 16. EDR JồP 237,&6 :,1'2: Yj THERM đểđơn giảQKyDYjWựđộQJKyDTXiWUuQKWtQKWRiQFiFWK{QJ Vốđặc trưng nhiệWFủDFửD  9ậW OLệX WKử QJKLệP SKầQ Pềm tính toán và phương pháp QJKLrQFứX 9ậWOLệXWKửQJKLệPYjGữOLệXWtQKWRiQ 0ẫXWKửOjFửDVổFửa đi có kếWFấXFầXQKLệWGQJORạLNtQK KộSORZ(YjFiFEảQYẽFKLWLếWFủDVảQSKẩP +uQK
 17.  +uQK7K{QJVốđặc trưng củDOớSFửDNtQK CT 5 Độ KấS WKụ năng lượQJ PặW WUờL 6+*&
 18. Oj QKLệW Wừ iQK QắQJ PặW WUờL FKLếX TXD Kệ WKốQJ FửD &ửD Vổ có độ KấS WKụ năng lượQJ 3000 PặW WUờL FjQJ QKỏ WKu QKLệW WUX\ềQ TXD Kệ WKốQJ FửD YjR ErQ WURQJ QKjFjQJtW7K{QJVố6+*&FKịXảnh hưởQJEởi hướQJNtQKYjYịWUt FủDPặWWUờLNKtKậXYjWKờLJLDQWURQJQJj\'RYậ\YjRQJj\QắQJ CT 4 NKLiQKQắQJPặWWUờLFKLếXYX{QJJyFYớLFửa kính là lúc đạt độKấS WKụnăng lượQJPặWWUờLPạQKQKấW.KLJyFFKLếXFủDiQKQắQJPặW 796 796 796 796 WUờLOớn hơn sẽlàm tăng sựSKảQ[ạYjJLảm lượQJQKLệWWUX\ềQTXD CT 1 CT 2 3790 CT 3 CT 1 QKờGLệQWtFKWLếS[~FFủDFửDYớLiQKQắQJPặWWUờLEịWKXKẹS>@ D–Kích thướFVảQSKẩPWtQKWRiQ JOMC 113
 19. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng Tập 11. Số 6 (2021) WURQJ NKRDQJ NKt Yj FKLềX UộQJ FKLềX FDR Yj WtQK FKấW QKLệW FủD khoang khí. ĐộQJKLrQJFủDVảQSKẩPFửa cũng được tính đếQWURQJ WấWFảFiFPối tương quan đếQGẫQQKLệt/đối lưu củDVảQSKẩP>@ +ệ Vố WUX\ềQ QKLệW EứF [ạ KLệX TXả Oj Wỷ Oệ JLữa thông lượQJ EứF [ạ JLữD FiF Q~W EứF [ạ Yj FKrQK OệFK QKLệt độ liên quan. Độ WUX\ềQQKLệW TXDVảQSKẩP FủD OjKệ Vố8YDOXH WổQJ FủD Fủa, là đạL lượQJQJKịch đảRFủDWổQJQKLệWWUởtrong trườQJKợSNK{QJFyEứF [ạPặWWUời. Phép đo độWUX\ền năng lượQJGREứF[ạPặWWUờLOj+ệ Vố KấS WKụ năng lượQJ PặW WUời SHGC, đượF WtQK WRiQ Wừ đặF WtQK TXDQJKọFFủDKệWKốQJNtQKYjNKXQJYjSKần năng lượQJPặWWUờL KấSWKụđượFWUX\ềQWớLSKtDWURQJQKj Để P{ KuQK KyD FKtQK [iF FiF Kệ WKốQJ NtQK QKLềX OớS NtQK E–&KLWLếWNKXQJFửD FKọQOọFTXDQJSKổ Wức là kính có các đặc tính đơn hướng thay đổL +uQK&KLWLếWVảQSKẩPPẫXFửDVổ theo bướFVyQJFKẳQJKạn như kính nhiềXOớSSKủcó độSKiW[ạWKấS NtQKORZ(
 20. Pột mô hình đa tần đượFVửGụQJWURQJ:,1'2:7URQJ 3KầQPềPWtQKWRiQ P{ KuQK Qj\ WINDOW tính toán độ WUX\ền qua và độ SKảQ [ạ FKR 3KầQPềP:,1'2: Oớp kính theo bước sóng, và sau đó cân bằQJ FiF WtQK FKấW EởL FiF ĐộWUX\ềQQKLệWFủDVảQSKẩPFửDTXDSKầQNtQKWUXQJWkPFKủ WUọQJVốFKức năng đểcó đượFWổng các đặFWtQKYềEứF[ạPặWWUờL \ếX Oj TXi WUuQK PộW FKLều. Nó đượF SKkQ WtFK EằQJ FiFK FKLD QKỏ NKả NLếQ QKLệW KồQJ QJRại, cũng như các trọQJ Vố WổQ WKấW Kệ Vố PặW FắW QJDQJ FủD Kệ WKốQJ NtQK WKjQK PộW Wổ KợS FiF Q~W Yj WtQK WUX\ềQ Yj Kệ Vố WUX\ềQ Wừ 0,30 đến 0,38 micrômét. Để Vử GụQJ P{ WRiQVựWUX\ềQQKLệWJLữDPỗi nút. Trong điềXNLệQWUạQJWKiLổn địQK hình đa tầQQj\:,1'2:FầQPộWWệSGữOLệXTXDQJSKổFKRPỗLOớS dòng năng lượng đi vào mỗLQ~WEằQJYới dòng năng lượng đi ra khỏL NtQK&iFWệSGữOLệu này đượFFậSQKậWYjGX\WUuEởL/%1/YjFyVẵQ Pỗi nút. Để WKựFKLệQ FkQ Eằng năng lượQJ :,1'2: P{KuQKKyD Wừ 1)5& 1ếX OớS NtQK WURQJ Kệ WKốQJ NtQK NK{QJ Fy WệS Gữ OLệX KệWKống kính do người dùng xác định như mộWPạng lướLWấPFiFK TXDQJ SKổ :,1'2: Vử GụQJ TXDQJ SKổ SKẳQJ FủD NtQK Pj NK{QJ QKLệWPộWFKLềXWURQJWUạQJWKiLổn định, đượFKLểQWKịWURQJ+uQK FyWệSGữOLệXTXDQJSKổGựDWUrQFiFWtQKFKấWNKảNLếQYjEứF[ạ 6ửGụng phương pháp lặp đểKộLWụSKkQEốQKLệt độFKtQK[iF7ừVự năng lượQJPặWWUờL>@ SKkQEốQKLệt độQj\FyWKểtính đượFEấWNỳFKỉVốtính năng mong PXốQQjR>@ 3KầQPềP7+(50  7+(50 NếW KợS P{ KuQK WUX\ềQ QKLệW KDL FKLềX Vử GụQJ phương pháp phầQ Wử KữX Kạn để Vố hóa phương trình năng lượQJ KDLFKLều điềXFKỉQK+uQKGạQJFủDKệWKốQJFửDEDRJồPNKXQJYj FiFSKầQNtQKYậWOLệu kính đượFFKX\ểQWừSKầQPềP:,1'2:9ậW OLệu khung đượF WKựF KLện trong chương trình THERM và các điềX NLệQELrQWKtFKKợp đượFiSGụQJWUrQFiFEềPặWNKXQJWLếS[~FYớL NK{QJ NKt WURQJ QKj Yj NK{QJ NKt QJRjL WUờL WURQJ NKL FiF Eề PặW khung dướLFQJYjWUrQFQJFủDEềPặt kính đượFFKỉđịQKOjFiF điềX NLện biên đoạQ QKLệt. dướL FQJ Yj WUrQ FQJ FủD Eề PặW NtQK đượFFKỉđịQKOjcác điềXNLện biên đoạQQKLệW0{KuQKVốFầQSKảL +uQK0ạQJQ~WQKLệWWUởVửGụng đểP{KuQKSKầQWkPNtQK các điềX NLện biên đượF JiQ FKR PỗL Eề PặW ELrQ Fủa mô hình để WURQJ:LQGRZ được xác định hoàn toàn. Các điềX NLệQ UDQK JLớLWUrQ EềPặWWURQJ QKj Yj QJRjL WUờL EDR JồP Fả WKjQK SKần đối lưu và bứF [ạ 7KjQK +ệ Vố WUX\ềQ QKLệW Gẫn điện/đối lưu đượF WtQK WRiQ GựD WUrQ SKần đốLlưu ởphía trong nhà được xác địQKWK{QJTXDYLệFVửGụQJ các phương trình thựF QJKLệP /ớS PjQJ NK{QJ NKt WLếS [~F ErQ QKLệt độSKụWKXộFYjRKệVốWUX\ềQQKLệWEềPặWGựDWUrQPối tương QJRjL SKụWKXộF YjR Wốc độ gió và hướQJ JLyWKổL /ớS PjQJ NK{QJ quan đối lưu tựnhiên. ĐốLYớLPỗLORạLYậWOLệXNKXQJFyPộWJLiWUị NKt WLếS [~F ErQ WURQJ Oj PộW KjP FủD FKrQK OệFK QKLệt độ Eề PặW KệVốWUX\ềQQKLệWEềPặt đối lưu không đổL7KjQKSKầQQKLệWEứF[ạ hướQJYjRWURQJQKLệt độWURQJQKjYjFKLềXFDRFủDVảQSKẩPFửD đượF P{ KuQK KyD WK{QJ TXD YLệF Vử GụQJ P{ KuQK EứF [ạ FKL WLếW +ệVốWUX\ềQQKLệt trong khoang khí đượFWtQKWừphương trình thựF GựDWUrQKệVốquan sát. ĐộGẫQQKLệWKLệXTXảFủa kính đượFFKX\ểQ QJKLệP1XVVHOW&KXẩQVố1XVVHOWOjPột đại lượQJNK{QJWKứQJX\rQ WừSKầQPềm WINDOW, trong khi đốLYớLFiFNKRDQJNKtFủDNKXQJ Fy liên quan đếQ Vự FKrQK OệFK QKLệt độ JLữD FiF Eề PặW JLớL KạQ Fủa được chương trình THERM tính toán dựD WUrQ KuQK GạQJ KuQK JOMC 114
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2