intTypePromotion=1

Nhận xét các chuyên mục nội dung và những yếu tố hình thức trang chủ của một Website báo chí: VTC News.

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
207
lượt xem
64
download

Nhận xét các chuyên mục nội dung và những yếu tố hình thức trang chủ của một Website báo chí: VTC News.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ thống báo chí ở Việt Nam, mỗi một tờ báo đều có những mặt mạnh và những hạn chế về một vấn đề này hoặc một vấn đề kia, nhưng nhìn chung các tờ báo này đều đã thực hiện chức năng thông tin và lý giải thông tin tương đối kịp thời và thực sự là một công cụ đắc lực cho các cấp, các ngành… trong việc quản lý xã hội và điều hành các nguồn thông tin trong xã hội. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu, nhận xét nội dung và những yếu tố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận xét các chuyên mục nội dung và những yếu tố hình thức trang chủ của một Website báo chí: VTC News.

  1. tài: Nh n xét các chuyên m c n i dung và nh ng y u t hình th c trang ch c a m t Website báo chí: VTC News.
  2. 1. M u Trong h th ng báo chí Vi t Nam, m i m t t báo u có nh ng m t m nh và nh ng h n ch v m t v n này ho c m t v n kia, nhưng nhìn chung các t báo này u ã th c hi n ch c năng thông tin và lý gi i thông tin tương i k p th i và th c s là m t công c c l c cho các c p, các ngành… trong vi c qu n lý xã h i và i u hành các ngu n thông tin trong xã h i. Trong bài này chúng ta i tìm hi u, nh n xét n i dung và nh ng y u t hình th c trang ch c a Website VTC News ( ây là s nh n nh v i tư cách cá nhân). 2. N i dung a. V hình th c : Nhìn vào Website VTC New chúng ta th y nó g m 3 c t (theo chi u d c màn hình), v i s x p x p riêng bi t các m c, các chuyên trang khá g n, các tin, bài, nh… ư c b trí theo c m, theo th i gian tương i khoa h c. Ngư i c khi vào trang này, ch c n lư t qua trang ch là cũng có th n m ư c các v n ,s ki n chính trong ngày hôm ó. Các v n nóng luôn ư c c p nh t và v trí u trang website, và ư c l p l i hai l n (m t là n i dung chính c a trang website, hai
  3. là góc trái trang website các ph n ưa các tít, các tin, bài. So v i Vi t Nam Nét hay m t s trang website s b trí theo chi u d c màn hình máy tính cũng là nét c áo và thu n theo hư ng nhìn c a ngư i c, các bài và nh ư c t theo c m, theo t ng ch rõ ràng, ngư i c d tìm, d d c. Các thông tin, t tin bài cho n các bài phóng s , ký s v.v… u có nh minh h a tương i chính xác và k p th i, c bi t v i l i th là trang website i n t nên các thông tin ư c ưa lên khá nhanh, k c nh và các o n video quay b ng các phương ti n ơn gi n như m y nh s , i n tho i di ng, v.v… Chính vì các y u t này mà ngư i c bi t n VTC news nhi u hơn. Các thông tin luôn kèm theo nh minh h a, k c trong nư c và qu c t luôn ư c ưa lên y và gây ư c dư lu n r ng rãi. Ph n qu ng cáo, ư c b trí khá “tinh” ( góc trái Website), v i nh ng hình nh ng, l p i l p l i nhi u l n r t b t m t ngư i em. trang ch website VTC News chúng ta nh n th y, các chuyên m c ư c x p tr t t theo nhu c u phát tri n thông tin c a xã h i, ây là m t y u t mà có th nói r ng ó là nhân t chính làm cho t báo s ng ư c và gây ư c s chú ý c a
  4. công chúng. V i 16 chuyên m c l n, t chính tr , tin t c… cho n nhu c u vui chơ, mua s m, h nh phúc… ư c thông tin tương i y và r t nóng, c bi t như là nhu c u tìm h nh phúc, nhu c u mua ô tô ho c nhu c u vi c làm .v.v… ã lôi cu n ư c ông o qu n chúng b i tính th i s , b i nó phù h p v i nguy n v ng và s thay i trong xã h i. b. N i dung các chuyên m c : V i vài trò như m t t báo, website VTC News có n i dung thông tin v các v n xã h i tương i nóng và yd . V i 16 chuyên m c ư c thâu tóm trong m t trang website , chúng ta th y v n i dung các bài, các tin ư c vi t r t t t, trong chuyên m c xã h i, có nh ng bài ư c vi t sâu, nhi u chuyên m c vi t ã ăn sâu trong lòng ngư i c. Các chuyên m c: Tr c tuy n, Tôi 20, Hành tinh s , phóng s v.v…. Có nh ng phóng s dài kỳ ư c vi t tương ik . N i dung ph n tin t c trong website ư c ưa m t cách y và khá chính xác. Các v n v xã h i, c bi t là v s p c u C n Thơ, cơn bão s 5 ư c các phóng viên c a báo thông tin k p th i, giúp ngư i c hi u ư c khá rõ v s vi c cũng như các v n x y ra xung quanh s ki n.
  5. Bên c nh các v n trong nư c ó, các v n qu c t cũng ư c website thông tin khá y , và áp ng ư c thông tin i ngo i trong tình hình m i. 3. K t lu n: Như v y, qua m t s thông tin trên, chúng ta th y r ng v n i dung và hình th c trình bày trang website VTC News là phù h p và r t khoa h c. N i dung các tin bài ư c ưa chính xác và k p th i, áp ng ư c nhu c u thông tin và tuyên truy n c a ng và Nhà nư c trong tình hình m i, và là m t món ăn tinh th n c a ông o qu n chúng nhân dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản