intTypePromotion=1

Phân cảnh trong kịch bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
742
lượt xem
223
download

Phân cảnh trong kịch bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân cảnh giản dị là chọn hình ảnh để kể câu chuyện mà bạn muốn kể trong phim. Tài liệu Phân cảnh trong kịch bản giúp bạn lựa chọn cách phân cảnh đắt giá, lấy lòng người xem để trình chiếu với các trích đoạn được cân nhắc thân trọng với cách phối âm, góc máy quay sao cho đẹp nhất. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân cảnh trong kịch bản

  1. Phân c nh trong k ch b n Nhân light và Tiden post lên các k ch b n ng n và có bàn v phân c nh, tôi xin óng góp m t bài vi t nh v phân c nh. Tôi s c g ng vi t ng n và gi n d t i av m t tài khá dài. N u thi u ho c sai xin thêm và s a tho i mái. N u có câu h i, tôi s tìm cách tr l i trong kh năng. PHÂN C NH Phân c nh gi n d là ch n hình nh k câu chuy n mà b n mu n k trong phim. Phim có nhi u o n (sequence). M i o n o n có nhi u c nh (scene). C nh có nhi u cú máy (shot). SCENE là ơn v căn b n c a phim. Dù phim truy n dài v i hơn 100 scene hay phim ng n v i 3 scene thì scene v n là ơn v căn b n. SHOT là ơn v nh nh t c a phim. Trong bài u tiên này tôi xin nói v các y u t cơ b n c a SHOT. Chúng ta th tư ng tư ng phim Trương Chi. Sequence 1: M Nương nghe ti ng tiêu, yêu ngư i th i tiêu. Sequence 2: vua rư c Trương Chi vào cung cho MN g p m t. TC nghèo x u, MN u i i. Sequence 3: TC tương tư, ch t, tim không tan.
  2. Sequence 4: Ai ó l y tim anh t c thành cái ly ưa cho MN u ng nư c. MN nh m t gi t nư c m t, ly tan. Sequence 1 chia làm nhi u scene. Ngư i vi t k ch b n s vi t gi ng gi ng như v y (SCENE 001) 001 N I - CUNG HOÀNG T C / PHÒNG M NƯƠNG - NGÀY Phòng M NƯƠNG trên l u cao. MN (19 tu i) ng i trên chi c gh t bên c a s , cô ang c sách. T b u tr i bên ngoài v ng l i ti ng tiêu réo r t khi còn khi m t. MN v a c v a mơ màng. C a m , m t TỲ N (16) mang khay trà bư c vào, cúi chào MN. Cô chưa kp t khay xu ng, MN ã h i. M NƯƠNG C m i chi u lúc s p t t n ng, ngư i y l i th i tiêu. Em nghe không? CUNG N Không. À, mà có nghe. Ai mà r nh th nh ? M NƯƠNG Hôm nào ngư i y không th i, ta không mu n ăn cơm, không mu n ng . Phòng M Nương và o n tho i gi a MN và cung n là m t SCENE. Biên k ch ch vi t SCENE ch chưa i vào ơn v nh hơn là SHOT.
  3. o di n là ngư i chia c nh y ra thành nhi u SHOT. Công vi c ó là PHÂN C NH. Th 4 shot u nhé (4 shot này ch m i ch ng 30 giây u tiên c a phim. Chưa có tho i gì h t): Shot 01: (R ng: Máy t trong phòng hư ng v phía c a s ) MN ng i khung c a và ang c m t cu n thơ. Tay cô l t qua trang. Shot 02: (C n) Nh ng ngón tay r t p c a MN c m l y m t góc trang l t trang sách, trên ó có in m t bài thơ t a là: Tương tư chi u. Shot 03: (Trung: Máy v n hư ng v phía c a s , t g n MN hơn shot 001) M nương ti p t c c, nhưng mơ màng nghe tiêu, có c ư c gì âu. Có ti ng m c a. MN quay ra m t nhìn. Shot 04: (Trung: Máy hư ng v c a vào phòng) Cung n ngư ng c a tay bưng khay trà, bư c vào phòng, ra kh i khung. Ráp các shot này l i, ta bi t ư c khung c nh m u c a chuy n. M i shot ph i có 6 y u t sau: 1. S THÚC Y 2. THÔNG TIN 3. B C NH 4. ÂM THANH 5. S THAY I
  4. 6. S LIÊN T C M iy ut u quan tr ng. i sâu, c n có nhi u cu n sách cho m i y u t . ây tôi ch nói sơ lư c. 1. S THÚC Y Ngư i xem phim s cho là m ch phim t nhiên li n l c khi h MONG ư c xem cái gì, máy quay s ưa m t h n ó. N u nh ng khung hình n i ti p nhau không có lý do s làm cho câu chuy n có v khúc m c. B n cho ngư i ta xem m t khung hình. Xem ư c vài giây, b n i qua m t khung khác. B n làm như v y không tùy h ng, mà vì b n bi t ngư i xem mu n xem cái khung k ó. T i sao h mu n xem cái khung k ? Cũng là do chính b n, ngư i k chuy n, d n s chú ý c a h t i ó. R i b n cho h xem cái h mu n xem. i u này t o s m ch l c. N u không có s thúc y, ngư i d ng phim s h i b n: Ngư i xem ang nhìn cái này vi c gì ph i quay u nhìn qua kia, vi c gì tôi ph i i SHOT? Ví d xem SHOT 001 MN ang ng i c sách. Chính vì nàng ưa m y ngón tay p lên l t trang làm cho ngư i xem MONG ư c nhìn g n hơn th y nh ng ngón tay c a m t công chúa nó p như th nào và công chúa c th sách gì. ó là lý do, là S THÚC Y c t qua khung hình shot 002: C n, cho th y bàn tay c a nàng và t a bài thơ nàng ang c. S THÚC Y trong trư ng h p này ư c gây ra nh hình nh (công chúa l t trang). Có m t S THÚC Y do ÂM THANH gây ra cu i SHOT 003: Shot này t MN ang mơ màng nghe ti ng sáo. B ng nhiên có ti ng m c a. Ti ng m c a làm cho ngư i xem mu n bi t AI
  5. bư c vào phòng. V y là b n ã có lý do c t qua SHOT 004: Thì ra là cung n mang bình trà vô cho công chúa u ng. 2. THÔNG TIN M t cú máy ph i em l i THÔNG TIN cho ngư i xem, ti p theo nh ng thông tin mà h ã ư c bi t t cú máy trư c ó. Thông tin này có th nh hình nh, ho c nh âm thanh (tho i, ch ng h n). B n khai m câu chuy n. Thông tin có th ưa câu tr l i ho c ch ưa ra câu h i. Trong shot 001, b c hình c a b n tr l i các câu h i ư c tr l i: - Căn phòng th nào? Trang trí ki u Vi t xưa, v y là chuy n này lâu r i, VN. - Ai ng i xem sách.? Tr mà ti n âu mua áo qu n p quá, ch c là con nhà giàu. - Cô y ng i như th nào? Lưng th ng, ài các mà, ch c con quan hay con vua. Và nó em l i vài câu h i khác chưa có câu tr l i: - Ti ng tiêu c a ai v y kìa? - Cô gái ang nghĩ gì? Nh ng câu h i chưa có câu tr l i này khi n ngư i ta mu n xem ti p.
  6. 3. B C NH M i SHOT u ư c cân nh c (sáng tác) th n tr ng như h a sĩ v m t b c tranh, nên tôi t m g i ây là m t B C NH. Nó bao g m: - Khung hình (frame): g m có chi u ngang và chi u d c óng khung hình nh l i. - Chi u sâu (depth): chi u th ba, chi u sâu, th t ra ch là m t o giác, ư c t o nên nh s s p t ngư i, v t và ư ng nét trong khung, cách t máy, ch n ng kính, và ánh sáng. - C nh/di n viên/ o c - Màu, ánh sáng. B c nh là i u quy t nh th giác và c m giác c a phim . Hôm nào có d p chúng ta có th bàn r ng v B C NH. 4. ÂM THANH Nguyên t c khi ghép ÂM THANH vào SHOT là: "Ngư i xem PH I nghe nh ng gì h TH Y, nhưng h không c n th y nh ng gì h NGHE. Nghĩa là n u TH Y c a m mà không NGHE ti ng c a m thì không ư c, nhưng h v n có th NGHE ti ng sáo mà KHÔNG TH Y ngư i th i sáo. Âm thanh r t quan tr ng, cũng c n nhi u chương sách riêng v nó, Khi o di n óng khung m t b c nh v i nhi u chi ti t, ngư i xem có th CH N nhìn cái này k hơn và b qua cái kia, ch âm thanh thì ngư i xem không có s ch n l a ó. H ph i nghe t t c nh ng gì o di n cho h nghe, và nh hư ng tâm lý âm
  7. thanh mang l i r t sâu r ng, i v i nhi u ngư i, âm thanh quan tr ng cho c m giác c a phim hơn c hình nh. 5. GÓC MÁY T t nh t là m i l n i shot ta cũng nên i góc máy. i góc máy là i hư ng nhìn, em l i nh ng thông tin m i và khác ho c thêm vào cái ngư i xem ã th y r i. Góc máy chính là hư ng m t c a m t ngư i nào ó. Trong phim, ch có cái nhìn c a nhân v t (POV: point of view) và cái nhìn c a ngư i xem, t c là không c a ai c . B n ph i r t c n th n v i cái nhìn c a m t ngư i th ba. Ch ng h n có hai ngư i i t sân vào nhà. B n ch có hai l a ch n: góc máy t hư ng m t c a nhân v t, ho c góc máy là hư ng m t c a khán gi . N u b n quay hai ngư i i vào nhà và thích t máy xuyên qua b d u vì th y nó ly kỳ, ngư i xem s hi u l m r ng có m t ngư i th ba ang quan sát rình r p hai ngư i kia t sau b d u, và phim b sai văn ph m. 6. S LIÊN T C Chuy n SHOT g i là CUT. Có hai lo i là CUT liên t c (continuous cut) và không liên t c (jump cut). Sau m t s continuous cut, o di n có th dùng jump cut c t ng n th i gian. N u c m t o n phim ghép các SHOT không liên t c nhau t nhanh nhi u bi n c c a vài năm trong vòng m t hai phút, thì ngư i ta dùng ti ng Pháp MONTAGE có nghĩa là ch p n i hình nh (trong khi trong ti ng Pháp, MONTAGE có nghĩa là d ng phim). S liên t c c a hình nh và âm thanh làm
  8. cho ngư i xem th y mình ang quan sát TH C di n bi n trên màn nh hơn là nó ư c k l i. C hình nh và âm thanh u c n có s liên t c. C n chú ý: 1. N i dung Thí d shot trư c i u thu c c a di n viên hút ã h t, mà qua shot sau nó còn dài thì sai, nó ph i ng n như shot trư c. 2. C ng Bàn tay kéo i u thu c ra kh i mi ng c a di n viên trong shot sau ph i ti p úng c ng t shot trư c. 3. V trí và hư ng M t ngư i ch y ang t trái sang ph i khung hình. Qua shot k n u t máy v trí i di n khi n ngư i này ch y t ph i sang trái s làm ngư i xem anh ta ã i hư ng và ang ch y i b ng ch y v . 4. Tho i Ph i có s liên t c c a tho i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2