Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần thực tập

Chia sẻ: Phong Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

146
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần thực tập: bài 1: các giống vật nuôi giám định ngoại hình Đo các chiều đo trên cơ thể vật nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần thực tập

  1. PhÇn thùc tËp Bµi 1: c¸c gièng vËt nu«i gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh ®o c¸c chiÒu ®o trªn c¬ thÓ vËt nu«i 2.1. Môc ®Ých - T×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña mét sè gièng vËt nu«i hiÖn cã ë n−íc ta - Lµm quen víi c¸ch gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh vËt nu«i b»ng ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, cho ®iÓm - §o c¸c chiÒu ®o c¬ b¶n trªn vËt nu«i, −íc tÝnh khèi l−îng cña vËt nu«i theo c«ng thøc 2.2. Nguyªn liÖu - B¨ng h×nh, ¶nh chôp, tµi liÖu giíi thiÖu vÒ c¸c gièng vËt nu«i - Tiªu chuÈn gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh lîn n¸i (Tiªu chuÈn gia sóc gièng TCVN-82) - Lý thuyÕt vÒ c¸ch ®o c¸c chiÒu ®o, c«ng thøc −íc tÝnh khèi l−îng c¨n cø vµo chiÒu ®o cña tr©u bß (Bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng vËt nu«i) - Lîn n¸i Mãng C¸i (t¹i Tr¹i ch¨n nu«i), tr©u bß cÇy kÐo (t¹i Bé m«n) - Th−íc ®o (th−íc gËy, th−íc d©y), c©n ®iÖn tö 1000kg 2.3. Néi dung - Xem mét sè b¨ng h×nh, ¶nh chôp vÒ c¸c gièng vËt nu«i - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm, xÕp cÊp ngo¹i h×nh lîn n¸i Mãng C¸i theo Tiªu chuÈn TCVN- 82 - §o c¸c chiÒu ®o: cao vai, dµi th©n, dµi th©n chÐo, vßng ngùc cña tr©u bß - C¨n cø c¸c chiÒu ®o ®· x¸c ®Þnh ®−îc, −íc tÝnh khèi l−îng tr©u bß theo c«ng thøc - So s¸nh ®èi chiÕu víi c©n khèi l−îng tr©u bß b»ng c©n ®iÖn tö - ViÕt t−êng tr×nh c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc vÒ ®¸nh gi¸ xÕp cÊp ngo¹i h×nh lîn n¸i Mãng C¸i, c¸c chiÒu ®o, kÕt qu¶ −íc tÝnh vµ c©n khèi l−îng. KÌm theo bé s−u tÇm gåm 3 ¶nh (photocopy), cïng 3 tµi liÖu giíi thiÖu tãm t¾t vÒ 3 gièng vËt nu«i cã ë n−íc ta Bµi 2: HÖ phæ, tÝnh to¸n quan hÖ di truyÒn céng gép, hÖ sè cËn huyÕt 2.1. Môc ®Ých - Lµm quen víi c¸ch ®äc c¸c lo¹i hÖ phæ ®Çy ®ñ, tãm t¾t vµ thu gän - ChuyÓn ®æi ®−îc tõ hÖ phæ ®µy ®ñ hoÆc tãm t¾t sang hÖ phæ thu gän - TÝnh ®−îc quan hÖ di truyÒn céng gép, hÖ sè cËn huyÕt ®èi víi mét sè hÖ phæ ®¬n gi¶n 2.2. Nguyªn liÖu - Lý thuyÕt vÒ hÖ phæ (Bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng gia sóc) - C«ng thøc tÝnh quan hÖ di truyÒn céng gép, hÖ sè cËn huyÕt (Bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng gia sóc) 2.3. Néi dung Sinh viªn hoµn thµnh 4 bµi tËp sau vµ viÕt t−êng tr×nh. 74
  2. 1/ ChuyÓn c¸c hÖ phæ sau thµnh hÖ phæ thu gän: 7 5 7 3 3 3 8 7 8 1 1 1 3 9 8 9 1 4 4 4 4 10 9 10 X X X X 1 1 10 7 2 5 5 5 5 11 11 11 2 2 2 12 12 12 6 6 6 13 13 13 (a) (b) (c) (d) 2/ X¸c ®Þnh c¸c quan hÖ hä hµng cña c¸c cÆp phèi gièng 1 vµ 2 trong c¸c hÖ phæ trªn. 3/ TÝnh quan hÖ di truyÒn céng gép gi÷a X vµ 1 (hÖ phæ a), X vµ 1 (hÖ phæ b), X vµ 5 (hÖ phæ c), X vµ 7 (hÖ phæ d). 4/ TÝnh hÖ sè cËn huyÕt cña X trong c¸c hÖ phæ trªn. Bµi 3: TÝnh to¸n, m« t¶ c¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt vËt nu«i 2.1. Môc ®Ých - Lµm quen víi c¸ch c¸ch tÝnh to¸n biÓu thÞ c¸c ®é sinh tr−ëng - TÝnh to¸n c¸c tham sè thèng kª mét sè tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt vËt nu«i 2.2. Nguyªn liÖu - Lý thuyÕt vÒ c¸c ®é sinh tr−ëng tÝch luü, tuyÖt ®èi, t−¬ng ®èi (gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng gia sóc): - §é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi: lµ khèi l−îng, thÓ tÝch, kÝch th−íc t¨ng lªn trong mét ®¬n vÞ thêi gian A = (V2 - V1)/(t2 - t1) trong ®ã, A : ®é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi V2 vµ V1: khèi l−îng, thÓ tÝch, kÝch th−íc x¸c ®Þnh ®−îc ë thêi ®iÓm t2 vµ t1 t2 vµ t1 : c¸c thêi ®iÓm c©n ®o, ®ong, ®Õm. - §é sinh tr−ëng t−¬ng ®èi: lµ tû lÖ phÇn tr¨m khèi l−îng, thÓ tÝch, kÝch th−íc ë thêi ®iÓm sau t¨ng lªn so víi thêi ®iÓm tr−íc. V% = [100(V2 - V1)]/[0,5(V2 + V1)] trong ®ã, A : ®é sinh tr−ëng t−¬ng ®èi V2 vµ V1: khèi l−îng, thÓ tÝch, kÝch th−íc x¸c ®Þnh ®−îc ë thêi ®iÓm sau vµ tr−íc 75
  3. - C¸c c«ng thøc tÝnh c¸c tham sè thèng kª (gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch tiªu chuÈn, sai sè cña sè trung b×nh, hÖ sè biÕn ®éng (Bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng gia sóc) 2.3. Néi dung Sinh viªn hoµn thµnh c¸c bµi tËp sau vµ viÕt t−êng tr×nh. Theo dâi sinh tr−ëng cña lîn ®ùc gièng Landrace nu«i t¹i Tr¹m kiÓm tra n¨ng suÊt An Kh¸nh (Hµ T©y) trong n¨m 1998, ng−êi ta thu ®−îc c¸c sè liÖu sau: Thø tù c¸c Khèi l−îng b¾t Khèi l−îng sau Khèi l−îng sau Khèi l−îng sau c¸ thÓ tham dù ®Çu kiÓm tra 1 th¸ng kiÓm tra 2 th¸ng kiÓm tra 3 th¸ng kiÓm tra kiÓm tra (kg) (kg) (kg) (kg) 1 30,0 54,0 71,6 88,5 2 22,5 38,0 59,0 76,0 3 21,0 36,0 53,0 70,5 4 23,5 39,5 65,0 84,0 5 23,5 42,2 62,5 83,6 6 25,0 41,5 51,0 68,5 7 23,5 40,5 61,0 82,8 8 20,6 36,6 53,0 70,5 9 23,8 40,5 59,0 77,0 10 24,0 40,5 57,6 74,4 11 25,0 41,0 58,0 81,0 1/ TÝnh: §é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi, t−¬ng ®èi cña tõng c¸ thÓ qua c¸c th¸ng kiÓm tra 2/ TÝnh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch tiªu chuÈn, sai sè cña sè trung b×nh, hÖ sè biÕn ®éng t¹i c¸c thêi ®iÓm: b¾t ®Çu kiÓm tra, sau 1 th¸ng, sau 2 th¸ng vµ kÕt thóc kiÓm tra. 3/ BiÓu diÔn b»ng ®å thÞ ®é sinh tr−ëng tÝch luü, tuyÖt ®èi, t−¬ng ®èi qua c¸c th¸ng kiÓm tra. Bµi 4: dù tÝnh hiÖu qu¶ chän läc, −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng vµ ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng 2.1. Môc ®Ých - Lµm quen víi c¸ch dù tÝnh hiÖu qu¶ chän läc - HiÓu kü thªm vÒ mét sè ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng vËt nu«i - §¸nh gi¸ ®−îc ®é chÝnh x¸c cña mét sè ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng vËt nu«i 2.2. Nguyªn liÖu - Lý thuyÕt hiÖu qu¶ chän läc (Bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng gia sóc) - Lý thuyÕt vÒ chØ sè chän läc, mét sè ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng vËt nu«i, ®é chÝnh x¸c cña c¸c −íc tÝnh nµy (Bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh Chän läc vµ Nh©n gièng gia sóc) 2.3. Néi dung Sinh viªn hoµn thµnh c¸c bµi tËp sau vµ viÕt t−êng tr×nh. 1/ Trong mét c¬ së ch¨n nu«i lîn, ng−êi ta tiÕn hµnh kiÓm tra n¨ng suÊt ®Ó chän läc lîn ®ùc gièng vÒ tèc ®é t¨ng träng vµ ®é dµy mì l−ng. C¸c lîn ®ùc gièng tèt nhÊt (chiÕm 10%) ®−îc sö dông t¹i c¸c Tr¹m thô tinh nh©n t¹o. N¨ng suÊt trung b×nh cña ®µn lîn vÒ 2 tÝnh tr¹ng nµy lµ 600 g/ngµy vµ 20 mm. 76
  4. a/ N¨ng suÊt trung b×nh vÒ 2 tÝnh tr¹ng nªu trªn cña c¸c lîn ®ùc gièng tèt nhÊt nµy b»ng bao nhiªu? b/ §êi con cña chóng sÏ cã tèc ®é t¨ng träng vµ ®é dµy mì l−ng lµ bao nhiªu, biÕt r»ng hai tÝnh tr¹ng nµy cã hÖ sè di truyÒn lÇn l−ît lµ 0,3 vµ 0,6; ®é lÖch tiªu chuÈn kiÓu h×nh lÇn l−ît lµ 60 g vµ 1,5 mm. c/ N¨ng suÊt ®êi con sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo, nÕu mÑ cña chóng còng ®−îc chän läc vÒ 2 tÝnh tr¹ng nµy víi tû lÖ chän läc lµ 60%. d/ TiÕn bé di truyÒn vÒ 2 tÝnh tr¹ng nµy lµ bao nhiªu, biÕt kho¶ng c¸ch thÕ hÖ trung b×nh ®èi víi lîn ®ùc lµ 2 n¨m, lîn c¸i lµ 3 n¨m. 2/ §Ó ®¸nh gi¸ s¶n l−îng s÷a cña 1 bß ®ùc gièng, ng−êi ta sö dông 2 ph−¬ng ph¸p: - C¨n cø s¶n l−îng s÷a trung b×nh thu ®−îc qua theo dâi 5 kú tiÕt s÷a cña bß c¸i lµ mÑ cña bß ®ùc gièng - C¨n cø s¶n l−îng s÷a (theo dâi ë løa 1) cña 5 chÞ em g¸i cïng bè kh¸c mÑ víi bß ®ùc gièng. a/ Ph−¬ng ph¸p nµo cã ®é chÝnh x¸c −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng cña bß ®ùc gièng tèt h¬n ? b/ §Ó cã ®é chÝnh x¸c t−¬ng ®−¬ng nh− trong tr−êng hîp theo dâi 5 kú tiÕt s÷a cña bß mÑ, cÇn sö dông sè liÖu cña bao nhiªu chÞ em g¸i cïng bè kh¸c mÑ víi bß ®ùc gièng ? BiÕt r»ng s¶n l−îng s÷a cã hÖ sè di truyÒn lµ 0,3; hÖ sè lÆp l¹i lµ 0,4. 3/ Khi kh¶o s¸t phÈm chÊt thÞt cña 1 lîn ®ùc gièng, ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña −íc tÝnh gi¸ trÞ gièng, nÕu kh«ng mæ kh¶o s¸t 1 lîn lµ anh chÞ em ruét víi lîn ®ùc gièng nµy th× ng−êi ta ph¶i mæ kh¶o s¸t bao nhiªu con lîn lµ anh chÞ em cïng bè kh¸c mÑ víi lîn ®ùc gièng ®ã. BiÕt r»ng hÖ sè di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng vÒ phÈm chÊt thÞt lµ 0,5. Bµi 5: Mæ kh¶o s¸t n¨ng suÊt thÞt cña vËt nu«i 2.1. Môc ®Ých - Lµm quen víi tr×nh tù c¸c b−íc mæ kh¶o s¸t n¨ng suÊt thÞt vËt nu«i - BiÕt ®−îc c¸ch x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng thÞt khi mæ kh¶o s¸t 2.2. Nguyªn liÖu - Tµi liÖu h−íng dÉn mæ kh¶o s¸t lîn thÞt, gµ thÞt - Lîn thÞt hoÆc gµ thÞt ë tuæi giÕt thÞt - C¸c dông cô: c©n, th−íc ®o, dao... 2.3. Néi dung - TiÕn hµnh lÇn l−ît c¸c b−íc mæ kh¶o s¸t vËt nu«i - X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu: khèi l−îng giÕt mæ, c¸c chiÒu ®o trªn th©n thÞt xÎ, khèi l−îng thÞt mãc hµm, thÞt xÎ, n¹c, mì, x−¬ng, da ë lîn; hoÆc khèi l−îng giÕt mæ, th©n thÞt, thÞt ®ïi, thÞt ngùc ë gµ. - TÝnh to¸n c¸c tû lÖ thÞt mãc hµm, thÞt xÎ, n¹c, mì, x−¬ng, da ë lîn; hoÆc tû lÖ th©n thÞt, thÞt ®ïi, thÞt ngùc ë gµ. - ViÕt t−êng tr×nh c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc. 77
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2